Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Wykonanie równania lub korytowania i wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony.


Numer ogłoszenia: 23432 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0610


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie równania lub korytowania i wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Boruja Kościelna - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - 77.000,0 m2, - Grubsko - 69.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - 38.000,0 m2, - Sękowo - 68.000,0 m2, - Chojniki - 39.000,0 m2, - Szarki - 60.000,0 m2, - Paproć - 76.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu I do równania i wałowania wynosi - 500.000,0 m2. b) Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Bukowiec - 43.000,0 m2, - Cicha Góra - 56.000,0 m2, - Sątopy - 77.000,0 m2, - Róża - 31.000,0 m2, - Nowa Róża - 60.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu II do równania i wałowania wynosi - 267.000,0 m2. c) Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Wytomyśl - 57.000,0 m2, - Kozie Laski - 39.000,0 m2, - Glinno - 150.000,0 m2, - Przyłęk - 102.000,0 m2, - Stary Tomyśl - 35.000,0 m2, - Nowy Tomyśl - 40.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu III do równania i wałowania wynosi - 423.000,0 m2. Łączna powierzchnia wszystkich Rejonów do równania i wałowania wynosi - 1.190.000,0 m2. W ofercie prosimy o podanie kosztu brutto 1 m2 (z korytowaniem oraz bez) pracy równiarki oraz walca ciężkiego stalowego min. 15t zgodnie z załącznikiem 1A w rozbiciu na poszczególne Rejony. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku wykonawców na poszczególne Rejony wg punktu 3 ppkt 1) SIWZ pod warunkiem zabezpieczenia na każdy Rejon równiarki i walca. Każdy Rejon będzie oceniany oddzielnie. - 2 - 3) Zamawiający uzależnia zakres realizacji zamówienia na określone w punkcie 1) od wielkości aktualnie posiadanych środków w budżecie gminy na sfinansowanie zadania w roku 2010. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2007r.; Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 5) Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 7) Zamawiający nie przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 8) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 9) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 10) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 11) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 12) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się telefonicznie w sprawach drobnych na w/w telefon, a w sprawach istotnych dotyczących specyfikacji lub umowy objętych zakresem zamówień publicznych za pomocą faksu 0-61-44-22-754 (potwierdzone następnie listownie) lub listownie. 5. W skład oferty wchodzi : - koszt jednostkowy 1 m2 pracy sprzętu na poszczególnych Rejonach wg załącznika 1A..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wszyscy oferenci muszą spełnić następujące warunki zamówienia : a) wykaz załączonych dokumentów do oferty - załącznik nr 0, b) ofertę wykonawcy - załącznik nr 1, 1 i 1A, c) wyciąg z aktu rejestracyjnego firmy, potwierdzający, że profile działania oferenta odpowiadają przedmiotowi przetargu, d) podanie wykazu osób uprawnionych do podpisania oferty oraz wykaz osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy - zał. nr 2, e) przedłożą dokumenty - oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity : Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - załączniki nr 3.1. - 3.3., f) wykaz podstawowego sprzętu do wykonywania robót - załącznik nr 4, - min. jedna równiarka oraz jeden walec ciężki stalowy min. 15 t na jeden Rejon, g) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, h) podpisane oświadczenie zawarte w projekcie umowy, Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawiona w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostawcę lub wykonawcę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia / nie spełnia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Jak wyżej..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 00
 • 2 - Cena I (równanie i wałowanie) - 80
 • 3 - Cena II (korytowanie, równanie i wałowanie) - 20


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0610.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Rejon I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Boruja Kościelna - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - 77.000,0 m2, - Grubsko - 69.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - 38.000,0 m2, - Sękowo - 68.000,0 m2, - Chojniki - 39.000,0 m2, - Szarki - 60.000,0 m2, - Paproć - 76.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu I do równania i wałowania wynosi - 500.000,0 m2..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 00
  • 2. Cena I (równanie i wałowanie) - 80
  • 3. Cena II (korytowanie, równanie i wałowanie) - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rejon II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Bukowiec - 43.000,0 m2, - Cicha Góra - 56.000,0 m2, - Sątopy - 77.000,0 m2, - Róża - 31.000,0 m2, - Nowa Róża - 60.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu II do równania i wałowania wynosi - 267.000,0 m2..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 00
  • 2. Cena I (równanie i wałowanie) - 80
  • 3. Cena II (korytowanie, równanie i wałowanie) - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Rejon III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Wytomyśl - 57.000,0 m2, - Kozie Laski - 39.000,0 m2, - Glinno - 150.000,0 m2, - Przyłęk - 102.000,0 m2, - Stary Tomyśl - 35.000,0 m2, - Nowy Tomyśl - 40.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu III do równania i wałowania wynosi - 423.000,0 m2..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 00
  • 2. Cena I (równanie i wałowanie) - 80
  • 3. Cena II (korytowanie, równanie i wałowanie) - 20


Nowy Tomyśl: Wykonanie równania lub korytowania i wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony.


Numer ogłoszenia: 46479 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23432 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie równania lub korytowania i wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Boruja Kościelna - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - 77.000,0 m2, - Grubsko - 69.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - 38.000,0 m2, - Sękowo - 68.000,0 m2, - Chojniki - 39.000,0 m2, - Szarki - 60.000,0 m2, - Paproć - 76.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu I do równania i wałowania wynosi - 500.000,0 m2. b) Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Bukowiec - 43.000,0 m2, - Cicha Góra - 56.000,0 m2, - Sątopy - 77.000,0 m2, - Róża - 31.000,0 m2, - Nowa Róża - 60.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu II do równania i wałowania wynosi - 267.000,0 m2. c) Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Wytomyśl - 57.000,0 m2, - Kozie Laski - 39.000,0 m2, - Glinno - 150.000,0 m2, - Przyłęk - 102.000,0 m2, - Stary Tomyśl - 35.000,0 m2, - Nowy Tomyśl - 40.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu III do równania i wałowania wynosi - 423.000,0 m2. Łączna powierzchnia wszystkich Rejonów do równania i wałowania wynosi - 1.190.000,0 m2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Rejon I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Transportowy; Marian Gmiąt, Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 123934,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  0,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  0,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rejon II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Transportowy; Marian Gmiąt, Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64918,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  0,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  0,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Rejon III


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Transportowy; Marian Gmiąt, Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 106229,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  0,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  0,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3,76


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2343220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 325 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0610
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rejon I Zakład Usługowo - Transportowy; Marian Gmiąt
Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
2010-03-02 0,00
Rejon II Zakład Usługowo - Transportowy; Marian Gmiąt
Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
2010-03-02 0,00
Rejon III Zakład Usługowo - Transportowy; Marian Gmiąt
Chmielinko 19, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
2010-03-02 0,00