Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 3 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 4 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 5 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 6 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 7 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 8 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 9 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 10 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 11 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 12 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 13 - Materiały stomatologiczne; Numer sprawy AEZ/S-164/2010


Numer ogłoszenia: 208574 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5720366, faks 022 5720377.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wum.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 3 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 4 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 5 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 6 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 7 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 8 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 9 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 10 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 11 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 12 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 13 - Materiały stomatologiczne; Numer sprawy AEZ/S-164/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na 13 (trzynaście) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami (od 1 do 13), w ramach których przewidziane są dostawy materiałów stomatologicznych stosowanych w propedeutyce i profilaktyce stomatologicznej oraz stomatologii dziecięcej i zachowawczej. 2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach cenowych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.13. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa materiałów stomatologicznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego, odpowiednio dla Pakietów: 1) Pakiety 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - do Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa tel. 22 625 66 02 (1S16); 2) Pakiet 9 - do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, tel. 22 502 12 42 (1S113) 3) Pakiet 10 - do Zakładu Ortodoncji ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, tel. 22 502 10 31, (1S15); 4) Pakiet 11 - do Zakładu Stomatologii Dziecięcej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 31 (1S17); 5) Pakiet 12 - do Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, Pawilon XIA 02-006 Warszawa tel. 22 502 18 86. (1S12); 6) Pakiet 13 - do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 36 (1S14)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 13.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 3 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 4 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 5 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 6 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 7 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 8 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 9 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 10 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 11 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 12 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 13 - Materiały stomatologiczne; Numer sprawy AEZ/S-164/2010


Numer ogłoszenia: 299718 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 208574 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5720366, faks 022 5720377.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 3 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 4 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 5 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 6 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 7 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 8 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 9 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 10 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 11 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 12 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 13 - Materiały stomatologiczne; Numer sprawy AEZ/S-164/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na 13 (trzynaście) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami (od 1 do 13), w ramach których przewidziane są dostawy materiałów stomatologicznych stosowanych w propedeutyce i profilaktyce stomatologicznej oraz stomatologii dziecięcej i zachowawczej. 2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach cenowych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.13. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa materiałów stomatologicznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego, odpowiednio dla Pakietów: 1) Pakiety 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - do Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa tel. 22 625 66 02 (1S16); 2) Pakiet 9 - do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, tel. 22 502 12 42 (1S113) 3) Pakiet 10 - do Zakładu Ortodoncji ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, tel. 22 502 10 31, (1S15); 4) Pakiet 11 - do Zakładu Stomatologii Dziecięcej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 31 (1S17); 5) Pakiet 12 - do Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, Pawilon XIA 02-006 Warszawa tel. 22 502 18 86. (1S12); 6) Pakiet 13 - do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 36 (1S14)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.13.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Techdent Center Tasiemski Piotr, Tasiemski Jakub Sp.j., ul. Kwitnąca 7/lok. 9, 01-926 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2410,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2019,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  2019,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2558,99


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Płaza Dent Bogdan Płaza, ul. Świętochowskiego 1 m. 110, 01-318 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2538,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2473,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  2473,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2505,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Techdent Center Tasiemski Piotr, Tasiemski Jakub Sp. j., ul. Kwitnąca 7 lok. 9, 01-926 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2897,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3106,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  3016,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10264,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Płaza Dent Bogdan Płaza, ul. Świętochowskiego 1 m. 110, 01-318 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 472,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  430,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  430,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2266,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j., ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 544,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  417,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  417,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  417,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j., ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1076,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1069,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  1069,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1381,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 8 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j., ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2616,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2743,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  2743,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3073,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 10 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j., ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6278,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7255,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  7255,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8382,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 11 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danamed Danuta Ślęzak, ul. Świętojańska 27/29 m. 2, 00-266 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2757,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2507,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  2507,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2900,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 12 - Materiały stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danamed Danuta Ślęzak, ul. Świętojerska 27/29, 00-266 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4598,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4871,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  4871,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5786,45


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
tel: 225720366, 225720373
fax: 225720363
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-07-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20857420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 13
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wum.edu.pl
Informacja dostępna pod: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33130000-0 Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne Techdent Center Tasiemski Piotr, Tasiemski Jakub Sp.j.
ul. Kwitnąca 7/lok. 9, 01-926 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-09-21 2 019,00
Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne Płaza Dent Bogdan Płaza
ul. Świętochowskiego 1 m. 110, 01-318 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-09-21 2 473,00
Pakiet 4 - Materiały stomatologiczne Techdent Center Tasiemski Piotr, Tasiemski Jakub Sp. j.
ul. Kwitnąca 7 lok. 9, 01-926 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-09-21 3 106,00
Pakiet 5 - Materiały stomatologiczne Płaza Dent Bogdan Płaza
ul. Świętochowskiego 1 m. 110, 01-318 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-09-21 430,00
Pakiet 6 - Materiały stomatologiczne PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j.
ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
2010-09-21 417,00
Pakiet 7 - Materiały stomatologiczne PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j.
ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
2010-09-21 1 069,00
Pakiet 8 - Materiały stomatologiczne PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j.
ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
2010-09-21 2 743,00
Pakiet 10 - Materiały stomatologiczne PPUH Tytan Jabłoński, Rogula Sp.j.
ul. Dekabrystów 33 lok. 4, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
2010-09-21 7 255,00
Pakiet 11 - Materiały stomatologiczne Danamed Danuta Ślęzak
ul. Świętojańska 27/29 m. 2, 00-266 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-09-21 2 507,00
Pakiet 12 - Materiały stomatologiczne Danamed Danuta Ślęzak
ul. Świętojerska 27/29, 00-266 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-09-21 4 871,00