Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


Numer ogłoszenia: 234377 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wzdłuż budowanej obwodnicy natrafiono na ciągi drenarskie, które nie zostały pokazane na mapach geodezyjnych dla dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami w projekcie branży sanitarnej napotkane drenaże należy w granicach pasa drogowego usunąć a ich zakończenia włączyć do zaprojektowanego rowu przydrożnego. Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych wraz ze stosownymi wywiadami branżowymi. Ze względu na brak konieczności ewidencji uzbrojenia terenu w postaci sieci drenarskich (Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie z dnia 02.04.2011r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej) Projektant uzyskał stosowne wywiady branżowe. Na podstawie ww. wywiadów branżowych opracowano w dokumentacji sposób połączenia drenaży. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność wykonania dodatkowej ilości podłączeń zlokalizowanych drenaży. 2. Roboty związane z koniecznością wykonania dowiązania się do wykonanego remontu odcinka DW935 oraz ul. Wysokiej wraz z odwodnieniem, wylot kanału do rowu przy ul. Rybnickiej, przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. Granicznej. W trakcie budowy północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 został wykonany remont drogi wojewódzkiej nr 935 łączący się swym zakresem z obwodnicą. Każde z tych zadań jest realizowane oddzielnie z dowiązaniem się do istniejącej jezdni w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Przyjmując konieczność utrzymania ciągłości ruchu, oraz mając na uwadze rozwiązania projektowe niwelety drogi na połączeniu dwóch oddzielnie realizowanych zadań wraz z wlotem i prawidłowym odwodnieniem ul. Wysokiej, powstałe różnice wysokościowe należy skorygować dowiązując się do wykonanego odcinka remontu drogi wojewódzkiej nr 935. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w ciągu ul. Rybnickiej natrafiono na wylot kanalizacji deszczowej, który nie został pokazany na mapach geodezyjnych dla dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wystąpiła konieczność włączenia ww. kanału do zaprojektowanego rowu przydrożnego. Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych wraz ze stosownymi wywiadami branżowymi. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność wykonania dodatkowego wylotu z istniejącego kanału. W celu poprawnego rozwiązania odwodnienia w rejonie ul. Wysokiej, zaistniała konieczność przebudowy przebiegającego pod jezdnią ww. ulicy istniejącego kanału deszczowego zbierającego wody z terenu przyległego. 3. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych z oświetleniem ulicznym. Podczas realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca stwierdził konieczność wykonania kanalizacji oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem rur osłonowych na obiektach mostowych w ilości nie uwzględnionej w przedmiarze. Zarówno Projektant jak i Nadzór inwestorski potwierdzili konieczność wykonania zakresu robót. 4. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót dla docelowej organizacji ruchu. Zmiana oznakowania wynikła z konieczności umiejscowienia dodatkowych informacji na tablicach drogowskazowych w związku z ustaleniami z GDDKiA o nowym przebiegu dróg wojewódzkich w powiązaniu z drogą krajową nr 1 na terenie miasta Pszczyna. Ponadto po wykonaniu oznakowania na całym odcinku dokonano kontroli warunków widoczności i stwierdzono konieczność wprowadzenia korekty oznakowania poziomego. Rozwiązanie takie poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów na nowo wybudowanej obwodnicy oraz warunkuje dopuszczenie do ruchu przez GDDKiA. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Brak wykonania powyższych robót uniemożliwi prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone spowoduje to wzrost kosztów i wydłużenie terminu zakończenia zadania. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego spowoduje wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego wykonawcę w ramach umowy podstawowej. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych i wydłużyłoby termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Przemawiają za tym zarówno sprawy natury technicznej, finansowej i prawnej. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należały podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO


Numer ogłoszenia: 240885 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 234377 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 ORAZ UL. WYSOKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, WYKONANIU WYLOTU KANAŁU DO ROWU PRZY UL. RYBNICKIEJ, PRZEBUDOWIE KANAŁU DESZCZOWEGO W REJONIE UL. GRANICZNEJ, WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARÓW ZAKRESU ROBÓT DLA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU, WYLOTÓW DRENAŻY DO ROWÓW ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 406423,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  499900,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  499900,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  499900,73


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wzdłuż budowanej obwodnicy natrafiono na ciągi drenarskie, które nie zostały pokazane na mapach geodezyjnych dla dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami w projekcie branży sanitarnej napotkane drenaże należy w granicach pasa drogowego usunąć a ich zakończenia włączyć do zaprojektowanego rowu przydrożnego. Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych wraz ze stosownymi wywiadami branżowymi. Ze względu na brak konieczności ewidencji uzbrojenia terenu w postaci sieci drenarskich (Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie z dnia 02.04.2011r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej) Projektant uzyskał stosowne wywiady branżowe. Na podstawie ww. wywiadów branżowych opracowano w dokumentacji sposób połączenia drenaży. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność wykonania dodatkowej ilości podłączeń zlokalizowanych drenaży. 2. Roboty związane z koniecznością wykonania dowiązania się do wykonanego remontu odcinka DW935 oraz ul. Wysokiej wraz z odwodnieniem, wylot kanału do rowu przy ul. Rybnickiej, przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. Granicznej. W trakcie budowy północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 został wykonany remont drogi wojewódzkiej nr 935 łączący się swym zakresem z obwodnicą. Każde z tych zadań jest realizowane oddzielnie z dowiązaniem się do istniejącej jezdni w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Przyjmując konieczność utrzymania ciągłości ruchu, oraz mając na uwadze rozwiązania projektowe niwelety drogi na połączeniu dwóch oddzielnie realizowanych zadań wraz z wlotem i prawidłowym odwodnieniem ul. Wysokiej, powstałe różnice wysokościowe należy skorygować dowiązując się do wykonanego odcinka remontu drogi wojewódzkiej nr 935. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w ciągu ul. Rybnickiej natrafiono na wylot kanalizacji deszczowej, który nie został pokazany na mapach geodezyjnych dla dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wystąpiła konieczność włączenia ww. kanału do zaprojektowanego rowu przydrożnego. Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych wraz ze stosownymi wywiadami branżowymi. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność wykonania dodatkowego wylotu z istniejącego kanału. W celu poprawnego rozwiązania odwodnienia w rejonie ul. Wysokiej, zaistniała konieczność przebudowy przebiegającego pod jezdnią ww. ulicy istniejącego kanału deszczowego zbierającego wody z terenu przyległego. 3. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych z oświetleniem ulicznym. Podczas realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca stwierdził konieczność wykonania kanalizacji oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem rur osłonowych na obiektach mostowych w ilości nie uwzględnionej w przedmiarze. Zarówno Projektant jak i Nadzór inwestorski potwierdzili konieczność wykonania zakresu robót. 4. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót dla docelowej organizacji ruchu. Zmiana oznakowania wynikła z konieczności umiejscowienia dodatkowych informacji na tablicach drogowskazowych w związku z ustaleniami z GDDKiA o nowym przebiegu dróg wojewódzkich w powiązaniu z drogą krajową nr 1 na terenie miasta Pszczyna. Ponadto po wykonaniu oznakowania na całym odcinku dokonano kontroli warunków widoczności i stwierdzono konieczność wprowadzenia korekty oznakowania poziomego. Rozwiązanie takie poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów na nowo wybudowanej obwodnicy oraz warunkuje dopuszczenie do ruchu przez GDDKiA. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Brak wykonania powyższych robót uniemożliwi prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone spowoduje to wzrost kosztów i wydłużenie terminu zakończenia zadania. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego spowoduje wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego wykonawcę w ramach umowy podstawowej. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych i wydłużyłoby termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Przemawiają za tym zarówno sprawy natury technicznej, finansowej i prawnej. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowego zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należały podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23437720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA: DOWIĄZANIU SIĘ DO WYKONANEGO REMONTU ODCINKA DW 935 STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2013-11-14 499 900,00