Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI, POPRAWIENIU SYSTEMU ODWODNIENIA, WYMIANIE NIECZYTELNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH ,ODMŁODZENIU I PIELĘGNACJI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA NR WD/P/130508/1/1 Z DNIA 1 LIPCA 2013 R.).


Numer ogłoszenia: 213953 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI, POPRAWIENIU SYSTEMU ODWODNIENIA, WYMIANIE NIECZYTELNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH ,ODMŁODZENIU I PIELĘGNACJI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA NR WD/P/130508/1/1 Z DNIA 1 LIPCA 2013 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie zniszczonych nieczytelnych znaków drogowych, naprawie nawierzchni poprzez frezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej przy użyciu rozściełacza, oczyszczeniu rowów przydrożnych, ścince poboczy, odmłodzeniu drzew i wykaszaniu samosiejek z pasa drogowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 maja 2013 r. nr 196296-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej, wielopowierzchniowych naprawach nawierzchni jezdni, poprawieniu systemu odwodnienia, wymianie nieczytelnych znaków drogowych, odmłodzeniu i pielęgnacji drzew w pasie drogowym na drogach wojewódzkich powiatu żywieckiego. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i stan techniczny niektórych odcinków dróg wojewódzkich w powiecie żywieckim - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat konieczne jest przeprowadzenie remontu wybranych ciągów komunikacyjnych (uwzględnia dodatkowy zakres niezbędnych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi). Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Oczyszczenie rowów przydrożnych i ścięcie poboczy wpłynie w sposób znaczący na poprawę odwodnienia korpusu drogowego. Przycięcie drzew i wycięcie samosiewów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich wpłynie na poprawę widoczności co bezpośrednio przedłoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym, w celu usunięcia zagrożenia w postaci kolein i deformacji podłużnych i poprzecznych oraz prawidłowego odwodnienia przedmiotowych odcinków dróg. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 731 676,00 zł (netto) co stanowi 14,27% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WGB FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WOJCIECH GAWEŁ, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a, 34-350 Węgierska Górka, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI, POPRAWIENIU SYSTEMU ODWODNIENIA, WYMIANIE NIECZYTELNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH, ODMŁODZENIU I PIELĘGNACJI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA NR WD/P/130508/1/1 Z DNIA 1 LIPCA 2013 R.).


Numer ogłoszenia: 218743 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 213953 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI, POPRAWIENIU SYSTEMU ODWODNIENIA, WYMIANIE NIECZYTELNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH, ODMŁODZENIU I PIELĘGNACJI DRZEW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA NR WD/P/130508/1/1 Z DNIA 1 LIPCA 2013 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie zniszczonych nieczytelnych znaków drogowych, naprawie nawierzchni poprzez frezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej przy użyciu rozściełacza, oczyszczeniu rowów przydrożnych, ścince poboczy, odmłodzeniu drzew i wykaszaniu samosiejek z pasa drogowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WGB FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WOJCIECH GAWEŁ, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a, 34-350 Węgierska Górka, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 731676,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  899961,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  899961,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  899961,48


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 maja 2013 r. nr 196296-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej, wielopowierzchniowych naprawach nawierzchni jezdni, poprawieniu systemu odwodnienia, wymianie nieczytelnych znaków drogowych, odmłodzeniu i pielęgnacji drzew w pasie drogowym na drogach wojewódzkich powiatu żywieckiego. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i stan techniczny niektórych odcinków dróg wojewódzkich w powiecie żywieckim - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat konieczne jest przeprowadzenie remontu wybranych ciągów komunikacyjnych (uwzględnia dodatkowy zakres niezbędnych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi). Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Oczyszczenie rowów przydrożnych i ścięcie poboczy wpłynie w sposób znaczący na poprawę odwodnienia korpusu drogowego. Przycięcie drzew i wycięcie samosiewów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich wpłynie na poprawę widoczności co bezpośrednio przedłoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym, w celu usunięcia zagrożenia w postaci kolein i deformacji podłużnych i poprzecznych oraz prawidłowego odwodnienia przedmiotowych odcinków dróg. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 731 676,00 zł (netto) co stanowi 14,27% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21395320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO POLEGAJĄCE NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI, POPRAWIENIU SYSTEMU ODWODNIENIA, WYMIANIE NIECZYTELNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH, ODMŁODZEN WGB FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WOJCIECH GAWEŁ
ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a, 34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
2014-10-16 899 961,00