Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi usuwania chwastów
ND Nr dokumentu 23013-2015
PD Data publikacji 22/01/2015
OJ Dz.U. S 15
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/01/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 02/03/2015
DT Termin 02/03/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
OC Pierwotny kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/01/2015    S15    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi usuwania chwastów

2015/S 015-023013

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 26 części” - nr postępowania 005/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 26 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 140 148,31 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581.
Szacunkowa wartość bez VAT: 366 713,28 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584.
Szacunkowa wartość bez VAT: 499 383,90 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568.
Szacunkowa wartość bez VAT: 831 729,90 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616.
Szacunkowa wartość bez VAT: 329 193,54 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563.
Szacunkowa wartość bez VAT: 366 315,32 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617.
Szacunkowa wartość bez VAT: 337 134,96 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876.
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 850 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 579, 580, 639,
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 579, 580, 639,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 579, 580, 639,
Szacunkowa wartość bez VAT: 145 650 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626.
Szacunkowa wartość bez VAT: 295 123,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677.
Szacunkowa wartość bez VAT: 275 489,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu na drogach wojewódzkich nr: 614, 645, 647.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu na drogach wojewódzkich nr: 614, 645, 647.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu na drogach wojewódzkich nr: 614, 645, 647.
Szacunkowa wartość bez VAT: 237 444,78 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 618, 622, 630, 632.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 618, 622, 630, 632.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 618, 622, 630, 632.
Szacunkowa wartość bez VAT: 430 625,10 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632.
Szacunkowa wartość bez VAT: 569 202,75 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 636, 637, 638.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 636, 637, 638.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 636, 637, 638.
Szacunkowa wartość bez VAT: 182 250 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632.
Szacunkowa wartość bez VAT: 462 366,75 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 802, 803, 811.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 802, 803, 811.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 802, 803, 811.
Szacunkowa wartość bez VAT: 428 482,62 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 697.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 697.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 697.
Szacunkowa wartość bez VAT: 334 269,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694.
Szacunkowa wartość bez VAT: 293 955 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 733, 740, 749.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 733, 740, 749.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 733, 740, 749.
Szacunkowa wartość bez VAT: 286 806 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Zadanie nr 20 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 725, 728.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 725, 728.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 725, 728.
Szacunkowa wartość bez VAT: 174 631,73 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Zadanie nr 21 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 737, 738, 787.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 737, 738, 787.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 737, 738, 787.
Szacunkowa wartość bez VAT: 241 131,30 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754.
Szacunkowa wartość bez VAT: 197 847,54 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Zadanie nr 23 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879.
Szacunkowa wartość bez VAT: 521 278,74 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Zadanie nr 24 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807.
Szacunkowa wartość bez VAT: 367 194 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Zadanie nr 25 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876.
Szacunkowa wartość bez VAT: 519 192 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769.
1)Krótki opis
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

3)Wielkość lub zakres
Koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769.
Szacunkowa wartość bez VAT: 374 886,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1 4 880 PLN słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych
Część 2 6 650 PLN słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych
Część 4 4 380 PLN słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych
Część 5 4 880 PLN słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych
Część 6 4 490 PLN słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych
Część 7 950 PLN słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych
Część 8 1 940 PLN słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych
Część 9 3 930 PLN słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych
Część 10 3 670 PLN słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych
Część 11 3 160 PLN słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych
Część 12 5 740 PLN słownie: pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych
Część 13 7 580 PLN słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych
Część 14 2 430 PLN słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych
Część 15 6 160 PLN słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych
Część 16 5 710 PLN słownie: pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych
Część 17 4 450 PLN słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych
Część 18 3 910 PLN słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych
Część 19 3 820 PLN słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych
Część 20 2 320 PLN słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych
Część 21 3 210 PLN słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych
Część 22 2 630 PLN słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych
Część 23 6 950 PLN słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych
Część 24 4 890 PLN słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych
Część 25 6 920 PLN słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych
Część 26 4 990 PLN słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania i numer części).
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia
o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056. W tytule przelewu należy podać numer postępowania i części zamówienia, którego dotyczy.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.
8.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
8.5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
8.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.
8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie odbędzie się fakturami częściowymi (jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu) wystawionymi na podstawie protokołów częściowych zatwierdzonych przez Dyrektora Rejonu Drogowego.
2. Rozliczenie końcowe odbędzie się fakturą końcową wystawioną po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
3. Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego lub końcowego Zamówienia.
4. Zamawiający dokona zapłaty następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
6. Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy: ...
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
3.3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 8, ppkt. 9, ppkt. 10, oraz ppkt. 13 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 11 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi.
12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
12.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.14 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt 8,9,10, 11, 12, 13, 14 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4, 5, 6, 7 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na utrzymaniu terenów zielonych (np. koszenie traw, chwastów, samosiejek i odrostów itp.) o wartości każde nie mniejszej niż:
Część 1 132 000 PLN brutto
Część 2 179 000 PLN brutto
Część 3 299 000 PLN brutto
Część 4 118 000 PLN brutto
Część 5 131 000 PLN brutto
Część 6 121 000 PLN brutto
Część 7 25 000 PLN brutto
Część 8 52 000 PLN brutto
Część 9 106 000 PLN brutto
Część 10 99 000 PLN brutto
Część 11 85 000 PLN brutto
Część 12 155 000 PLN brutto
Część 13 204 000 PLN brutto
Część 14 65 000 PLN brutto
Część 15 166 000 PLN brutto
Część 16 154 000 PLN brutto
Część 17 120 000 PLN brutto
Część 18 105 000 PLN brutto
Część 19 103 000 PLN brutto
Część 20 62 000 PLN brutto
Część 21 86 000 PLN brutto
Część 22 71 000 PLN brutto
Część 23 187 000 PLN brutto
Część 24 132 000 PLN brutto
Część 25 187 000 PLN brutto
Część 26 134 000 PLN brutto.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:
2 osobami – posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym lub rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym.
Do każdej części mogą być te same osoby.
3) dysponują urządzeniami technicznymi dla części 19, 20, 21 i 22, zgodnie z poniższym wykazem:
Część 19 – Obwód Drogowy Potworów
1. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką na wysięgniku – 2 sztuki
2. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką bijakową – 1 sztuka
3. Wykaszarki spalinowe – 5 sztuk
Część 20 – Obwód Drogowy Nowe Miasto
1. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką na wysięgniku – 2 sztuki
2. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką bijakową – 1 sztuka
3. Wykaszarki spalinowe – 4 sztuki
Część 21 – Obwód Drogowy Siczki
1. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką na wysięgniku – 2 sztuki
2. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką bijakową – 1 sztuka
3. Wykaszarki spalinowe – 5 sztuk
Część 22 – Obwód Drogowy Radom
1. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką na wysięgniku – 2 sztuki
2. Ciągnik rolniczy wraz z kosiarką bijakową – 1 sztuka
3. Wykaszarki spalinowe – 5 sztuk
Dla pozostałych części brak opisu spełnienia warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
7. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin przystąpienia do wykonywana usługi. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
005/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.3.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.3.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.3.2015 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Warszawa.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015 r.
Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.
19.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z p. 8 Części I SIWZ.
19.2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.3. Ubezpieczenie robót.
19.3.1. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2015 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
19.3.2. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 250 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
19.3.3. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy i koordynatorowi prac w danym Obwodzie Drogowym MZDW po podpisaniu umowy.
19.3.4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą koordynatora prac lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.1.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi usuwania chwastów
ND Nr dokumentu 28898-2015
PD Data publikacji 27/01/2015
OJ Dz.U. S 18
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 22/01/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 02/03/2015
DT Termin 02/03/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
OC Pierwotny kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
RC Kod NUTS PL12

27/01/2015    S18    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi usuwania chwastów

2015/S 018-028898

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.1.2015, 2015/S 15-023013)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77312000, 77312100

Usługi usuwania chwastów

Usługi odchwaszczania

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

7. Wadium

7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 1 4 880 zł słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych

Część 2 6 650 zł słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych

Część 4 4 380 zł słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych

Część 5 4 880 zł słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych

Część 6 4 490 zł słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych Część 7 950 zł słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych

Część 8 1 940 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych

Część 9 3 930 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych

Część 10 3 670 zł słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych

Część 11 3 160 zł słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych

Część 12 5 740 zł słownie: pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych

Część 13 7 580 zł słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych

Część 14 2 430 zł słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych

Część 15 6 160 zł słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych

Część 16 5 710 zł słownie: pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych

Część 17 4 450 zł słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych

Część 18 3 910 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych

Część 19 3 820 zł słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych

Część 20 2 320 zł słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych

Część 21 3 210 zł słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych

Część 22 2 630 zł słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych

Część 23 6 950 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych

Część 24 4 890 zł słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych Część 25 6 920 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych

Część 26 4 990 zł słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych

7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania i numer części).

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.

7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które

w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia

o wycofaniu się.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:

1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056. W tytule przelewu należy podać numer postępowania i części zamówienia, którego dotyczy.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.

8.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

8.5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia

w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

8.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.

8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

7. Wadium

7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 1 4 880 PLN słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych

Część 2 6 650 PLN słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych

Część 3 11 080 PLN słownie: jedenaście tysięcy osiemdziesiąt złotych

Część 4 4 380 PLN słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych

Część 5 4 880 PLN słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych

Część 6 4 490 PLN słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych

Część 7 950 PLN słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych

Część 8 1 940 PLN słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych

Część 9 3 930 PLN słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych

Część 10 3 670 PLN słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych

Część 11 3 160 PLN słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych

Część 12 5 740 PLN słownie: pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych

Część 13 7 580 PLN słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych

Część 14 2 430 PLN słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych

Część 15 6 160 PLN słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych

Część 16 5 710 PLN słownie: pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych

Część 17 4 450 PLN słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych

Część 18 3 910 PLN słownie: trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych

Część 19 3 820 PLN słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych

Część 20 2 320 PLN słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych

Część 21 3 210 PLN słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych

Część 22 2 630 PLN słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych

Część 23 6 950 PLN słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych

Część 24 4 890 PLN słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych

Część 25 6 920 PLN słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych

Część 26 4 990 PLN słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych.

7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, nr postępowania i nr części);

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.

7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:

1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056. W tytule przelewu należy podać numer postępowania i części zamówienia, którego dotyczy;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.

8.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

8.5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

8.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.

8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi usuwania chwastów
ND Nr dokumentu 228082-2015
PD Data publikacji 01/07/2015
OJ Dz.U. S 124
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 26/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
OC Pierwotny kod CPV 77312000 - Usługi usuwania chwastów
77312100 - Usługi odchwaszczania
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/07/2015    S124    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi usuwania chwastów

2015/S 124-228082

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 26 części” – nr postępowania 005/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 26 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77312000, 77312100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 970 340,54 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Termin przystąpienia do wykonywana usługi. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
005/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 15-023013 z dnia 22.1.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2001/S 18-028898 z dnia 27.1.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 1 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe „Trans – US” Leszek Pieniążek
Ul. Kościuszkowców 16A
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 366 713,28 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 173 238,03 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma „Dab”, Tomasz Kalisiak
Brzozów Stary 104
96-521 Brzozów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 499 383,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 135 860 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 3 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bogdan Głuchowski P.H.U. „PRIMA”
Karwowo 3
96-500 Sochaczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 831 729,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 235 757,87 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 4 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ewelina Balcerzak, FHU „ER-TRANS”
Karwacz 13
06-300 Przasnysz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 329 193,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 179 298,23 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 5 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Piotr Stańczak „STANDREW” Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
Uzdowo 6
13-214 Uzdowo

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 366 315,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 145 612,23 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DROGSAN, Knieć Barbara
ul. Warszawska 22a
06-230 Różan
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 337 134,96 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 142 608,43 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 7 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Wielobranżowych, Jolanta Generalczyk
ul. Wiejska 13
05-805 Otrębusy
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 71 850 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 38 966,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 8 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 579, 580, 639,
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.H.U. „PRIMA”, Bogdan Głuchowski
Karwowo 8,
96-500 Sochaczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 145 650 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 70 675,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 9 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

DRWALEX Wiesław Grzyb
Ul. Spokojna 7 Lelis
07-402 Białobiel

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 295 123,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 177 028,85 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: Zadanie nr 10 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
Młynowo 20
11-700 Mragowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 275 489,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 172 866,53 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: Zadanie nr 11 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu na drogach wojewódzkich nr: 614, 645, 647.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
Młynowo 20
11-700 Mrągowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 237 444,78 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 156 963,14 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: Zadanie nr 12 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 618, 622, 630, 632
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wacław Chyliński, Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni
ul. Łąkowa 26A
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 430 625,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 182 682,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: Zadanie nr 13 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

DRWALEX Wiesław Grzyb
Ul. Spokojna 7 Lelis
07-402 Białobiel
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 569 202,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 305 521,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: Zadanie nr 14 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 636, 637, 638.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127
05-319 Cegłów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 182 250 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 61 236 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: Zadanie nr 15 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127
05-319 Cegłów

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 462 366,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 170 960,59 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: Zadanie nr 16 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 802, 803, 811
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127
05-319 Cegłów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 428 482,62 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 189 417,55 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: Zadanie nr 17 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 697.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
Młynowo 20
11-700 Mrągowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 334 269,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 113 106,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: Zadanie nr 18 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127
05-319 Cegłów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 293 955 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 140 316,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: Zadanie nr 19 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 733, 740, 749
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Józef Matysek
Smardzew 12
26-807 Radzanów

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 286 806 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 132 481,66 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: Zadanie nr 20 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 725, 728.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PUH MATI Mateusz Matysek
Smardzew 12
26-807 Radzanów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 174 631,73 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 97 712,87 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: Zadanie nr 21 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 737, 738, 787
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm:Lider: PUH Ogrodnik E. Fereniec
ul. G. Bacewicz 33
26-600 Radom
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 241 131,30 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 111 439,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: Zadanie nr 22 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: Lider: PUH Ogrodnik E. Fereniec
ul. G. Bacewicz 33
26-600 Radom
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 197 847,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 105 897,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Część nr: 23 - Nazwa: Zadanie nr 23 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe Asenizacyjne Roboty Ziemne Henryk Zadrożny
Kąty, ul. Królewska 54
05-340 Kołbiel
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 521 278,74 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 235 552,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 24 Część nr: 24 - Nazwa: Zadanie nr 24 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SORTED Paweł Kozłowski
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B
05-500 Piaseczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 367 194 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 140 830,92 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: Zadanie nr 25 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„ELBET” Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7
05-825 Grodzisk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 519 192 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 182 780,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 26 Część nr: 26 - Nazwa: Zadanie nr 26 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych, Matysek Józef
Smardzew 12
26-807 Radzanów

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 374 886,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 147 520,39 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.6.2015

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-03-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2301320151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-01-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3527640 ZŁ
Szacowana wartość* 117 588 000 PLN  -  176 382 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 26
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 02/03/2015
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77312000-0 Usługi usuwania chwastów
77312100-1 Usługi odchwaszczania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie na drogach wojewódzkich nr: 265, 564, 573, 574, 577, 581. Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe „Trans – US” Leszek Pieniążek
Ul. Kościuszkowców 16A, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-29 173 238,00
Zadanie nr 2 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach na drogach wojewódzkich nr: 575, 577, 583, 584. Firma „Dab”, Tomasz Kalisiak
Brzozów Stary 104, 96-521 Brzozów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 135 860,00
Zadanie nr 3 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku na drogach wojewódzkich nr: 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568. Bogdan Głuchowski P.H.U. „PRIMA”
Karwowo 3, 96-500 Sochaczew, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 235 757,00
Zadanie nr 4 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku na drogach wojewódzkich nr: 544, 563, 616. Ewelina Balcerzak, FHU „ER-TRANS”
Karwacz 13, 06-300 Przasnysz, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-29 179 298,00
Zadanie nr 5 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie na drogach wojewódzkich nr: 541, 561, 563 Piotr Stańczak „STANDREW” Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-04-28 145 612,00
Zadanie nr 6 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie na drogach wojewódzkich nr: 615, 616, 617. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DROGSAN, Knieć Barbara
ul. Warszawska 22a, 06-230 Różan, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 142 608,00
Zadanie nr 7 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 579, 700, 701, 719, 720, 876. Zakład Usług Wielobranżowych, Jolanta Generalczyk
ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 38 966,00
Zadanie nr 8 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach na drogach wojewódzkich nr: 565, 575, 579, 580, 639, P.H.U. „PRIMA”, Bogdan Głuchowski
Karwowo 8,, 96-500 Sochaczew, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 70 675,00
Zadanie nr 9 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu na drogach wojewódzkich nr: 544, 626 DRWALEX Wiesław Grzyb
Ul. Spokojna 7 Lelis, 07-402 Białobiel, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 177 028,00
Zadanie nr 10 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie na drogach wojewódzkich nr: 627, 677. Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
Młynowo 20, 11-700 Mragowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-04-28 172 866,00
Zadanie nr 11 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu na drogach wojewódzkich nr: 614, 645, 647. Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
Młynowo 20, 11-700 Mrągowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-04-28 156 963,00
Zadanie nr 12 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim na drogach wojewódzkich nr: 571, 618, 622, 630, 632 Wacław Chyliński, Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni
ul. Łąkowa 26A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-29 182 682,00
Zadanie nr 13 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku na drogach wojewódzkich nr: 565, 570, 571, 620, 632. DRWALEX Wiesław Grzyb
Ul. Spokojna 7 Lelis, 07-402 Białobiel, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 305 521,00
Zadanie nr 14 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 3 na drogach wojewódzkich nr: 636, 637, 638. PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127, 05-319 Cegłów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 61 236,00
Zadanie nr 15 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Nr 4 na drogach wojewódzkich nr: 618, 629, 631, 632. PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127, 05-319 Cegłów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 170 960,00
Zadanie nr 16 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach na drogach wojewódzkich nr: 698, 802, 803, 811 PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127, 05-319 Cegłów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 189 417,00
Zadanie nr 17 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie na drogach wojewódzkich nr: 637, 697. Usługi Leśne Jacek Dąbkowski
Młynowo 20, 11-700 Mrągowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-04-28 113 106,00
Zadanie nr 18 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim na drogach wojewódzkich nr: 627, 694. PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127, 05-319 Cegłów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 140 316,00
Zadanie nr 19 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie na drogach wojewódzkich nr: 727, 732, 733, 740, 749 Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych Józef Matysek
Smardzew 12, 26-807 Radzanów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 132 481,00
Zadanie nr 20 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą na drogach wojewódzkich nr: 725, 728. PUH MATI Mateusz Matysek
Smardzew 12, 26-807 Radzanów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 97 712,00
Zadanie nr 21 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach na drogach wojewódzkich nr: 691, 737, 738, 787 Konsorcjum Firm:Lider: PUH Ogrodnik E. Fereniec
ul. G. Bacewicz 33, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 111 439,00
Zadanie nr 22 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu na drogach wojewódzkich nr: 727, 733, 744, 754. Konsorcjum Firm: Lider: PUH Ogrodnik E. Fereniec
ul. G. Bacewicz 33, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 105 897,00
Zadanie nr 23 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku na drogach wojewódzkich nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879. Usługi Transportowe Asenizacyjne Roboty Ziemne Henryk Zadrożny
Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 235 552,00
Zadanie nr 24 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach na drogach wojewódzkich nr: 736, 801, 807 SORTED Paweł Kozłowski
Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 140 830,00
Zadanie nr 25 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie na drogach wojewódzkich nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876 „ELBET” Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 182 780,00
Zadanie nr 26 – koszenie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce na drogach wojewódzkich nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769. Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych, Matysek Józef
Smardzew 12, 26-807 Radzanów, woj. MAZOWIECKIE
2015-04-28 147 520,00