Katowice: Przetarg znak 1/2010 - roboty dociepleniowe elewacji


Numer ogłoszenia: 221156 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 208 48 50, faks 32 208 48 05.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ksm.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółdzielnia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg znak 1/2010 - roboty dociepleniowe elewacji.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a, 7b o powierzchni docieplenia 3 008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót - załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 8 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
30 000,00 złotych


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym zakresie wymaga się, aby wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawców w złożonej ofercie, wg formuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w niniejszym przetargu spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym zakresie wymaga się aby wykonawcy wykazali, że: 1. wykonali siłami własnymi z należytą starannością w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uważana jest robota dotycząca wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych. Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem trzech takich robót, 2. Osiągnęli w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przychód w wysokości co najmniej 5000000,00 złotych (jeśli rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu to za lata 2007-2009), a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawców w złożonej ofercie, wg formuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w niniejszym przetargu spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym zakresie wymaga się, aby wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawców w złożonej ofercie, wg formuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w niniejszym przetargu spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym zakresie wymaga się aby wykonawcy wykazali, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności pracownikami nadzoru budowlanego, oraz grupą minimum 20 robotników budowlanych przeszkolonych w zakresie wykonywania dociepleń przez systemodawcę proponowanego systemu dociepleń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawców w złożonej ofercie, wg formuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w niniejszym przetargu spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym zakresie wymaga się aby wykonawcy wykazali, że: 1. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia minimum 1 500 000,00 złotych, 2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawców w złożonej ofercie, wg formuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w niniejszym przetargu spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników przez systemodawcę proponowanego systemu dociepleń


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 65
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 10
 • 3 - Warunki płatności - 25


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacji, gdy: 1.1. zostaną wprowadzone niezbędne zmiany do dokumentacji projektowej, bez których wprowadzenia nie będzie możliwe wykonanie umowy, 1.2. proponowane przez wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyśpieszenie ukończenia robót, zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości robót lub w inny sposób dostarczą zamawiającemu pożytku, 1.3. wystąpi konieczność rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót), 1.4. realizacja robót zostanie przerwana na czas określony, za zgodą zamawiającego, z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 1.5. wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca ze: a. zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów - zaleconych przez inspektora nadzoru lub projektanta, b. zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych, 1.6. wystąpi zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 1.7. wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie zamawiającego, 1.8. nastąpi zawieszenie robót przez zamawiającego, 1.9. nastąpi ustawowa zmian stawki podatku VAT. 2. Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia wykonawcy. 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ksm.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice ul. Klonowa 35 c pokój nr 21. W przypadku zamiaru pobrania SIWZ w wersji papierowej prosi się o wcześniejszy kontakt. Cena SIWZ 50 zł+Projekty 100 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Katowice, ul. Klonowa 35 c pokój Nr 3 (kancelaria).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: przetarg znak 1/2010 - roboty dociepleniowe elewacji


Numer ogłoszenia: 272874 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 221156 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 208 48 50, faks 32 208 48 05.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółdzielnia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przetarg znak 1/2010 - roboty dociepleniowe elewacji.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a,7b o powierzchni docieplenia 3008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku ( w najbliższym okresie grzewczym). Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót - załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 8 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAN-POL M.PIECHOTA SPÓŁKA JAWNA, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1353185,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1010294,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  1010294,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1252130,33


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zarzad@ksm.katowice.pl
tel: 32 208 48 50
fax: 32 208 48 05
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 22115620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 420 dni
Wadium: 30 ZŁ
Szacowana wartość* 1 000 PLN  -  1 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 65%
WWW ogłoszenia: www.ksm.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice ul. Klonowa 35 c pokój nr 21. W przypadku zamiaru pobrania SIWZ w wersji papierowej prosi się o wcześniejszy kontakt. Cena SIWZ 50 zł+Projekty 100 zł
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
przetarg znak 1/2010 - roboty dociepleniowe elewacji DAN-POL M.PIECHOTA SPÓŁKA JAWNA
Tychy
2010-09-01 1 010 294,00