Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW.


Numer ogłoszenia: 209015 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW. Zakres robót obejmuje: - rozebranie nawierzchni bitumicznych o gr. 10 cm - 1 799,77 m2; - rozebranie podbudowy o gr. 15 cm - 1 799,77 m2; - korytowanie na całej szerokości jezdni i chodnika oraz na poszerzeniach do głębokości 74 cm - 2 519,68 m2; Stabilizację na poszerzeniach jezdni, pod chodniki i wjazdy: - wykonanie koryta pod chodniki głębokości 15 cm - 2 842,00 m2; - wykonanie koryta pod wjazdy głębokości 15 cm - 1 513,10 m2; - stabilizację podłoża cementem 2,5 MPa - 4 355,10 m2; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją gr. do 20 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 15 cm - 215,49 m2; - wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki - 107 m3; - wykonanie dodatkowego krawężnika 20x30 - 1 097,22 mb; - wykonanie remontu istniejącego chodnika - 215,49 m2; Zabezpieczenie kanału deszczowego: - wykonanie uszczelnienia kanału deszczowego 4 355,10 m2; - rozebranie i uzupełnienie płyt pokrywowych żelbetowych 2200x2200x180 cm - 20 szt.; - uzupełnienie płyty żelbetowej pokrywowej 3000x2500x180 - 1 szt.; - regulacja i naprawa studni włazowych kanałowych - 17 szt.; - transport i utylizacja urobku oraz materiałów rozbiórkowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja techniczna dla zadania pt. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 417 oraz remont chodników i odwodnienia na odcinku od km 42+350 do km 43+970 w miejscowości Pawłów, została opracowana w 2008 r. przez B.K.W. PROJEKT M. Waluga 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 30. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) art. 39 - rozstrzygnięto w 2010 r. przetarg, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę - firmę SKANSKA 01-518 Warszawa, ul. Generała Józefa Zajączka 9. Realizacja zadania została rozpoczęta w październiku 2010 r. na podstawie Umowy nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20.10.2010 r. z terminem wykonania robót do dnia 30.09.2011 r. W trakcie wykonywania robót na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 417 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Wartość zamówienia podstawowego wynosiła 2 641 222,70 zł (3 222 291,69 zł brutto z podatkiem VAT), natomiast wartość robót dodatkowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi (netto) 810 347,34 zł (996 727,23 zł brutto z podatkiem VAT). Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe warunkuje wykonanie robót podstawowych (w trybie art. 67, ust. 1, pkt. 5, lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). Wykonana dokumentacja techniczna nie uwzględniła okoliczności, które obecnie mają zasadnicze znaczenie dla zakończenia robót remontowych drogi nr 417 w miejscowości Pawłów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót dokonał odkrywek istniejącej nawierzchni jezdni przy krawężniku. Stwierdzono, ze pod warstwą bitumiczną brak jest podbudowy, a podłoże gruntowe stanowią gliny piaszczyste (grunt G3). Szerokość jezdni o braku podbudowy i słabym podłożu wynosi ok. 1.0-1.1 m od krawężnika. Przypuszczalnie dokonane w latach minionych przebudowy zostały wykonane bez odpowiedniej konstrukcji. Biorąc pod uwagę wyniki przekopów kontrolnych wykonanych przez wykonawcę należy rozebrać istniejącą nawierzchnię na szer. 1-1.0 m i wykonać pełną konstrukcję nawierzchni jak dla poszerzeń jezdni przyjętych w dokumentacji. W trakcie powodzi w 2010 r. (zalany cały korpus drogowy) rozmyciu uległo część istniejących krawężników i chodnika. Stan taki powoduje niewłaściwy odpływ wód opadowych z pasa drogowego. Obecnie konieczne jest wykonanie remontu dodatkowego odcinka krawężnika i chodnika. W ciągu istniejącego kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowano włazy kanałowe pokryte kratami stalowymi i blachami. W trakcie powodzi w 2010 r. część z nich uległo uszkodzeniu, a obmurowania betonowe uległy rozmyciu. Konieczna jest wymiana elementów systemu odwodnienia na włazy żeliwne i wybetonowanie pokrycia nietypowych studni kanalizacyjnych. Zakres robót dodatkowych obejmuje: - rozebranie nawierzchni bitumicznych o gr. 10 cm - 1 799,77 m2; - rozebranie podbudowy o gr. 15 cm - 1 799,77 m2; - korytowanie na całej szerokości jezdni i chodnika oraz na poszerzeniach do głębokości 74 cm - 2 519,68 m2; Stabilizację na poszerzeniach jezdni, pod chodniki i wjazdy: - wykonanie koryta pod chodniki głębokości 15 cm - 2 842,00 m2; - wykonanie koryta pod wjazdy głębokości 15 cm - 1 513,10 m2; - stabilizację podłoża cementem 2,5 MPa - 4 355,10 m2; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją gr. do 20 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 15 cm - 215,49 m2; - wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki - 107 m3; - wykonanie dodatkowego krawężnika 20x30 - 1 097,22 mb; - wykonanie remontu istniejącego chodnika - 215,49 m2; Zabezpieczenie kanału deszczowego: - wykonanie uszczelnienia kanału deszczowego 4 355,10 m2; - rozebranie i uzupełnienie płyt pokrywowych żelbetowych 2200x2200x180 cm - 20 szt.; - uzupełnienie płyty żelbetowej pokrywowej 3000x2500x180 - 1 szt.; - regulacja i naprawa studni włazowych kanałowych - 17 szt.; - transport i utylizacja urobku oraz materiałów rozbiórkowych. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych. Wartość zamówienia dodatkowego wynosi 810 347,34 zł (netto) i stanowi około 30,70% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i nie przekracza zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) 50% wartości realizowanego zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • SKANSKA S.A., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW.


Numer ogłoszenia: 215099 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 209015 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW. Zakres robót obejmuje: - rozebranie nawierzchni bitumicznych o gr. 10 cm - 1 799,77 m2; - rozebranie podbudowy o gr. 15 cm - 1 799,77 m2; - korytowanie na całej szerokości jezdni i chodnika oraz na poszerzeniach do głębokości 74 cm - 2 519,68 m2; Stabilizację na poszerzeniach jezdni, pod chodniki i wjazdy: - wykonanie koryta pod chodniki głębokości 15 cm - 2 842,00 m2; - wykonanie koryta pod wjazdy głębokości 15 cm - 1 513,10 m2; - stabilizację podłoża cementem 2,5 MPa - 4 355,10 m2; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją gr. do 20 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 15 cm - 215,49 m2; - wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki - 107 m3; - wykonanie dodatkowego krawężnika 20x30 - 1 097,22 mb; - wykonanie remontu istniejącego chodnika - 215,49 m2; Zabezpieczenie kanału deszczowego: - wykonanie uszczelnienia kanału deszczowego 4 355,10 m2; - rozebranie i uzupełnienie płyt pokrywowych żelbetowych 2200x2200x180 cm - 20 szt.; - uzupełnienie płyty żelbetowej pokrywowej 3000x2500x180 - 1 szt.; - regulacja i naprawa studni włazowych kanałowych - 17 szt.; - transport i utylizacja urobku oraz materiałów rozbiórkowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKANSKA S.A., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 810347,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  897840,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  897840,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  897840,33


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja techniczna dla zadania pt. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 417 oraz remont chodników i odwodnienia na odcinku od km 42+350 do km 43+970 w miejscowości Pawłów, została opracowana w 2008 r. przez B.K.W. PROJEKT M. Waluga 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 30. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) art. 39 - rozstrzygnięto w 2010 r. przetarg, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę - firmę SKANSKA 01-518 Warszawa, ul. Generała Józefa Zajączka 9. Realizacja zadania została rozpoczęta w październiku 2010 r. na podstawie Umowy nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20.10.2010 r. z terminem wykonania robót do dnia 30.09.2011 r. W trakcie wykonywania robót na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 417 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Wartość zamówienia podstawowego wynosiła 2 641 222,70 zł (3 222 291,69 zł brutto z podatkiem VAT), natomiast wartość robót dodatkowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi (netto) 810 347,34 zł (996 727,23 zł brutto z podatkiem VAT). Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe warunkuje wykonanie robót podstawowych (w trybie art. 67, ust. 1, pkt. 5, lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). Wykonana dokumentacja techniczna nie uwzględniła okoliczności, które obecnie mają zasadnicze znaczenie dla zakończenia robót remontowych drogi nr 417 w miejscowości Pawłów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót dokonał odkrywek istniejącej nawierzchni jezdni przy krawężniku. Stwierdzono, ze pod warstwą bitumiczną brak jest podbudowy, a podłoże gruntowe stanowią gliny piaszczyste (grunt G3). Szerokość jezdni o braku podbudowy i słabym podłożu wynosi ok. 1.0-1.1 m od krawężnika. Przypuszczalnie dokonane w latach minionych przebudowy zostały wykonane bez odpowiedniej konstrukcji. Biorąc pod uwagę wyniki przekopów kontrolnych wykonanych przez wykonawcę należy rozebrać istniejącą nawierzchnię na szer. 1-1.0 m i wykonać pełną konstrukcję nawierzchni jak dla poszerzeń jezdni przyjętych w dokumentacji. W trakcie powodzi w 2010 r. (zalany cały korpus drogowy) rozmyciu uległo część istniejących krawężników i chodnika. Stan taki powoduje niewłaściwy odpływ wód opadowych z pasa drogowego. Obecnie konieczne jest wykonanie remontu dodatkowego odcinka krawężnika i chodnika. W ciągu istniejącego kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowano włazy kanałowe pokryte kratami stalowymi i blachami. W trakcie powodzi w 2010 r. część z nich uległo uszkodzeniu, a obmurowania betonowe uległy rozmyciu. Konieczna jest wymiana elementów systemu odwodnienia na włazy żeliwne i wybetonowanie pokrycia nietypowych studni kanalizacyjnych. Zakres robót dodatkowych obejmuje: - rozebranie nawierzchni bitumicznych o gr. 10 cm - 1 799,77 m2; - rozebranie podbudowy o gr. 15 cm - 1 799,77 m2; - korytowanie na całej szerokości jezdni i chodnika oraz na poszerzeniach do głębokości 74 cm - 2 519,68 m2; Stabilizację na poszerzeniach jezdni, pod chodniki i wjazdy: - wykonanie koryta pod chodniki głębokości 15 cm - 2 842,00 m2; - wykonanie koryta pod wjazdy głębokości 15 cm - 1 513,10 m2; - stabilizację podłoża cementem 2,5 MPa - 4 355,10 m2; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją gr. do 20 cm - 2 519,68 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 15 cm - 215,49 m2; - wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki - 107 m3; - wykonanie dodatkowego krawężnika 20x30 - 1 097,22 mb; - wykonanie remontu istniejącego chodnika - 215,49 m2; Zabezpieczenie kanału deszczowego: - wykonanie uszczelnienia kanału deszczowego 4 355,10 m2; - rozebranie i uzupełnienie płyt pokrywowych żelbetowych 2200x2200x180 cm - 20 szt.; - uzupełnienie płyty żelbetowej pokrywowej 3000x2500x180 - 1 szt.; - regulacja i naprawa studni włazowych kanałowych - 17 szt.; - transport i utylizacja urobku oraz materiałów rozbiórkowych. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych. Wartość zamówienia dodatkowego wynosi 810 347,34 zł (netto) i stanowi około 30,70% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i nie przekracza zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) 50% wartości realizowanego zamówienia

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20901520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: Nr WD/P/100830/1/1 z dnia 20 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 ORAZ REMONT CHODNIKÓW I ODWODNIENIA NA ODCINKU OD KM 42+350 DO KM 43+970 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW. SKANSKA S.A.
ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-08-09 897 840,00