Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATARNI OŚWIETLENIOWYCH W PASIE DZIELĄCYM OD KM 582+564,33 DO KM 582+755,46 ORAZ MONTAŻU 11 SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN.


Numer ogłoszenia: 220213 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATARNI OŚWIETLENIOWYCH W PASIE DZIELĄCYM OD KM 582+564,33 DO KM 582+755,46 ORAZ MONTAŻU 11 SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATARNI OŚWIETLENIOWYCH W PASIE DZIELĄCYM OD KM 582+564,33 DO KM 582+755,46 ORAZ MONTAŻU 11 SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W trakcie realizacji kontraktu wyniknęła potrzeba wykonania następujących zamówień dodatkowych: 1. Odtworzenie latarni oświetleniowych w pasie dzielącym od km 582+564,330 do km 582+755,46. 2. Montaż 11 slupów linii napowietrznej NN. Ad. 1. Zgodnie z dokumentacją projektową budowy węzła dla przebudowy odcinka drogi krajowej nr 1, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości, a co za tym idzie na spadek nośności, co z kolei skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg. STWiORB. Powyższe spowodowało konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża, co zostało zatwierdzone w PK nr 4/B. Zastosowanie ww. technologii wzmocnienia gruntu, w celu uzyskania na całym podłożu założonych parametrów wytrzymałościowych, wymagało wykonania warstwy o szerokości odpowiednio większej od warstwy znajdującej się powyżej. Zachowanie wymaganych odsadzek na krawędzi poszczególnych warstw konstrukcji jezdni i jej wzmocnienia, jak również wykonanie głębszych wykopów w pasie rozdziału DK1, spowodowało konieczność wymiany znajdujących się tam słupów oświetleniowych. Dodatkowo ze względu na zły stan techniczny ww. slupów oświetleniowych w pasie rozdziału nie jest możliwe wykonywanie prac w ich pobliżu. Podsumowując przyjęta technologia robót dla wykonywania odwodnienia wgłębnego i wzmocnienia podłoża DK1 oraz zły stan techniczny slupów oświetleniowych nie pozwalają na wykonanie zakresu wg. realizowanej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. Ad. 2. Na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 1 przed przystąpieniem do robót było zlokalizowane przejście dla pieszych, wyposażane w sygnalizację świetlną. Zarówno organizacja ruchu na czas budowy jak i docelowa organizacja ruchu opracowane dla budowanego węzła nie przewidywały przedmiotowego przejścia dla pieszych przez DK1. Dopiero w chwili zatwierdzania przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu na czas robót, ze względu na ruch lokalny i opinię Zarządcy drogi stwierdzono konieczność utrzymania w ruchu ww. przejścia. W związku z powyższym ze względu bezpieczeństwa ruchu pieszych i poruszających się pojazdów, wynikła również konieczność utrzymania zasilania sygnalizacji świetlnej ww. przejścia, działającej podczas prowadzonych robot na DK1. Dodatkowo wzdłuż starego przebiegu ul. Żeglarskiej istniały słupy oświetleniowe wraz z napowietrzna liną nN. Dokumentacja projektowa nowej trasy ul. Żeglarskiej nie przewidywała budowy oświetlenia ulicy. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa poruszających się uczestników ruchu po ulicy Żeglarskiej, opracowano dokumentację projektową uwzględniającą jej oświetlenie. Utrzymanie ww. przejścia dla pieszych oraz zapewnienie oświetlenia ul. Żeglarskiej zostanie zapewnione poprzez budowę linii napowietrznej nN zgodnie z PK nr 6/B. Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B budowanego węzła nad DK1. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne i ciągi piesze. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla, prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 136 146,69 zł netto, co stanowi około 0,32 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 42 267 335,54 netto). Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATARNI OŚWIETLENIOWYCH W PASIE DZIELĄCYM OD KM 582+564,33 DO KM 582+755,46 ORAZ MONTAŻU 11 SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN.


Numer ogłoszenia: 231615 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 220213 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATARNI OŚWIETLENIOWYCH W PASIE DZIELĄCYM OD KM 582+564,33 DO KM 582+755,46 ORAZ MONTAŻU 11 SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATARNI OŚWIETLENIOWYCH W PASIE DZIELĄCYM OD KM 582+564,33 DO KM 582+755,46 ORAZ MONTAŻU 11 SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ NN..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 136146,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  167076,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  167076,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  167076,08


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie realizacji kontraktu wyniknęła potrzeba wykonania następujących zamówień dodatkowych: 1. Odtworzenie latarni oświetleniowych w pasie dzielącym od km 582+564,330 do km 582+755,46. 2. Montaż 11 slupów linii napowietrznej NN. Ad. 1. Zgodnie z dokumentacją projektową budowy węzła dla przebudowy odcinka drogi krajowej nr 1, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości, a co za tym idzie na spadek nośności, co z kolei skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg. STWiORB. Powyższe spowodowało konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża, co zostało zatwierdzone w PK nr 4/B. Zastosowanie ww. technologii wzmocnienia gruntu, w celu uzyskania na całym podłożu założonych parametrów wytrzymałościowych, wymagało wykonania warstwy o szerokości odpowiednio większej od warstwy znajdującej się powyżej. Zachowanie wymaganych odsadzek na krawędzi poszczególnych warstw konstrukcji jezdni i jej wzmocnienia, jak również wykonanie głębszych wykopów w pasie rozdziału DK1, spowodowało konieczność wymiany znajdujących się tam słupów oświetleniowych. Dodatkowo ze względu na zły stan techniczny ww. slupów oświetleniowych w pasie rozdziału nie jest możliwe wykonywanie prac w ich pobliżu. Podsumowując przyjęta technologia robót dla wykonywania odwodnienia wgłębnego i wzmocnienia podłoża DK1 oraz zły stan techniczny slupów oświetleniowych nie pozwalają na wykonanie zakresu wg. realizowanej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. Ad. 2. Na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 1 przed przystąpieniem do robót było zlokalizowane przejście dla pieszych, wyposażane w sygnalizację świetlną. Zarówno organizacja ruchu na czas budowy jak i docelowa organizacja ruchu opracowane dla budowanego węzła nie przewidywały przedmiotowego przejścia dla pieszych przez DK1. Dopiero w chwili zatwierdzania przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu na czas robót, ze względu na ruch lokalny i opinię Zarządcy drogi stwierdzono konieczność utrzymania w ruchu ww. przejścia. W związku z powyższym ze względu bezpieczeństwa ruchu pieszych i poruszających się pojazdów, wynikła również konieczność utrzymania zasilania sygnalizacji świetlnej ww. przejścia, działającej podczas prowadzonych robot na DK1. Dodatkowo wzdłuż starego przebiegu ul. Żeglarskiej istniały słupy oświetleniowe wraz z napowietrzna liną nN. Dokumentacja projektowa nowej trasy ul. Żeglarskiej nie przewidywała budowy oświetlenia ulicy. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa poruszających się uczestników ruchu po ulicy Żeglarskiej, opracowano dokumentację projektową uwzględniającą jej oświetlenie. Utrzymanie ww. przejścia dla pieszych oraz zapewnienie oświetlenia ul. Żeglarskiej zostanie zapewnione poprzez budowę linii napowietrznej nN zgodnie z PK nr 6/B. Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B budowanego węzła nad DK1. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne i ciągi piesze. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla, prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 136 146,69 zł netto, co stanowi około 0,32 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 42 267 335,54 netto). Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22021320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: ODTWORZENIU LATAR MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2012-10-31 167 076,00