Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 210355-2014
PD Data publikacji 21/06/2014
OJ Dz.U. S 118
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 16/06/2014
DT Termin 01/08/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/06/2014    S118    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi

2014/S 118-210355

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 – WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 933”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.:
„Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice
Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933,
Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy dk 81 z drogą wojewódzką nr 933”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konsultanta dla zadania o nazwie jw. Szczegółowy opis obowiązków wynikający z zakresu przedmiotu zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
W zakres usługi wchodzi między innymi:
— pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego,
— wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków EFRR,
— realizowanie działań związanych z promocją projektu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
przekracza 207 000,00 Euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
A. Informacje o wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 30 000,00 PLN.
Formy wniesienia wadium:
a) Pieniądz.
b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
c) Gwarancje bankowe.
d) Gwarancje ubezpieczeniowe.
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 1.8.2014 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
c) nazwę Beneficjenta,
d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,
f) okres obowiązywania,
g) warunki wygaśnięcia,
h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
B. Informacje o gwarancji:
Zamawiający żąda aby Wykonawca: na wykonany przedmiot zamówienia udzielił gwarancję na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się pełnić swoje obowiązki od momentu podpisania umowy, w trakcie trwania Robót, po ich zakończeniu do ostatecznego rozliczenia umowy oraz w okresie rękojmi na roboty budowlane wynoszącym 60 miesięcy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uczestnictwa w odbiorach w okresie rękojmi na roboty budowlane, zwoływanych przez Zamawiającego,
b) dokonywania przeglądów zgodnie z pkt. 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zapisy warunków płatniczych zostały określone w załączniku nr 4 jakim jest projekt umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:
W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 2, 3 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, kadrowy, wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Potencjał ekonomiczny i finansowy nie łączy się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Dokument wymagany jest składany przez każdy podmiot oddzielnie
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie ustawy PZP i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wyjaśnia, że:
a) Dowodem na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są poświadczenia, a w przypadku ich braku oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
b) W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
c) W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykazuje dokument poświadczający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wystawionym na konsorcjum firm, to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości usług jakie wykonał dany członek konsorcjum, który udostępnia zakres, na potwierdzenie określonego warunku z pkt. 1.5.I.2/ (sekcja III.2.3) ogłoszenia).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
I. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) Zamawiający żąda złożenia dokumentu - zobowiązania w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
d) W przypadku, gdy inny podmiot, udostępnia dokumenty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca – podmiot trzeci, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
f) Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania.
g) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu to w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, z których wynikać będzie:
o Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
o Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
o Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
o Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
h) Zamawiający żąda w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 II 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ogłoszenia) zgodnie z przepisami ustawy PZP i ww. Rozporządzenia.
i) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
j) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innego podmiotu są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
k) Dokumenty z pkt. 1.6.I.1 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 1 ogłoszenia) tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z pkt. 1.7.a) SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I a) ogłoszenia) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
l) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania, powinny być złożone w następujący sposób: oferta i ww. dokumenty, należy spakować w osobnych kopertach, a taki komplet spakować w kopertę zewnętrzną.
Zastrzegane dokumenty mają być trwale ze sobą połączone w sposób gwarantujący zachowanie poufności oznaczone słowem „POUFNE LUB TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
m) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
n) Każda poprawka w treści złożonej oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
1. Definicja „umowy o podwykonawstwo”
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Przedmiotem zawieranej umowy musi być dostawa, usługa, która jest związana z przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z nazwą firmy).
III. WYMAGANIA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 – 9, 11 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 7 – 9, 11 ogłoszenia) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 10, 12 (sekcja III.2.1) pkt. 10, 12 ogłoszenia) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP,
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 -12 SIWZ, (sekcja III.2.1) pkt. 7 - 12 ogłoszenia) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
IV. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wg poniższych zasad:
- udostępnienie dokumentów następuję po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia;
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
- udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
- bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;
b) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458).
V. Grupy kapitałowe
Zamawiający podaje niezbędne informacje dotyczące grup kapitałowych:
1. Definicja „grupy kapitałowej”
Przez pojęcie grupy kapitałowej Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2. Definicja „przedsiębiorcy”
Przez pojęcie przedsiębiorcy Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad co najmniej jedynym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy.
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 3 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
3. Definicja „związków przedsiębiorców”
Przez pojęcie związków przedsiębiorców Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1, jak również związki tych organizacji;
4. Definicja „przedsiębiorca dominujący”
Przez pojęcie przedsiębiorcy dominującego Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4 nad innym przedsiębiorcą;
5. Definicja „przejęcie kontroli”
Przez pojęcie przejęcie kontroli Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
6. Zamawiający w celu określenia przez Wykonawcę przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej żąda złożenia „Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”, na lub wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.:
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: 2 usługi polegające na świadczeniu usługi Konsultanta nad inwestycjami, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi o szerokości pasa ruchu minimum 3,5 m i budowa lub przebudowa obiektu mostowego o łącznej wartości robót minimum 100 000 000,00 zł brutto i łącznej wartości usług minimum 1 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi.
b) Przez usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi.

c) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
1. 1 osobą do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku kierowniczymi (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent) w bezpośrednim zarządzaniu realizacją minimum 2 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi o łącznej wartości robót co najmniej 100 000 000,00 zł brutto.
Wyjaśnienie:
— przez zarządzanie realizacją inwestycji należy rozumieć pracę na stanowisku kierowniczym w bezpośrednim zarządzaniu i kontrolą prawidłowości realizacji i rozliczenia danej inwestycji,
— w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, wartości i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem.
2. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe
Doświadczenie: minimum 6 doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu minimum 2 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego o łącznej wartości robót co najmniej 100 000 000,00 PLN brutto, gdzie co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę przy rozliczaniu inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i wartości zgodnie z wymaganiem.
3. 1 osobą do pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji minimum 2 inwestycji w kierowaniu / nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości robót 100 000 000,00 PLN brutto.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, zakres, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
4. 1 osobą do pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji minimum 2 inwestycji w kierowaniu / nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie co najmniej 1 obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości robót mostowych co najmniej 50 000 000,00 zł brutto.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, zakres, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
5. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, zakres i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
6. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, zakres i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
7. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Kolejowych
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie kolejowe, węzły i stacje (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót kolejowych (na stanowisku inspektora nadzoru).
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
8. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych (na stanowisku inspektora nadzoru).
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
9. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych (na stanowisku inspektora nadzoru).
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
10. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Wodno - Kanalizacyjnych
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót wodno – kanalizacyjnych (na stanowisku inspektora nadzoru).
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
11. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Gazowych
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
Doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu robót gazowych (na stanowisku inspektora nadzoru).
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję zgodnie z wymaganiem, doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania przez wykazaną osobę uprawnień.
12. 1 osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Geotechnicznych
Doświadczenie: minimum 6 lat doświadczenia zawodowego przy badaniu podłoża gruntowego, w tym przy nadzorowaniu badań laboratoryjnych i polowych gruntu oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych, w tym przy budowie lub przebudowie obiektów na szkodach górniczych.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań zgodnie z wymaganiem i zakresem.
13. 1 osobą do pełnienia funkcji Geologa
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII.
Doświadczenie: minimum 4 lat doświadczenia zawodowego.
14. 1 osobą do pełnienia funkcji Inżyniera ds. Materiałowych – Główny Technolog
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym oraz 2 lata doświadczenia zawodowego w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań zgodnie z wymaganiem i zakresem.
15. 1 osobą do pełnienia funkcji Inżyniera ds. Materiałowych –Technolog
Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie.
Doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowymi oraz 2 lata doświadczenia zawodowego w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań zgodnie z wymaganiem i zakresem.
16. 1 osobą do pełnienia funkcji z zakresu spraw ochrony środowiska
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym.
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru przyrodniczego.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań zgodnie z wymaganiem.
17. 1 osobą do pełnienia funkcji z zakresu funduszy europejskich
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe.
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji minimum 2 inwestycji w skład, których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego, współfinansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości co najmniej 100 000 000,00 zł brutto.
Wyjaśnienie:
- w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań zgodnie z wymaganiem.
18. 1 osobą do pełnienia funkcji Geodety
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii w zakresie:
a) pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (1),
b) sporządzanie i podział gruntów oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (2),
c) obsługa geodezyjna inwestycji (4).
Doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
19. 1 osobą do pełnienia obowiązków pracownika biurowego
Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI/P/140520/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.8.2014 - 10:15

Miejscowość:

40-609 KATOWICE, UL. LECHICKA 24 SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO –KANCELARIA – PARTER, SALA PRZETARGÓW

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
B) ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA TJ.: ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN:
- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. ZMIANY OGÓLNE
A Możliwa jest:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy – Konsultanta określonych w § 7 umowy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy - Konsultanta, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie odpowiednich dokumentów.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie usług, ze względu na:
a) zmianę terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie prac dla zadania: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 – WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 933”,
b) oczekiwanie Wykonawcy - Konsultanta na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
c) przedłużenie procedury przetargowej,
d) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
f) zmiany stanu prawnego.
C. Wykonawca - Konsultant nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Konsultanta.
3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).
- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy - Konsultanta w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca - Konsultant przedłożył propozycję zmiany.
B. Wykonawca - Konsultant wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy - Konsultanta, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
B) INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.
W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie:
- usługi nadzoru,
- działań promocyjnych.
C) INNE DOKUMENTY, WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY, zgodnie z pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Wycena usługi zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ sporządzona na lub wg druku Załącznika 2A do SIWZ.
4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
5. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.12 ppkt. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).
D) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w pkt. 1.24.
E) Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 28.11.2016 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.6.2014
TI Tytuł Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 326799-2014
PD Data publikacji 26/09/2014
OJ Dz.U. S 185
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 23/09/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

26/09/2014    S185    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi

2014/S 185-326799

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933, Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 z drogą wojewódzką nr 933”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.:
„Budowa obwodnicy miejscowości PAWŁOWICE Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933, Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 z drogą wojewódzką nr 933”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konsultanta dla zadania o nazwie jw. Szczegółowy opis obowiązków wynikający z zakresu przedmiotu zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
W zakres usługi wchodzi między innymi:
— pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego,
— wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków EFRR,
— realizowanie działań związanych z promocją projektu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 751 776 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/140520/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 118-210355 z dnia 21.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933, Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 z drogą wojewódzką nr 933”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Polska
Tel.: +48 322310384
Faks: +48 322314864

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 260 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 751 776 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.9.2014

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21035520141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 30000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 000 000 PLN  -  1 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933, Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 z drogą wojewódzką nr 933” INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice, woj. ŚLĄSKIE
2014-09-23 751 776,00