Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych.


Numer ogłoszenia: 212432 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.katowice.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowejbudowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: * połączenie drogowe ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania ul. Bażantów w rejonie łącznika z ul. Radockiego do ul. Szarych Szeregów, * przekroczenie istniejących cieków i rowów, * budowę odwodnienia projektowanego układu drogowego (preferowane gruntowe). Dokumentacja projektowa obejmuje(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 - tekst jednolity): - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; - projekty wykonawcze; - przedmiar robót; - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszych dokumentacji; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG i PDF). a) Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. b) Wykonania kosztorysów inwestorskich. c) Czynnego udziału w konsultacjach społecznych oraz posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Katowicach przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów m. in.: wizualizacji i prezentacji w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców - planowana ilość 12 spotkań, d) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego) w tym: - nadzoru autorskiego (NA) wraz z pobytem projektanta na budowie - planowa ilość nadzorów 15; - nadzoru autorskiego rysunkowego (1 kpl.) uzupełniającego projekt nie wymagającego przyjazdu projektanta na budowę - planowa ilość nadzorów 10; - nadzoru autorskiego pisemny - planowa ilość nadzorów 15. Szacunkowa wartość zamówienia wraz z zamóiwieniem uzupełniającym: netto 239 575,83 zł.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy, w wysokości nie większej niż 50%, w przypadku konieczności wykonania większej ilości usług nadzoru autorskiego, niż Zamawiający przewiduje w sekcji II.1.4) lit.d) ogłoszenia Wykonawca, którem zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających cen jednostkowych nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium przetargowe 4 500 zł. słownie: cztery tysiące pięćset złotych


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w zakresie: - opracowaniajednej dokumentacji projektowej budowy lub modernizacji lub remontu drogi o szer. min 7 m i długości ponad 1 km wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzyskania decyzji pozwalającej na realizację prac budowlanych oraz przedłożą dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, - pełnienia nadzoru autorskiego, w rozumieniu Prawa Budowlanegoprzy realizacjijednej drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem o szer. min 7 m i długości ponad 1 km oraz przedłożą dowody, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawniania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) Jedną osobę posiadającą uprawnienia branży drogowejdo projektowania bez ograniczeń i co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Dodatkowo należy wykazać, że osoba ta w tym okresie wykonała, w swoim zakresie, dokumentację projektową dotyczącą zaprojektowania drogi o szer. min 7 m i długości pow. 1 km wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. b) Jedną osobę sprawdzającą projekt posiadającą uprawnienia branży drogowejdo projektowania bez ograniczeń i co najmniej 7 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. c) Jedną osobę posiadającą uprawnienia branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń i co najmniej 4 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W przypadku gdy wskazana osoba będzie posiadać uprawnienia wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji oraz w zakresie sieci. d) Jedną osobę posiadającą uprawnienia branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń i co najmniej 4 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W przypadku gdy wskazana osoba będzie posiadać uprawnienia wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji. e) Jedną osobę posiadającą uprawnienia branży telekomunikacyjnej w specjalności telekomunikacji przewodowej do projektowania bez ograniczeń i co najmniej 4 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W przypadku gdy osoby wskazane w pkt. a, b i c będą posiadać uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winny wykazać, że posiadają uprawnienia budowlane do projektowania ww. specjalności. , Uwaga: Przy ocenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. Konsorcjum) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne doświadczenie tych podmiotów. Wykazanie się doświadczeniem przez jednego uczestnika konsorcjum zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający doświadczenie wykonawcy w zakresie opracowaniajednej dokumentacji projektowej budowy lub modernizacji lub remontu drogi o szer. min 7 m i długości ponad 1 km wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzyskania decyzji pozwalającej na realizację prac budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego, w rozumieniu Prawa Budowlanegoprzy realizacjijednej drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem o szer. min 7 m i długości ponad 1 oraz przedłożenia dowodów czy ww. usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Ofertę na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, II. Oferty wspólne 1) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest konsorcjum w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2)ogłoszenia oraz pkt III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego z partnerów konsorcjum osobno. 4) W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest spółka cywilna, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2 ogłoszenia a także III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego ze wspólników spółki osobno, z tym że: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy przedstawić osobno dla spółki w zakresie podatku VAT i osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS należy przedstawić osobno dla wspólników spółki oraz w przypadku, gdy spółka cywilna zobowiązana jest do odprowadzania składki ZUS - również dla spółki. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz usług, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składają w/w Wykonawcy wspólnie. 6) Dokumenty, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej określone w pkt III.4.4. ogłoszenia wraz z ofertą winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. III.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IV. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; - charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. V. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.um.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice 40-098 pok. 467 Koszt SIWZ 3,84 zł..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.07.2014 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice 40-098 pok. 364.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp. II. Zamówienie należy zrealizować dodnia: 15.12.2017r. z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia j.n.: 1. Termin wykonania prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i złożenie wniosku celem uzyskania decyzji ZRID oraz udziału w konsultacjach społecznych i/lub posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej - do dnia 30.07.2015r. 2. Termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót - od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót, aż do dnia końcowego odbioru tych robót lub do dnia 15.12.2017r. Termin realizacji zamówienia oraz terminy pośrednie są terminami pożądanymi, które mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w umowie. III. Prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości usług w zależności od potrzeb Zamawiającego i wyłączeniu z przedmiotu zamówienia usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz konsultacjach społecznych, posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowalnych i/lub nie wezwie do udziału w konsultacjach społecznych, posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego i/lub za udział w konsultacjach społecznych, posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych.


Numer ogłoszenia: 270636 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 212432 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowejbudowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: -połączenie drogowe ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania ul. Bażantów w rejonie łącznika z ul. Radockiego do ul. Szarych Szeregów, -przekroczenie istniejących cieków i rowów, -budowę odwodnienia projektowanego układu drogowego (preferowane gruntowe). Dokumentacja projektowa obejmuje(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 - tekst jednolity): - projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; - projekty wykonawcze; - przedmiar robót; - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszych dokumentacji; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG i PDF). a) Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. b) Wykonania kosztorysów inwestorskich. c) Czynnego udziału w konsultacjach społecznych oraz posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Katowicach przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów m. in.: wizualizacji i prezentacji w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców - planowana ilość 12 spotkań, d) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego) w tym: - nadzoru autorskiego (NA) wraz z pobytem projektanta na budowie - planowa ilość nadzorów 15; - nadzoru autorskiego rysunkowego (1 kpl.) uzupełniającego projekt nie wymagającego przyjazdu projektanta na budowę - planowa ilość nadzorów 10; - nadzoru autorskiego pisemny - planowa ilość nadzorów 15..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 239575,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  183565,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  183565,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  406515,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Młyńska 4, 40098 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: bzp@um.katowice.pl
tel: +48 32 2593302
fax: 48 327 054 949
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21243220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1260 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.katowice.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice 40-098 pok. 467 Koszt SIWZ 3,84 zł.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2014-08-13 183 565,00