Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wyruszeń, z podziałem na 25 części - nr postępowania 004/13


Numer ogłoszenia: 23106 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wyruszeń, z podziałem na 25 części - nr postępowania 004/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wyruszeń, z podziałem na 25 części - nr postępowania 004/13.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 25.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 1280,00 zł brutto Zadanie 2 1750,00 zł brutto Zadanie 3 1830,00 zł brutto Zadanie 4 1970,00 zł brutto Zadanie 5 2370,00 zł brutto Zadanie 6 1650,00 zł brutto Zadanie 7 6200,00 zł brutto Zadanie 8 5950,00 zł brutto Zadanie 9 2370,00 zł brutto Zadanie 10 2340,00 zł brutto Zadanie 11 3650,00 zł brutto Zadanie 12 3650,00 zł brutto Zadanie 13 3650,00 zł brutto Zadanie 14 3650,00 zł brutto Zadanie 15 2380,00 zł brutto Zadanie 16 1540,00 zł brutto Zadanie 17 1760,00 zł brutto Zadanie 18 1620,00 zł brutto Zadanie 19 1620,00 zł brutto Zadanie 20 1620,00 zł brutto Zadanie 21 1620,00 zł brutto Zadanie 22 3970,00 zł brutto Zadanie 23 2570,00 zł brutto Zadanie 24 3250,00 zł brutto Zadanie 25 3200,00 zł brutto 7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 39500,00 zł brutto Zadanie 2: 54000,00 zł brutto Zadanie 3: 56500,00 zł brutto Zadanie 4: 60000,00 zł brutto Zadanie 5: 73000,00 zł brutto Zadanie 6: 50500,00 zł brutto Zadanie 7: 191000,00 zł brutto Zadanie 8: 183000,00 zł brutto Zadanie 9: 73000,00 zł brutto Zadanie 10: 72000,00 zł brutto Zadanie 11: 112500,00 zł brutto Zadanie 12: 112500,00 zł brutto Zadanie 13: 112500,00 zł brutto Zadanie 14: 112500,00 zł brutto Zadanie 15: 73000,00 zł brutto Zadanie 16: 47500,00 zł brutto Zadanie 17: 54000,00 zł brutto Zadanie 18: 50000,00 zł brutto Zadanie 19: 50000,00 zł brutto Zadanie 20: 50000,00 zł brutto Zadanie 21: 50000,00 zł brutto Zadanie 22: 122000,00 zł brutto Zadanie 23: 79000,00 zł brutto Zadanie 24: 100000,00 zł brutto Zadanie 25: 98500,00 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: - 1 osobą - Kierownik budowy - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu przynajmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 39500,00 zł brutto Zadanie 2: 54000,00 zł brutto Zadanie 3: 56500,00 zł brutto Zadanie 4: 60000,00 zł brutto Zadanie 5: 73000,00 zł brutto Zadanie 6: 50500,00 zł brutto Zadanie 7: 191000,00 zł brutto Zadanie 8: 183000,00 zł brutto Zadanie 9: 73000,00 zł brutto Zadanie 10: 72000,00 zł brutto Zadanie 11: 112500,00 zł brutto Zadanie 12: 112500,00 zł brutto Zadanie 13: 112500,00 zł brutto Zadanie 14: 112500,00 zł brutto Zadanie 15: 73000,00 zł brutto Zadanie 16: 47500,00 zł brutto Zadanie 17: 54000,00 zł brutto Zadanie 18: 50000,00 zł brutto Zadanie 19: 50000,00 zł brutto Zadanie 20: 50000,00 zł brutto Zadanie 21: 50000,00 zł brutto Zadanie 22: 122000,00 zł brutto Zadanie 23: 79000,00 zł brutto Zadanie 24: 100000,00 zł brutto Zadanie 25: 98500,00 zł brutto


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 (Wykonawca może polegać na wiedzy i oświadczeniu ...)winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 12.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 3 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4 (wykaz robót ...), 5 (wykaz osób ...), 6 (ośwaidczenia ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.02.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
ZADANIE 1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego w Gostyninie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego w Gostyninie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
ZADANIE 2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego w Sannikach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego w Sannikach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
ZADANIE 3 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego Nr 3 w Bielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego Nr 3 w Bielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
ZADANIE 4 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
ZADANIE 5 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
ZADANIE 6 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowy w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowy w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
ZADANIE 7 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim - Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim - Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
ZADANIE 8 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim - Obwodu Drogowego Łazy..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim - Obwodu Drogowego Łazy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
ZADANIE 9 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Czerwin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Czerwin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
ZADANIE 10 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Krasnosielc..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Krasnosielc..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
ZADANIE 11 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
ZADANIE 12 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 2 w Nasielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 2 w Nasielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
ZADANIE 13 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
ZADANIE 14 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
ZADANIE 15 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce - Obwodu Drogowego Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce - Obwodu Drogowego Siedlce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
ZADANIE 16 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce - Obwodu Drogowego Węgrów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce - Obwodu Drogowego Węgrów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
ZADANIE 17 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce - Obwodu Drogowego Kosów Lacki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce - Obwodu Drogowego Kosów Lacki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
ZADANIE 18 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Potworowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Potworowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
ZADANIE 19 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
ZADANIE 20 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Siczkach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Siczkach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
ZADANIE 21 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Radomiu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Radomiu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
ZADANIE 22 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
ZADANIE 23 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Maciejowice..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Maciejowice..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
ZADANIE 24 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Piaseczno.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
ZADANIE 25 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Warka..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Warka..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wyruszeń, z podziałem na 25 części - nr postępowania 004/13


Numer ogłoszenia: 150304 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23106 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wyruszeń, z podziałem na 25 części - nr postępowania 004/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wyruszeń, z podziałem na 25 części.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Gostynin-Płock-OD w Gostyninie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-550 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 96502,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67622,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  67622,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67622,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Gostynin - Płock - OD w Sannikach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M. Opasiński Zakład Usługowy Opa - Projekt, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131475,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52490,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  52490,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90709,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Gostynin - Płock-OD Nr 3 w Bielsku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 137850,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  71112,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  71112,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124795,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Ciechanowie - OD nr 1 w Grudusku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jan Kaczmarczyk Drogi i Mosty, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 147757,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  245755,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  245755,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1095974,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Ciechanowie-OD nr 2 w Żurominie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowch Sp. z o.o., ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  268632,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  268632,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1025082,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie w Ciechanowie-OD nr 3 w Ciechanowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jan Kaczmarczyk Drogi i Mosty, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 124080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  151143,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  151143,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  468954,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Grodzisku Maz-OD Grodzisk Maz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog - Rem Sp. z o.o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 468000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215680,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  215680,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  282100,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Grodzisku Maz-OD Łazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog - Rem Sp. z o.o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 446400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198337,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  198337,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  257869,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Ostrołęka-OD Czerwin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fedro Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178132,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  130338,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  130338,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  161799,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Ostrołęka-OD Krasnosielc


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 175500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  146124,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  146124,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  152743,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 1 w Nowym Dworze Maz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otowck, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 274320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79979,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  79979,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  164957,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 2 w Nasielsku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towem Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 274320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79979,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  79979,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172455,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 3 w Wołominie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 274320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79979,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  79979,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  162433,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 4 w Wołominie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiegp 73k, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 274320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79979,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  79979,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  152435,97


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Węgrów-Siedlce-OD Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178575,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  108473,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  108473,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  154611,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Węgrów-Siedlce-OD Węgrów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 116100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82902,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  82902,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90282,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Węgrów-Siedlce-OD Kosów Lacki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiortwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 132183,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82908,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  82908,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102685,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Potworowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt M. Jaworski i H. Karcz Sp.J., ul. Rodziny Ziętalów 5a, 26-618 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121965,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76758,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  76758,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97920,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Nowym Mieście nad Pilicą


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stanisław Sowiński Firma Wielobranżowa Deso, Dębnowola 51, 05-600 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121905,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76573,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  76573,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104550,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Siczkach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zyko - Dróg Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58892,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  58892,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94087,62


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Radomiu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt M.Jaworski i H. Karcz Sp.J., ul. Rodziny Ziętalów 5a, 26-618 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121982,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58182,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  58182,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93559,09


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Otwock


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 297814,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  134500,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  134500,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  238872,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Maciejowice


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 192823,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87084,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  87084,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  154661,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Piaseczno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskego 73k, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 243889,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  117489,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  117489,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  329227,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Warka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Towemo Szczygieł Monika Anna, ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 241029,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  116112,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  116112,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2310620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 109 dni
Wadium: 71 ZŁ
Szacowana wartość* 2 366 PLN  -  3 550 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 25
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Gostynin-Płock-OD w Gostyninie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-550 Gostynin, woj. mazowieckie
2013-04-16 67 622,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Gostynin - Płock - OD w Sannikach M. Opasiński Zakład Usługowy Opa - Projekt
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2013-04-16 52 490,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Gostynin - Płock-OD Nr 3 w Bielsku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. mazowieckie
2013-04-16 71 112,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Ciechanowie - OD nr 1 w Grudusku Jan Kaczmarczyk Drogi i Mosty
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
2013-04-16 245 755,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Ciechanowie-OD nr 2 w Żurominie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowch Sp. z o.o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, woj. mazowieckie
2013-04-16 268 632,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie w Ciechanowie-OD nr 3 w Ciechanowie Jan Kaczmarczyk Drogi i Mosty
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
2013-04-16 151 143,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Grodzisku Maz-OD Grodzisk Maz Drog - Rem Sp. z o.o.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-04-16 215 680,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD w Grodzisku Maz-OD Łazy Drog - Rem Sp. z o.o.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-04-16 198 337,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Ostrołęka-OD Czerwin Fedro Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, woj. mazowieckie
2013-04-16 130 338,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Ostrołęka-OD Krasnosielc Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Ostrada Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
2013-04-16 146 124,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 1 w Nowym Dworze Maz PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otowck, woj. mazowieckie
2013-04-16 79 979,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 2 w Nasielsku PHU Towem Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 79 979,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 3 w Wołominie PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 79 979,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Wołomin-OD nr 4 w Wołominie PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiegp 73k, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 79 979,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Węgrów-Siedlce-OD Siedlce Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. mazowieckie
2013-04-16 108 473,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Węgrów-Siedlce-OD Węgrów Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. mazowieckie
2013-04-16 82 902,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Węgrów-Siedlce-OD Kosów Lacki Przedsiębiortwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. mazowieckie
2013-04-16 82 908,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Potworowie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt M. Jaworski i H. Karcz Sp.J.
ul. Rodziny Ziętalów 5a, 26-618 Radom, woj. mazowieckie
2013-04-16 76 758,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Nowym Mieście nad Pilicą Stanisław Sowiński Firma Wielobranżowa Deso
Dębnowola 51, 05-600 Warka, woj. mazowieckie
2013-04-16 76 573,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Siczkach Zyko - Dróg Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2013-04-16 58 892,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Radom-OD w Radomiu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt M.Jaworski i H. Karcz Sp.J.
ul. Rodziny Ziętalów 5a, 26-618 Radom, woj. mazowieckie
2013-04-16 58 182,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Otwock PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 134 500,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Maciejowice PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 87 084,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Piaseczno PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskego 73k, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 117 489,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich-likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie RD Otwock-Piaseczno-OD Warka PHU Towemo Szczygieł Monika Anna
ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
2013-04-16 116 112,00