Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
ND Nr dokumentu 226950-2014
PD Data publikacji 05/07/2014
OJ Dz.U. S 127
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/07/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 19/08/2014
DT Termin 19/08/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/07/2014    S127    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2014/S 127-226950

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016 r., z podziałem na dwie części” - nr postępowania 054/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r., z podziałem na dwie części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1)Krótki opis
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

3)Wielkość lub zakres
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 - ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1)Krótki opis
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

3)Wielkość lub zakres
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Szacunkowa wartość bez VAT: 460 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8. Wadium
8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości dla:
Część 1 - 48 000,00 zł
Część 2 - 9 200,00 zł
8.2.Wadium może być wniesione w następujących formach:
-pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
8.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
8.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Część 1 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
MZDW zobowiązuje się zapłacić (UBEZPIECZYCIELOWI) każdorazową roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną
w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (UBEZPIECZYCIELA) w banku ………… nr , ………w terminach określonych w polisach ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższej zasady :
Składka płatna za roczny okres ubezpieczenia na podstawie faktury obejmującej składki naliczone przez Ubezpieczyciela w terminie:
- do dnia 31 stycznia 2015 roku, za pierwszy roczny okres polisowy;
- do dnia 31 stycznia 2016 roku, za drugi roczny okres polisowy.
3. W przypadku, kiedy ma miejsce :
3.1. doubezpieczenie wartości mienia po szkodzie,
3.2. uzupełnienie lub odnowienie limitów,
3.3. zwiększenie majątku MZDW,
należna składka zostanie obliczona według SIWZ oraz składek i stawek określonych w ofercie cenowej ........ (UBEZPIECZYCIELA) ....................... złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na ubezpieczenie MZDW.
Powyższa składka zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Część 2 - Ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
MZDW zobowiązuje się zapłacić (UBEZPIECZYCIELOWI) roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (UBEZPIECZYCIELA) w banku nr , w terminach określonych w umowach ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższych zasad.
2.1. Zapłaty składki (raty składki), o której mowa w pkt. 1 Ubezpieczający będzie dokonywał na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela. Faktura będzie obejmować składki (raty składki), naliczone przez Ubezpieczyciela w danym miesiącu dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w miarę upływu terminu ważności aktualnych polis, z jednoczesnym zachowaniem zasady, że składki należne za ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów w danym miesiącu będą płatne do 10 dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem składki, w odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia z dniem 01 stycznia 2015 roku, która to będzie płatna w terminie do 31 stycznia 2015 roku, a w odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia z dniem 01 stycznia 2016 roku będzie płatna do 31 stycznia 2016 roku..
3. Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia OC, AC, NW, ASS Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania umowy generalnej.
Składka za ubezpieczenia OC/AC/NW/ASS zostanie naliczona według stawek właściwych w ofercie, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.
4. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy generalnej składka z tytułu polis AC/NNW/ASS naliczona za faktyczny okres ubezpieczenia z wyrównaniem do 31.12 każdego roku obowiązywania umowy płatna jest jednorazowo. Składka należna z tytułu polis OC płatna jest w dwóch ratach, przy czym druga rata składki zostaje umorzona po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, a zawarcie kolejnej umowy następuje z dniem 01.01.2016.
5. Ustala się następujące zasady dotyczące naliczania i określania składki w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego za ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszego postępowania:
5.1. Składka za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, NNW oraz AC i KR, ASS określona zostanie w odniesieniu do poszczególnego pojazdu. Składka zostanie naliczona za roczny okres trwania umowy ubezpieczenia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
3.4. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
4. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
11.1 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
11.2 Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.3 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt. 3,4,5,6,7,8,9,10 składa każdy z wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
054/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.8.2014 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2014 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.7.2014
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
ND Nr dokumentu 280774-2014
PD Data publikacji 16/08/2014
OJ Dz.U. S 156
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 13/08/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 26/08/2014
DT Termin 26/08/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12

16/08/2014    S156    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2014/S 156-280774

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.7.2014, 2014/S 127-226950)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66514110, 66515200

Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

Usługi ubezpieczenia własności

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

19.8.2014 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.8.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.8.2014 (10:30)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

26.8.2014 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.8.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.8.2014 (10:30)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności
ND Nr dokumentu 399776-2014
PD Data publikacji 22/11/2014
OJ Dz.U. S 226
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/11/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/11/2014    S226    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności

2014/S 226-399776

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 1.1.2015 r. do 31.12.2016 r., z podziałem na dwie części” – nr postępowania 054/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 1.1.2015 r. do 31.12.2016 r., z podziałem na dwie części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66515200, 66514110

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 568 089,68 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
054/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 127-226950 z dnia 5.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 400 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 233 468,16 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Część 2 – ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Generali TU S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 460 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 334 621,52 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.11.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 22695020141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 864 dni
Wadium: 57200 ZŁ
Szacowana wartość* 1 906 666 PLN  -  2 860 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 19/08/2014
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-10-20 1 233 468,00
Część 2 – ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Generali TU S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-10-20 334 621,00