Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Katowice: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND Nr dokumentu 218006-2015
PD Data publikacji 24/06/2015
OJ Dz.U. S 119
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/06/2015
DT Termin 06/08/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/06/2015    S119    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 119-218006

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: DROGA WOJEWÓDZKA NR 793.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 w zakresie następujących odcinków:
1. od granicy lasu w miejscowości Złoty Potok do skrzyżowania z ul. Serwin w miejscowości Żarki – o długości ok. 10,00 km;
2. od skrzyżowania z ul. Serwin w miejscowości Żarki do skrzyżowania z ul. Strażacką w miejscowości Żarki – o długości ok. 1,2 km;
3. od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w miejscowości Myszków do ronda (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 793 i ul. Kieleckiej) w miejscowości Siewierz – o długości ok. 13,0 km;
4. od ronda (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 793 i ul. Kieleckiej) w miejsocowści Siewierz do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą krajową nr 78 – o długości 1,3 km.
Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzją pozwolenia a budowę. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wytycznych projektowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przekracza 207 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 44 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
A. Informacje o wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 40 000 PLN.
Formy wniesienia wadium:
a) pieniądz;
b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancje bankowe;
d) gwarancje ubezpieczeniowe;
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 6.8.2015 oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
c) nazwę Beneficjenta,
d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
f) okres obowiązywania,
g) warunki wygaśnięcia,
h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
B. Informacje o gwarancji:
Zgodnie z postanowieniami umowy:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Dokumentację projektową objętą Przedmiotem umowy.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej lub akceptacji przez Zamawiającego zmienionej Dokumentacji projektowej, a kończy się z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej. Upływ okresu rękojmi szacowany jest na 116 miesięcy (44 + 72 m-cy) na od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że z uwagi na szacunkowość terminów podanych w § 2 ust. 1 Umowy, okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) lub pkt b) Umowy lub wydłużenia terminu wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej wraz z rękojmią i gwarancją. W tym okresie Wykonawca będzie również utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad Dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Za wadę uznaje się:
a) niezdatność poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej do ich używania lub korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem ze względu na brak cech umożliwiających ich bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej;
b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w poszczególnych Opracowaniach lub w Dokumentacji projektowej powodującą brak możliwości używania lub korzystania z poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej zgodnie z jego przeznaczeniem;
c) niezgodność wykonania poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie;
d) obniżenie stopnia użyteczności poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej;
e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej;
f) sytuację, w której poszczególne Opracowania lub Dokumentacja projektowa nie stanowi własności Wykonawcy;
g) sytuację, w której poszczególne Opracowania lub Dokumentacja projektowa są obciążone prawem lub prawami osób trzecich;
h) nieprawidłowości, braki czy nieścisłości w poszczególnych Opracowaniach lub Dokumentacji projektowej.
5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się wad w trakcie procedur przetargowych, wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej lub po okresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania tych opracowań przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie dostarczy opracowań, o których mowa w ust. 5 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad w Dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.
7. W okresie rękojmi Wykonawca naprawi każdą szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o Dokumentację projektową, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej Dokumentacji projektowej powstała konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
8. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację projektową, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z Dokumentacją projektową, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w Dokumentacji projektowej.
9. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Dokumentację projektową na okres 72 miesiące.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 9, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.
13. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej lub akceptacji przez Zamawiającego zmienionej Dokumentacji projektowej.
14. W przypadku wykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych okres gwarancji, o którym mowa w ust. 9 ulegnie przedłużeniu stosownie do art. 581 k.c.
C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:
1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:
Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:
nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),
kwotę zabezpieczenia,
okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.
4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.
5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zapisy warunków płatniczych zostały określone w załączniku nr 4 jakim jest projekt umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:
W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 2, 3, 4 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie ustawy PZP i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wyjaśnia, że:
a) Dowodem na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są poświadczenia, a w przypadku ich braku oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
b) W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
I. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
b) Zamawiający żąda złożenia dokumentu – w szczególności zobowiązania w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
d) W przypadku, gdy inny podmiot, udostępnia dokumenty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach i potencjale innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
f) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
g) Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
h) Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania.
i) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu to w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, z których wynikać będzie:
o Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
o Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
o Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
o Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
j) Zamawiający żąda w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 II 6 – 12 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ogłoszenia) zgodnie z przepisami ustawy PZP i ww. Rozporządzenia.
k) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
l) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innego podmiotu są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
m) Dokumenty z pkt. 1.6.I.1 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 1 ogłoszenia) tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z pkt. 1.7.a) SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I a) ogłoszenia) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
n) Zamawiający poucza Wykonawców, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji w złożonych oświadczeniach i dokumentach do oferty grozi odpowiedzialnością karną i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk.
II. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Zamawiający informuje, że zgodne z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
b) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania, powinny być złożone w następujący sposób:
oferta i ww. dokumenty, należy spakować w osobnych kopertach, a taki komplet spakować w kopertę zewnętrzną.
d) Zastrzegane dokumenty mają być trwale ze sobą połączone w sposób gwarantujący zachowanie poufności oznaczone słowem „POUFNE LUB TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
f) Każda poprawka w treści złożonej oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
III. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
1. Definicja „umowy o podwykonawstwo”
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Zamawiający wymaga aby w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, która będzie powierzona wraz z nazwą firmy).
3. W przypadku gdy będzie zmiana podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. WYMAGANIA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 – 9, 11 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 7 – 9, 11 ogłoszenia) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 10, 12 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 10, 12 ogłoszenia) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP,
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 -12 SIWZ, (sekcja III.2.1) pkt. 7 – 12 ogłoszenia) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
V. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Na podstawie ustawy PZP i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26.10.2010 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458), Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek Wykonawcy wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuje po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia (np. wykonanie fotokopii);
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
VI. GRUPY KAPITAŁOWE
Zamawiający podaje niezbędne informacje dotyczące grup kapitałowych:
1. Definicja „grupy kapitałowej”
Przez pojęcie grupy kapitałowej Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2. Definicja „przedsiębiorcy”
Przez pojęcie przedsiębiorcy Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad co najmniej jedynym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy.
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 3 – z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.
3. Definicja „związków przedsiębiorców”
Przez pojęcie związków przedsiębiorców Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1, jak również związki tych organizacji;
4. Definicja „przedsiębiorca dominujący”
Przez pojęcie przedsiębiorcy dominującego Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4 nad innym przedsiębiorcą;
5. Definicja „przejęcie kontroli”
Przez pojęcie przejęcie kontroli Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
6. Zamawiający w celu określenia przez Wykonawcę przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej żąda złożenia „LISTY PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ”, na lub wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000 PLN.

W przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.:
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
a) 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi publicznej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy) o sumarycznej długości nie mniejszej niż 10 km,
lub:
b) 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi publicznej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy) o długości drogi nie mniejszej niż 10 km,
oraz:
c) 2 usługi polegające na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy obiektu mostowego o sumarycznej długości nie mniejszej niż 100m,
oraz:
d) 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy wiaduktu kolejowego nad siecią trakcyjną,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. usług w ramach jednego zadania.
a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.

b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6. I.1. SIWZ. i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
1. 1osoba posiadająca
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 6 lat od uzyskania uprawnień.
Wyjaśnienie: należy podać datę uzyskania uprawnień, w celu weryfikacji doświadczenia w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
2. 1osoba posiadająca
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 6 lat od uzyskania uprawnień.
Wyjaśnienie: należy podać datę uzyskania uprawnień, w celu weryfikacji doświadczenia w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
3. 1 osobą posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień.
Wyjaśnienie: należy podać datę uzyskania uprawnień, w celu weryfikacji doświadczenia w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
4. 1 osobą posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień.
Wyjaśnienie: należy podać datę uzyskania uprawnień, w celu weryfikacji doświadczenia w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
5. 1 osobą posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe
Doświadczenie: w wykonywaniu lub współudziale w wykonywaniu co najmniej 1 raportu o oddziaływaniu na środowisko dla drogi publicznej na podstawie którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwę zadania, dla którego opracowanie zostało wykonane w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
6. 1 osobą posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie akustyki lub wibroakustyki
Doświadczenie: w wykonywaniu lub współudziale w wykonywaniu co najmniej 2 opracowań uwzględniających analizę hałasu drogowego (np. raport o oddziaływaniu na środowisko lub analiza porealizacyjna lub przegląd ekologiczny lub mapa akustyczna lub program ochrony środowiska przed hałasem itp.).
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwę zadania, dla którego opracowanie zostało wykonane w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
7. 1 osobą posiadającą (geodeta)
Kwalifikacje: uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii w zakresie: pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
Doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień z zakresu 1.
Wyjaśnienie: należy podać datę uzyskania uprawnień, w celu weryfikacji doświadczenia w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
8. 1 osobą posiadającą (geolog)
Kwalifikacje: zakres wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii: IV lub V.
9. 1 osobą posiadającą (geolog)
Kwalifikacje: zakres wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii: VI lub VII.
Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie stanowisk z pkt. 5 i 6 oraz z pkt. 8 i 9.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. CENA OFERTY. Waga 95

2. 2. TERMIN SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI-K/P/150527/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.8.2015 - 10:15

Miejscowość:

40-609 KATOWICE, UL. LECHICKA 24 SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO –KANCELARIA – PARTER, SALA PRZETARGÓW

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…)
B) ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA TJ.: ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN UJĘTE W PROJEKCIE UMOWY:
— ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN:
Wynagrodzenie § 5 Umowy
1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom.
2. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany numeru rachunku Wykonawcy, na który ma być dokonywana płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie zmiany, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zmiana dokonana będzie w formie aneksu do Umowy.
Zmiana Terminu § 10 Umowy
1. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy, jeżeli opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności:
a) w przypadku zwłoki Zamawiającego w zakresie przekazania Wykonawcy dokumentów wskazanych w OPZ niezbędnych do wykonania Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań,
b) w przypadku nadzwyczajnego przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do terminów ustawowych,
c) z przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje itp.),
d) w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do przygotowania Dokumentacji projektowej,
e) z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania poszczególnych Opracowań, które można wykonywać tylko w danym okresie roku kalendarzowego,
f) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów, których wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych Opracowań,
g) w przypadku zawieszenia realizacji Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 18 Umowy.
2. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi jego zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę poszczególnych Opracowań lub usług Wykonawcy stanowiących Przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt b) Umowy lub § 1 ust. 1 pkt c) Umowy. W takim przypadku Zamawiający wyda Wykonawcy stosowne polecenie na piśmie, które jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku z niezrealizowaniem przez Wykonawcę całego zakresu usług objętych Przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Zmiana osób lub adresów § 15 Umowy, (Kontakty)
Zmiana adresu wskazanego w ust. 2 dla Wykonawcy wymaga pisemnej zmiany Umowy w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego § 18 Umowy
1. Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do zawieszania wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego Wykonawcy, najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia, a następnie podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Wznowienie wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy wymaga pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na maksymalny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączny okres zawieszenia wykonania Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18 miesięcy.
3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 6 miesięcy, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.
4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Wykonawca jest zobowiązany do wznowienia wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy.
C) INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.
W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się: rozszerzenie dokumentacji projektowej (podstawowej) o dodatkowej rozwiązania, opracowania, projekty, wykonanie dodatkowych badań geologicznych i odwiertów, których konieczność wynikła w trakcie prac projektowych lub podczas uzgodnień z innymi instytucjami zewnętrznymi oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
D) INNE DOKUMENTY, WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY, zgodnie z pkt. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Wycena usługi zawierająca wszystkie pozycje wymienione w Tabeli Prac Projektowych – załącznik nr 2b, Tabeli wyceny czynności nadzoru autorskiego – załącznik nr 2c i Zbiorczym zestawieniu kosztów – załącznik nr 2a.
4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
5. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.14 ppkt. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).
E) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w pkt. 1.25.
F) Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 44 miesiące od dnia udzielenia zamówienia, z tym że na termin realizacji składa się:
a) okres od dnia podpisania umowy do 30.12.2016 dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt. a) – opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się ze wskazanych w Tabeli Prac Projektowych opracowań (dalej „Opracowania”) dla zadania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SPRAWOWANIEM CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793” (dalej łącznie „Dokumentacja projektowa”) wraz z uzyskaniem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego wymaganych pozwoleń na realizację robót budowlanych – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej „decyzja ZRID”) / decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych,
b) 4 miesiące dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt a’) i b) – wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. F OPZ, stanowiącego integralną część umowy, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na realizację robót budowlanych, udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,
c) 24 miesiące dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt c) – sprawowaniu zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane”) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej (dalej: „Nadzór autorski”).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2015
TI Tytuł Polska-Katowice: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND Nr dokumentu 343384-2015
PD Data publikacji 30/09/2015
OJ Dz.U. S 189
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 25/09/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/09/2015    S189    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 189-343384

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 w zakresie następujących odcinków:
1. od granicy lasu w miejscowości Złoty Potok do skrzyżowania z ul. Serwin w miejscowości Żarki – o długości ok. 10 km;
2. od skrzyżowania z ul. Serwin w miejscowości Żarki do skrzyżowania z ul. Strażacką w miejscowości Żarki – o długości ok. 1,2 km;
3. od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w miejscowości Myszków do ronda (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 793 i ul. Kieleckiej) w miejscowości Siewierz – o długości ok. 13 km;
4. od ronda (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 793 i ul. Kieleckiej) w miejsocowści Siewierz do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą krajową nr 78 – o długości 1,3 km.
Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzją pozwolenia a budowę. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wytycznych projektowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 751 343,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 95
2. Termin skutecznego złożenia kompletnego pod względem formalnym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI-K/P/150527/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 119-218006 z dnia 24.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

konsorcjum lider: Getinsa Polska Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa; partner: Getinsa – Payma S.L. c/ Ramon de Aguinaga 8, 28028 Madryt, Hiszpania
ul. Okólna 45, II piętro
05-270 Marki
Polska
Tel.: +48 914182110
Faks: +48 914182110

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 386 547,47 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 751 343,30 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Roboty z zakresu geodezji, geotechniki, wykonanie dokumentacji projektowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014–2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224577800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.9.2015

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 21800620151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-06-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 44 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”. konsorcjum lider: Getinsa Polska Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa; partner: Getinsa – Payma S.L. c/ Ramon de Aguinaga 8, 28028 Madryt, Hiszpania
ul. Okólna 45, II piętro, 05-270 Marki, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-25 7 399 249,00