Katowice: Opracowanie dokumentacji do zadania: Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem


Numer ogłoszenia: 208228 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji do zadania: Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
dokumentacja projektowa obejmuje: 1. Inwentaryzację techniczną obiektu 2. Studium wykonalności, 3. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek uwzględniający uzyskanie wymaganych opinii, zezwoleń - w tym pozwolenia na budowę - i uzgodnień projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.24.10.00-9, 71.21.00.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Środki na realizację zadania zostały przyznane uchwałą Prezydenta Miasta Katowice nr 2110/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku. Do 8 września br. należy złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 3.1.2: Infrastruktura zaplecza turystycznego w zakresie poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu. Przy zachowaniu terminów obowiązujących dla trybów konkurencyjnych pozostaje zbyt mało czasu dla Wykonawcy na sporządzenie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zezwoleń wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Studium wykonalności dla zadania: Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Energoekspert Sp. z o.o., 40-106 Katowice, ul.Węglowa 7, 40-106 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Część NR:
2   

Nazwa:
Inwentaryzacja techniczna oraz projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Inter-SES, 40-871 Katowice; ul. Ułańska 9/214, 40-871 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Numer ogłoszenia: 210336 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
208228 - 2010 data 14.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, fax. 0-32 3511923.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  I.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  Administracja rządowa centralna.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Administracja samorządowa.


Katowice: Opracowanie dokumentacji do zadania: Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem.


Numer ogłoszenia: 239502 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 208228 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji do zadania: Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja projektowa obejmuje: 1. Inwentaryzację techniczną obiektu 2. Studium wykonalności, 3. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek uwzględniający uzyskanie wymaganych opinii, zezwoleń - w tym pozwolenia na budowę - i uzgodnień projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.24.10.00-9, 71.21.00.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Poddziałanie 3.1.2: Infrastruktura zaplecza turystycznego w zakresie poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Energoekspert sp.z o.o., {Dane ukryte}, 40-105 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Środki na realizację zadania zostały przyznane uchwałą prezydenta Miasta Katowice nr 2110/2010 z dn.28 czerwca 2010 roku. Do 8 września br. należy złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego, Poddziałanie 3.1.2: Infrastruktura zaplecza turystycznego w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej regionu. Przy zachowaniu terminów obowiązujących dla trybów konkurencyjnych pozostaje zbyt mało czasu dla Wykonawcy na sporządzenie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zezwoleń wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


Katowice: Opracowanie dokumentacji do zadania Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Modzieżowego Ślazaczek wraz z niezbednym wyposażeniem i zapleczem.


Numer ogłoszenia: 244188 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 208228 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji do zadania Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Modzieżowego Ślazaczek wraz z niezbednym wyposażeniem i zapleczem..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja projektowa obejmuje: 1. Inwentaryzację techniczna obiektu, 2. Studium wykonalności, 3. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu bazy noclegowej wraz z niezbednym wyposażeniem i zapleczem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek uwzględniający uzyskanie wymaganych opinii, zezwoleń - w tym pozwolenia na budowę - i uzgodnień projektowych w zakresie wynikajacym z obowiązujących przepisów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.24.10.00-9, 71.21.00.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego, Poddziaanie 3.1.2.: Infrastruktura zaplecza turystycznego w zakresie poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U-H Inter-SES, reprezentowana przez Sawomira Stempniewicza, {Dane ukryte}, 40-871 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 150000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  94500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94500,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Środki na realizację zadania zostay przyznane uchwałą Prezydenta Miasta Katowice nr 2110/2010 z dn. 28 czerwca 2010 roku. Do 8 wrzesnia br. nalezy zożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego, Poddziałanie 3.1.2.: Infrastruktura zaplecza turystycznego w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej regionu. Przy zachowaniu terminów obowiazujących dla trybów konkurencyjnych pozostaje zbyt mao czasu dla Wykonawcy na sporządzenie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zezwoleń wymaganych do złozenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Adres: ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ka@sltzn.katowice.pl
tel: 0-32 3511923, 3511922
fax: 0-32 3511923
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20822820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji do zadania: Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem. Energoekspert sp.z o.o.
Katowice
2010-08-05 28 000,00
Opracowanie dokumentacji do zadania Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Modzieżowego Ślazaczek wraz z niezbednym wyposażeniem i zapleczem. P.U-H Inter-SES, reprezentowana przez Sawomira Stempniewicza
Katowice
2010-08-10 94 500,00