Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791OD KM 3+030 DO KM 3+200 W MIEJSCOWOŚCI OSINY zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 4+283 - ETAP I. REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 3+030 W MIEJSCOWOŚCI OSINY (UMOWA NR WD/P/140613/1/1 Z DNIA 18 LIPCA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 225643 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791OD KM 3+030 DO KM 3+200 W MIEJSCOWOŚCI OSINY zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 4+283 - ETAP I. REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 3+030 W MIEJSCOWOŚCI OSINY (UMOWA NR WD/P/140613/1/1 Z DNIA 18 LIPCA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu: prac rozbiórkowych, robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy i nawierzchnie bitumiczne), prac brukarskich, elementów odwodnienia (kanalizacja, rowy), oznakowania pionowego i poziomego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.06.2014 r. nr 206860-2014, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 4+283 - ETAP I. REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 3+030 W MIEJSCOWOŚCI OSINY, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować następujący zakres robót: - wykonanie prac rozbiórkowych, - roboty ziemne, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), - prace brukarskie, - elementy odwodnienia, - oznakowanie pionowe i poziome. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 791 na dalszym odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, dużą ilość nierówności koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 495149,30 zł (netto) co stanowi 15,45% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG - BUD SP. Z O.O., Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791OD KM 3+030 DO KM 3+200 W MIEJSCOWOŚCI OSINY zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 4+283 - ETAP I. REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 3+030 W MIEJSCOWOŚCI OSINY (UMOWA NR WD/P/140613/1/1 Z DNIA 18 LIPCA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 230127 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 225643 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791OD KM 3+030 DO KM 3+200 W MIEJSCOWOŚCI OSINY zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 4+283 - ETAP I. REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 3+030 W MIEJSCOWOŚCI OSINY (UMOWA NR WD/P/140613/1/1 Z DNIA 18 LIPCA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu: prac rozbiórkowych, robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy i nawierzchnie bitumiczne), prac brukarskich, elementów odwodnienia (kanalizacja, rowy), oznakowania pionowego i poziomego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD SP. Z O.O., Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 495149,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  609033,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  609033,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  609033,64


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.06.2014 r. nr 206860-2014, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 4+283 - ETAP I. REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 2+150 DO KM 3+030 W MIEJSCOWOŚCI OSINY, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować następujący zakres robót: - wykonanie prac rozbiórkowych, - roboty ziemne, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), - prace brukarskie, - elementy odwodnienia, - oznakowanie pionowe i poziome. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 791 na dalszym odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, dużą ilość nierówności koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 495149,30 zł (netto) co stanowi 15,45% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22564320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791OD KM 3+030 DO KM 3+200 W MIEJSCOWOŚCI OSINY zamówienie uzupełniające do zadania: REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 7 DROG - BUD SP. Z O.O.
Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2014-11-03 609 033,00