Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16


Numer ogłoszenia: 229410 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 16..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla każdej z części w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.10-9, 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: część 1- dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lub sieci kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 140.000,00 PLN brutto każda i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone; część 2- dwie roboty budowlane polegające na wymianie okien na drewniane w budynkach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • część 1 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. część 2 - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która odbyła co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych - zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 150, poz. 1579).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa tylko w przypadku: 1. zdarzeń losowych niezależnych od stron, takich jak np. strajk, pożar, brak wody spowodowany awarią u gestora sieci, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi; 2. wydłużenia procedur związanych ze sprowadzeniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją; 3. warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią; 4. konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok.11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok.8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a)średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b)jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Odwodnienie dziedzińca szkoły.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana kanalizacji deszczowej (wymiana rur kanalizacyjnych i dwóch studni kanalizacyjnych) i wymiana istniejącej nawierzchni..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.24.10-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wymiana stolarki okiennej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową (zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora zabytków); -wymiana parapetów; -wymianę lub naprawę zewnętrznych obróbek przyokiennych; - naprawę ościeży okiennych (węgarki, tynki, odnowienie powłok malarskich ościeży, itp.)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.42.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16


Numer ogłoszenia: 238099 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 229410 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 16.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.24.10-9, 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Odwodnienie dziedzińca szkoły


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDOMONTAŻ - POŁUDNIE s.c. Paweł Mrachacz, Dorota Mrachacz, ul. Strzelców Bytomskich 420, 41-935 Bytom, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 171365,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  133593,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  133593,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  133593,87


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wymiana stolarki okiennej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane AGAD Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 406813,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  206410,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  206410,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  325221,68


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22941020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok.11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odwodnienie dziedzińca szkoły Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDOMONTAŻ - POŁUDNIE s.c. Paweł Mrachacz, Dorota Mrachacz
ul. Strzelców Bytomskich 420, 41-935 Bytom, woj. śląskie
2011-09-06 133 593,00
Wymiana stolarki okiennej Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane AGAD Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
2011-09-06 206 410,00