Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl


Numer ogłoszenia: 23019 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.nowytomysl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych w okresie wiosennym i jesiennym o szacunkowej łącznej powierzchni około 2.368.000 m2 poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie: a) profilowanie drogi równiarką w sposób taki aby zapewnić nawierzchni gruntowej odpowiednie odwodnienie; b) wyprofilowany odcinek zagęścić walcem o masie mini. 10 ton; c) wykonawca zobowiązany jest dokonać usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak: gałęzie, duże kamienie; z podziałem na Rejony : I REJON - 465.000m2, II REJON - 334.000m2, III REJON - 385.000m2 z przeznaczeniem do realizacji w cyklu wiosenno-jesiennym. Łączna powierzchnia dróg gminnych gruntowych przeznaczonych do mechanicznego profilowania i wałowania w okresie wiosenno - jesiennym wynosi 2.368.000,00 m2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta częściowa może być złożona na jeden lub na większą ilość części - rejonów wyszczególnionych w załączniku nr 10 do SIWZ, tj. w Przedmiarze robót. Wykaz części zamówienia: I część zamówienia- I REJON 1 Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie sołectw: Boruja Kościelna Nowa Boruja Grubsko Jastrzębsko Sękowo Chojniki Szarki Paproć Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 465.000m2 II część zamówienia- II REJON 2 Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie sołectw: Cicha Góra Bukowiec Sątopy Róża Nowa Róża Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 334.000m2 III część zamówienia- REJON 3 Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie miasta Nowy Tomyśl i sołectw: Wytomyśl Kozie Laski Glinno Przyłęk Stary Tomyśl Nowy Tomyśl Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 385.000m2.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości I część zamówienia: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych ), II część zamówienia: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych ), III część zamówienia: 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych ) zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.), 2. Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21-03-2016 r., do godz. 13.00 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: -Wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt.2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem Wadium nr części zamówienia - Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) Niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. Na zasadach spełnia- nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. równanie i -lub profilowanie i-lub utwardzanie dróg gruntowych (kruszywem drogowym, gruzem, destruktem asfaltowym) o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda robota, i załączą dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,którzy przedłożą wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia. Wykonawcy muszą dysponować minimum następującym potencjałem technicznym: -równiarka drogowa samojezdna w ilości 1 szt., - walec wibracyjny samojezdny (mini. 10 ton i więcej) w ilości 1 szt


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponować będą na czas realizacji zamówienia minimum jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi oraz która będzie posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedłożą aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas reakcji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.03.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl pokój 28 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
I część zamówienia- REJON 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie sołectw: Boruja Kościelna Nowa Boruja Grubsko Jastrzębsko Sękowo Chojniki Szarki Paproć Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 465.000m2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas reakcji - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
II część zamówienia- REJON 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie sołectw: Cicha Góra Bukowiec Sątopy Róża Nowa Róża Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 334.000m2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas reakcji - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
III część zamówienia- REJON 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie miasta Nowy Tomyśl i sołectw: Wytomyśl Kozie Laski Glinno Przyłęk Stary Tomyśl Nowy Tomyśl Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 385.000m2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas reakcji - 10


Nowy Tomyśl: Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl.


Numer ogłoszenia: 84488 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23019 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych w okresie wiosennym i jesiennym o szacunkowej łącznej powierzchni około 2.368.000 m2 poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie: a) profilowanie drogi równiarką w sposób taki aby zapewnić nawierzchni gruntowej odpowiednie odwodnienie; b) wyprofilowany odcinek zagęścić walcem o masie mini. 10 ton; c) wykonawca zobowiązany jest dokonać usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak: gałęzie, duże kamienie; z podziałem na Rejony : I REJON - 465.000m2, II REJON - 334.000m2, III REJON - 385.000m2 z przeznaczeniem do realizacji w cyklu wiosenno-jesiennym. Łączna powierzchnia dróg gminnych gruntowych przeznaczonych do mechanicznego profilowania i wałowania w okresie wiosenno - jesiennym wynosi 2.368.000,00 m2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta częściowa może być złożona na jeden lub na większą ilość części - rejonów wyszczególnionych w załączniku nr 10 do SIWZ, tj. w Przedmiarze robót. Wykaz części zamówienia: I część zamówienia- I REJON 1 Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie sołectw: Boruja Kościelna Nowa Boruja Grubsko Jastrzębsko Sękowo Chojniki Szarki Paproć Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 465.000m2 II część zamówienia- II REJON 2 Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie sołectw: Cicha Góra Bukowiec Sątopy Róża Nowa Róża Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 334.000m2 III część zamówienia- REJON 3 Naprawa dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i wałowanie w obrębie miasta Nowy Tomyśl i sołectw: Wytomyśl Kozie Laski Glinno Przyłęk Stary Tomyśl Nowy Tomyśl Szacunkowa ilość powierzchni dróg : 385.000m2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
I część zamówienia- REJON 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 158100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  102951,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  102951,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  148707,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
II część zamówienia- REJON 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 113560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73947,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  73947,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106813,20


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
III część zamówienia- REJON 3.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo- Transportowy Marian Gmiąt, ul. Chmielinko 19 , Lwówek, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113652,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  113652,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142065,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2301920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-03-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 284 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.bip.nowytomysl.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
I część zamówienia- REJON 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo transportowe Krzysztof Nadobnik
ul. Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
2016-04-11 102 951,00
II część zamówienia- REJON 2 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo transportowe Krzysztof Nadobnik
ul. Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
2016-04-11 73 947,00
III część zamówienia- REJON 3. Zakład Usługowo- Transportowy Marian Gmiąt
ul. Chmielinko 19 , Lwówek, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
2016-04-11 113 652,00