Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
ND Nr dokumentu 219776-2011
PD Data publikacji 13/07/2011
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 08/07/2011
DT Termin 23/08/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71223000 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
OC Pierwotny kod CPV 71223000 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl

13/07/2011    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

2011/S 132-219776

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Ul. Lechicka 24
Kontaktowy: Wydział kontraków
Do wiadomości: Barbara Jendrzejek
40-609 Katowice
POLSKA
Tel. +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks +48 327819200

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Inne INFRASTRUKTURA
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Sośnicowice.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice.
Usługa polegać będzie na: wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71223000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT przekracza 193 000 EUR.
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 20.9.2011. Zakończenie 30.11.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 60 000,00 PLN.
Formy wniesienia wadium:
Pieniądz.
Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
Gwarancje bankowe.
Gwarancje ubezpieczeniowe.
Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 23.8.2011 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku.
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i winny zawierać niżej wymienione elementy:
— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,
— okres obowiązywania,
— warunki wygaśnięcia,
— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia.
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
4. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje dla wykonawców:
Informacje dla wykonawców w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający informuje, że z załączonego do oferty zobowiązania ma wynikać: sposób udzielenia potencjału przez podmiot (np. jednoznaczne określenie czy podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze np. podwykonawcy, konsultanta, doradcy itp.), komu zostanie udostępniony potencjał i jaki potencjał udostępnia (np. wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolność finansowa). Zobowiązanie ma być złożone w oryginale.
b) Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (...) § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z pkt. 1.6 ppkt. 6 - 11 SIWZ w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp. 7 – 11 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument o którym mowa w p. 1.6 pp. 7 – 11 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp. 7 – 11 SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
f) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
h) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „Poufne”.
Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuję po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia,
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów,
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego,
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
b) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2010 r., Nr 223 poz. 1458).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
— Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy drogi klasy co najmniej G wraz ze studium wykonalności oraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, o wartości minimum 900 000,00 PLN brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 8 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wykształcenie wyższe, 6 letnie doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek tj.:
a) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej,
d) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej,
e) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) minimum 1 osobą z zakresu ochrony środowiska, która wykaże się wykonaniem lub współudziałem w wykonaniu co najmniej 3 raportów o oddziaływaniu na środowisko dla drogi o klasie minimum G,
g) minimum 1 osobą z zakresu przygotowywania studium wykonalności, która wykaże się wykonaniem lub współudziałem w wykonaniu co najmniej 1 studium wykonalności dla drogi o klasie minimum G,
h) minimum 1 osobą posiadającą uprawienia geologiczne w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w jednej z kategorii: IV, V, VI, VII.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/110615/2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne
podać cenę 20,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.8.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.8.2011 - 09:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zamieszcza informuje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia:
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian.
I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. Zmiany ogólne
A Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie odpowiednich dokumentów.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
b) przedłużenie procedury przetargowej,
c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
d) zamówienia dodatkowe,
e) zmiany stanu prawnego,
C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z rezygnacją z części prac.
II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
C. Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.go.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.7.2011
TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
ND Nr dokumentu 229826-2011
PD Data publikacji 22/07/2011
OJ Dz.U. S 139
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 20/07/2011
DT Termin 23/08/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71223000 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
OC Pierwotny kod CPV 71223000 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
RC Kod NUTS PL22

22/07/2011    S139    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

2011/S 139-229826

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Ul. Lechicka 24, Wydział kontraków, attn: Barbara Jendrzejek, POLSKA-40-609Katowice. Tel. +48 327819211. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl. Fax +48 327819200.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.7.2011, 2011/S 132-219776)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71223000

Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych.

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zamieszcza informuje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia:

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian.

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1. Zmiany ogólne.

A Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy.

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie odpowiednich dokumentów.

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),

b) przedłużenie procedury przetargowej,

c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

d) zamówienia dodatkowe,

e) zmiany stanu prawnego,

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie.

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) z rezygnacją z części prac.

II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1. Sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

C. Wykonawca:

a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.

3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zamieszcza informuje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia:

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian.

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1. Zmiany ogólne.

A Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy.

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie odpowiednich dokumentów.

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),

b) przedłużenie procedury przetargowej,

c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

d) zamówienia dodatkowe,

e) zmiany stanu prawnego,

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie.

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) z rezygnacją z części prac.

II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1. sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany;

B. osoby występujące po stronie Zamawiającego:

a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

C. Wykonawca:

a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany;

2. przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego;

3. w rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

„Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.

W ramach usług uzupełniających przewiduje się: materiały do regulacji pasa drogowego – 81 działek”.


TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
ND Nr dokumentu 314143-2011
PD Data publikacji 07/10/2011
OJ Dz.U. S 193
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 05/10/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71223000 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
OC Pierwotny kod CPV 71223000 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/10/2011    S193    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

2011/S 193-314143

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Barbara Jendrzejek
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sośnicowice.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice.
Usługa polegać będzie na: wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71223000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 599 010,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/110615/2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 132-219776 z dnia 13.7.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 14
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MP – Mosty Sp. z o.o.
Ul. Dekerta 18
30-703 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 123121878
Faks: +48 123121870

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 045 587,24 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 599 010,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca zleci podwykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą następujący zakres prac:
— geodezyjnych,
— geologicznych,
— ochrony środowiska,
— telekomunikacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458780
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.10.2011

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 21977620111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 465 dni
Wadium: 60000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 000 000 PLN  -  3 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice. MP – Mosty Sp. z o.o.
Ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-10-04 599 010,00