Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Katowice: Roboty budowlane
NDNr dokumentu209120-2017
PDData publikacji02/06/2017
OJDz.U. S105
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/05/2017
DTTermin17/07/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223200 - Roboty konstrukcyjne
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
77211400 - Usługi wycinania drzew
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223200 - Roboty konstrukcyjne
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
77211400 - Usługi wycinania drzew
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

02/06/2017    S105    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2017/S 105-209120

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, Etap I – Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki.

Numer referencyjny: WI-K/P/170529/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zad. obej. min.:bud. DW–obwodnicy Woźnik–DW–klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wył. odcinka drogi łącz. węzła Woźniki (od km 1+187,63 do km 1+595,52), który realizuje GDDKiA,budowę skrzyżowań, w tym:

budowę ronda na skrzyż. z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1, budowę ronda na skrzyż. z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1+124,92 – rondo nr 2, rozbud. ronda na skrzyż. d. łączn. z DP2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3, bud. skrzyż. z DG 635017S – km 3+727,43, budowę ronda na skrzyż. z DW 789 – km 4+480,61 – rondo nr 4, budowę miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów, budowę dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drog. obwodnicy, bud. odwodnienia drogi (rowy drog., kan. drog.), bud. przepustów, bud. i przeb. urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wod., p.sieci gaz., bud. ośw. ul., p. sieci elektr., p. sieci tel., bud. kan. tech, wycinka drzew i krzewów, bud.urzadz.bezp. ruchu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45231220
45231600
45231400
45231100
45316110
45232410
45232400
45111200
45223200
45233300
45111000
77211400
45231000
45233000
45221000
45100000
45110000
45230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woźniki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

— budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy Woźnik – droga wojewódzka – klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki (od km 1+187,63 do km 1+595,52), który realizuje GDDKiA

— budowę skrzyżowań, w tym:

o budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1,

o budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1+124,92 – rondo nr 2,

o rozbudowę ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3,

o budowę skrzyżowania z DG 635017S – km 3+727,43,

o budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 4+480,61 – rondo nr 4,

— budowę miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,

— budowę dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,

— budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa),

— budowę przepustów,

— budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.:

o budowę kanalizacji deszczowej,

o przebudowę sieci wodociągowej,

o przebudowę sieci gazowej,

o budowę oświetlenia ulicznego,

o przebudowę sieci elektroenergetycznej,

o przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

o budowę kanału technologicznego,

— wycinkę drzew i krzewów,

— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Uwaga: dodatkowe KOD CPV brak miejsca w pkt. II.2.2) 45231300-8, 45233142-6, 45310000-3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 4933.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby w terminie do 15 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31.10.2018 r. zakończył roboty budowlane oraz w terminie do dnia 30.11.2018 r. dostarczył ich rozliczenie wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, z potwierdzeniem Konsultanta w zakresie kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów i dokumentacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40 000 000 PLN

W przypadku podania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3.a Wykonawcy

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej, w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi o wartości robót minimum 40 000 000,00 zł brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3.b Osób

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

1. 1 Osoba – Dyrektor Kontraktu

2. 1 Osoba – Kierownik Budowy

3. 1 Osoba – Kierownik Robót Drogowych

4. 1 Osoba – Kierownik Robót Elektroenergetycznych

5. 1 Osoba – Kierownik Robót Telekomunikacyjnych

6. 1 Osoba – Kierownik Robót Sanitarnych

7. 1 Osoba -Inspektor Ds. Rozliczeń

8. 1 Osoba – Pracownik Ds. Materiałowych – Technolog

9. 1 Osoba – Geodeta

10. 1 Osoba – Geolog

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.

3.c. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Szczegóły w SIWZ w związku z ograniczoną ilością znaków.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja i jej warunki określają umowy (załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy we wzorze umowy – załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, sala przetargów – parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zawartość oferty:

— Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który jest opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów.

— pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)

— Kosztorys Ofertowy, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarach Robót – Załącznik Nr 1, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji i specyfikacjach.

— Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ

— Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych w pkt. 9 SIWZ

— Oświadczenia dla podwykonawców zgodnie z zapisem pkt. 10 SIWZ

— Kopia wadium.

— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP na druku załącznika nr 5 do SIWZ. Złożenie ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie zamówienia

2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

— Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia posiada decyzję nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01H3/16-00 w sprawie dofinansowania projektu własnego realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie.

— Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium do postępowania zgonie z zapisami pkt. 14 SIWZ. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 1 000 000 PLN.

5. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. Szczegóły podane w pkt. 30 SIWZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SIWZ i oznaczeniem w dokumencie JEDZ.

7. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SIWZ.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów szczegółowo opisany w SIWZ ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można wpisać do ogłoszenia.

9. Zamawiający informuje, że dokument JEDZ Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko Sekcję α (alfa).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2017
TITytułPolska-Katowice: Roboty budowlane
NDNr dokumentu359912-2017
PDData publikacji14/09/2017
OJDz.U. S176
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223200 - Roboty konstrukcyjne
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
77211400 - Usługi wycinania drzew
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223200 - Roboty konstrukcyjne
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
77211400 - Usługi wycinania drzew
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

14/09/2017    S176    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2017/S 176-359912

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I – budowa obwodnicy miejscowości Woźniki.

Numer referencyjny: WI-K/P/170529/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy Woźnik – droga wojewódzka – klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki (od km 1+187,63 do km 1+595,52), który realizuje GDDKiA

budowę skrzyżowań, w tym:

budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1,

budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1+124,92 – rondo nr 2,

rozbudowę ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3,

budowę skrzyżowania z DG 635017S – km 3+727,43,

budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 4+480,61 – rondo nr 4,

budowę miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,

budowę dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,

budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa),

budowę przepustów,

Dalszy ciąg opisów w sekcji II.2.14) ze względów na ograniczoną liczbę znaków.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 42 756 008.95 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45231220
45231600
45231400
45231100
45316110
45232410
45232400
45111200
45223200
45233300
45111000
77211400
45231000
45233000
45221000
45100000
45110000
45230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOŹNIKI.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

— budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy Woźnik – droga wojewódzka – klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki (od km 1+187,63 do km 1+595,52), który realizuje GDDKiA

— budowę skrzyżowań, w tym:

o budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1,

o budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1+124,92 – rondo nr 2,

o rozbudowę ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3,

o budowę skrzyżowania z DG 635017S – km 3+727,43,

o budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 4+480,61 – rondo nr 4,

— budowę miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,

— budowę dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,

— budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa),

— budowę przepustów,

— budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.:

o budowę kanalizacji deszczowej,

o przebudowę sieci wodociągowej,

o przebudowę sieci gazowej,

o budowę oświetlenia ulicznego,

o przebudowę sieci elektroenergetycznej,

o przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

o budowę kanału technologicznego,

— wycinkę drzew i krzewów,

— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Uwaga: dodatkowe KOD CPV brak miejsca w pkt. II.2.2) 45231300-8, 45233142-6, 45310000-3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 4933.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy z Sekcji II.1.4)

budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.:

budowę kanalizacji deszczowej,

przebudowę sieci wodociągowej,

przebudowę sieci gazowej,

budowę oświetlenia ulicznego,

przebudowę sieci elektroenergetycznej,

przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

budowę kanału technologicznego,

wycinkę drzew i krzewów,

budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 105-209120
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Lider: Drog-Bud Sp. z o.o.
150399135
Lubojenka ul. Prosta 88/90
Częstochowa
42-209
Polska
Tel.: +34 3665100
E-mail: drog-bud@drog-bud.com.pl
Faks: +34 3607377
Kod NUTS: PL22

Adres internetowy:www.drog-bud.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Nowak – Mosty Sp. z o.o.
362027085
ul. Budowlanych 6/1a
Dąbrowa Górnicza
41-303
Polska
E-mail: biuro@nowak-mosty.pl
Faks: +32 7615222
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 023 717.88 PLN
Najtańsza oferta: 42 756 008.95 PLN / Najdroższa oferta: 43 084 329.98 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2017

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-07-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20912020171
ID postępowania Zamawiającego: WI-K/P/170529/1
Data publikacji zamówienia: 2017-06-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
77211400-6 Usługi wycinania drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, Etap I – Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki. Lider: Drog-Bud Sp. z o.o.
Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE
2017-09-12 0,00