Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 26 zadania - nr postępowania 051/14


Numer ogłoszenia: 223500 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 26 zadania - nr postępowania 051/14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 26 zadania.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 26.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7. Wadium. 7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 2318 zł słownie: dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych i zero groszy Część 2: 3172 zł słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i zero groszy Część 3: 5194 zł słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i zero groszy Część 4: 4481zł słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i zero groszy Część 5: 2717 zł słownie: dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych i zero groszy Część 6: 3760 zł słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 7: 4140 zł słownie: cztery tysiące sto czterdzieści złotych i zero groszy Część 8: 3300 zł słownie: trzy tysiące trzysta złotych i zero groszy Część 9: 1572 zł słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote i zero groszy Część 10: 1910 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziesięć złotych i zero groszy Część 11: 2293 zł słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy Część 12: 2648 zł słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i zero groszy Cześć 13: 2648 zł słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i zero groszy Część 14: 2648 zł słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i zero groszy Część 15: 2648 zł słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i zero groszy Część 16: 5227 zł słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i zero groszy Część 17: 2909 zł słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięć złotych i zero groszy Część 18: 1191 zł słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy Część 19: 4877zł słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i zero groszy Część 20: 1584 zł słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery złote i zero groszy Część 21: 1616 zł słownie: jeden tysiąc sześćset szesnaście złotych i zero groszy Część 22: 5809 zł słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i zero groszy Część 23: 2449 zł słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i zero groszy Część 24: 3211 zł słownie: trzy tysiące dwieście jedenaście złotych i zero groszy Część 25: 3676 zł słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i zero groszy Część 26: 2431 zł słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i zero groszy 7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056, (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1)wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlane polegającą na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie drogi lub robotę budowlaną polegającą na ścince, uzupełnieniu poboczy i/lub odmulaniu, profilowaniu, pogłębianiu rowów o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 70 000,00 zł brutto Zadanie 2: 100 000,00 zł brutto Zadanie 3: 150 000,00 zł brutto Zadanie 4: 130 000,00 zł brutto Zadanie 5: 130 000,00 zł brutto Zadanie 6: 110 000,00 zł brutto Zadanie 7: 120 000,00 zł brutto Zadanie 8: 100 000,00 zł brutto Zadanie 9: 45 000,00 zł brutto Zadanie 10: 55 000,00 zł brutto Zadanie 11: 70 000,00 zł brutto Zadanie 12: 80 000,00 zł brutto Zadanie 13: 80 000,00 zł brutto Zadanie 14: 80 000,00 zł brutto Zadanie 15: 80 000,00 zł brutto Zadanie 16: 160 000,00 zł brutto Zadanie 17: 85 000,00 zł brutto Zadanie 18: 40 000,00 zł brutto Zadanie 19: 150 000,00 zł brutto Zadanie 20: 50 000,00 zł brutto Zadanie 21: 50 000,00 zł brutto Zadanie 22: 175 000,00 zł brutto Zadanie 23: 75 000,00 zł brutto Zadanie 24: 100 000,00 zł brutto Zadanie 25: 110 000,00 zł brutto Zadanie 26: 75 000,00 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt.4 (aktualny odpis z właściwego rejestru...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 ( Wykonawca może polegać ...) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt, 3 ( lista podmiotów..) i ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5 ( wykaz robót budowlanych...),ppkt. 6 ( wykaz osób ...), ppkt. 7 ( oświadczenia ...), ppkt. 8 ( Wykonawca może polegać...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria Ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Krasnosielcu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Krasnosielcu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Czerwinie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Czerwinie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Zadanie 26: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 26 zadania - nr postępowania 051/14


Numer ogłoszenia: 304388 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 223500 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 26 zadania - nr postępowania 051/14.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 26 zadania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Robót Budowlanych i Drogowych Usługi Transportowe Marek Smyczyński, ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 173913,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  134715,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  134715,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  134715,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 237905,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169740,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  169740,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169740,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 389591,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  195444,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  195444,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  245329,65


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa ER - TRANS Ewelina Balcerzak, Karwacz 13, 06-300 Przasnysz, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 336096,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  268620,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  268620,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  454516,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 310500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109020,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  109020,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  220662,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 247500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  86900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  202950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117943,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  114203,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  114203,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115247,31


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Krasnosielcu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 143251,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  122907,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  122907,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122907,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba, ul. Segmentowa 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 198672,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72191,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  72191,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  168446,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba, ul. Segmentowa 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 198630,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105101,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  105101,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  153356,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 198668,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  175747,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  175747,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  251038,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 198666,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103011,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  103011,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  175647,69


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 392044,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  295467,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  295467,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  304301,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 218176,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  173628,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  173628,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  194868,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89337,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73384,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  73384,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  103320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 365839,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  137082,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  137082,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  264806,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64944,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  64944,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  113652,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74538,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  74538,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136653,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe INTERBUD Sp. z o.o, ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 435693,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  310250,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  196317,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  330870,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 183791,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87805,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  87805,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 240867,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  145582,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  145582,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  175521,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm, Lider Konsorcjum: DROGMAR Mariola Kulkowska , ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. Polska.
 • Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 275740,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  244770,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  244770,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  286553,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Zadanie 26: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm, Lider Konsorcjum: DROGMAR Mariola Kulkowska , ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. Polska.
 • Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 182384,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  129150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  158577,09


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 22350020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: 7 ZŁ
Szacowana wartość* 233 PLN  -  350 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 26
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie. Firma Robót Budowlanych i Drogowych Usługi Transportowe Marek Smyczyński
ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, woj. Polska
2014-09-12 134 715,00
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. Polska
2014-09-12 169 740,00
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku. Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, woj. Polska
2014-09-12 195 444,00
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku. Firma Handlowo - Usługowa ER - TRANS Ewelina Balcerzak
Karwacz 13, 06-300 Przasnysz, woj. Polska
2014-09-12 268 620,00
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim. ELBET Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 109 020,00
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach. ELBET Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 86 900,00
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. Polska
2014-09-12 114 203,00
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Krasnosielcu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. Polska
2014-09-12 122 907,00
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim. ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba
ul. Segmentowa 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 72 191,00
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku. ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik - Skiba
ul. Segmentowa 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 105 101,00
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 175 747,00
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 103 011,00
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. Polska
2014-09-12 295 467,00
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. Polska
2014-09-12 173 628,00
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. Polska
2014-09-12 73 384,00
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2014-09-12 137 082,00
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2014-09-12 64 944,00
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2014-09-12 74 538,00
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe INTERBUD Sp. z o.o
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, woj. Polska
2014-09-12 310 250,00
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku. F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, woj. Polska
2014-09-12 87 805,00
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. Polska
2014-09-12 145 582,00
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie. Konsorcjum firm, Lider Konsorcjum: DROGMAR Mariola Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. Polska
2014-09-12 122 385,00
Zadanie 25: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie. Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, woj. Polska
2014-09-12 122 385,00
Zadanie 26: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce Konsorcjum firm, Lider Konsorcjum: DROGMAR Mariola Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. Polska
2014-09-12 64 575,00
Zadanie 26: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, woj. Polska
2014-09-12 64 575,00