Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna w roku szkolnym 2011-2012 w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna.


Numer ogłoszenia: 226551 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna w roku szkolnym 2011-2012 w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna w roku szkolnym 2011-2012 w ramach pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych gminy Jabłonna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia przeprowadzone zostaną w okresie od września 2011 r. najpóźniej do 30 czerwca 2012 r. Zamówienie zostało podzielone na 36 części w sposób opisany poniżej. Za ofertę częściową rozumie się jedną z 36 części obejmujących odrębne rodzaje zajęć. Możliwe jest złożenie oferty na jedną lub więcej części. Godzina zajęć oznacza jednostkę lekcyjną w wymiarze 45 minut. Zajęcia będą realizowane po zakończeniu zajęć lekcyjnych (zgodnie z podstawa programową) w danym dniu. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE Część 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 2 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć. Część 3 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć. Część 4 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 5 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć. Część 6 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć. Część 7 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 8 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć Część 9 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 10 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 11 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE Część 12 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 13 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 14 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa3); 30 godzin zajęć. Część 15 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 16 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 17 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Część 18 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 19 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 20 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE Część 21 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 22 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 23 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Część 24 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 25 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w TUSZOWIE Część 26 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 27 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 28 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 29 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w nauce języków obcych-język angielski (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH Część 31 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 32 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 33 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 34 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 35 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 36 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 36.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do S.I.W.Z.). Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do S.I.W.Z.). Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do S.I.W.Z.). Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -wykształcenie wyższe (minimum licencjat) uprawniające do prowadzenia danego rodzaju zajęć określonych w pkt. 3; -posiadanie przygotowania pedagogicznego; -posiadanie stopnia awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego lub nauczyciela mianowanego lub nauczyciela kontraktowego; -Wykonawca/-cy ubiegający się o część 7, 18, 35, powinni ponadto posiadać kwalifikacje w zakresie logopedii tzn. wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii. W tym celu Wykonawca przedłoży: -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do S.I.W.Z.), -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do S.I.W.Z.), -Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień osobami (załącznik nr 4 do S.I.W.Z.), -Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień: kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych oraz kursów adekwatnych do danej części lub całości zadania oraz kserokopie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do S.I.W.Z.). Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień: kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych oraz kursów adekwatnych do danej części lub całości zadania oraz kserokopie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
 • 3 - Kwalifikacje - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, Sekretariat - pokój nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w TUSZOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w TUSZOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w TUSZOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w nauce języków obcych-język angielski (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w nauce języków obcych-język angielski (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w TUSZOWIE.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
30
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
31
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
32
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
33
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
34
NAZWA:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


CZĘŚĆ Nr:
35
NAZWA:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć. Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20


Numer ogłoszenia: 226585 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
226551 - 2011 data 24.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamówienie zostało podzielone na 36 części w sposób opisany poniżej. Za ofertę częściową rozumie się jedną z 36 części obejmujących odrębne rodzaje zajęć. Możliwe jest złożenie oferty na jedną lub więcej części..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamówienie zostało podzielone na 35 części w sposób opisany poniżej. Za ofertę częściową rozumie się jedną z 35 części obejmujących odrębne rodzaje zajęć. Możliwe jest złożenie oferty na jedną lub więcej części..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH Część 31 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 32 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 33 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 34 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 35 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 36 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH Część 30 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 31 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 32 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 33 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 34 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 35 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć...

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6).

 • W ogłoszeniu jest:
  tak, liczba części: 36..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  tak, liczba części: 35..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  -Wykonawca/-cy ubiegający się o część 7, 18, 35, powinni ponadto posiadać kwalifikacje w zakresie logopedii tzn. wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  -Wykonawca/-cy ubiegający się o część 7, 18, 34, powinni ponadto posiadać kwalifikacje w zakresie logopedii tzn. wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe w zakresie logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał.I,cz.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  brak pozycji: 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 50 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30 3. Kwalifikacje - 20.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał.I,cz.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  brak pozycji: 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 50 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi klas I -III - 30 3. Kwalifikacje - 20.


Jabłonna: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna w roku szkolnym 2011-2012 w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna


Numer ogłoszenia: 243319 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 226551 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna w roku szkolnym 2011-2012 w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna w roku szkolnym 2011-2012 w ramach pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych gminy Jabłonna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia przeprowadzone zostaną w okresie od września 2011 r. najpóźniej do 30 czerwca 2012 r. Zamówienie zostało podzielone na 36 części w sposób opisany poniżej. Za ofertę częściową rozumie się jedną z 36 części obejmujących odrębne rodzaje zajęć. Możliwe jest złożenie oferty na jedną lub więcej części. Godzina zajęć oznacza jednostkę lekcyjną w wymiarze 45 minut. Zajęcia będą realizowane po zakończeniu zajęć lekcyjnych (zgodnie z podstawa programową) w danym dniu. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w JABŁONNIE Część 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 2 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć. Część 3 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć. Część 4 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 5 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć. Część 6 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć. Część 7 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 8 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć Część 9 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 10 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 11 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w PIOTRKOWIE Część 12 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 13 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 14 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa3); 30 godzin zajęć. Część 15 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 16 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 17 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Część 18 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 19 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 20 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w CZERNIEJOWIE Część 21 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Część 22 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć. Część 23 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć. Część 24 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 25 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w TUSZOWIE Część 26 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 27 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 28 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 29 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w nauce języków obcych-język angielski (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w SKRZYNICACH Część 30 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 31 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 32 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 33 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć. Część 34 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Część 35 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1 , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Kwiecińska, Abramowice Prywatne 60, 20-388 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Szyszka, Jabłonna Druga 55, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Kowalczyk, ul. Nowy Świat 34a/8, 20-418 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Małgorzata Łaska, ul. Sympatyczna 1/78, 20-530 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Szyszka, Jabłonna Druga 55, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Kowalczyk, ul. Nowy Świat 34a/8, 20-418 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Gutek, Jabłonna Druga 153, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Norbert Filozof, Jabłonna Druga 148a, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Małgorzata Łaska, ul. Sympatyczna 1/78, 20-530 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Szyszka, Jabłonna Druga 55, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Kowalczyk, ul. Nowy Świat 34a/8, 20-418 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Janusz, Mętów 197 E, 20-388 Lublin 6, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzena Piskorek, Piotrków Drugi 7, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzena Piskorek, Piotrków Drugi 7, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Janusz, Mętów 197 E, 20-388 Lublin 6, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Haraś, Chmiel Drugi, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Czesława Kanikuła, ul. Słoneczna 7, 20-388 Ćmiłów, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edyta Anna Szyszka, Piotrków Drugi 222, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Maria Wierzchoń, ul. Weteranów 17/27, 20-044 Lublin,, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Janusz, Mętów 197 E, 20-388 Lublin 6, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Chmielewska-Puchała, ul. Klonowica 16/8, 20-442 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Królewiecka-Lebiedowicz, ul. Lwowska 18/44, 20-128 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosława Pruszkowska, ul. Montażowa 10/7, 20-114 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Butryn, ul. Jaspisowa 7/14, 20-583 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Grzanka, ul. Abramowicka 125, 20-391 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Lebioda, ul. Szafirowa 17/84, 20-573 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edyta Ewa Kopyść, ul. Jałowcowa 4, 20-515 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Marta Goszczyńska, Tuszów 133, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w nauce języków obcych-język angielski (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona de Silva, ul. Domeyki 8/5, 20-488 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Koziołkiewicz, ul. Jana Dekerta 35, 23-465 Turobin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Wójcik, ul. Wita Stwosza 14, 20-439 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
32   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Koziołkiewicz, ul. Jana Dekerta 35, 23-465 Turobin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
33   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Wójcik, ul. Wita Stwosza 14, 20-439 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
34   


Nazwa:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wacława Bartnik, Kolonia Skrzynice 1, 23-114 Jabłonna, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
35   


Nazwa:
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Eugeniusz Ogorzałek, ul. Hetmańska 12/23, 20-555 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22655120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 304 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 36
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Anna Kwiecińska
Abramowice Prywatne 60, 20-388 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć. Beata Szyszka
Jabłonna Druga 55, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć Bożena Kowalczyk
ul. Nowy Świat 34a/8, 20-418 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć. Alicja Małgorzata Łaska
ul. Sympatyczna 1/78, 20-530 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 2) ; 30 godzin zajęć. Beata Szyszka
Jabłonna Druga 55, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3) ; 30 godzin zajęć. Bożena Kowalczyk
ul. Nowy Świat 34a/8, 20-418 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Agnieszka Gutek
Jabłonna Druga 153, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć. Radosław Norbert Filozof
Jabłonna Druga 148a, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 4 500,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć Alicja Małgorzata Łaska
ul. Sympatyczna 1/78, 20-530 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć Beata Szyszka
Jabłonna Druga 55, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć Bożena Kowalczyk
ul. Nowy Świat 34a/8, 20-418 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć Małgorzata Janusz
Mętów 197 E, 20-388 Lublin 6, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć Marzena Piskorek
Piotrków Drugi 7, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa3); 30 godzin zajęć Marzena Piskorek
Piotrków Drugi 7, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 2 (grupa 1); 30 godzin zajęć Małgorzata Janusz
Mętów 197 E, 20-388 Lublin 6, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 2); 30 godzin zajęć Elżbieta Haraś
Chmiel Drugi, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć Czesława Kanikuła
ul. Słoneczna 7, 20-388 Ćmiłów, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Edyta Anna Szyszka
Piotrków Drugi 222, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Katarzyna Maria Wierzchoń
ul. Weteranów 17/27, 20-044 Lublin,, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Małgorzata Janusz
Mętów 197 E, 20-388 Lublin 6, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 1 (grupa 1); 30 godzin zajęć Renata Chmielewska-Puchała
ul. Klonowica 16/8, 20-442 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 2 (grupa 2); 30 godzin zajęć Ewa Królewiecka-Lebiedowicz
ul. Lwowska 18/44, 20-128 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy 3 (grupa 3); 30 godzin zajęć Mirosława Pruszkowska
ul. Montażowa 10/7, 20-114 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Jolanta Butryn
ul. Jaspisowa 7/14, 20-583 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Anna Grzanka
ul. Abramowicka 125, 20-391 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Agnieszka Lebioda
ul. Szafirowa 17/84, 20-573 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Edyta Ewa Kopyść
ul. Jałowcowa 4, 20-515 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć. Jolanta Marta Goszczyńska
Tuszów 133, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w nauce języków obcych-język angielski (2 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Iwona de Silva
ul. Domeyki 8/5, 20-488 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Danuta Koziołkiewicz
ul. Jana Dekerta 35, 23-465 Turobin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Danuta Wójcik
ul. Wita Stwosza 14, 20-439 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Danuta Koziołkiewicz
ul. Jana Dekerta 35, 23-465 Turobin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa - dzieci z klas 1-3); 30 godzin zajęć Danuta Wójcik
ul. Wita Stwosza 14, 20-439 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 1 500,00
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy: pierwsza grupa dzieci z klas 1-2, druga grupa dzieci z klas 3;) każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 60 godzin zajęć Wacława Bartnik
Kolonia Skrzynice 1, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2011-09-13 3 000,00
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy - dzieci z klas 1-3); każda grupa po 30 godzin zajęć, łącznie 90 godzin zajęć Eugeniusz Ogorzałek
ul. Hetmańska 12/23, 20-555 Lublin, woj. lubelskie
2011-09-13 4 500,00