Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu)


Numer ogłoszenia: 214749 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu) obejmująca: rozbiórkę pokrycia z papy, rynien z blachy nie nadającej się do użytku, rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozbiórkę obróbek blacharskich, naprawę gzymsów od strony dachu, rozbiórkę kominów wolnostojących, wymurowanie nowych kominów wraz z wykonaniem czapek na kominach, wygrzanie papy w miejscach zastoin wody, Obróbki z papy podkładowej, dwuwarstwowe pokrycie dachu papą po uprzednim zagruntowaniu podłoża, obróbki z papy wierzchniego krycia- kominy, ściany, ogniomury, pas podrynnowy, montaż nowych rynien i rur spustowych, wykonanie i montaż sztucerów w gzyms oraz zbiorniczków, wykonanie tynków na kominach, malowanie kominów i wywiewek kanalizacyjnych, demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej, demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej, demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, montaż wsporników naciągowych z jedna i dwoma złączkami przelotowymi, montaż zwodów poziomych i pionowych, montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej, pomiar instalacji odgromowej, wywóz gruzu i nieczystości po wykonanych robotach. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części opisowej dokumentacji (wraz z załączonymi rysunkami), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy, obrazuje skalę robót budowlanych i umożliwia wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Wymienione opracowania zostały załączone do SIWZ w formie odrębnych plików pdf..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.31.23.10-3, 45.44.21.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachu z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej o wartości robót co najmniej 100.000 PLN brutto każda i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od stron, takich jak np. strajk, pożar, brak wody spowodowany awarią u gestora sieci, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi; b) wydłużenia procedur związanych ze sprowadzeniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją; c) warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią; d) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź - III piętro, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kętrzyn: Organizacja szkolenia: opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z masażem klasycznym i nauką języka niemieckiego. Postępowanie oznaczone nr CAZ.4331.84.2011.RI.


Numer ogłoszenia: 215555 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy , ul. Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7525540, faks 089 6701771.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://up.ketrzyn.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja szkolenia: opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z masażem klasycznym i nauką języka niemieckiego. Postępowanie oznaczone nr CAZ.4331.84.2011.RI..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Kurs przeznaczony jest dla osób: - zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie - posiadających minimum wykształcenie podstawowe - dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi i badaniem sanitarno-epidemiologicznym 2. Obejmuje grupę 10 osób. 3. Program kursu , dokumentacja szkolenia oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz. 216). 4. Szkolenie musi obejmować zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych. Program kursu musi zawierać wiadomości z zakresu: - wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego -wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym -wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego -organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa -udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej -język niemiecki - poziom podstawowy ( nacisk na słownictwo tematycznie związane z kierunkiem szkolenia) - masaż klasyczny Liczba godzin szkolenia: 300 godzin zegarowych dla każdego uczestnika szkolenia , w tym: 50godzin nauki niemieckiego, 40 godzin masażu klasycznego, 60 godzin zajęć teoretycznych, 150 godzin zajęć praktycznych, które powinny odbywać się w miejscach, gdzie sprawowana jest bezpośrednia opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (np. dom pomocy społecznej). W przypadku podziału szkolenia na grupy do odbywania zajęć praktycznych, każda grupa szkoleniowa musi posiadać instruktora. Wymagana jest stała obecność instruktora na zajęciach. W programie szkolenia musi być wykorzystany modułowy program szkolenia zawodowego do zawodu: opiekunka domowa (kod zawodu: 513301) dostępny pod adresem: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. 5.Szkolenie musi odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje: minimum 45 minut zajęć edukacyjnych + przerwa. Dzienna liczba godzin zegarowych szkolenia nie może przekraczać 8 godzin. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku i nie powinny zaczynać się przed godziną 8.00 i kończyć się później niż po godzinie 20.00. Zajęcia dotyczące nauki języka niemieckiego mogą odbywać się maksymalnie 3 razy w tygodniu, w dniach nienastępujących po sobie tzn. co drugi dzień. Dzienna liczba zajęć z języka niemieckiego nie może przekraczać 4 godzin zegarowych. Termin wykonania zamówienia: III/IV kwartał 2011. 6. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe oraz konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania szkolenia: -każdy uczestnik musi otrzymać na własność materiały niezbędne do robienia notatek (np. teczka, zeszyt lub notatnik, długopis) oraz skrypt lub podręcznik związany z tematem szkolenia ; - każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność do nauki języka niemieckiego podręcznik i ćwiczenia; -każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność odzież ochronną ( fartuch, obuwie, rękawice) do odbywania zajęć praktycznych; -wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w naczynia jednorazowego użytku, kawę, herbatę , cukier, napoje zimne. 7. Materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy na własność muszą być oznaczone logotypami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL. 8. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki dla zajęć teoretycznych: pomieszczenie dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wyposażone w co najmniej: - stoliki w ilości dostosowanej do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, - 10 miejsc siedzących; - tablica lub flipchart; - dostęp do zaplecza sanitarnego (toalety, umywalki). Warunki dla zajęć praktycznych: pomieszczenie dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wyposażone w co najmniej: - dostęp do zaplecza sanitarnego (toalety, umywalki). Miejsce odbywania zajęć praktycznych musi zapewniać możliwość praktycznej nauki zawodu opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla grupy 10 osobowej. 9. Miejsce realizacji szkolenia: Kętrzyn. 10. Wykonawca pokryje koszty przejazdu na szkolenie uczestników kursu, a Zamawiający zrefunduje je na podstawie przedłożonych dokumentów. Koszt dojazdu na szkolenie musi być dokumentowany przez kursanta i nie może przekroczyć wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie lub biletu miesięcznego, jeżeli bardziej racjonalne jest wykupienie biletu okresowego. Do dokumentów powinien być załączony co najmniej jeden bilet dla każdego uczestnika szkolenia ponoszącego wydatki związane z dojazdem na szkolenie lub inny dokument poświadczający wysokość opłaty na danym odcinku trasy. 11. W ramach kursu Wykonawca jest zobowiązany do: - przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu zajęć - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia - prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia; - prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia ; dziennik zajęć musi być oznaczony logotypami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL - wydania uczestnikom szkolenia następujących zaświadczeń: 1/ zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). 2/ zaświadczenia/certyfikatu poświadczający uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu AKTYWNI, które musi zawierać oznaczenie udziału funduszu tj. logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz pełną nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie, Szkolenie organizowane w ramach projektu AKTYWNI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 - prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga posiadania: 1/ aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art.20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69 poz.415 z 2008r. z późniejszymi zmianami ). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana poprzez weryfikację wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (http://ris.praca.gov.pl) oraz w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania usługi szkoleniowej objętej niniejszym postępowaniem, czyli dysponują: - do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego co najmniej jedną osobą, która posiada wykształcenie wyższe germanistyczne oraz uprawnienia pedagogiczne; - do prowadzenia zajęć teoretycznych co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej wykształcenie średnie pielęgniarskie oraz przygotowanie pedagogiczne (kurs, studium, studia podyplomowe, studia wyższe) lub co najmniej wykształcenie średnie pielęgniarskie oraz doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń w zakresie objętym zamówieniem; - do prowadzenia zajęć praktycznych co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej wykształcenie średnie pielęgniarskie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zakresie opieki nad osobami starszymi lub/i chorymi lub/i niepełnosprawnymi; na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia: 1/ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do SIWZ; Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że kadra dydaktyczna szkolenia posiada co najmniej wyżej wymienione wykształcenie, kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie wykonywanych czynności w realizacji zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U.z 2010r. nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami ) - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ww. ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 4.Wypełnioną KARTĘ KURSU sporządzoną wg kolejności określonej w załączniku 4 do SIWZ. 5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - wg załącznika nr 5 do SIWZ 6. Informacje o osobach uczestniczących w wykonaniu zamówienia dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - wg załącznika nr 6 do SIWZ 7. Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów i w wykazie, o którym mowa pkt 5 wskazał osoby, którymi będzie dysponował, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Wykaz bazy sprzętowej - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 9. Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów i w wykazie, o którym mowa w pkt 8 wskazał narzędzia i urządzenia, którym będzie dysponował, do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. W przypadku realizacji szkolenia w miejscu nie będącym w posiadaniu Wykonawcy, należy przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego miejsce odbywania szkolenia do oddania lokalu do dyspozycji Wykonawcy na czas wykonywania zamówienia 11. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru , aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej do ewidencji, aktualny statut spółki. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu , do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 12. Wykazu wykonanych szkoleń z zakresu opiekuna osób starszych lub/i chorych lub/i niepełnosprawnych o liczbie uczestników co najmniej 8 osób każda grupa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem, dokumentu, że te usługi zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 9 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - kwalifikacje kadry dydaktycznej - 30
 • 3 - doświadczenie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń grupowych objętych niniejszym zamówieniem - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca może dokonać zmiany kadry dydaktycznej szkolenia przedstawionej w ofercie, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Zmiana może nastąpić tylko w przypadku udokumentowanej choroby lub udokumentowanego zdarzenia losowego wykładowcy uczestniczącego w realizacji zamówienia. 3. W przypadku zmiany kadry dydaktycznej szkolenia nowy wykładowca musi posiadać wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje co najmniej na poziomie wykładowcy, którego dotyczy zmiana. 4. W przypadku działania siły wyższej o charakterze naturalnym (żywiołowym) dopuszcza się zmianę miejsca realizacji szkolenia za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsce realizacji zajęć praktycznych lub teoretycznych, które będzie spełniało co najmniej warunki podane przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie powiadomić o zaistnieniu sytuacji uzasadniającej okoliczności zmiany oraz przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające, że nowe miejsce realizacji szkolenia spełnia co najmniej warunki podane przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana może nastąpić po podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://up.ketrzyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn , pokój nr 14 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Szkolenie organizowane w ramach projektu AKTYWNI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu)


Numer ogłoszenia: 237933 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214749 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu) obejmująca: rozbiórkę pokrycia z papy, rynien z blachy nie nadającej się do użytku, rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozbiórkę obróbek blacharskich, naprawę gzymsów od strony dachu, rozbiórkę kominów wolnostojących, wymurowanie nowych kominów wraz z wykonaniem czapek na kominach, wygrzanie papy w miejscach zastoin wody, Obróbki z papy podkładowej, dwuwarstwowe pokrycie dachu papą po uprzednim zagruntowaniu podłoża, obróbki z papy wierzchniego krycia- kominy, ściany, ogniomury, pas podrynnowy, montaż nowych rynien i rur spustowych, wykonanie i montaż sztucerów w gzyms oraz zbiorniczków, wykonanie tynków na kominach, malowanie kominów i wywiewek kanalizacyjnych, demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej, demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej, demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, montaż wsporników naciągowych z jedna i dwoma złączkami przelotowymi, montaż zwodów poziomych i pionowych, montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej, pomiar instalacji odgromowej, wywóz gruzu i nieczystości po wykonanych robotach. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części opisowej dokumentacji (wraz z załączonymi rysunkami), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy, obrazuje skalę robót budowlanych i umożliwia wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.12.10-9, 45.31.23.10-3, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp. J., ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 170573,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  94200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  149156,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21474920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 50 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8 (remont dachu) Przedsiębiorstwo Budowlane CASTOR Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia - Sp. J.
ul. Odrodzenia 13/4 B, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2011-09-06 94 200,00