Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z podziałem na 8 części - nr postępowania 085/15


Numer ogłoszenia: 210508 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z podziałem na 8 części - nr postępowania 085/15.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa 20 508 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w tym: - 17 090 Mg dostawa realizowana w okresie od dnia 15.12.2015 r. do dnia 20.02.2016r. - pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 3 418 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 2 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 3 - dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 4 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 5 - dostawa 1 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 380 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 6 - dostawa 1 580 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 316 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 7 - dostawa 3 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 740 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 8 - dostawa 2 610 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 522 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.10.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest obowiązany wnieść wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 2.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę piasku, o wartości brutto nie mniejszej niż: Część 1 - 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 2 - 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 3 - 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy Część 4 - 22 000 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i zero groszy Część 5 - 25 000 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy Część 6 - 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy Część 7 - 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy Część 8 - 35 000 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.6 ( Wykonawca może polegać .....) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.3.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...) i ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ....) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5 ( wykaz robót ....) i ppkt.6 ( wykonawca może polegać ..) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Gostynin-Płock - Miejsce dostarczenia piasku: 1. Gostynin, ul. Krośniewicka 5: podstawowa dostawa - 400 mg, w ramach prawa opcji - 80 Mg 2. Sanniki, ul. Warszawska 162: podstawowa dostawa - 500 Mg, w ramach prawa opcji - 100Mg 3. Bielsk, ul. Topolowa 15: podstawowa dostawa - 1 000 Mg, w ramach prawa opcji - 200 Mg 4. Baza materiałowa Sierpc ul. Dworcowa 56: podstawowa dostawa - 200 Mg, w ramach prawa opcji - 40 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Ciechanów. Miejsce dostarczenia: 1. Grudusk, ul. Ciechanowska 59: dostawa podstawowa - 1 100 Mg, w ramach prawa opcji - 220 Mg 2. Żuromin, ul. Warszawska 32: dostawa podstawowa - 400 Mg, w ramach prawa opcji - 80 MG 3. Ciechanów, ul. Leśna 30: dostawa podstawowa - 600 Mg, w ramach prawa opcji - 120 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Grodzisk Maz.. Miejsce dostarczenia: 1. Grodzisk, ul.Traugutta 41: dostawa podstawowa - 900 Mg, w ramach prawa opcji - 180 Mg 2. Łazy dostawa podstawowa - 600 Mg, w ramach prawa opcji - 120 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Ostrołęka. Miejsce dostarczenia: 1. Czerwin, ul. Świerczewskiego 44: dostawa podstawowa - 400 Mg, w ramach prawa opcji - 80 Mg 2. Myszyniec, ul. Reymonta 48: dostawa podstawowa - 500 Mg, w ramach prawa opcji - 100 Mg 3. Krasnosielc, ul. Polna 6: dostawa podstawowa - 700 Mg, w ramach prawa opcji - 140 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa 1 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 380 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz.. Miejsce dostarczenia: 1. Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 - dostawa podstawowa - 1 000 Mg, w ramach prawa opcji - 200 Mg 2. Nowy Dwór Maz. ul. Sportowa 62: dostawa podstawowa - 500 Mg, w ramach prawa opcji - 100 Mg 3. Nasielsk, ul. Płońska 45: dostawa podstawowa - 400 Mg, w ramach prawa opcji - 80 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa 1 580 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 316 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce. Miejsce dostarczenia: 1. Węgrów, ul. Gdańska 52: dostawa podstawowa - 300 Mg, w ramach prawa opcji - 60 Mg 2. Kosów Lacki, ul. Źródlana 2: dostawa podstawowa - 1 000 Mg, w ramach prawa opcji - 200 Mg 3. Siedlce ul. Południowa 1: dostawa podstawowa - 280 Mg, w ramach prawa opcji - 56 Mg 4. Baza Sarnaki ul. 3 Maja: dostawa podstawowa - 0 Mg, w ramach prawa opcji - 0 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa 3 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 740 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Radom. Miejsce dostarczenia 1.Radom, ul. Wolanowska 61: dostawa podstawowa - 800 Mg, w ramach prawa opcji - 160 Mg 2. Siczki, Siczki 1: dostawa podstawowa - 1 000 Mg, w ramach prawa opcji - 200 Mg 3. Potworów, ul. Warszawska 14/16: dostawa podstawowa - 1 000 Mg, w ramach prawa opcji - 200 Mg 4. Nowe Miasto n/Pilicą, ul. Kolejowa 7: dostawa podstawowa - 900 Mg, w ramach prawa opcji - 180 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa 2 610 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 522 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno: 1. Otwock, ul. Górna 18: dostawa podstawowa - 1 000 Mg, w ramach prawa opcji - 200 Mg 2. Maciejowice: dostawa podstawowa - 500 Mg, w ramach prawa opcji - 100 Mg 3. Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a: dostawa podstawowa - 510 Mg, w ramach prawa opcji - 102 Mg 4. Warka, ul. Grójecka 28: dostawa podstawowa - 600 Mg, w ramach prawa opcji - 120 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.02.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 210584 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
210508 - 2015 data 17.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zakończenie: 20.02.2016..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zakończenie: 31.03.2016. Dotyczy części od 1 do 8.


Warszawa: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z podziałem na 8 części - nr postępowania 085/15.


Numer ogłoszenia: 282082 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 210508 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z podziałem na 8 części - nr postępowania 085/15..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 20 508 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w tym: - 17 090 Mg dostawa realizowana w okresie od dnia 15.12.2015 r. do dnia 20.02.2016r. - pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 3 418 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 2 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 3 - dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 4 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 5 - dostawa 1 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 380 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 6 - dostawa 1 580 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 316 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 7 - dostawa 3 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 740 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. CZĘŚĆ 8 - dostawa 2 610 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 522 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Miklewska USŁUGI BUDOWLANE I TRABSPORTOWE, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58438,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86788,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  86788,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86788,80


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarzynka Zbigniew MECHANIKA POJAZDOWA ZBIGNIEW JARZYNKA BLUE-TRANS, Wiadrowo, ul. Wincentego Witosa 98, 09-300 Żuromin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58438,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43394,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  43394,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74390,40


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sylwester Wójcicki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE MELBART, Kowalówka 17B, 26-624 Kowala-Stępocina, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41742,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40959,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40959,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61992,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SZLACHETKA JANUSZ - USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL BUDOWA REMONTY, Dylewo 48, 07-420 Kadzidło, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44524,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39911,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  39911,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57859,20


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa 1 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 380 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Dąbrowski, STD JAROSŁAW DĄBROWSKI, STD JAROSŁAW DĄBROWSKI, Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52873,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55807,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  55807,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55807,56


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa 3 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 740 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marcin Grzywacz F.H.U. MAR-POL, Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102963,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97646,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  97646,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147452,40


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa 2 610 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 522 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arkadiusz Frydel, Jaworowa, ul. Warszawska 101, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 72631,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  71230,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  71230,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87448,57


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21050820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 179 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14211000-3 Piasek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Katarzyna Miklewska USŁUGI BUDOWLANE I TRABSPORTOWE
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
2015-10-22 86 788,00
Dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Jarzynka Zbigniew MECHANIKA POJAZDOWA ZBIGNIEW JARZYNKA BLUE-TRANS
Wiadrowo, ul. Wincentego Witosa 98, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
2015-10-22 43 394,00
Dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Sylwester Wójcicki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE MELBART
Kowalówka 17B, 26-624 Kowala-Stępocina, woj. mazowieckie
2015-10-22 40 959,00
Dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji SZLACHETKA JANUSZ - USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL BUDOWA REMONTY
Dylewo 48, 07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie
2015-10-22 39 911,00
Dostawa 1 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 380 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Jarosław Dąbrowski, STD JAROSŁAW DĄBROWSKI, STD JAROSŁAW DĄBROWSKI
Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, woj. mazowieckie
2015-10-22 55 807,00
Dostawa 3 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 740 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Marcin Grzywacz F.H.U. MAR-POL
Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie
2015-10-22 97 646,00
Dostawa 2 610 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 522 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Arkadiusz Frydel
Jaworowa, ul. Warszawska 101, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
2015-10-22 71 230,00