TITytułPolska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie
NDNr dokumentu213587-2017
PDData publikacji03/06/2017
OJDz.U. S106
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„PKP Intercity” S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/05/2017
DTTermin14/07/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
OCPierwotny kod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

03/06/2017    S106    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2017/S 106-213587

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.intercity.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania.

Numer referencyjny: 22/01/TUT/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych „Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 ( słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia.

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych „Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 ( słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania dostarczonych w ramach zamówienia wagonów,

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia wagonów fabrycznie nowym tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

3. Pod pojęciem przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania (Przeglądu) należy rozumieć przegląd na 3-cim poziomie utrzymania (P3) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.12.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 226 t.j.).

4. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż 78 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Dostawa wszystkich wagonów objętych niniejszą Umową, w tym także w zakresie prawa opcji winna nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Wykonanie Przeglądu każdego z wagonów dostarczonych w ramach zamówienia nastąpi po 24 miesiącach od dnia odbioru każdego z wagonów.

7. Uzyskanie i dostarczenie przez Wykonawcę zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji na terenie następujących państw: Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier winno nastąpić w terminie nie przekraczającym 48 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z wagonów danego typu.

9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczane wagony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 1 klasy przedziałowego w stanie służbowym / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy bezprzedziałowego w stanie służbowym / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy przedziałowego w stanie służbowym / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy bezprzedziałowego wyposażonego w osiem wieszaków na rowery w stanie służbowym / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w stanie służbowym / Waga: 2,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena jednostkowa dostawy wagonu osobowego / Waga: 70,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena jednostkowa wykonania przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania / Waga: 10,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 78
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:

1) dostarczeniu nie więcej niż 26 wagonów osobowych w tym:

a) 2 (słownie: dwóch) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 9 (słownie: dziewięciu) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych;

c) 9 (słownie: dziewięciu) wagonów 2 klasy przedziałowych;

d) 3 ( słownie: trzech) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 3 (słownie: trzech) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) przeglądu na 3 – cim poziomie utrzymania wagonów, o których mowa w pkt 1.

2. Opcjonalny zakres, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

3. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust 2 poniżej

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b Ustawy Pzp,tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.2) Ogłoszenia); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.3) Ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15 – 23 ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp,

3) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w Rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:www.intercity.pl.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich (każdego z nich).

4) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub innych dokumentów) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.

6. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 7 380 000 (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

3. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja B pkt 6) – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp -w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych powyżej: Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wskazany w ust 2 Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia.

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp), pkt 15-22 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 10 wagonów osobowych (piętrowych lub jednopokładowych lub członów pasażerskich pojazdów kolejowych).

3. Przez dostawę w rozumieniu powyższego warunku rozumie się dostawę zgodnie z art. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp wagonów osobowych o prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 190 km/h (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerskiego pojazdu kolejowego)

4. Przez „naprawę” w rozumieniu powyższego warunku rozumie się naprawę z modernizacją wagonu osobowego o prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 190 km/h (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerskiego pojazdu kolejowego)

5. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j Dz.U. 2016, poz. 226).

6. Przez „modernizację” w rozumieniu powyższego warunku rozumie się prace modyfikacyjne zgodnie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 226).

6. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wagonów piętrowych wykonawca może wykazać się zarówno dostawą (dostawami) lub naprawą (naprawami), której przedmiotem był/y piętrowy/we wagon/y pasażerski/e wyposażony/e w napęd i kabiny sterownicze lub bez tego wyposażenia.

7. Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi osobowemu (dostawa lub naprawa) odpowiada jeden człon pasażerskiego pojazdu kolejowego (dostawa lub naprawa).

8. Jeżeli wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonawca wykonał dostawy/usługi, w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b)- w postaci wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2.Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy dostawy/usługi wymienione w części IV Sekcja C pkt 1b) JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga- Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b) JEDZ dostawy/usługi wykonane/wykonywanie na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.4.Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 5.Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”).W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia,

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp), pkt 15-22 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 300 000 PLN (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje udzielenie zaliczki.

6. Warunki przekazania zaliczki Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja przedmiotowego zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

4. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje udzielenie zaliczki.

5. Warunki przekazania zaliczki Zamawiający zawarł we wzorze umowy Zamawiający określił w SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: www.intercity.pl.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, piętro VI, sala konferencyjna nr 618.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o którym mowa w Rozdziale IX SIWZ dotyczących tych podmiotów.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych,polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o którym mowa w Rozdziale IX SIWZ dotyczących tych podmiotów.

4. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3) Ogłoszenia będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3) Ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1– 2.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2017
TITytułPolska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie
NDNr dokumentu247707-2017
PDData publikacji29/06/2017
OJDz.U. S122
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„PKP Intercity” S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/06/2017
DTTermin18/07/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
OCPierwotny kod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl

29/06/2017    S122    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2017/S 122-247707

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 106-213587)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania.

Numer referencyjny: 22/01/TUT/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych „Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 ( słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia.

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 106-213587

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 10 wagonów osobowych (piętrowych lub jednopokładowych lub członów pasażerskich pojazdów kolejowych).

3. Przez dostawę w rozumieniu powyższego warunku rozumie się dostawę zgodnie z art. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp wagonów osobowych o prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 190 km/h (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerskiego pojazdu kolejowego)

4. Przez „naprawę” w rozumieniu powyższego warunku rozumie się naprawę z modernizacją wagonu osobowego o prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 190 km/h (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerskiego pojazdu kolejowego)

5. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j Dz.U. 2016, poz. 226).

6. Przez „modernizację” w rozumieniu powyższego warunku rozumie się prace modyfikacyjne zgodnie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 226).

6. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wagonów piętrowych wykonawca może wykazać się zarówno dostawą (dostawami) lub naprawą (naprawami), której przedmiotem był/y piętrowy/we wagon/y pasażerski/e wyposażony/e w napęd i kabiny sterownicze lub bez tego wyposażenia.

7. Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi osobowemu (dostawa lub naprawa) odpowiada jeden człon pasażerskiego pojazdu kolejowego (dostawa lub naprawa).

8. Jeżeli wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonawca wykonał dostawy/usługi, w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 10 wagonów osobowych (piętrowych lub jednopokładowych lub członów pasażerskich pojazdów kolejowych).

3. Przez dostawę w rozumieniu powyższego warunku rozumie się dostawę zgodnie z art. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp wagonów osobowych (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerskiego pojazdu kolejowego)

o prędkości eksploatacyjnej nie mniejszej niż 160 km/h.

4. Przez „naprawę” w rozumieniu powyższego warunku rozumie się naprawę z modernizacją wagonu osobowego (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerskiego pojazdu kolejowego) o prędkości eksploatacyjnej nie mniejszej niż 160 km/h.

5. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 226).

6. Przez „modernizację” w rozumieniu powyższego warunku rozumie się prace modyfikacyjne zgodnie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 226).

7. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wagonów piętrowych wykonawca może wykazać się zarówno dostawą (dostawami) lub naprawą (naprawami), której przedmiotem był/y piętrowy/we wagon/y pasażerski/e wyposażony/e w napęd i kabiny sterownicze lub bez tego wyposażenia.

8. Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi osobowemu (dostawa lub naprawa) odpowiada jeden człon pasażerskiego pojazdu kolejowego (dostawa lub naprawa).

9. Jeżeli wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonawca wykonał dostawy/usługi, w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b)- w postaci wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej. 2.Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy dostawy/usługi wymienione w części IV Sekcja C pkt 1b) JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga- Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b) JEDZ dostawy/usługi wykonane/wykonywanie na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.4.Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 5.Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”).W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia, 7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp), pkt 15-22 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp,

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b)- w postaci wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy dostawy/usługi wymienione w części IV Sekcja C pkt 1b) JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga- Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b) JEDZ dostawy/usługi wykonane/wykonywanie na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia, 7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Ustawy Pzp), pkt 15-22 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Powinno być:
Data: 18/07/2017
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/10/2017
Powinno być:
Data: 15/10/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Powinno być:
Data: 18/07/2017
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie
NDNr dokumentu273000-2017
PDData publikacji14/07/2017
OJDz.U. S133
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„PKP Intercity” S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/07/2017
DTTermin11/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
OCPierwotny kod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl

14/07/2017    S133    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2017/S 133-273000

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 106-213587)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania.

Numer referencyjny: 22/01/TUT/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych „Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 ( słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia.

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 106-213587

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/07/2017
Powinno być:
Data: 11/08/2017
Numer sekcji: II.2.6
Zamiast:
Data: 15/10/2017
Powinno być:
Data: 08/11/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/07/2017
Powinno być:
Data: 11/08/2017
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie
NDNr dokumentu309158-2017
PDData publikacji05/08/2017
OJDz.U. S149
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„PKP Intercity” S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/08/2017
DTTermin31/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
OCPierwotny kod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl

05/08/2017    S149    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2017/S 149-309158

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 106-213587)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania.

Numer referencyjny: 22/01/TUT/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych „Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 ( słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia.

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 106-213587

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/08/2017
Powinno być:
Data: 31/08/2017
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/11/2017
Powinno być:
Data: 28/11/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/08/2017
Powinno być:
Data: 31/08/2017
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie
NDNr dokumentu327765-2017
PDData publikacji19/08/2017
OJDz.U. S158
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„PKP Intercity” S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany18/08/2017
DTTermin25/09/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
OCPierwotny kod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl

19/08/2017    S158    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2017/S 158-327765

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 106-213587)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania.

Numer referencyjny: 22/01/TUT/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych „Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 ( słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia.

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 106-213587

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

(...) 4. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż 78 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Dostawa wszystkich wagonów objętych niniejszą Umową, w tym także w zakresie prawa opcji winna nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. (...).

Powinno być:

(...) 4. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż 96 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Dostawa wszystkich wagonów objętych niniejszą Umową, w tym także w zakresie prawa opcji winna nastąpić nie później niż w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. (...).

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 78.

Powinno być:

Okres w miesiącach: 96.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2017
Powinno być:
Data: 25/09/2017
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/11/2017
Powinno być:
Data: 24/12/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2017
Powinno być:
Data: 25/09/2017
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie
NDNr dokumentu99427-2018
PDData publikacji06/03/2018
OJDz.U. S45
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji"PKP Intercity" S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
OCPierwotny kod CPV34622200 - Kolejowe wagony pasażerskie
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

06/03/2018    S45    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2018/S 045-099427

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
"PKP Intercity" S.A.
Aleje Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-mail: magdelana.czajka@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania

Numer referencyjny: 22/01/TUT/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych„Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych;

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów dostarczonych w ramach zamówienia;

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 566 919 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa fabrycznie nowych 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) wagonów osobowych (dalej zwanych„Wagonami”) w tym:

a) 5 (słownie: pięć) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,

c) 18 (słownie: osiemnaście) wagonów 2 klasy przedziałowych,

d) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 7 (słownie: siedem) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych;

2) wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania dostarczonych w ramach zamówienia wagonów;

3) dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie kolei następujących państw: Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia wagonów fabrycznie nowym tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

3. Pod pojęciem przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania (Przeglądu) należy rozumieć przegląd na 3-cimpoziomie utrzymania (P3) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.12.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 226 t.j.).

4. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w całości w terminie nie dłuższym niż 96 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Dostawa wszystkich wagonów objętych niniejszą Umową, w tym także w zakresie prawa opcji winna nastąpić nie później niż w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Wykonanie Przeglądu każdego z wagonów dostarczonych w ramach zamówienia nastąpi po 24 miesiącach od dnia odbioru każdego z wagonów.

7. Uzyskanie i dostarczenie przez Wykonawcę zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji na terenie następujących państw: Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier winno nastąpić w terminie nieprzekraczającym 48 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z wagonów danego typu.

8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczane wagony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 1 klasy przedziałowego w stanie służbowym / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy bezprzedziałowego w stanie służbowym / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy przedziałowego w stanie służbowym / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy bezprzedziałowego wyposażonego w osiem wieszaków na rowery w stanie służbowym / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita masa wagonu osobowego 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w stanie służbowym / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena jednostkowa dostawy wagonu osobowego / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena jednostkowa wykonania przeglądu na 3- cim poziomie utrzymania / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającym na:

1) dostarczeniu nie więcej niż 26 wagonów osobowych w tym:

a) 2 (słownie: dwóch) wagonów 1 klasy przedziałowych,

b) 9 (słownie: dziewięciu) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych;

c) 9 (słownie: dziewięciu) wagonów 2 klasy przedziałowych;

d) 3 (słownie: trzech) wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,

e) 3 (słownie: trzech) wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

2) przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów, o których mowa w pkt 1.

2. Opcjonalny zakres, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

3. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać prawa opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 106-213587
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
22/01/TUT/2017

Nazwa:

Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
H.Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o.
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 490 455 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 566 919 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (zwanej dalej "ustawą Pzp") przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni –

Jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punktach 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę

Jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018

Adres: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: Magdalena.Kowalewska@intercity.pl
tel: +48 783910886
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-07-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21358720171
ID postępowania Zamawiającego: 22/01/TUT/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-06-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3300000 ZŁ
Szacowana wartość* 110 000 000 PLN  -  165 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.intercity.pl
Informacja dostępna pod: „PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
34622200-5 Kolejowe wagony pasażerskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 55 wagonów osobowych wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania H.Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o.
, Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2018-02-22 566 919 000,00