Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa 3 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 2 części - nr postępowania 095/14


Numer ogłoszenia: 221085 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 3 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 2 części - nr postępowania 095/14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. samochodów dostawczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część 1 - Samochód ciężarowy dostawczy furgon, fabrycznie nowy - 2 szt. część 2 - Samochód ciężarowy dostawczy furgon z nagrzewnicą, fabrycznie nowy - 1 szt.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.13.61.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 08.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.2. Pełnomocnictwo oraz dokument wymieniony w pkt. 10.5 powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 3, 4 i 5 składa każdy z wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - kryterium zużycia energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym - 10
 • 3 - kryterium emisji CO2 - 5
 • 4 - kryterium emisji zanieczyszczeń - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3.Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, -miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. 4. Pozostałe zmiany a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b)zmiana obowiązującej stawki VAT; c)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. d)wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria Ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Samochód ciężarowy dostawczy furgon, fabrycznie nowy - 2 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Samochód ciężarowy dostawczy furgon, fabrycznie nowy - 2 szt.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  34.13.61.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 08.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. kryterium zużycia energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym - 10
  • 3. kryterium emisji CO2 - 5
  • 4. kryterium emisji zanieczyszczeń - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Samochód ciężarowy dostawczy furgon z nagrzewnicą, fabrycznie nowy - 1 szt..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Samochód ciężarowy dostawczy furgon z nagrzewnicą, fabrycznie nowy - 1 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  34.13.61.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 08.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. kryterium zużycia energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym - 10
  • 3. kryterium emisji CO2 - 5
  • 4. kryterium emisji zanieczyszczeń - 5


Warszawa: Dostawa 3 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 2 części - nr postępowania 095/14


Numer ogłoszenia: 244387 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 221085 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 3 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 2 części - nr postępowania 095/14.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. samochodów dostawczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część 1 - Samochód ciężarowy dostawczy furgon, fabrycznie nowy - 2 szt. część 2 - Samochód ciężarowy dostawczy furgon z nagrzewnicą, fabrycznie nowy - 1 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.13.61.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Samochód ciężarowy dostawczy furgon, fabrycznie nowy - 2 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUTO ŻOLIBORZ, ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195121,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  200240,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  200240,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  217800,01


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Samochód ciężarowy dostawczy furgon z nagrzewnicą, fabrycznie nowy - 1 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VIP CAR Sp. z o.o., ul. Pużaka 6, 45-273 Opole, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101626,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105165,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  105165,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22108520140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Samochód ciężarowy dostawczy furgon, fabrycznie nowy - 2 szt. AUTO ŻOLIBORZ
ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa, woj. mazowieckie
2014-11-25 200 240,00
Samochód ciężarowy dostawczy furgon z nagrzewnicą, fabrycznie nowy - 1 szt. VIP CAR Sp. z o.o.
ul. Pużaka 6, 45-273 Opole, woj. opolskie
2014-11-25 105 165,00