Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55 50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII WYŻSZEJ, TJ. KAT. VI, NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, TJ. KAT. IV W KM 2+244,40 DO KM 2+553,00 roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 22542 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55 50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII WYŻSZEJ, TJ. KAT. VI, NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, TJ. KAT. IV W KM 2+244,40 DO KM 2+553,00 roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55 50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII WYŻSZEJ, TJ. KAT. VI, NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, TJ. KAT. IV W KM 2+244,40 DO KM 2+553,00 roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: I. roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża słabonośnego na odcinku od km 1+650 do km 1+820 poprzez wykonanie materaca z geokompozytu Rock PEC 55/50 i warstwy pospółki o grubości 30cm: W projekcie technicznym na nowobudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 946 w km od 0+970,99 do 2+100 podłoże pod budowę nasypów zostało założone jako grunt nie wymagający ulepszenia. Wykonawca poinformował, iż po odhumusowaniu i przystąpieniu do przygotowania podłoża stwierdził w podłożu (od km 1+500 do km 1+800) zaleganie gliny w stanie plastycznym. Nadzór polecił wyprofilowanie i odwodnienie podłoża zgodnie z wymaganiami, a także wykonanie badań klasyfikacyjnych gruntu. Wykonawca wykonał badanie klasyfikacyjne gruntu pobranego z podłoża od km 1+650 do km 1+930 (2 próbki), z których wynika, iż jest to glina z zawartością frakcji żwirowej o wilgotności naturalnej (23-26%) przekraczającej wilgotność optymalną. Po przygotowaniu podłoża pod budowę, wykonano badania. Stwierdzono uzyskanie nośności i zagęszczenia nie odpowiadające wymaganiom SST. Ponowne badania w obecności inspektora nadzoru robót drogowych potwierdziły, iż grunt podłoża w km od 1+650 do km 1+950 nie spełnia warunków nośności i zagęszczenia. W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie istniejącego podłoża do stanu wymaganego przez SST, aby osiągnąć odpowiednie wartości nośności podłoża. Przyjęto zastosowanie rozwiązania zamiennego polegającego na wykonaniu materaca z geokompozytu oraz pospółki gr. 30cm na odcinku od km 1+650 do km 1+820. Powierzchnia wzmacnianego podłoża wynosi P=3124 [m2]. II. roboty dodatkowe polegające na odspojeniu gruntów skalistych przy wykonywaniu wykopów w gruntach kategorii wyższej, tj. kat. VI, niż założone w dokumentacji projektowej, tj. kat. IV, w km od 2+244,40 do 2+553,00: W dokumentacji projektowej założono, iż na całym odcinku budowy drogi wojewódzkiej nr 946 występuje IV kategoria gruntu. Wykonawca zasygnalizował, iż dokumentacja geologiczna sporządzona na potrzeby zadania lokalizuje, w miejscach wykonania ścianek szczelnych, utwory Fliszu Karpackiego (Beskid Makowski), wykształconego w postaci ławic piaskowców przewarstwionych łupkami marglistymi i ilastymi, w stropie tych warstw (do ok.3 metrów ppt.) stwierdza się zwietrzeliny spoiste i kamieniste tych utworów. Wykonawca poinformował, iż rzeczywista kategoria gruntu odbiega od kategorii gruntu ujętej w dokumentacji projektowej. Potwierdzeniem występowania w km od 2+244,40 do 2+553,00 gruntów kat. VI jest również opis makroskopowy gruntu, badania materiału z wykopów pod kątem przydatności do wbudowania w nasyp oraz dokumentacja zdjęciowa. Na podstawie badań przeprowadzonych i dostarczonych przez Wykonawcę oraz analizy makroskopowej na terenie budowy, Nadzór potwierdza wystąpienie na w/w odcinku gruntów kat. VI. W związku z powyższym konieczne jest odspojenie gruntu kategorii VI, występującego w postaci skał zwięzłych (ławice piaskowca i łupka), z zastosowaniem ciężkiego sprzętu (koparki z młotami pneumatycznymi). Przeprowadzenie powyższych prac w wymienianej technologii będzie związane z poniesieniem kosztów, nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym do umowy nr WI/P/100201/1 z dnia 29.06.2010 r. oraz spowoduje znaczne wydłużenie czasu wykonywania robót. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55/50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII WYŻSZEJ, TJ. KAT. VI, NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, TJ. KAT. IV W KM 2+244,40 DO KM 2+553,00 roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 63607 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22542 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55/50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII WYŻSZEJ, TJ. KAT. VI, NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, TJ. KAT. IV W KM 2+244,40 DO KM 2+553,00 roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55/50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII WYŻSZEJ, TJ. KAT. VI, NIŻ ZAŁOŻONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, TJ. KAT. IV W KM 2+244,40 DO KM 2+553,00 roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 539561,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  659993,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  659993,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  659993,20


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: I. roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża słabonośnego na odcinku od km 1+650 do km 1+820 poprzez wykonanie materaca z geokompozytu Rock PEC 55/50 i warstwy pospółki o grubości 30cm: - W projekcie technicznym na nowobudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 946 w km od 0+970,99 do 2+100 podłoże pod budowę nasypów zostało założone jako grunt nie wymagający ulepszenia. - Wykonawca poinformował, iż po odhumusowaniu i przystąpieniu do przygotowania podłoża stwierdził w podłożu (od km 1+500 do km 1+800) zaleganie gliny w stanie plastycznym. Nadzór polecił wyprofilowanie i odwodnienie podłoża zgodnie z wymaganiami, a także wykonanie badań klasyfikacyjnych gruntu. - Wykonawca wykonał badanie klasyfikacyjne gruntu pobranego z podłoża od km 1+650 do km 1+930 (2 próbki), z których wynika, iż jest to glina z zawartością frakcji żwirowej o wilgotności naturalnej (23-26%) przekraczającej wilgotność optymalną. - Po przygotowaniu podłoża pod budowę, wykonano badania. Stwierdzono uzyskanie nośności i zagęszczenia nie odpowiadające wymaganiom SST. Ponowne badania w obecności inspektora nadzoru robót drogowych potwierdziły, iż grunt podłoża w km od 1+650 do km 1+950 nie spełnia warunków nośności i zagęszczenia. - W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie istniejącego podłoża do stanu wymaganego przez SST, aby osiągnąć odpowiednie wartości nośności podłoża. - Przyjęto zastosowanie rozwiązania zamiennego polegającego na wykonaniu materaca z geokompozytu oraz pospółki gr. 30cm na odcinku od km 1+650 do km 1+820. Powierzchnia wzmacnianego podłoża wynosi P=3124 [m2]. II. roboty dodatkowe polegające na odspojeniu gruntów skalistych przy wykonywaniu wykopów w gruntach kategorii wyższej, tj. kat. VI, niż założone w dokumentacji projektowej, tj. kat. IV, w km od 2+244,40 do 2+553,00: - W dokumentacji projektowej założono, iż na całym odcinku budowy drogi wojewódzkiej nr 946 występuje IV kategoria gruntu. Wykonawca zasygnalizował, iż dokumentacja geologiczna sporządzona na potrzeby zadania lokalizuje, w miejscach wykonania ścianek szczelnych, utwory Fliszu Karpackiego (Beskid Makowski), wykształconego w postaci ławic piaskowców przewarstwionych łupkami marglistymi i ilastymi, w stropie tych warstw (do ok.3 metrów ppt.) stwierdza się zwietrzeliny spoiste i kamieniste tych utworów. - Wykonawca poinformował, iż rzeczywista kategoria gruntu odbiega od kategorii gruntu ujętej w dokumentacji projektowej. Potwierdzeniem występowania w km od 2+244,40 do 2+553,00 gruntów kat. VI jest również opis makroskopowy gruntu, badania materiału z wykopów pod kątem przydatności do wbudowania w nasyp oraz dokumentacja zdjęciowa. - Na podstawie badań przeprowadzonych i dostarczonych przez Wykonawcę oraz analizy makroskopowej na terenie budowy, Nadzór potwierdza wystąpienie na w/w odcinku gruntów kat. VI. W związku z powyższym konieczne jest odspojenie gruntu kategorii VI, występującego w postaci skał zwięzłych (ławice piaskowca i łupka), z zastosowaniem ciężkiego sprzętu (koparki z młotami pneumatycznymi). Przeprowadzenie powyższych prac w wymienianej technologii będzie związane z poniesieniem kosztów, nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym do umowy nr WI/P/100201/1 z dnia 29.06.2010 r. oraz spowoduje znaczne wydłużenie czasu wykonywania robót. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2254220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE WZMOCNIENIA PODŁOŻA SŁABONOŚNEGO NA ODCINKU OD KM 1+650 DO KM 1+820 POPRZEZ WYKONANIE MATERACA Z GEOKOMPOZYTU ROCK PEC 55/50 I WARSTWY POSPÓŁKI O GRUBOŚCI 30 CM ORAZ WYKONANIE ODSPOJENIA GRUNTÓW SKALISTYCH PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRU MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2011-02-24 659 993,00