Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: USUNIĘCIE KARCZY,ZDJĘCIE HUMUSU,WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA,REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW,REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA,WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE-SOŚNICOWICE - ETAP I, PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478...


Numer ogłoszenia: 207172 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE KARCZY,ZDJĘCIE HUMUSU,WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA,REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW,REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA,WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE-SOŚNICOWICE - ETAP I, PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478....


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE - SOŚNICOWICE - ETAP I, PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 (UMOWA Z DNIA 22 MARCA 2013 NR WD/P/130201/1/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8 lutego 2013 r. nr 53948-2013, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE - SOŚNICOWICE - ETAP I, PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wykonanie: robót ziemnych, stabilizacji podłoża, podbudowy z kruszywa, warstw bitumicznych nawierzchni wraz z warstwą ścieralną z SMA, poboczy i zjazdów, rowów wraz z umocnieniem, przepustów rurowych, wycinki drzew. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na planowanym do remontu odcinku posiada liczne spękania i deformacje, a także liczne uzupełnione ubytki utrudniające prawidłowe połączenie starej nawierzchni z remontowanym odcinkiem. Koniecznym jest zatem przeprowadzenie kontynuacji remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz umożliwić właściwe połączenie odcinka nawierzchni z nawierzchnią istniejącą. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 25,43 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408,zamówienie uzupełniające do zadania:PRZEBUDOWA DW NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE-SOŚNICOWICE-ETAP I,PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 (UMOWA Z DNIA 22 MARCA 2013 NR WD/P/130201/1/1).


Numer ogłoszenia: 221362 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 207172 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408,zamówienie uzupełniające do zadania:PRZEBUDOWA DW NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE-SOŚNICOWICE-ETAP I,PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 (UMOWA Z DNIA 22 MARCA 2013 NR WD/P/130201/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE - SOŚNICOWICE - ETAP I, PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 (UMOWA Z DNIA 22 MARCA 2013 NR WD/P/130201/1/1).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1413977,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1739192,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  1739192,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1739192,12


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8 lutego 2013 r. nr 53948-2013, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478 SIERAKOWICE - SOŚNICOWICE - ETAP I, PRZEBUDOWA NA ODCINKU OD KM 26+700 DO KM 28+057 WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW NA ODCINKU OD KM 22+825 DO KM 28+478, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wykonanie: robót ziemnych, stabilizacji podłoża, podbudowy z kruszywa, warstw bitumicznych nawierzchni wraz z warstwą ścieralną z SMA, poboczy i zjazdów, rowów wraz z umocnieniem, przepustów rurowych, wycinki drzew. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na planowanym do remontu odcinku posiada liczne spękania i deformacje, a także liczne uzupełnione ubytki utrudniające prawidłowe połączenie starej nawierzchni z remontowanym odcinkiem. Koniecznym jest zatem przeprowadzenie kontynuacji remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz umożliwić właściwe połączenie odcinka nawierzchni z nawierzchnią istniejącą. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 25,43 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20717220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USUNIĘCIE KARCZY, ZDJĘCIE HUMUSU, WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ ZE STABILIZACJĄ PODŁOŻA, REMONT POBOCZA I ZJAZDÓW, REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA, WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA ODCINKU OD KM 26+000 DO KM 26+700 DROGI WOJEWÓDZ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, woj. śląskie
2013-06-10 1 739 192,00