Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE


Numer ogłoszenia: 214960 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE. Zakres robót obejmuje: estakadę główną oraz łącznice Ł1, Ł2, Ł3, w szczególności wzmocnienie słupów podpór estakady głównej i łącznic Ł1, Ł2, Ł3, wzmocnienie konstrukcji stalowej estakady głównej i łącznicy Ł3, zwiększenie nośności łożysk, wykonanie otworów rewizyjnych, dozbrojenie ustroju niosącego i poduszek poprzecznic, rozbiórkę podpór łącznic Ł1 i Ł2, wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót naprawczych oraz wykonanie dodatkowych robót na ul. Katowickiej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie umowy z dnia 07.09.2009r. i na jej podstawie rozpoczęto realizację prac budowlanych. Ww. dokumentacja posiada niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi jak również została opracowana przez projektantów i sprawdzających zgodnie ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Świadczy o tym uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej poprzez wydaną decyzję z dnia 09.08.2011r. Obowiązkiem inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych jest dostarczenie Wykonawcy tj. firmie MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. projektu, który stanowi część dokumentacji budowy, a ta jest częścią składową umowy o roboty budowlane, co zostało dopełnione. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono, że dokumentacja projektowa jest obarczona błędem projektowym. Błąd projektowy polega na przekroczeniu stanów granicznych nośności zarówno betonu na ściskanie jak i wytrzymałości stali zbrojeniowej na rozciąganie. Przy konstrukcjach zespolonych dodatkowo przekroczone zostały naprężenia ściskające w konstrukcji. Ponadto błędnie przyjęto schemat obciążeń dla konstrukcji. Inwestor nie dysponuje odpowiednim stanowiskiem pracy wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na dokonanie stosownych obliczeń do opracowanej przez biuro projektowe dokumentacji. Ponadto w celu wykonania ww. obliczeń projektant musiałby przekazać założony model obliczeniowy, według jakiego dokonał obliczeń, co nie jest wymagane prawem. Stwierdzenie tego rodzaju błędu nie jest możliwe bez odpowiedniego stanowiska pracy wyposażonego w oprogramowanie pozwalające na dokonanie obliczeń, czym Zamawiający nie dysponuje. W nawiązaniu do powyższego na etapie odbioru dokumentacji projektowej nie było możliwe stwierdzenie tego błędu projektowego. Po stwierdzeniu przedmiotowego błędu, projektant wykonał projekt wykonawczy jako dokumentację zamienną. Ostatecznie w dniu 01.03.2013 r. potwierdzono kompletność opracowanej dokumentacji zamiennej wykonanej przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. Obliczenia statyczne dla dokumentacji zamiennej zostały zweryfikowane, na zlecenie Egis Poland Sp. z o.o. przez niezależnego projektanta. Obliczenia te potwierdziły błędnie przyjęte w projekcie pierwotnym reakcje na podpory oraz momenty zginające. Błędy projektowe skutkują przyjęciem w projekcie: - zbyt małej ilości zbrojenia na łącznicy Ł1 i Ł2, - zbyt małej nośności łożyska na Estakadzie Głównej oraz łącznicy Ł3 oraz łącznicy Ł1 i Ł2, - zbyt małego przekroju konstrukcji stalowej na Estakadzie Głównej i łącznicy Ł3, - zbyt małego zbrojenia ustroju nośnego i poduszek poprzecznic, - zbyt małej nośności słupów podpór Estakady Głównej i łącznicy Ł3 oraz wszystkich podpór łącznicy Ł1 i Ł2 (z wyjątkiem przyczółków). W związku z powyższym wystąpiła konieczność wykonania całości niezbędnych wzmocnień i robót budowlanych. Zakres przedmiotowych robot dotyczy estakady głównej, łącznic Ł1, Ł2 i Ł3, w szczególności: - wzmocnienie słupów podpór estakady głównej i łącznicy Ł1, Ł2 i Ł3, - wzmocnienie konstrukcji stalowej estakady głównej i łącznicy Ł3, - zwiększenie nośności łożysk, - wykonanie otworów rewizyjnych, - dozbrojenie ustroju niosącego i poduszek poprzecznic, - rozbiórka podpór nr 2 łącznic Ł1 i Ł2, - wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robot naprawczych, - wykonanie dodatkowych robót na ul. Katowickiej. Biorąc pod uwagę zakres, względy ekonomiczno - finansowe, jak złożoność robót wynikających z błędu projektowego uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Przemawiają za tym zarówno sprawy natury technicznej, finansowej i prawnej. Część robot objętych dokumentacją zamienną w przypadku nowej procedury przetargowej nie będą mogły być traktowane niezależnie od robot wg dokumentacji podstawowej. Technicznie niemożliwe jest zlecenia jednemu Wykonawcy betonowania płyty żelbetowej ustrojów zespolonych tylko nad poprzecznicami wg dokumentacji zamiennej a innemu pozostawienie pozostałego zakresu wg dokumentacji podstawowej. Wykonanie płyty żelbetowej konstrukcji zespolonych powinien realizować w całym zakresie jeden Wykonawca. Podobna sytuacja występuje w przypadku wytworzonej już konstrukcji stalowej. Wspawanie żeber wzmacniających powinien zrealizować w całości obecny Wykonawca. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców robót rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Wykonawca robót przedstawił roszczenia o zwrot poniesionych kosztów z uwagi na przestój w robotach w okresie od dnia 19.11.2012 r. do 30.04.2013 r. na kwotę 2 295 741,47 PLN. Brak zlecenia wyszczególnionych robót naprawczych obecnemu Wykonawcy spowodowałaby nieuzasadnione zwiększenie kosztów realizacji całego zadania w postaci roszczeń Wykonawcy a nawet zerwania umowy jak i dodatkowe wydłużenie czasu realizacji zadania podstawowego. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi powstałymi z błędu projektowego, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Niepodjęcie szybkich i niezbędnych działań przez Zamawiającego w zakresie usunięcia błędu projektowego w dokumentacji pierwotnej, doprowadziłoby do odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonywania przedmiotowych robót budowlanych przez innego Wykonawcy, nie byłoby możliwe precyzyjne określenie odpowiedzialności i gwarancji na cały obiekt mostowy budowanego węzła. Wymienione prace spowodowane zaistniałym błędem projektowym w dokumentacji podstawowej wykonanej przez firmę przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane związane z wykonaniem węzła drogowego DK1 z DW 935. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł DK1 z DW 935. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE.


Numer ogłoszenia: 235688 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 214960 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE. Zakres robót obejmuje: estakadę główną oraz łącznice Ł1, Ł2, Ł3, w szczególności wzmocnienie słupów podpór estakady głównej i łącznic Ł1, Ł2, Ł3, wzmocnienie konstrukcji stalowej estakady głównej i łącznicy Ł3, zwiększenie nośności łożysk, wykonanie otworów rewizyjnych, dozbrojenie ustroju niosącego i poduszek poprzecznic, rozbiórkę podpór łącznic Ł1 i Ł2, wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót naprawczych oraz wykonanie dodatkowych robót na ul. Katowickiej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5203012,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6820000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6820000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6820000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie umowy z dnia 07.09.2009r. i na jej podstawie rozpoczęto realizację prac budowlanych. Ww. dokumentacja posiada niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi jak również została opracowana przez projektantów i sprawdzających zgodnie ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Świadczy o tym uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej poprzez wydaną decyzję z dnia 09.08.2011r. Obowiązkiem inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych jest dostarczenie Wykonawcy tj. firmie MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. projektu, który stanowi część dokumentacji budowy, a ta jest częścią składową umowy o roboty budowlane, co zostało dopełnione. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono, że dokumentacja projektowa jest obarczona błędem projektowym. Błąd projektowy polega na przekroczeniu stanów granicznych nośności zarówno betonu na ściskanie jak i wytrzymałości stali zbrojeniowej na rozciąganie. Przy konstrukcjach zespolonych dodatkowo przekroczone zostały naprężenia ściskające w konstrukcji. Ponadto błędnie przyjęto schemat obciążeń dla konstrukcji. Inwestor nie dysponuje odpowiednim stanowiskiem pracy wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na dokonanie stosownych obliczeń do opracowanej przez biuro projektowe dokumentacji. Ponadto w celu wykonania ww. obliczeń projektant musiałby przekazać założony model obliczeniowy, według jakiego dokonał obliczeń, co nie jest wymagane prawem. Stwierdzenie tego rodzaju błędu nie jest możliwe bez odpowiedniego stanowiska pracy wyposażonego w oprogramowanie pozwalające na dokonanie obliczeń, czym Zamawiający nie dysponuje. W nawiązaniu do powyższego na etapie odbioru dokumentacji projektowej nie było możliwe stwierdzenie tego błędu projektowego. Po stwierdzeniu przedmiotowego błędu, projektant wykonał projekt wykonawczy jako dokumentację zamienną. Ostatecznie w dniu 01.03.2013 r. potwierdzono kompletność opracowanej dokumentacji zamiennej wykonanej przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. Obliczenia statyczne dla dokumentacji zamiennej zostały zweryfikowane, na zlecenie Egis Poland Sp. z o.o. przez niezależnego projektanta. Obliczenia te potwierdziły błędnie przyjęte w projekcie pierwotnym reakcje na podpory oraz momenty zginające. Błędy projektowe skutkują przyjęciem w projekcie: - zbyt małej ilości zbrojenia na łącznicy Ł1 i Ł2, - zbyt małej nośności łożyska na Estakadzie Głównej oraz łącznicy Ł3 oraz łącznicy Ł1 i Ł2, - zbyt małego przekroju konstrukcji stalowej na Estakadzie Głównej i łącznicy Ł3, - zbyt małego zbrojenia ustroju nośnego i poduszek poprzecznic, - zbyt małej nośności słupów podpór Estakady Głównej i łącznicy Ł3 oraz wszystkich podpór łącznicy Ł1 i Ł2 (z wyjątkiem przyczółków). W związku z powyższym wystąpiła konieczność wykonania całości niezbędnych wzmocnień i robót budowlanych. Zakres przedmiotowych robot dotyczy estakady głównej, łącznic Ł1, Ł2 i Ł3, w szczególności: - wzmocnienie słupów podpór estakady głównej i łącznicy Ł1, Ł2 i Ł3, - wzmocnienie konstrukcji stalowej estakady głównej i łącznicy Ł3, - zwiększenie nośności łożysk, - wykonanie otworów rewizyjnych, - dozbrojenie ustroju niosącego i poduszek poprzecznic, - rozbiórka podpór nr 2 łącznic Ł1 i Ł2, - wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robot naprawczych, - wykonanie dodatkowych robót na ul. Katowickiej. Biorąc pod uwagę zakres, względy ekonomiczno - finansowe, jak złożoność robót wynikających z błędu projektowego uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Przemawiają za tym zarówno sprawy natury technicznej, finansowej i prawnej. Część robot objętych dokumentacją zamienną w przypadku nowej procedury przetargowej nie będą mogły być traktowane niezależnie od robot wg dokumentacji podstawowej. Technicznie niemożliwe jest zlecenia jednemu Wykonawcy betonowania płyty żelbetowej ustrojów zespolonych tylko nad poprzecznicami wg dokumentacji zamiennej a innemu pozostawienie pozostałego zakresu wg dokumentacji podstawowej. Wykonanie płyty żelbetowej konstrukcji zespolonych powinien realizować w całym zakresie jeden Wykonawca. Podobna sytuacja występuje w przypadku wytworzonej już konstrukcji stalowej. Wspawanie żeber wzmacniających powinien zrealizować w całości obecny Wykonawca. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców robót rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Wykonawca robót przedstawił roszczenia o zwrot poniesionych kosztów z uwagi na przestój w robotach w okresie od dnia 19.11.2012 r. do 30.04.2013 r. na kwotę 2 295 741,47 PLN. Brak zlecenia wyszczególnionych robót naprawczych obecnemu Wykonawcy spowodowałaby nieuzasadnione zwiększenie kosztów realizacji całego zadania w postaci roszczeń Wykonawcy a nawet zerwania umowy jak i dodatkowe wydłużenie czasu realizacji zadania podstawowego. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi powstałymi z błędu projektowego, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Niepodjęcie szybkich i niezbędnych działań przez Zamawiającego w zakresie usunięcia błędu projektowego w dokumentacji pierwotnej, doprowadziłoby do odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonywania przedmiotowych robót budowlanych przez innego Wykonawcy, nie byłoby możliwe precyzyjne określenie odpowiedzialności i gwarancji na cały obiekt mostowy budowanego węzła. Wymienione prace spowodowane zaistniałym błędem projektowym w dokumentacji podstawowej wykonanej przez firmę przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane związane z wykonaniem węzła drogowego DK1 z DW 935. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł DK1 z DW 935. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21496020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USUNIĘCIE SZKÓD WYNIKŁYCH Z BŁĘDU PROJEKTOWEGO W DOKUMENTACJI DLA ZADANIA - BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK1 Z DW 935 - ROBOTY NAPRAWCZE INWESTYCYJNE. MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2013-06-19 6 820 000,00