TITytułPolska-Warszawa: Tabor kolejowy
NDNr dokumentu208231-2017
PDData publikacji01/06/2017
OJDz.U. S104
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/05/2017
DTTermin11/07/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
OCPierwotny kod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
RCKod NUTSPL12
IAAdres internetowy (URL)www.mazowieckie.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

01/06/2017    S104    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2017/S 104-208231

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
Tel.: +48 224737353
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Faks: +48 224737518
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mazowieckie.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: MWZ3-26-06-2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na dostawy 61 szt. pięcioczłonowych, 10 szt. dwuczłonowych fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawy pakietów pozderzeniowych (naprawczych) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych EZT, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000
34631000
50222000
80511000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca dostarczy elektryczne zespoły trakcyjne na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Województwa Mazowieckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, zwanych dalej zamówieniami. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na:

1) dostawę sześciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych EZT, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników,

2) dostawę dziesięciu fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu, opartych na tej samej platformie producenta, jak EZT pięcioczłonowe, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

3) dostawę dwunastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT oraz pozostałych pięcioczłonowych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

4) dostawę dwunastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

5) dostawę piętnastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

6) dostawę szesnastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT.

2. Zamawiający będzie mógł udzielić Wykonawcy zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w umowie wykonawczej. Zamówienie uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą umowy wykonawczej na realizację określonego zamówienia objętego umową ramową. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 12 do umowy ramowej.

3. Szczegółowy opis, wymagania oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Cena za dostawę 61 pięcioczłonowych EZT, symulatora z jego instalacją uruchomieniem i przeszk. pracow., pakietów pozderzeniowych (napr.) dla tych EZT, szkolenie pracow. z obsł. tych EZT / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Cena za dostawę 10 dwuczłonowych EZT, pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT oraz realizację szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (łącznie za 142 naprawy) / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik efektywności pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik efektywności dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych napędnych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych tocznych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych napędnych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych tocznych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zdolności przewozowej pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zdolności przewozowej dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba stałych miejsc siedzących w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Układ osi w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5
Cena - Waga: Łącznie 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 96
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie rodzi żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie zamówienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę ramową na okres 8 lat, licząc od dnia jej podpisania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu – Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 15-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) Wykluczenie Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w SIWZ następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień art. 24 ust. 7 ustawy Pzp,

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu,

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 3,

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w pkt 2,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Sekcji III.1.2 pkt 1 i Sekcji III.1.3 pkt 1,

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym dokumentem. Jednolity dokument Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25 000 000 PLN. Wartości podane w dokumentach wyrażone w innych walutach niż w zł, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień wystawienia dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to Zamawiający przeliczy wg kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, w Sekcji III.1.3 pkt 1 polega na sytuacji lub zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 2,

7. Do oferty Wykonawca dołącza dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt 4 oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4, w Sekcji III.1.1 pkt 5-7, a także:

1) wypełniony i podpisany Formularz Oferty, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,

2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2 do SIWZ,

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

4) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik,

5) pełnomocnictwo, o którym mowa w Sekcji III.1.8 (jeżeli dotyczy).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) zrealizował należycie zamówienie/a obejmujące dostawę/y co najmniej trzech fabrycznie nowych co najmniej dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h oraz

b) świadczył należycie usługi utrzymania technicznego (P1 do P3) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej trzech fabrycznie nowych co najmniej dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1:

a) lit. a – wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

b) lit. b – wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2:

a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ppkt 2 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2,,

7) Wykonawca przedstawia dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2, dotyczące podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

8) w celu potwierdzenia, że oferowane elektryczne zespoły trakcyjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wypełnione i podpisane Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, stanowiące załącznik nr 2 do umowy ramowej oraz wypełnione i podpisane Wymagania techniczne dla dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, stanowiące załącznik nr 2.1 do umowy ramowej,

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Sekcji III.1.2 pkt 8 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2 dla każdego z Wykonawców oraz wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 1, które mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

2. Termin wniesienia wadium upływa z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wadium musi obejmować termin związania ofertą tj. 90 dni.

4. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie wymagane wniesienie najpóźniej w dniu podpisania każdej umowy wykonawczej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 3 % ceny podanej w ofercie dotyczącej danego zamówienia i określonej w umowie wykonawczej.

5. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji postępowania (SIWZ).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe i płatnicze zawiera wzór umowy ramowej stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy wykonawczej stanowiący załącznik nr 12 do umowy ramowej.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanowią pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy ramowej oraz umów wykonawczych może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawiera wzór umowy ramowej stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy wykonawczej stanowiący załącznik nr 12 do umowy ramowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Polska, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 26 (pok. nr 312).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 4587803
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość,o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie (…) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (…) odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (…).

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 4587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2017
TITytułPolska-Warszawa: Tabor kolejowy
NDNr dokumentu245793-2017
PDData publikacji28/06/2017
OJDz.U. S121
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/06/2017
DTTermin31/07/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
OCPierwotny kod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
IAAdres internetowy (URL)www.mazowieckie.com.pl

28/06/2017    S121    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2017/S 121-245793

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 104-208231)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
Tel.: +48 224737353
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Faks: +48 224737518
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: MWZ3-26-06-2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na dostawy 61 szt. pięcioczłonowych, 10 szt. dwuczłonowych fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawy pakietów pozderzeniowych (naprawczych) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych EZT, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 104-208231

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/10/2017
Powinno być:
Data: 28/10/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Tabor kolejowy
NDNr dokumentu284011-2017
PDData publikacji21/07/2017
OJDz.U. S138
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/07/2017
DTTermin21/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
OCPierwotny kod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
IAAdres internetowy (URL)www.mazowieckie.com.pl

21/07/2017    S138    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2017/S 138-284011

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 104-208231)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
Tel.: +48 224737353
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Faks: +48 224737518
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: MWZ3-26-06-2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na dostawy 61 szt. pięcioczłonowych, 10 szt. dwuczłonowych fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawy pakietów pozderzeniowych (naprawczych) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych EZT, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 104-208231

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 28/10/2017
Powinno być:
Data: 18/11/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Tabor kolejowy
NDNr dokumentu29463-2018
PDData publikacji20/01/2018
OJDz.U. S14
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji"Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/01/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
OCPierwotny kod CPV34152000 - Symulatory szkoleniowe
34620000 - Tabor kolejowy
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000 - Usługi szkolenia personelu
RCKod NUTSPL9
IAAdres internetowy (URL)www.mazowieckie.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

20/01/2018    S14    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2018/S 014-029463

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
"Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
Tel.: +48 224737353
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Faks: +48 224737518
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: MWZ3-26-06-2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na dostawy 61 szt. pięcioczłonowych, 10 szt. dwuczłonowych fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawy pakietów pozderzeniowych (naprawczych) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych EZT, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 797 371 846.14 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000
34631000
50222000
80511000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca dostarczy elektryczne zespoły trakcyjne na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Województwa Mazowieckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, zwanych dalej zamówieniami. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na:

1) dostawę sześciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych EZT, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników,

2) dostawę dziesięciu fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu, opartych na tej samej platformie producenta, jak EZT pięcioczłonowe, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

3) dostawę dwunastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (I) (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT oraz pozostałych pięcioczłonowych EZT, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

4) dostawę dwunastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (II) (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

5) dostawę piętnastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT,

6) dostawę szesnastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych EZT), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT.

2. Zamawiający będzie mógł udzielić Wykonawcy zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz w umowie wykonawczej. Zamówienie uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą umowy wykonawczej na realizację określonego zamówienia objętego umową ramową. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 12 do umowy ramowej.

3. Szczegółowy opis, wymagania oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium - Cena za dostawę 61 pięcioczłonowych EZT, symulatora z jego inastalacją uruchomieniem i przesz. pracow., pakietów pozderzeniowych (napr.) dla tych EZT, szkolenie pracow. z obsł. tych EZT / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium - Cena za dostawę 10 dwuczłonowych EZT, pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT oraz realizację szkolenia pracowników Zamawiajacego z zakresu obsługi tych EZT / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium - Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (łącznie za 142 naprawy) / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik efektywności pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik efektywności dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych napędnych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych tocznych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych napędnych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych tocznych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zdolności przewozowej pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zdolności przewozowej dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba stałych miejsc siedzących w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Układ osi w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5
Cena - Waga: Łącznie 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie rodzi żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie zamówienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę ramową na okres 8 lat, licząc od dnia jej podpisania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 104-208231
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Stadler Polska Sp. z o. o.
ul. Targowa 50
Siedlce
08-110
Polska
Tel.: +48 257464500
Faks: +48 257464501
Kod NUTS: PL9

Adres internetowy:www.stadlerrail.com

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 271 297 069.08 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 797 371 846.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca Stadler Polska Sp. z o. o. zamierza zlecić podwykonawcy Stadler Service Polska Sp. z o. o., ul. Józefa Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa do wykonania części zamówienia: świadczenie usług serwisowych dla wszystkich EZT (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3) oraz wykonanie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego EZT (dwuczłonowego i pięcioczłonowego).

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 4587803
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...).

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 4587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

Adres: ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@mazowieckie.com.pl
tel: +48 224737353
fax: +48 224737518
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-07-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 20823120171
ID postępowania Zamawiającego: MWZ3-26-06-2017
Data publikacji zamówienia: 2017-06-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 4000000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 333 PLN  -  200 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mazowieckie.com.pl
Informacja dostępna pod: „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
34152000-7 Symulatory szkoleniowe
34620000-9 Tabor kolejowy
34631000-9 Części lokomotyw lub taboru kolejowego
50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
80511000-9 Usługi szkolenia personelu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych Stadler Polska Sp. z o. o.
ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce, woj. MAZOWIECKIE
2018-01-17 1 797 371 846,00