Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa
ND Nr dokumentu 206614-2014
PD Data publikacji 20/06/2014
OJ Dz.U. S 117
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 18/06/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 29/07/2014
DT Termin 29/07/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134000 - Oleje napędowe
39831500 - Samochodowe środki czyszczące
OC Pierwotny kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134000 - Oleje napędowe
39831500 - Samochodowe środki czyszczące
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/06/2014    S117    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa

2014/S 117-206614

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup paliw oraz płynu do spryskiwaczy dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 049/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Mazowieckie, Rejony Drogowe MZDW.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup paliw oraz płynu do spryskiwaczy dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
2.Zamówienie obejmuje zakup:
-benzyny bezołowiowej - PB 95 w liczbie 300 000 litrów o jakości określonej w obowiązujących przepisach, na dzień zawarcia umowy w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 Nr 221, poz. 1441) oraz zgodnej z normą PN-EN 228 lub równoważną.
-oleju napędowego - ON w liczbie 1 355 416 litrów o jakości określonej w obowiązujących przepisach, na dzień zawarcia umowy w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 Nr 221, poz. 1441) oraz zgodnej z normą PN EN 590 lub równoważną.
-płynu do spryskiwaczy:
a) zimowego o zadeklarowanej min. temperaturze krzepnięcia -22 stopni Celsjusza w liczbie 7000 litrów,
b) letniego w liczbie 3000 litrów.
Podane liczby są szacunkowe, niezbędne do ustalenia przez Wykonawcę m.in. wielkości udzielanego upustu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09132100, 39831500, 09134000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 130 081,30 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 30.11.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
6.Wadium
6.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
162 600,00 zł.
6.2.Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
6.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6.6.Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
6.7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
6.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu nie jest wymagane.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Rozliczenia za sprzedawane towary dokonywane będą wg aktualnych cen na danej stacji w dniu ich wydawania w uwzględnieniu udzielonego rabatu wysokości ……… % dla paliw (PB95, ON).
2.Rozliczenia za sprzedawane towary dokonywane będą wg aktualnych cen na danej stacji w dniu ich wydawania w uwzględnieniu udzielonego rabatu wysokości ……… % dla płynu do spryskiwaczy (letniego i zimowego).
3.W razie utraty przez Wykonawcę konkurencyjności na rynku i brakiem możliwości negocjowania cen, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w formie pisemnej.
4.Sprzedaż towarów odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy pomiędzy Wykonawcą, a osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do odbioru towarów, na podstawie bezgotówkowych kart elektronicznych.
5.Wykaz wydanych towarów powinien zawierać następujące informacje:
a)miejsce, data i godzina tankowania,
b)numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy lub numer karty paliwowej ,
c)rodzaj i ilość zatankowanego paliwa ,
d)stan licznika przy tankowaniu (jeśli karta paliwa wydana zostanie na pojazd) ,
e)cenę jednego litra paliwa i wartość paliwa po uwzględnieniu ofertowego rabatu.
6.Wykonawca będzie wystawiać na Zamawiającego faktury VAT w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy, przy czym:
a)faktury VAT wystawiane będą w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy), w którym dokonano sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego,
b)faktury VAT będą wystawiane z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego,
c)do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć załącznik z wykazem ilości wydanych towarów na poszczególne, karty paliwowe,
d)Wykonawca musi zapewnić przesyłanie szczegółowych wykazów sprzedaży, z podziałem na jednostki terenowe Zamawiającego, o których mowa w Załączniku nr 1 do Części III SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia, w formacie MS Excell.
6.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
7.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do odbioru faktur VAT bez jego podpisu.
8. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 2.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy załączyć:
1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
5.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11.Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
11.1.Wszystkie dokumenty Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
11.2.Pełnomocnictwo oraz dokument wymieniony w pkt. 10.11. powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt. 3, 4, 8 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt. 5, 6, 7 i 9 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia warunków
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 2.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia każde polegające na dostawie paliw na podstawie kart paliwowych w okresie min. 1 roku dla min. 20 pojazdów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4.wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych, okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
049/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.7.2014 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.7.2014 - 10:30

Miejscowość:

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1.Posiadanie przez Wykonawcę na terenie Województwa Mazowieckiego co najmniej 1 stacji sprzedaży paliw zlokalizowanej w odległości nie większej niż 4 km od siedziby zamawiającego i co najmniej po jednej stacji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 20 km od siedziby każdego z Rejonów Drogowych MZDW oraz 20 km od każdego Obwodu Drogowego MZDW. Wymienione stacje paliw muszą obsługiwać karty paliwowe.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.mzdw.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i2 wnosi się w termie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2014
TI Tytuł Polska-Warszawa: Olej napędowy
ND Nr dokumentu 347941-2014
PD Data publikacji 14/10/2014
OJ Dz.U. S 197
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 09/10/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134100 - Olej napędowy
39831500 - Samochodowe środki czyszczące
OC Pierwotny kod CPV 09132100 - Benzyna bezołowiowa
09134100 - Olej napędowy
39831500 - Samochodowe środki czyszczące
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

14/10/2014    S197    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Olej napędowy

2014/S 197-347941

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Zakup paliw oraz płynu do spryskiwaczy dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie” – nr postępowania 049/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup paliw oraz płynu do spryskiwaczy dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
2. Zamówienie obejmuje zakup:
— benzyny bezołowiowej - PB 95 w liczbie 300 000 litrów o jakości określonej w obowiązujących przepisach, na dzień zawarcia umowy w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 Nr 221, poz. 1441) oraz zgodnej z normą PN-EN 228 lub równoważną.
— oleju napędowego - ON w liczbie 1 355 416 litrów o jakości określonej w obowiązujących przepisach, na dzień zawarcia umowy w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 Nr 221, poz. 1441) oraz zgodnej z normą PN EN 590 lub równoważną.
— płynu do spryskiwaczy:
a) zimowego o zadeklarowanej min. temperaturze krzepnięcia -22 stopni Celsjusza w liczbie 7000 litrów,
b) letniego w liczbie 3 000 litrów.
Podane liczby są szacunkowe, niezbędne do ustalenia przez Wykonawcę m.in. wielkości udzielanego upustu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100, 39831500

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 000 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub dokumencie opisowym. Waga 1
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
049/14.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 117-206614 z dnia 20.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 130 081,30 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 000 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Posiadanie przez Wykonawcę na terenie Województwa Mazowieckiego co najmniej 1 stacji sprzedaży paliw zlokalizowanej w odległości nie większej niż 4 km od siedziby zamawiającego i co najmniej po jednej stacji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 20 km od siedziby każdego z Rejonów Drogowych MZDW oraz 20 km od każdego Obwodu Drogowego MZDW. Wymienione stacje paliw muszą obsługiwać karty paliwowe.
Opis kryteriów oceny ofert.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Wysokość rabatu dla paliw (PB95, ON) – 60 %;
2. Wysokość rabatu dla płynu do spryskiwaczy (letniego i zimowego) – 10 %;
3. Cena brutto 1 litra oleju napędowego ON z dnia 10-07-2014 roku – 15 %;
4. Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb95 z dnia 10-07-2014 roku – 10 %;
5. Cena brutto 1 litra płynu do spryskiwaczy letniego z dnia 10-07-2014 roku – 2,5 %;
6. Cena brutto 1 litra płynu do spryskiwaczy zimowego z dnia 10-07-2014 roku – 2,5 %.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20661420141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1219 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 29/07/2014
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
39831500-1 Samochodowe środki czyszczące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup paliw oraz płynu do spryskiwaczy dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 049/14. - polska-warszawa: benzyna bezołowiowa Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, woj. MAZOWIECKIE
2014-08-19 10 000 000,00