Gizałki: Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


Numer ogłoszenia: 206194 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN zgodnie z paragrafem 12 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Spłata kapitału i odsetek wg harmonogramu spłaty kredytu (symulacja spłaty załącznik nr 3 do SIWZ): - spłata rat od 31 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2021r. ostatniego dnia każdego miesiąca. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o umowę w dwóch transzach: 1 transza w kwocie 500 000,00 zł, 2 transza w kwocie 600 000,00 zł. Karencja spłaty pierwszej raty kapitału od 31 stycznia 2017r. Jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu = 0,00 zł. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, w miesięcznych okresach obrachunkowych i będą płacone na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank Kredytobiorcy, począwszy od dnia podpisania umowy. Istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - w razie potrzeby dokumenty te zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Okres kredytowania - od podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.30.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja tego warunku dokonywana jest w oparciu o posiadane zezwolenie na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) lub dokumenty równoważne potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128). Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Niespełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) wypełnioną tabelę służącą do dokonania oceny ekonomicznej złożonej oferty - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ 3) symulację spłaty kredytu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ 4) pełnomocnictwo do reprezentacji, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin uruchomienia transzy kredytu - 2


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uruchomienia i wysokości kredytu. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63 - 308 Gizałki, Pokój Nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63 - 308 Gizałki, Pokój Nr 2 - Sekretariat Urzędu Gminy.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


Numer ogłoszenia: 233124 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 206194 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN zgodnie z paragrafem 12 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Spłata kapitału i odsetek wg harmonogramu spłaty kredytu (symulacja spłaty załącznik nr 3 do SIWZ): - spłata rat od 31 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2021r. ostatniego dnia każdego miesiąca. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o umowę w dwóch transzach: 1 transza w kwocie 500 000,00 zł, 2 transza w kwocie 600 000,00 zł. Karencja spłaty pierwszej raty kapitału od 31 stycznia 2017r. Jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu = 0,00 zł. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, w miesięcznych okresach obrachunkowych i będą płacone na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank Kredytobiorcy, począwszy od dnia podpisania umowy. Istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - w razie potrzeby dokumenty te zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Okres kredytowania - od podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Pleszewie, {Dane ukryte}, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130640,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  106848,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  106848,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106848,26


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20619420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 2324 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63 - 308 Gizałki, Pokój Nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Bank Spółdzielczy w Pleszewie
Pleszew
2015-09-08 106 848,00