Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat.


Numer ogłoszenia: 216580 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1112A


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat w następujących sołectwach : a) Rejon I - Paproć - odśnieżanie - 70.000,0 m2, - posypywanie - 37.000,0 m2, - Sątopy - odśnieżanie - 77.000,0 m2, - Bukowiec - odśnieżanie - 75.000,0 m2, - posypywanie - 10.000,0 m2, - Cicha Góra - odśnieżanie - 75.000,0 m2, Razem Rejon I - odśnieżanie 297.000,0 m2 i posypywanie 47.000,0 m2. b) Rejon II - Sękowo - odśnieżanie - 68.000,0 m2, - Przyłęk - odśnieżanie - 87.000,0 m2, - posypywanie - 15.000,0 m2, - Boruja Kościelna - odśnieżanie - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - odśnieżanie - 77.000,0 m2, - Grubsko - Szarki - odśnieżanie - 69.000,0 m2, - Chojniki - odśnieżanie - 29.000,0 m2, - posypywanie - 10.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - odśnieżanie - 37.000,0 m2, - posypywanie - 1.000,0 m2, Razem Rejon II - odśnieżanie 440.000,0 m2 i posypywanie 26.000,0 m2. c) Rejon III - Glinno - odśnieżanie - 114.000,0 m2, - posypywanie - 36.000,0 m2, - Nowa Róża - odśnieżanie - 95.000,0 m2, - Róża - odśnieżanie - 31.000,0 m2, - Kozie Laski + Stary Tomyśl - odśnieżanie - 84.000,0 m2, - posypywanie - 5.000,0 m2, - Wytomyśl - odśnieżanie - 57.00,0 m2, - posypywanie - 12.000,0 m2, Razem Rejon III - odśnieżanie 381.000,00 m2 i posypywanie 53.000,0 m2. Razem do wykonania : - odśnieżanie - 1.118.000,0 m2 i posypywanie - 126.000,0 m2, U W A G I : 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r.; Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 2) Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 7) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 8) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 5. W skład oferty wchodzi : a) w ofercie prosimy o podanie kosztu wykonania w rozbiciu na poszczególne Rejony i jednego metra kwadratowego odśnieżania i posypywania na poszczególne Rejony wg załącznika nr 1A. b) Zamawiający zastrzega sobie wybór kilku oferentów na poszczególne Rejony i wykonanie zakresu robót w zależności od posiadanych środków w budżecie Gminy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięćtysięcy złotych) najpóźniej do dnia 03.07.2012r. godz. 9.00. 1) Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank : PKO BP S.A. Nowy Tomyśl - Nr konta 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 Urząd Miejski Nowy Tomyśl (potwierdzenie wpłaty wadium musi być na koncie Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00) z dopiskiem Wadium - zimowe utrzymanie dróg gminnych 4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu pok. 16 lub dołączyć do oferty. 6) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 7) Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r.; Nr 113; poz. 759 z późn. zmianami), 8) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy albo naruszy którykolwiek inny z wymogów, o których mowa w art. 46 ust. 5 w/w ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na odśnieżaniu i posypywaniu dróg (z podaniem jej lub ich wartości, dat wykonania, zakresu oraz zamawiających i referencji) (Zał. nr 5 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1112A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Rejon I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon I - Paproć - odśnieżanie - 70.000,0 m2, - posypywanie - 37.000,0 m2, - Sątopy - odśnieżanie - 77.000,0 m2, - Bukowiec - odśnieżanie - 75.000,0 m2, - posypywanie - 10.000,0 m2, - Cicha Góra - odśnieżanie - 75.000,0 m2, Razem Rejon I - odśnieżanie 297.000,0 m2 i posypywanie 47.000,0 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2015.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rejon II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon II - Sękowo - odśnieżanie - 68.000,0 m2, - Przyłęk - odśnieżanie - 87.000,0 m2, - posypywanie - 15.000,0 m2, - Boruja Kościelna - odśnieżanie - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - odśnieżanie - 77.000,0 m2, - Grubsko - Szarki - odśnieżanie - 69.000,0 m2, - Chojniki - odśnieżanie - 29.000,0 m2, - posypywanie - 10.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - odśnieżanie - 37.000,0 m2, - posypywanie - 1.000,0 m2, Razem Rejon II - odśnieżanie 440.000,0 m2 i posypywanie 26.000,0 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2015.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Rejon III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon III - Glinno - odśnieżanie - 114.000,0 m2, - posypywanie - 36.000,0 m2, - Nowa Róża - odśnieżanie - 95.000,0 m2, - Róża - odśnieżanie - 31.000,0 m2, - Kozie Laski + Stary Tomyśl - odśnieżanie - 84.000,0 m2, - posypywanie - 5.000,0 m2, - Wytomyśl - odśnieżanie - 57.00,0 m2, - posypywanie - 12.000,0 m2, Razem Rejon III - odśnieżanie 381.000,00 m2 i posypywanie 53.000,0 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2015.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Nowy Tomyśl: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat - 3 Rejony.


Numer ogłoszenia: 159855 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 216580 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat - 3 Rejony..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat w następujących sołectwach : a) Rejon I - Paproć - odśnieżanie - 70.000,0 m2, - posypywanie - 37.000,0 m2, - Sątopy - odśnieżanie - 77.000,0 m2, - Bukowiec - odśnieżanie - 75.000,0 m2, - posypywanie - 10.000,0 m2, - Cicha Góra - odśnieżanie - 75.000,0 m2, Razem Rejon I - odśnieżanie 297.000,0 m2 i posypywanie 47.000,0 m2. b) Rejon II - Sękowo - odśnieżanie - 68.000,0 m2, - Przyłęk - odśnieżanie - 87.000,0 m2, - posypywanie - 15.000,0 m2, - Boruja Kościelna - odśnieżanie - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - odśnieżanie - 77.000,0 m2, - Grubsko - Szarki - odśnieżanie - 69.000,0 m2, - Chojniki - odśnieżanie - 29.000,0 m2, - posypywanie - 10.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - odśnieżanie - 37.000,0 m2, - posypywanie - 1.000,0 m2, Razem Rejon II - odśnieżanie 440.000,0 m2 i posypywanie 26.000,0 m2. c) Rejon III - Glinno - odśnieżanie - 114.000,0 m2, - posypywanie - 36.000,0 m2, - Nowa Róża - odśnieżanie - 95.000,0 m2, - Róża - odśnieżanie - 31.000,0 m2, - Kozie Laski + Stary Tomyśl - odśnieżanie - 84.000,0 m2, - posypywanie - 5.000,0 m2, - Wytomyśl - odśnieżanie - 57.00,0 m2, - posypywanie - 12.000,0 m2, Razem Rejon III - odśnieżanie 381.000,00 m2 i posypywanie 53.000,0 m2. Razem do wykonania : - odśnieżanie - 1.118.000,0 m2 i posypywanie - 126.000,0 m2,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Rejon I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana HERZOG; Janusz Herzog, Sątopy; ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130824,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  121080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  121080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  234600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rejon II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DEN - Agro Firma Usługowo - Handlowa; Józef Kapelski, Wytomyśl 28, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 210767,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  202800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  202800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  295200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Rejon III


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana HERZOG; Sławomir Herzog, Sątopy; ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 167667,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  148980,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  148980,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  260400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21658020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1031 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1112A
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rejon I Firma Budowlana HERZOG; Janusz Herzog
Sątopy; ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2012-07-23 121 080,00
Rejon II DEN - Agro Firma Usługowo - Handlowa; Józef Kapelski
Wytomyśl 28, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2012-07-23 202 800,00
Rejon III Firma Budowlana HERZOG; Sławomir Herzog
Sątopy; ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2012-07-23 148 980,00