Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 21588 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie ( w dwóch grupach) 800 operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi i znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do: 1.aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 2.ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym - w tym przypadku należy również określić wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku niniejszego zamówienia zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące udzielenie zamówienia w tym trybie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi (grupa 1)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Paweł Wąsikowski, Słupy 21, 10-381 Słupy, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 52641 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 21588 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 400 operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Łodzi, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własnoć Miasta Łodzi i znajdują się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paweł Wąsikowski- Biuro Usług Technicznych, Słupy 21, 10-381 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 138400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169248,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  169248,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169248,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paweł Wąsikowski - Biuro Usług Technicznych, Słupy 21, 10-381 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 138400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169248,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  169248,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169248,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku niniejszego zamówienia zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące udzielenie zamówienia w tym trybie.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2158820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
70100000-2 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi Paweł Wąsikowski- Biuro Usług Technicznych
Słupy 21, 10-381 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
2012-03-06 169 248,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi Paweł Wąsikowski - Biuro Usług Technicznych
Słupy 21, 10-381 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
2012-03-06 169 248,00