Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Piasek
ND Nr dokumentu 212273-2013
PD Data publikacji 28/06/2013
OJ Dz.U. S 124
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 25/06/2013
DT Termin 06/08/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 14211000 - Piasek
OC Pierwotny kod CPV 14211000 - Piasek
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/06/2013    S124    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Piasek

2013/S 124-212273

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części.” - nr postępowania 059/13
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obwody Drogowe Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 38 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 22 670 Mg, ETAP II: 15 830 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 7 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa 38 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 22 670 Mg, ETAP II: 15 830 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 7 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 942 942 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: ilość piasku wynikającą z prawa opcji, w przypadku otrzymania zlecenia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania zleceń, które mogą być udzielane do 31.03.2014 roku.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 – dostawa 4 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 880 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 1 – dostawa 4 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 880 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 1 – dostawa 4 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 880 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 107 764,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 – dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 2 – dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 2 – dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 85 722 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3 – dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 3 – dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 3 – dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 68 577,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 – dostawa 2 250 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 450 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 4 – dostawa 2 250 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 450 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 4 – dostawa 2 250 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 450 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 107 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 – dostawa 4 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 870 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 5 – dostawa 4 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 870 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 5 – dostawa 4 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 870 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 106 540,20 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6 – dostawa 5 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1080 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 6 – dostawa 5 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1080 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 6 – dostawa 5 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1080 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 132 256,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ 7 – dostawa 9 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 860 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 7 – dostawa 9 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 860 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 227 775,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ 8 – dostawa 6 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)Krótki opis
CZĘŚĆ 8 – dostawa 6 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

3)Wielkość lub zakres
CZĘŚĆ 8 – dostawa 6 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 159 198 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium
1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części 1: 1 796 zł słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych
dla części 2: 1 428 zł słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia osiem złotych
dla części 3: 1 142 zł słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści dwa złote i zero groszy
dla części 4: 918 zł słownie: dziewięćset osiemnaście złotych i zero groszy
dla części 5: 1 775 zł słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć złotych
dla części 6: 2 204 zł słownie: dwa tysiące dwieście cztery złote i zero groszy
dla części 7: 3 796 zł słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych
dla części 8: 2 653 zł słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote
1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania i numer części).
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
1.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
1.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia
o wycofaniu się.
1.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto.
2.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
2.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 2.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
2.5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniądzu zgodnie z punktem 2.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
2.6. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 2.4. i 2.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5. cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.
2.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę
za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy
z obowiązków wynikających z umowy.
2.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
5. Płatność za zrealizowane dostawy nastąpi każdorazowo w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury za I etap, faktury za II etap oraz faktur obejmujących dostawy z prawa opcji, wystawionych na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru i zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego (Dyrektora Rejonu Drogowego)
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu do oferty nalezy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy kapitałowej:
5. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,;
9. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert;
10. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. Ust. 1 pkt 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 10., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11 pkt. 8, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy oraz pkt 10 i 11.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy piasku, żwiru lub innego rodzaju kruszyw, o wartości brutto każde nie mniejszej niż:
Część 1 – 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy
Część 2 – 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy
Część 3 – 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy
Część 4 – 15 000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy
Część 5 – 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy
Część 6 – 35 000 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy
Część 7 – 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
Część 8 – 45 000 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
059/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.8.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.8.2013 - 10:30

Miejscowość:

ul. Mazowiecka 14, Warszawa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia:
I etap dostaw 22 670 Mg - do dnia 31 października 2013 r.
II etap dostaw 15 830 Mg - do dnia 14 lutego 2014 r.
Pozostałą ilość piasku wynikającą z prawa opcji, w przypadku otrzymania zlecenia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania zleceń, które mogą być udzielane do 31.03.2014 roku.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dnioddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłanewinnysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosisię wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie późniejniż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.6.2013
TI Tytuł Polska-Warszawa: Piasek
ND Nr dokumentu 377399-2013
PD Data publikacji 08/11/2013
OJ Dz.U. S 217
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 06/11/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 14211000 - Piasek
OC Pierwotny kod CPV 14211000 - Piasek
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/11/2013    S217    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Piasek

2013/S 217-377399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8części. – nr postępowania 059/13
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ObwodyDrogowe Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 38 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach:ETAP I: 22 670 Mg, ETAP II: 15 830 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 7 700 Mg może zostaćzamówiona w ramach prawa opcji.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 045 768,14 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
059/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 124-212273 z dnia 28.6.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa 4 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 880 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PUH ROL-POL s.c. Jan i Teresa Różanowscy
Myśliborzyce 27
09-414 Brudzeń Duży
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 107 764,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 103 910,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PUH ROL-POL s.c., Jan i Teresa Różanowscy
Myśliborzyce 27
09-414 Brudzeń Duży
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 85 722 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 72 324 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

STD Jarosław Dąbrowski
Wola Karwińska 38 D
05-831 Wola Karwińska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 68 577,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 86 540,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa 2 250 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 450 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Usługowa Dariusz Otłowski
ul. 1 Maja 7/56
06-200 Maków Maz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 55 107 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 62 833,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa 4 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 870 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Akacjowa 27
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 106 540,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 150 755,69 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa 5 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 080 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
ul. Orzeszkowska 5
07-106 Miedzna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 132 256,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 130 714,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Dostawa 9 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 860 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe Zbigniew Żaczek
Owadów 25
26-631 Jastrzębia
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 227 775,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 256 691,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa 6 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.9.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
Akacjowa 27
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 159 198 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 181 998,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiegoobowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniejniż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniaoudzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.11.2013

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21227320131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 15712 ZŁ
Szacowana wartość* 523 733 PLN  -  785 600 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
14211000-3 Piasek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 4 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 880 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji PUH ROL-POL s.c. Jan i Teresa Różanowscy
Myśliborzyce 27, 09-414 Brudzeń Duży, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 103 910,00
Dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji PUH ROL-POL s.c., Jan i Teresa Różanowscy
Myśliborzyce 27, 09-414 Brudzeń Duży, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 72 324,00
Dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji STD Jarosław Dąbrowski
Wola Karwińska 38 D, 05-831 Wola Karwińska, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 86 540,00
Dostawa 2 250 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 450 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Firma Usługowa Dariusz Otłowski
ul. 1 Maja 7/56, 06-200 Maków Maz, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 62 833,00
Dostawa 4 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 870 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Akacjowa 27, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 150 755,00
Dostawa 5 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 080 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
ul. Orzeszkowska 5, 07-106 Miedzna, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 130 714,00
Dostawa 9 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 860 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe Zbigniew Żaczek
Owadów 25, 26-631 Jastrzębia, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 256 691,00
Dostawa 6 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
Akacjowa 27, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2013-09-18 181 998,00