Kielce: Zakup elementów akustycznych wraz z montażem w PSM I i II st. w Kielcach - część II.


Numer ogłoszenia: 205996 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  muzyczna.kielce.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup elementów akustycznych wraz z montażem w PSM I i II st. w Kielcach - część II..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów akustycznych wraz z montażem w salach ćwiczeń muzycznych w istniejącym budynku szkoły w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12 polegający na: - wykonaniu na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego, oraz (projektu technologii akustyki wnętrz sal ćwiczeń muzycznych) oraz przedmiaru robót- cześć opisowa, stanowiących załączniki do siwz, elementów ustrojów akustycznych w warsztacie, poza budynkiem szkoły i montaż ich w 37 salach nauki muzyki jako ekranów dźwiękochłonnych (łącznie z obudową grzejników), których elementy mają stanowić ustroje drewniane z dodatkowym wypełnieniem wełną mineralną oklejone welonem z flizeliny. Drewno liściaste, zabezpieczone p-poż. I od strony wierzchniej bejcowane, pokryte lakierem w kolorze naturalnego drewna (nr lakieru - lakobejca brunat 110) zgodnie z określonym typem zasady adaptacji akustycznej i z określonym typem budowy ustroju akustycznego, z uwzględnieniem: rolet okiennych lub verticali okiennych jako elementów dźwiękochłonnych, zabudowy ścian i sufitów ustrojem z płyt G-K - jeżeli poszczególny typ sali tego wymaga. Szczegółowe wymiary i rozmieszczenie ustrojów akustycznych należy skonsultować z projektantem akustyki. - wykonaniu operatu powykonawczego zawierającego min, krótki opis, ilość zamontowanych elementów dla każdej sali muzycznej z załączonymi rzutami poziomymi sufitów i rozwinięciem ścian pionowych), typ danej sali z uwagi na zasadę adaptacji i typ z uwagi na zasadę budowy ustroju akustycznego, kubaturę akustyczną oraz wartości czasu pogłosu z wyrównaną charakterystyką w funkcji częstotliwości w zakresie 63-8000 Hz. Szczegółowo zakres prac, określa poniższa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, tj.: 1.Projekt technologii akustyki wnętrz sal ćwiczeń muzycznych (zał. nr11) oraz jako dokument pomocniczy 2. Przedmiar Robót (Przedmiar robót obejmuje wykonanie wszystkich 62 sal ćwiczeń muzycznych, dlatego Oferent winien dokonać obmiaru z natury 37 sal muzycznych wskazanych przez Zamawiającego do realizacji (zał. nr 10 i 10a) - natomiast Przedmiar Robót (zał. Nr12) należy traktować jako dokument pomocniczy w szczególności jego część opisową do określenia właściwości technicznych i do wskazania standardów jakościowych, przy czym użyte nazwy handlowe nie są nakazem ich stosowania. Uwaga! 1.Przedmiar Robót obejmuje wykonanie ustrojów akustycznych w całym obiekcie(62 sale) i nie może w zakresie ilościowym stanowić podstawy do wyceny. Wykonawca przy sporządzaniu oferty cenowej zobowiązany jest sprawdzić wymiary sal muzycznych objętych niniejszym postępowaniem uwzględniając przypisane typy zgodnie z Projektem technologii akustyki wnętrz. 2.Wykonawca przy wycenie prac winien uwzględnić fakt funkcjonowania istniejącego budynku szkoły w trakcie wykonywania robót budowlanych. 3.Wykonawca przy wycenie prac winien uwzględnić przeniesienie istniejących (dotyczy powierzchni na których montowane będą ustroje akustyczne) gniazdek, wyłączników elektrycznych, czujników p. poż. oraz innych elementów i montaż ich na elementach akustycznych. Ilość i rozmieszczenie przedmiotowych elementów w poszczególnych salach Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w naturze..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.38.00-4, 44.19.10.00-5, 45.42.11.45-2, 71.00.00.00-8, 45.40.00.00-1, 45.42.11.41-4, 45.32.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 23.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15000.00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00 groszy) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013.06.10 do godz. 11:30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Kielce 41 1010 1238 0815 1713 9120 0000 - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu (parter, pokój nr 13) a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia, nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

określone w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2013 godzina 11:30, miejsce: sekretariat Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach ul Wojewódzka 12 - pokój A 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kielce: Zakup elementów akustycznych wraz z montażem w PSM I i II st. w Kielcach - część II


Numer ogłoszenia: 243048 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 205996 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup elementów akustycznych wraz z montażem w PSM I i II st. w Kielcach - część II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów akustycznych wraz z montażem w salach ćwiczeń muzycznych w istniejącym budynku szkoły w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.38.00-4, 44.19.10.00-5, 45.42.11.45-2, 71.00.00.00-8, 45.40.00.00-1, 45.42.11.41-4, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EVOLUTION FOUR SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 00-030 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 585365,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  678111,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  678111,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  678111,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20599620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 74 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach ul. Wojewódzka 12 25-536 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421141-4 Instalowanie przegród
45421145-2 Instalowanie rolet
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup elementów akustycznych wraz z montażem w PSM I i II st. w Kielcach - część II EVOLUTION FOUR SP. Z O.O.
Warszawa
2013-06-25 678 111,00