Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 OD KM 37+200 DO KM 39+800 W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ


Numer ogłoszenia: 217281 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 OD KM 37+200 DO KM 39+800 W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 OD KM 37+200 DO KM 39+800 W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania stwierdzono potrzebę wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy i przystąpieniem do robót, a zachodzi konieczność wykonania ich w ramach tego zadania przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Remont DW 494 w m. Przystajń jest realizowany w cyklu dwuletnim w latach 2009/2010. W okresie od maja do lipca 2010 r. na terenie powiatu kłobuckiego miały miejsce ulewne deszcze. Dokumentacja projektowa opracowana w 2005 r. zakładała usprawnienie spływu wód powierzchniowych z jezdni poprzez : - dokonanie korekty niwelety jezdni, - wykonanie umocnienia pobocza, - wykonanie regulacji i odtworzenia istniejących rowów przydrożnych wraz z usunięciem namułu, - umocnienie dna rowu w miejscach przekroczenia spadku podłużnego w rowie. Realizowane zadanie wg dokumentacji projektowej opracowanej w 2005 r. zakładało remont systemu odwodnieniowego w/w zakresie o dł. 1,1 km na kwotę 214.228,68 zł (wg cen kosztorysu ofertowego). Należy przy tym zaznaczyć, że istniejący system odwodnieniowy obliczony i wykonany został na średnioroczne opady deszczu (stan zastany - przejęty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 1999 r.). W związku z powyższym stało się koniecznym wykonanie dodatkowego odwodnienia korpusu drogowego i zabezpieczenie przed dużym napływem wód z terenów przyległych do pasa drogowego. Pociąga to za sobą podniesienie niwelety krawężnika (wraz z przyległą kostką betonową) celem ukierunkowania spływu wód opadowych. Na korygowanym odcinku należy wykonać również dodatkowo 4 studzienki kanalizacji deszczowej. Weryfikacja zakresu prac (robót dodatkowych) nastąpiła w wyniku ulewnych deszczy, czyli okoliczności których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, jak również zaistniała sytuacja nie powstała z winy Zamawiającego. Z dalszych długotrwałych prognoz wynika, że sytuacja ta może się powtórzyć. Zaniechanie przez Zamawiającego prac remontowych usprawniających działanie systemu odwodnieniowego może skutkować obniżeniem trwałości nawierzchni jezdni, a nawet uszkodzeniami. Ma to również wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość robót dodatkowych wynosi 87 960,12 zł netto i została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wartość robót podstawowych objętych umową nr WD/P/090523/3/1 z dnia 07.08.2009 r. to 2 175 994,16 zł netto. Roboty wykazane powyżej nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania Kontraktu, a ich wykonanie jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN - LIDER KONSORCJUM, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 OD KM 37+200 DO KM 39+800 W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ


Numer ogłoszenia: 226213 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 217281 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 OD KM 37+200 DO KM 39+800 W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 OD KM 37+200 DO KM 39+800 W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN - LIDER KONSORCJUM., ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87960,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  100000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  100000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania stwierdzono potrzebę wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy i przystąpieniem do robót, a zachodzi konieczność wykonania ich w ramach tego zadania przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Remont DW 494 w m. Przystajń jest realizowany w cyklu dwuletnim w latach 2009/2010. W okresie od maja do lipca 2010 r. na terenie powiatu kłobuckiego miały miejsce ulewne deszcze. Dokumentacja projektowa opracowana w 2005 r. zakładała usprawnienie spływu wód powierzchniowych z jezdni poprzez : - dokonanie korekty niwelety jezdni, - wykonanie umocnienia pobocza, - wykonanie regulacji i odtworzenia istniejących rowów przydrożnych wraz z usunięciem namułu, - umocnienie dna rowu w miejscach przekroczenia spadku podłużnego w rowie. Realizowane zadanie wg dokumentacji projektowej opracowanej w 2005 r. zakładało remont systemu odwodnieniowego w/w zakresie o dł. 1,1 km na kwotę 214.228,68 zł (wg cen kosztorysu ofertowego). Należy przy tym zaznaczyć, że istniejący system odwodnieniowy obliczony i wykonany został na średnioroczne opady deszczu (stan zastany - przejęty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w 1999 r.). W związku z powyższym stało się koniecznym wykonanie dodatkowego odwodnienia korpusu drogowego i zabezpieczenie przed dużym napływem wód z terenów przyległych do pasa drogowego. Pociąga to za sobą podniesienie niwelety krawężnika (wraz z przyległą kostką betonową) celem ukierunkowania spływu wód opadowych. Na korygowanym odcinku należy wykonać również dodatkowo 4 studzienki kanalizacji deszczowej. Weryfikacja zakresu prac (robót dodatkowych) nastąpiła w wyniku ulewnych deszczy, czyli okoliczności których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, jak również zaistniała sytuacja nie powstała z winy Zamawiającego. Z dalszych długotrwałych prognoz wynika, że sytuacja ta może się powtórzyć. Zaniechanie przez Zamawiającego prac remontowych usprawniających działanie systemu odwodnieniowego może skutkować obniżeniem trwałości nawierzchni jezdni, a nawet uszkodzeniami. Ma to również wpływ na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość robót dodatkowych wynosi 87 960,12 zł netto i została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wartość robót podstawowych objętych umową nr WD/P/090523/3/1 z dnia 07.08.2009 r. to 2 175 994,16 zł netto. Roboty wykazane powyżej nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania Kontraktu, a ich wykonanie jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21728120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PODNIESIENIE NIWELETY KRAWĘŻNIKA I WYKONANIE DODATKOWYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WD/P/090525/3/1 Z DNIA 7 SIERPNIA 2009 R PRZEBUDOWA DROGI - ODWODNIENIE, CHODNIKI, NAWIERZCHNIA ETAP III. REMONT NAWIERZC MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN - LIDER KONSORCJUM.
ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie
2010-08-20 100 000,00