Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKOPU, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ I WYKONANIU POSADOWIENIA OBIEKTU WD-1.


Numer ogłoszenia: 209752 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKOPU, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ I WYKONANIU POSADOWIENIA OBIEKTU WD-1..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKOPU, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ I WYKONANIU POSADOWIENIA OBIEKTU WD-1..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Projekt przekładki sieci wodociągowej w ul. Doświadczalnej został wykonany, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Pszczynie. Ww. warunki wskazywały na istniejącą sieć o średnicy DN110 PCV na podstawie czego został opracowany i uzgodniony z PIK Sp. z o. o. projekt przekładki wodociągu. W związku z prowadzonymi robotami przygotowawczymi dotyczącymi przebudowy sieci wodociągowej stwierdzono występowanie odmiennej średnicy wodociągu od tej, jaką przewidywała dokumentacja projektowa, a mianowicie istniejący wodociąg podlegający przebudowie posiada średnicę DN160. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono do Projektanta o nadzór autorski dostosowujący projekt do warunków rzeczywistych. Projektant na podstawie warunków jakie występują w terenie opracował i przekazał zaktualizowany przedmiar uwzględniający konieczność wykonania robót pozwalających na przebudowę przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej, zgodnie z istniejącymi warunkami w terenie. Zaistniałej sytuacji nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 2. Wykonawca zrealizował roboty ziemne (wykop pod wymianę gruntu), zgodnie z dokumentacją projektową w km 57+000 do km 57+450. Przeprowadzono badania kontrolne podłoża po wymianie gruntu, które potwierdziły osiągnięcie założonych w projekcie nośności (E2>=25 MPa) wymaganych pod wykonanie materacy wzmacniających podłoże. Na tej podstawie wykonawca przystąpił do wykonywania na ww. odcinku materaca wzmacniającego podłoże. Po wykonaniu wzmocnienia podłoża nie uzyskano wymaganych dokumentacją parametrów nośności. Występowanie złożonych, a co za tym idzie odmiennych, warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg realizowanej dokumentacji projektowej, przy zawilgoceniu powoduje zmianę stanu gruntu, który przyczynia się do zmniejszenia parametrów nośności. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości, a co za tym idzie na spadek nośności, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Wymienione wyżej warunki gruntowo - wodne spowodowały zawilgocenie wykonanych warstw i utrzymywanie się wilgoci w tych warstwach pomimo wykonanego, zgodnie z dokumentacją projektową drenażu podłużnego pod rowami. Na podstawie przeprowadzonych badań projektant opracował dokumentację zamienną przedstawiającą sposób wykonania poprawy odwodnienia na odcinku w km 57+000 - 57+450. Rozwiązanie to obejmuje wykonanie dodatkowego drenażu podłużnego, który spowoduje obniżenie poziomu wody gruntowej pod konstrukcją jezdni. Występujące zmienne warunki gruntowo - wodne na terenie budowanej obwodnicy, powodujące zmianę stanu gruntu doprowadziły do sytuacji, której nie było można przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 3. Z uwagi na istniejące warunki terenowe, niezinwentaryzowane podziemne sieci uzbrojenia kolidujące z projektowanymi gazociągami, konieczne jest wydłużenie zaprojektowanych sieci gazowych. Wydłużenie gazociągów w stosunku do pozycji TER wynika również z nieznacznych zmian zagłębienia projektowanej sieci z uwagi na występujące przeszkody terenowe. Ponadto po dokonaniu inwentaryzacji w terenie ilości rur stalowych istniejącego gazociągu nie odpowiada ona ilości w stosunku do wniesionej na mapie do celów projektowych. Ze względu na umiejscowienie urządzeń obcych pod ziemią, nie było można przewidzieć ww. sytuacji na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 4. Wykonawca podczas prowadzenia robót ziemnych pod podporami P1 i P2 wiaduktu drogowego WD-1 natrafił na występowanie w podłożu słabonośnych gruntów. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań potwierdziły, iż podłoże nie posiada wymaganych parametrów pozwalających na dalszą budowę obiektu. Podczas przeprowadzonych badań uzupełniających przez Wykonawcę robot stwierdzono występowanie w podłożu gruntów spoistych (glin pylastych zwięzłych warstwowanych piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym) o zróżnicowanym stopniu plastyczności. Wykonanie posadowienia podpór wg technologii założonej w dokumentacji projektowej, nie gwarantuje uzyskania prawidłowej stateczności posadowienia obiektu. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie rozparcia ścianki szczelnej, a następnie pogłębienie wykopu do rzędnej (ok. 1÷1,2 m) na której, zalegają grunty pozwalające na prawidłowe posadowienie podpór. Złożone warunki gruntowe i gruntowo - wodne nie pozwoliły na precyzyjne określenie na etapie opracowywanej dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzonego postępowania przetargowego rodzaju gruntu oraz jego stopnia plastyczności. Wyżej wymienione roboty nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku A budowanej obwodnicy miejscowości Pszczyny. Brak wybudowania ww. obwodnicy, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców, co uniemożliwi również prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny do realizacji w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 452 402,38 zł netto, co stanowi około 1,04 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKOPU, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ I WYKONANIU POSADOWIENIA OBIEKTU WD-1.


Numer ogłoszenia: 220476 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 209752 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKOPU, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ I WYKONANIU POSADOWIENIA OBIEKTU WD-1..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKOPU, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ I WYKONANIU POSADOWIENIA OBIEKTU WD-1..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 452402,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  556454,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  556454,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  556454,93


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Projekt przekładki sieci wodociągowej w ul. Doświadczalnej został wykonany, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Pszczynie. Ww. warunki wskazywały na istniejącą sieć o średnicy DN110 PCV na podstawie czego został opracowany i uzgodniony z PIK Sp. z o. o. projekt przekładki wodociągu. W związku z prowadzonymi robotami przygotowawczymi dotyczącymi przebudowy sieci wodociągowej stwierdzono występowanie odmiennej średnicy wodociągu od tej, jaką przewidywała dokumentacja projektowa, a mianowicie istniejący wodociąg podlegający przebudowie posiada średnicę DN160. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono do Projektanta o nadzór autorski dostosowujący projekt do warunków rzeczywistych. Projektant na podstawie warunków jakie występują w terenie opracował i przekazał zaktualizowany przedmiar uwzględniający konieczność wykonania robót pozwalających na przebudowę przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej, zgodnie z istniejącymi warunkami w terenie. Zaistniałej sytuacji nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 2. Wykonawca zrealizował roboty ziemne (wykop pod wymianę gruntu), zgodnie z dokumentacją projektową w km 57+000 do km 57+450. Przeprowadzono badania kontrolne podłoża po wymianie gruntu, które potwierdziły osiągnięcie założonych w projekcie nośności (E2>=25 MPa) wymaganych pod wykonanie materacy wzmacniających podłoże. Na tej podstawie wykonawca przystąpił do wykonywania na ww. odcinku materaca wzmacniającego podłoże. Po wykonaniu wzmocnienia podłoża nie uzyskano wymaganych dokumentacją parametrów nośności. Występowanie złożonych, a co za tym idzie odmiennych, warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg realizowanej dokumentacji projektowej, przy zawilgoceniu powoduje zmianę stanu gruntu, który przyczynia się do zmniejszenia parametrów nośności. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości, a co za tym idzie na spadek nośności, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Wymienione wyżej warunki gruntowo - wodne spowodowały zawilgocenie wykonanych warstw i utrzymywanie się wilgoci w tych warstwach pomimo wykonanego, zgodnie z dokumentacją projektową drenażu podłużnego pod rowami. Na podstawie przeprowadzonych badań projektant opracował dokumentację zamienną przedstawiającą sposób wykonania poprawy odwodnienia na odcinku w km 57+000 - 57+450. Rozwiązanie to obejmuje wykonanie dodatkowego drenażu podłużnego, który spowoduje obniżenie poziomu wody gruntowej pod konstrukcją jezdni. Występujące zmienne warunki gruntowo - wodne na terenie budowanej obwodnicy, powodujące zmianę stanu gruntu doprowadziły do sytuacji, której nie było można przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 3. Z uwagi na istniejące warunki terenowe, niezinwentaryzowane podziemne sieci uzbrojenia kolidujące z projektowanymi gazociągami, konieczne jest wydłużenie zaprojektowanych sieci gazowych. Wydłużenie gazociągów w stosunku do pozycji TER wynika również z nieznacznych zmian zagłębienia projektowanej sieci z uwagi na występujące przeszkody terenowe. Ponadto po dokonaniu inwentaryzacji w terenie ilości rur stalowych istniejącego gazociągu nie odpowiada ona ilości w stosunku do wniesionej na mapie do celów projektowych. Ze względu na umiejscowienie urządzeń obcych pod ziemią, nie było można przewidzieć ww. sytuacji na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 4. Wykonawca podczas prowadzenia robót ziemnych pod podporami P1 i P2 wiaduktu drogowego WD-1 natrafił na występowanie w podłożu słabonośnych gruntów. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań potwierdziły, iż podłoże nie posiada wymaganych parametrów pozwalających na dalszą budowę obiektu. Podczas przeprowadzonych badań uzupełniających przez Wykonawcę robot stwierdzono występowanie w podłożu gruntów spoistych (glin pylastych zwięzłych warstwowanych piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym) o zróżnicowanym stopniu plastyczności. Wykonanie posadowienia podpór wg technologii założonej w dokumentacji projektowej, nie gwarantuje uzyskania prawidłowej stateczności posadowienia obiektu. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie rozparcia ścianki szczelnej, a następnie pogłębienie wykopu do rzędnej (ok. 1÷1,2 m) na której, zalegają grunty pozwalające na prawidłowe posadowienie podpór. Złożone warunki gruntowe i gruntowo - wodne nie pozwoliły na precyzyjne określenie na etapie opracowywanej dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzonego postępowania przetargowego rodzaju gruntu oraz jego stopnia plastyczności. Wyżej wymienione roboty nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku A budowanej obwodnicy miejscowości Pszczyny. Brak wybudowania ww. obwodnicy, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców, co uniemożliwi również prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny do realizacji w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 452 402,38 zł netto, co stanowi około 1,04 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20975220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, ODWODNIENIU WYKO STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2013-06-07 556 454,00