Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Remont dróg leśnych i pożarowych na terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2013


Numer ogłoszenia: 222189 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg leśnych i pożarowych na terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Wykonanie bieżących napraw dróg leśnych i pożarowych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2013 wg opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tj: Nr części Nazwa części Opis części zamówienia 1 Leśnictwo Karbowo - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 2 Leśnictwo Tęgowiec - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 3 Leśnictwo Górale - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 4 Leśnictwo Małki - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 5 Leśnictwo Rytebłota - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 6 Leśnictwo Szabda - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 7 Leśnictwo Zarośle - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 8 Leśnictwo Borek - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 9 Leśnictwo Bryńsk - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, - zagęszczenie nawierzchni tłucznia walcem, 10 Leśnictwo Długi Most - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 11 Leśnictwo Górzno - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków pospółką z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 12 Leśnictwo Nowy Świat - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków pospółką z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikaja techniczna. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia a) w czasie wykonywania robót drogi muszą być przejezdne, b) dwuletnia rękojmia na wykonane roboty budowlane.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.25-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 12.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: Część nr 1 Leśnictwo Karbowo 1.220,00 zł Część nr 2 Leśnictwo Tęgowiec 290,00 zł Część nr 3 Leśnictwo Górale 850,00 zł Część nr 4 Leśnictwo Małki 890,00 zł Część nr 5 Leśnictwo Rytebłota 610,00 zł Część nr 6 Leśnictwo Szabda 350,00 zł Część nr 7 Leśnictwo Zarośle 140,00 zł Część nr 8 Leśnictwo Borek 1.780,00 zł Część nr 9 Leśnictwo Bryńsk 1.130,00 zł Część nr 10 Leśnictwo Długi Most 1.390,00 zł Część nr 11 Leśnictwo Górzno 670,00 zł Część nr 12 Leśnictwo Nowy Świat 670,00 zł 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro) lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: w BGŻ S.A. Oddz. Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Remont dróg leśnych i pożarowych na terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2013 5. Wadium musi być wniesione przed wyznaczonym terminem składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wskazanym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 5,0 tys. zł netto każda); Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej: równiarki samojezdnej lub ciągnionej, walca statycznego lekkiego, ewentualnie średniego. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: - wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5,0 tys. zł. na jedną część zamówienia); Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, Formularz cenowy, Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) Niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 3. Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 4. Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót lub zastosowania innych materiałów w trakcie realizacji umowy wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. W przypadku zmiany materiału cena zostanie obliczona w oparciu o cenę jednostkową faktycznie zastosowanego materiału. 5. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego, b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 6 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Remont dróg leśnych i pożarowych na terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2013.


Numer ogłoszenia: 248475 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 222189 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg leśnych i pożarowych na terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie bieżących napraw dróg leśnych i pożarowych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2013 wg opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tj: Nr części Nazwa części Opis części zamówienia 1 Leśnictwo Karbowo - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 2 Leśnictwo Tęgowiec - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 3 Leśnictwo Górale - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 4 Leśnictwo Małki - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 5 Leśnictwo Rytebłota - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 6 Leśnictwo Szabda - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 7 Leśnictwo Zarośle - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, - przywrócenie profili poprzecznego i podłużnego na odcinkach zniszczonych z zagęszczeniem, 8 Leśnictwo Borek - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 9 Leśnictwo Bryńsk - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, - zagęszczenie nawierzchni tłucznia walcem, 10 Leśnictwo Długi Most - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków tłuczniem rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 11 Leśnictwo Górzno - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków pospółką z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 12 Leśnictwo Nowy Świat - nawiezienie powstałych w nawierzchni ubytków pospółką z rozgarnięciem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikaja techniczna. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia a) w czasie wykonywania robót drogi muszą być przejezdne, b) dwuletnia rękojmia na wykonane roboty budowlane..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.25-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25419,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12387,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28594,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33276,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  33276,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33640,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH TRANS-KIS Roman Małkiiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35670,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  35670,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38412,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22779,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  22779,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25740,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13902,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13902,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15365,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4850,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6193,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana Kempka Jerzy Kempka, ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69884,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo-Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39396,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39396,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Budowlana Kempka Jerzy Kempka, ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42466,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36470,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  36470,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51209,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22545,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24498,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  24498,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26052,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22497,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23447,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  23447,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23997,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 22218920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 38 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 6 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Karbowo Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 24 000,00
Leśnictwo Tęgowiec PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 10 680,00
Leśnictwo Górale PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 33 276,00
Leśnictwo Małki PPUH TRANS-KIS Roman Małkiiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 35 670,00
Leśnictwo Rytebłota PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 22 779,00
Leśnictwo Szabda PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 13 902,00
Leśnictwo Zarośle PPUH TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 5 550,00
Leśnictwo Borek Firma Budowlana Kempka Jerzy Kempka
ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
2013-11-21 48 300,00
Leśnictwo Bryńsk Przedsiębiorstwo-Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 39 396,00
Leśnictwo Długi Most Firma Budowlana Kempka Jerzy Kempka
ul. Grunwaldzka 32, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
2013-11-21 36 470,00
Leśnictwo Górzno Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 24 498,00
Leśnictwo Nowy Świat Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-11-21 23 447,00