Warszawa: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM znak sprawy: AEZ/S-032/2016


Numer ogłoszenia: 22789 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wum.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM znak sprawy: AEZ/S-032/2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku cenowym, o którym mowa w części II SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia, sporządzane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy. 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 3 zawierać będzie: 1) nazwę jednostki Zamawiającego, 2) numer umowy, 3) datę zamówienia, 4) rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia, 5) miejsce dostawy. 5. Zamówienie, o którym mowa ust. 3, będzie przekazane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania. 6. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy zgodnie z adresem wskazanym w zamówieniu tj.: 1) do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, 2) lub bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Zamawiającego określonej w zamówieniu o którym mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w godzinach 8:30 - 14:30. 7. Z uwagi na przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych również do drukowania dokumentacji medycznej, Zamawiający wymaga dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, wyprodukowanych przez producenta sprzętu (opisanych przez Zamawiającego w Załączniku 2 jako wymagany oryginalny materiał eksploatacyjny) i dostawy materiałów eksploatacyjnych równoważnych, dedykowanych do odpowiednich urządzeń drukujących i kopiujących (pozostałe pozycje Załącznika nr 2 Formularza cenowego). 1) Przez oryginalny materiał eksploatacyjny Zamawiający rozumie produkty: a) zalecane przez producenta urządzenia, w których mają być stosowane, nie będące naśladownictwem lub podróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Materiały eksploatacyjne, które producent dopuszcza do użytku w produkowanych przez siebie urządzeniach i których używanie w szczególności nie powoduje cofnięcia lub naruszenia warunków gwarancji urządzenia danego producenta. 2) Przez równoważny materiał eksploatacyjny Zamawiający rozumie produkt: a) fabrycznie nowy lub regenerowany wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, c) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów sprzętu, potwierdzoną przez załączenie do oferty kart katalogowych, folderów, testów wydajnościowych lub innych dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normami ISO/IEC 19572, 19758 i 24711 oraz ich pełną kompatybilność z urządzeniami drukującymi i kopiującymi do których materiały eksploatacyjne zostały wyszczególnione w Formularzu cenowym. d) zapewniający wydruki odpowiadające kolorystyce uzyskiwanej z oryginalnego tuszu/tonera oraz zapewniający jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał eksploatacyjny oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, określony w formularzu cenowym, e) zapewniający pełną współpracę z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem w sposób zgodny z systemem zastosowanym przez producenta urządzenia, f) w żadnym stopniu nie naruszający praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g) w którym wszystkie części są nowe lub regenerowane, wytworzone w cyklu produkcyjnym. 3) Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu do których są przeznaczone oraz termin ważności. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. 8. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta sprzętu, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany materiał eksploatacyjny: 1) posiada co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe, jak materiały eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2. 2) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, 3) jest fabrycznie nowy lub regenerowany, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym,, 4) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 5) pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) jest co najmniej taka sama jak produktów oryginalnych, 9. W przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych, wykona na własny koszt. 10. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu w sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiający dokona naprawy na koszt Wykonawcy. 11. Jeżeli koszt naprawy będzie wyższy niż koszt nowego urządzenia Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany sprzętu na identyczne nowe urządzenie lub urządzenie należące do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony. 12. Jeżeli Wykonawca nie dokona wymiany urządzenia w sytuacji opisanej w ust. 11 Zamawiający wymieni urządzenie na koszt Wykonawcy. 13. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy. 14. W przypadku trzeciej reklamacji dostarczonego w ramach jednego zamówienia równoważnego materiału eksploatacyjnego Wykonawca dostarczy materiał zalecany przez producenta urządzenia drukującego lub kopiującego. 15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył wersje elektroniczne Załącznika nr 2 nagranego na płycie CD/DVD w formacie.xls, co pozwoli na wyeliminowanie ew. omyłek rachunkowych w toku badania i oceny ofert oraz umożliwi wykorzystanie niniejszego załącznika przez Zamawiającego podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne. 16. Wykonawca w terminie do 5 dni, po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej, (przed podpisaniem umowy) dostarczy do Działu Zamówień Publicznych: 1) zdjęcia, na płycie CD/DVD, w formacie JPEG, w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt., wszystkich zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Pliki zawierające fotografie muszą być nazwane oznaczeniami (symbolami) oferowanego materiału eksploatacyjnego (zgodnie z kolumną 2 tabeli.). W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż na 5 dni roboczych przed dokonaniem dostawy materiałów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć w w/w terminie skutkować będzie nieprzyjęciem dostawy. 2) zestawienie, na płycie CD/DVD, w formacie w formacie .xls lub .csv, wszystkich oferowanych materiałów eksploatacyjnych. 17. Miejsce dostawy: Sekcja Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa Tel.: 022 572-02-96 lub inne miejsce, wskazane w zamówieniu. Dostawy do innych miejsc stanowić będą nie więcej niż 4% wszystkich dostaw. W przypadku dostaw do innych miejsc wykonawca z fakturą dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) 2.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty; 3.Wykonawca może wnieść wadium w: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6247 1111 0000 4974 5823 5.Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). 6.Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w zakresie zaoferowanych produktów o których mowa w Rozdziale III ust 7 pkt 2) SIWZ tj. równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1)próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego; Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie dostarczenie razem z ofertą, kart katalogowych, folderów, testów wydajnościowych lub innych dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych oraz ich pełną kompatybilność z urządzeniami dla których Zamawiający wyszczególnił symbole oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w Formularzu cenowym (Załącznik 2 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wydruków ze strony internetowej producenta oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Uwaga! W przypadku materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wycofanych z produkcji lub wyprodukowanych przed wejściem w życie ww. norm lub dla których producent materiałów eksploatacyjnych ich nie stosował, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego, że wydajność zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 1)wycofania z dystrybucji oferowanego materiału eksploatacyjnego i zastąpienia go materiałem eksploatacyjnym należącym do tej samej linii produktowej, dedykowanym do takich samych urządzeń drukujących lub kopiujących, o parametrach co najmniej takich, jak materiał eksploatacyjny oferowany, za cenę nie wyższą niż zaoferowana w postępowaniu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 309.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 309.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia (sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy), zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM znak sprawy: AEZ/S-032/2016


Numer ogłoszenia: 64557 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22789 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM znak sprawy: AEZ/S-032/2016.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku cenowym, o którym mowa w części II SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia, sporządzane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy. 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 3 zawierać będzie: 1) nazwę jednostki Zamawiającego, 2) numer umowy, 3) datę zamówienia, 4) rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia, 5) miejsce dostawy. 5. Zamówienie, o którym mowa ust. 3, będzie przekazane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania. 6. Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy zgodnie z adresem wskazanym w zamówieniu tj.: 1) do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, 2) lub bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Zamawiającego określonej w zamówieniu o którym mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w godzinach 8:30 - 14:30. 7. Z uwagi na przeznaczenie materiałów eksploatacyjnych również do drukowania dokumentacji medycznej, Zamawiający wymaga dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, wyprodukowanych przez producenta sprzętu (opisanych przez Zamawiającego w Załączniku 2 jako wymagany oryginalny materiał eksploatacyjny) i dostawy materiałów eksploatacyjnych równoważnych, dedykowanych do odpowiednich urządzeń drukujących i kopiujących (pozostałe pozycje Załącznika nr 2 Formularza cenowego). 1) Przez oryginalny materiał eksploatacyjny Zamawiający rozumie produkty: a) zalecane przez producenta urządzenia, w których mają być stosowane, nie będące naśladownictwem lub podróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Materiały eksploatacyjne, które producent dopuszcza do użytku w produkowanych przez siebie urządzeniach i których używanie w szczególności nie powoduje cofnięcia lub naruszenia warunków gwarancji urządzenia danego producenta. 2) Przez równoważny materiał eksploatacyjny Zamawiający rozumie produkt: a) fabrycznie nowy lub regenerowany wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, c) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów sprzętu, potwierdzoną przez załączenie do oferty kart katalogowych, folderów, testów wydajnościowych lub innych dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normami ISO/IEC 19572, 19758 i 24711 oraz ich pełną kompatybilność z urządzeniami drukującymi i kopiującymi do których materiały eksploatacyjne zostały wyszczególnione w Formularzu cenowym. d) zapewniający wydruki odpowiadające kolorystyce uzyskiwanej z oryginalnego tuszu/tonera oraz zapewniający jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał eksploatacyjny oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, określony w formularzu cenowym, e) zapewniający pełną współpracę z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem w sposób zgodny z systemem zastosowanym przez producenta urządzenia, f) w żadnym stopniu nie naruszający praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g) w którym wszystkie części są nowe lub regenerowane, wytworzone w cyklu produkcyjnym. 3) Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu do których są przeznaczone oraz termin ważności. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. 8. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta sprzętu, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany materiał eksploatacyjny: 1) posiada co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe, jak materiały eksploatacyjne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2. 2) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, 3) jest fabrycznie nowy lub regenerowany, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym,, 4) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 5) pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) jest co najmniej taka sama jak produktów oryginalnych, 9. W przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych, wykona na własny koszt. 10. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu w sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiający dokona naprawy na koszt Wykonawcy. 11. Jeżeli koszt naprawy będzie wyższy niż koszt nowego urządzenia Wykonawca niezwłocznie dokona wymiany sprzętu na identyczne nowe urządzenie lub urządzenie należące do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony. 12. Jeżeli Wykonawca nie dokona wymiany urządzenia w sytuacji opisanej w ust. 11 Zamawiający wymieni urządzenie na koszt Wykonawcy. 13. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy. 14. W przypadku trzeciej reklamacji dostarczonego w ramach jednego zamówienia równoważnego materiału eksploatacyjnego Wykonawca dostarczy materiał zalecany przez producenta urządzenia drukującego lub kopiującego. 15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył wersje elektroniczne Załącznika nr 2 nagranego na płycie CD/DVD w formacie.xls, co pozwoli na wyeliminowanie ew. omyłek rachunkowych w toku badania i oceny ofert oraz umożliwi wykorzystanie niniejszego załącznika przez Zamawiającego podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne. 16. Wykonawca w terminie do 5 dni, po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej, (przed podpisaniem umowy) dostarczy do Działu Zamówień Publicznych: 1) zdjęcia, na płycie CD/DVD, w formacie JPEG, w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt., wszystkich zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Pliki zawierające fotografie muszą być nazwane oznaczeniami (symbolami) oferowanego materiału eksploatacyjnego (zgodnie z kolumną 2 tabeli.). W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż na 5 dni roboczych przed dokonaniem dostawy materiałów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć w w/w terminie skutkować będzie nieprzyjęciem dostawy. 2) zestawienie, na płycie CD/DVD, w formacie w formacie .xls lub .csv, wszystkich oferowanych materiałów eksploatacyjnych. 17. Miejsce dostawy: Sekcja Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa Tel.: 022 572-02-96 lub inne miejsce, wskazane w zamówieniu. Dostawy do innych miejsc stanowić będą nie więcej niż 4% wszystkich dostaw. W przypadku dostaw do innych miejsc wykonawca z fakturą dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia (sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy), zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 276770,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  355280,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  355280,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  367949,45


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
tel: 225720366, 225720373
fax: 225720363
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2278920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.wum.edu.pl
Informacja dostępna pod: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 309
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM znak sprawy: AEZ/S-032/2016 JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-06-01 355 280,00