Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga .


Numer ogłoszenia: 21183 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga ..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 przedmiotu zamówienia - budowa 68 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna o wydajności do 7,5 m3_d z systemem odprowadzenia i podziemnego rozsączkowania. Część nr 2 przedmiotu zamówienia - budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości Qdśr - 10m3_d z kanałem grawitacyjnym i zewnętrzną instalacją energetyczną w m. Jabłonna Druga. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaprojektowano jako oczyszczalnie biologiczne, które posiadają aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, PZH, są zgodne z normami Unii Europejskiej oraz posiadają znak CE. Ze względu na różne warunki gruntowo-wodne oraz zagospodarowanie działek zaprojektowano następujące rozwiązania oczyszczania ścieków dla przydomowych oczyszczalni ścieków: -osadnik gnilny + drenaż rozsączający, -pompownia + osadnik gnilny+ drenaż rozsączający, -osadnik gnilny + dawkownik + drenaż rozsączający, -osadnik gnilny+ moduły rozsączajace, -osadnik gnilny + moduły rozsączajace + wentylacja wspomagająca złoże żwirowe, -adaptacja istniejącego szamba na osadnik gnilny+ moduły rozsączajace, -oczyszczalnia ścieków typu EKO-SBR + złoże żwirowe. Oczyszczalnia ścieków w m. Jabłonna Druga zaprojektowana jest jako mechaniczno-biologiczna o przepustowości Qdśr = 10,0 m3_d. Ścieki na projektowaną oczyszczalnię będą doprowadzone grawitacyjnie - przepięcie ścieków z istniejącej kanalizacji doprowadzającej ścieki do osadnika bezodpływowego, poprzez wykonanie na istniejącym kanale studzienki SO. Biologicznie oczyszczone ścieki odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do rzeki Czerniejówki. W obrębie oczyszczalni planuje się lokalizację następujących urządzeń: -studzienka rewizyjna do recyrkulacji osadu (S1), -seperator osadów- osadnik wstępny (OW), -studzienka przelotowa (S2) -złoże biologiczne BIOCLERE B75 wraz z osadnikiem wtórnym (ZB), -studzienki odpływowe ( S3 i S4) zlokalizowane na projektowanym kanale odpływowym do rzeki Czerniejówki. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologia ich wykonania, wymagania materiałowe, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, profile podłużne oczyszczalni określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (dokumentacja do wglądu w Urzędzie Gminy). Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarami robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia: - dla części nr 1 przedmiotu zamówienia- 27.000,00 zł. - dla części nr 2 przedmiotu zamówienia - 8.000,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 ust.1. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formą (spełnia -nie spełnia).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: Dla części nr 1 przedmiotu zamówienia- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o podobnej technologii w ilości co najmniej 60 szt. o wydajności do 7,5 m3_d z systemem odprowadzenia i podziemnego rozsączkowania (w ramach jednego lub wielu zamówień) Dla części nr 2 przedmiotu zamówienia - budowę co najmniej 1 szt. oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr= 10,0 m3_d z kanałem grawitacyjnym i zewnętrzną instalacją elektryczną. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca aby dysponować wiedzą i doświadczeniem innego podmiotu winien przedłożyć dokumenty podane w § 12 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r dla tych podmiotów. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formą (spełnia -nie spełnia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny i nie żąda na to dokumentów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dla części nr 1 i nr 2 przedmiotu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz udzielić informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym zamawiający wymaga zapewnienia udziału co najmniej jednego uprawnionego specjalisty zdolnego do wykonania zamówienia w zakresie: - sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych - 1 osoba, - kanalizacyjnych i sanitarnych bez ograniczeń - 1 osoba. Osoba wskazana w wykazie musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, popz1217, oraz być członkami Izby Inżynierów Budownictwa). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formą (spełnia -nie spełnia).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości ubezpieczenia dla części nr 1 przedmiotu zamówienia 1.000.000,00 zł, dla części nr 2 przedmiotu zamówienia 300 000,00 zł. Wykonawca musi przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy min. 1.000.000,00zł dla części nr 1 przedmiotu zamówienia i 300 000,00 zł dla części nr 2 przedmiotu zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęsk żywiołowych; b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, (długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe). 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) konieczność usunięcia błędów, których nie można było wykryć a które zostały zauważone w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) zmian podwykonawców i osób przewidzianych do wykonania zamówienia za zgodą zamawiającego; 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian kolejności robót, w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb oraz możliwość ograniczania zakresu i wyłączenia robót, gdy nie otrzyma wstępnie przyznanych środków finansowych z zewnątrz lub odstąpienia z tych przyczyn od umowy bez zapłaty kar za odstąpienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót- zmniejszenie ilości przydomowych oczyszczalni ścieków będących przedmiotem niniejszego postępowania, ze względu na fakt, że osoby na których terenie planowane jest wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków , nie dokonają wpłaty, lub z różnych innych ważnych powodów zrezygnują z realizacji. Zamawiający w tym przypadku zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego. b) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych zamówień nie objętych dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego, mogą one być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia zleconego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5. Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o ceny , jakie Wykonawca określił w kosztorysie ofertowym. Uznanie robót jako dodatkowe należy wyłącznie do zamawiającego. c) w przypadku zmniejszenia zakresu robót, będących wynikiem zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku zmiany stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt 2, strony dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. W przypadku pkt 3, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22 - sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Budowa 68 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna o wydajności do 7,5 m3/d z systemem odprowadzenia i podziemnego rozsączkowania..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaprojektowano jako oczyszczalnie biologiczne, które posiadają aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, PZH, są zgodne z normami Unii Europejskiej oraz posiadają znak CE. Ze względu na różne warunki gruntowo-wodne oraz zagospodarowanie działek zaprojektowano następujące rozwiązania oczyszczania ścieków dla przydomowych oczyszczalni ścieków: - osadnik gnilny + drenaż rozsączający, - pompownia + osadnik gnilny+ drenaż rozsączający, - osadnik gnilny + dawkownik + drenaż rozsączający, - osadnik gnilny+ moduły rozsączajace, - osadnik gnilny + moduły rozsączajace + wentylacja wspomagająca złoże żwirowe, - adaptacja istniejącego szamba na osadnik gnilny+ moduły rozsączajace, - oczyszczalnia ścieków typu EKO-SBR + złoże żwirowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości Qdśr- 10m3/d z kanałem grawitacyjnym i zewnętrzną instalacją energetyczną w m. Jabłonna Druga..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oczyszczalnia ścieków w m. Jabłonna Druga zaprojektowana jest jako mechaniczno-biologiczna o przepustowości Qdśr = 10,0 m3/d. Ścieki na projektowaną oczyszczalnię będą doprowadzone grawitacyjnie - przepięcie ścieków z istniejącej kanalizacji doprowadzającej ścieki do osadnika bezodpływowego, poprzez wykonanie na istniejącym kanale studzienki SO. Biologicznie oczyszczone ścieki odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do rzeki Czerniejówki. W obrębie oczyszczalni planuje się lokalizację następujących urządzeń: - studzienka rewizyjna do recyrkulacji osadu (S1), - seperator osadów- osadnik wstępny (OW), - studzienka przelotowa (S2) - złoże biologiczne BIOCLERE B75 wraz z osadnikiem wtórnym (ZB), - studzienki odpływowe ( S3 i S4) zlokalizowane na projektowanym kanale odpływowym do rzeki Czerniejówki. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologia ich wykonania, wymagania materiałowe, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, profile podłużne oczyszczalni określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (do wglądu w Urzędzie Gminy)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6, 45.31.00.00-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 21195 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
21183 - 2012 data 24.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  07.02.2012 godzina 09:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  08.02.2012 godzina 09:00.


Jabłonna: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga


Numer ogłoszenia: 73585 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 21183 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 przedmiotu zamówienia - budowa 68 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna o wydajności do 7,5 m3_d z systemem odprowadzenia i podziemnego rozsączkowania. Część nr 2 przedmiotu zamówienia - budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości Qdśr - 10m3_d z kanałem grawitacyjnym i zewnętrzną instalacją energetyczną w m. Jabłonna Druga. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaprojektowano jako oczyszczalnie biologiczne, które posiadają aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, PZH, są zgodne z normami Unii Europejskiej oraz posiadają znak CE. Ze względu na różne warunki gruntowo-wodne oraz zagospodarowanie działek zaprojektowano następujące rozwiązania oczyszczania ścieków dla przydomowych oczyszczalni ścieków: -osadnik gnilny + drenaż rozsączający, -pompownia + osadnik gnilny+ drenaż rozsączający, -osadnik gnilny + dawkownik + drenaż rozsączający, -osadnik gnilny+ moduły rozsączajace, -osadnik gnilny + moduły rozsączajace + wentylacja wspomagająca złoże żwirowe, -adaptacja istniejącego szamba na osadnik gnilny+ moduły rozsączajace, -oczyszczalnia ścieków typu EKO-SBR + złoże żwirowe. Oczyszczalnia ścieków w m. Jabłonna Druga zaprojektowana jest jako mechaniczno-biologiczna o przepustowości Qdśr = 10,0 m3_d. Ścieki na projektowaną oczyszczalnię będą doprowadzone grawitacyjnie - przepięcie ścieków z istniejącej kanalizacji doprowadzającej ścieki do osadnika bezodpływowego, poprzez wykonanie na istniejącym kanale studzienki SO. Biologicznie oczyszczone ścieki odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do rzeki Czerniejówki. W obrębie oczyszczalni planuje się lokalizację następujących urządzeń: -studzienka rewizyjna do recyrkulacji osadu (S1), -seperator osadów- osadnik wstępny (OW), -studzienka przelotowa (S2) -złoże biologiczne BIOCLERE B75 wraz z osadnikiem wtórnym (ZB), -studzienki odpływowe ( S3 i S4) zlokalizowane na projektowanym kanale odpływowym do rzeki Czerniejówki. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologia ich wykonania, wymagania materiałowe, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, profile podłużne oczyszczalni określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (dokumentacja do wglądu w Urzędzie Gminy). Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarami robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM Lider: Firma Dyś s.c. Teresa Dyś, Tomasz Dyś, Grzegorz Dyś Mętów 155, 20-388 Lublin, Mętów 155, 20-388 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1182525,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  509792,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  509792,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  830000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2118320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 129 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków w m. Jabłonna Druga KONSORCJUM Lider: Firma Dyś s.c. Teresa Dyś, Tomasz Dyś, Grzegorz Dyś Mętów 155, 20-388 Lublin
Mętów 155, 20-388 Lublin, woj. lubelskie
2012-03-30 509 792,00