Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety. Znak sprawy: AEZ/S-244/2013


Numer ogłoszenia: 228055 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wum.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety. Znak sprawy: AEZ/S-244/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: a) Pakiet nr 1 - Dostawa komory laminarnej (1 szt.) b) Pakiet nr 2 - Dostawa systemu do analizy głosu (1 szt.) c) Pakiet nr 3 - Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem (1 szt.) spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.3 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) dostawa przedmiotu zamówienia na adres wskazany w Protokole odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, instalacja, uruchomienie i kalibracja urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM, przekazanie urządzenia użytkownikowi potwierdzone Protokołem odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.00.00.00-5, 38.51.00.00-3, 31.10.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) wycofania z dystrybucji modelu oferowanego sprzętu i zastąpienia go modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich, jak model oferowany, lub który został udoskonalony, albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak zaoferowana w postępowaniu; 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż dla Pakietu nr 1 i Pakietu nr 3 - 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia terminu realizacji postanowień umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02 - 091 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02 - 091 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1 - Dostawa komory laminarnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komory laminarnej (1 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa systemu do analizy głosu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu do analizy głosu (1 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  31.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem (1 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.51.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 232531 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
228055 - 2013 data 30.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, fax. 22 5720363.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02 - 091 Warszawa.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02 - 091 Warszawa..


Warszawa: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety. Znak sprawy: AEZ/S-244/2013


Numer ogłoszenia: 264357 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 228055 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety. Znak sprawy: AEZ/S-244/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: a) Pakiet nr 1 - Dostawa komory laminarnej (1 szt.) b) Pakiet nr 2 - Dostawa systemu do analizy głosu (1 szt.) c) Pakiet nr 3 - Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem (1 szt.) spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.3 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) dostawa przedmiotu zamówienia na adres wskazany w Protokole odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, instalacja, uruchomienie i kalibracja urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM, przekazanie urządzenia użytkownikowi potwierdzone Protokołem odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.00.00.00-5, 38.51.00.00-3, 31.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1 - Dostawa komory laminarnej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11711,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14404,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  14404,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14404,53


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2 - Dostawa systemu do analizy głosu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DiagNova Technologies Just i Tyc Sp. j., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14643,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17061,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  17061,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17061,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3 - Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELTA OPTICAL G. Matosek, H. Matosek Sp j., Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12357,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14666,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  14666,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23985,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
tel: 225720366, 225720373
fax: 225720363
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22805520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wum.edu.pl
Informacja dostępna pod: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 307, ul. Żwirki i Wigury 61, 02 - 091 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38510000-3 Mikroskopy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 - Dostawa komory laminarnej. MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-12-06 14 404,00
Pakiet nr 2 - Dostawa systemu do analizy głosu DiagNova Technologies Just i Tyc Sp. j.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, woj. dolnośląskie
2013-12-06 17 061,00
Pakiet nr 3 - Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem DELTA OPTICAL G. Matosek, H. Matosek Sp j.
Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
2013-12-06 14 666,00