Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jaworzno: Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających.


Numer ogłoszenia: 22449 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jaworzno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających dla ulic: - kpt. Karola Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Józefa Poniatowskiego, Pożarowej - Cezarówka Górna - Zdrojowej, Żeńców, Ludowej, Józefa Kruka, Spokojnej - Sielec.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 270.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zadań, z których każde polegało na wykonaniu projektu odwodnienia terenu o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł. brutto Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty wyszczególnione w przedmiotowym ogłoszeniu oraz w SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.Wypełniony formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. 3.Oświadczenie, w którym wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ). 4.W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które strony nie miały wpływu tj. na termin wydania uzgodnień i decyzji administracyjnych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.jaworzno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno Opłata za SIWZ: bezpłatnie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.02.2012 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, punkt informacyjny.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jaworzno: Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających.


Numer ogłoszenia: 82340 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22449 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających dla ulic: - kpt. Karola Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Józefa Poniatowskiego, Pożarowej - Cezarówka Górna - Zdrojowej, Żeńców, Ludowej, Józefa Kruka, Spokojnej - Sielec.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o, ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84255,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84255,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  373428,00


 • Waluta:
  PLN.


Jaworzno: Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających


Numer ogłoszenia: 85040 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22449 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających dla ulic: - kpt. Karola Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Józefa Poniatowskiego, Pożarowej - Cezarówka Górna - Zdrojowej, Żeńców, Ludowej, Józefa Kruka, Spokojnej - Sielec.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o,, ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84255,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84255,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  373428,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.jaworzno.pl
tel: 032 6181500, 6181586
fax: 326 181 501
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2244920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 270 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jaworzno.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno Opłata za SIWZ: bezpłatnie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2012-03-16 84 255,00
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w pasie dróg Gminy Jaworzno w zakresie obejmującym budowę urządzeń odwadniających Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o,
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2012-03-19 84 255,00