Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
ND Nr dokumentu 219352-2014
PD Data publikacji 01/07/2014
OJ Dz.U. S 123
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 27/06/2014
DT Termin 12/08/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
OC Pierwotny kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/07/2014    S123    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2014/S 123-219352

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 części” - nr postępowania 053/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Skrzyżowania przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 zadań.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 123 360 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom:
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 2 590 PLN słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych
Część 2: 3 880 PLN słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych
Część 3: 12 960 PLN słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych
Część 4: 3 020 PLN słownie: trzy tysiące dwadzieścia złotych
Część 5: 6 910 PLN słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych
Część 6: 1 080 PLN słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych
Część 7: 21 600 PLN słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania wraz z numerem części),
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.
2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu
za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy
z obowiązków wynikających z Umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
a) wykona Zamówienie zgodnie z Częścią III SIWZ,
b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną dostarczonych materiałów za pomocą, których realizowano usługę,
c) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie kwartalnych faktur wystawianych na Zamawiającego.
2. Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze zestawienie wykonanych prac, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
4. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
6. Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
12. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 7, ppkt. 8, ppkt. 9, oraz ppkt. 12 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu konserwacji sterującej sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż
-Część 1 - 2 000 PLN każda
-Część 2 – 2 000 PLN każda
-Część 3 – 2 000 PLN każda
-Część 4 – 2 000 PLN każda
-Część 5 – 2 000 PLN każda
-Część 6 – 1 000 PLN każda
-Część 7 – 2 000 PLN każda
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznej do 1 kV bez względu na ilość części, do których przystępują,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena łączna za konserwację sygnalizacji świetlnych. Waga 90

2. Suma cen jednostkowych netto za usuwanie skutków awarii. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
053/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.8.2014 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, sala konferencyjna nr 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: lipiec 2017 roku
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6ustawy Pzp do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.6.2014
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
ND Nr dokumentu 266203-2014
PD Data publikacji 05/08/2014
OJ Dz.U. S 148
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 31/07/2014
DT Termin 25/08/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
OC Pierwotny kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
RC Kod NUTS PL12

05/08/2014    S148    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2014/S 148-266203

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.7.2014, 2014/S 123-219352)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50232200

Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu konserwacji sterującej sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż

-Część 1 - 2 000 PLN każda

-Część 2 – 2 000 PLN każda

-Część 3 – 2 000 PLN każda

-Część 4 – 2 000 PLN każda

-Część 5 – 2 000 PLN każda

-Część 6 – 1 000 PLN każda

-Część 7 – 2 000 PLN każda

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznej do 1 kV bez względu na ilość części, do których przystępują,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.8.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.8.2014 (10:30)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu konserwacji sterującej sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż

dla zadania 1 – 18 000 PLN brutto każda

dla zadania 2 – 27 000 PLN brutto każda

dla zadania 3 – 90 000 PLN brutto każda

dla zadania 4 – 20 000 PLN brutto każda

dla zadania 5 – 45 000 PLN brutto każda

dla zadania 6 – 7 000 PLN brutto każda

dla zadania 7 – 150 000 PLN brutto każda

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznej do 1 kV bez względu na ilość części, do których przystępują,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.8.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.8.2014 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
ND Nr dokumentu 398234-2014
PD Data publikacji 21/11/2014
OJ Dz.U. S 225
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/11/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
OC Pierwotny kod CPV 50232200 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/11/2014    S225    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

2014/S 225-398234

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 części” – nr postępowania 053/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Skrzyżowania przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego z podziałem na 7 zadań.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50232200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 835 406 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena łączna za konserwację. Waga 90
2. Suma cen jednostkowych netto za usuwanie skutków awarii. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
053/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 123-219352 z dnia 1.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 108 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 159 408 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 162 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 199 260 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 540 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 464 940 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 126 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 119 556 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 288 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 185 976 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 45 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 33 210 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4
66-400 Gorzów Wielkopolski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 900 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 673 056 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.11.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21935220141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1236 dni
Wadium: 52040 ZŁ
Szacowana wartość* 1 734 666 PLN  -  2 602 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
50232200-2 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Gostynin KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 159 408,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Ciechanów KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 199 260,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Wołomin KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 464 940,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Węgrów KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 119 556,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Otwock KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 185 976,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Radom KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 33 210,00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z konserwacją i usuwaniem awarii następujących sygnalizacji świetlnych w RD Grodzisk Maz. KB Consulting Krzysztof Brok
Warszawska 36/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
2014-10-22 673 056,00