Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE OBJAZDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA.


Numer ogłoszenia: 236840 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE OBJAZDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE OBJAZDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA. ZADANIE 1 (Strefa I) - powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat częstochowski, powiat zawierciański; ZADANIE 2 (Strefa II) - powiat lubliniecki, powiat tarnogórski, powiat będziński, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat rybnicki; ZADANIE 3 (Strefa III) - powiat bielsko-biała, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat gliwicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat żywiecki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją: a) okresowych przeglądów rocznych dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, b) objazdów dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, c) przygotowywanie niezbędnych danych potrzebnych do rozpatrzenia szkód w mieniu Zarządu Województwa Śląskiego oraz szkód komunikacyjnych, d) przygotowywanie niezbędnych danych dotyczących zajęcia pasa drogowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.70.00.00-5, 71.63.14.80-8, 71.31.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: ZADANIE 1: 4 000,00 zł ZADANIE 2: 3 900,00 zł ZADANIE 3: 3 800,00 zł Formy wniesienia wadium: a) Pieniądz. b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) Gwarancje bankowe. d) Gwarancje ubezpieczeniowe. e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 28.07.2014 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, c) nazwę Beneficjenta, d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, f) okres obowiązywania, g) warunki wygaśnięcia, h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, i) gwarancja musi być podpisana przez osoby ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta. 10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1 (STREFA 1) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 120 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ZADANIE 2 (STREFA 2) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ZADANIE 3 (STREFA 3) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu objazdów dróg publicznych, której całkowita wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnego zadania (na które składana będzie oferta) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi. b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) samochód osobowy - minimum 1 szt., b) komputer z dostępem do internetu - minimum 1 szt., c) telefon komórkowy - minimum 1 szt., d) kamera - minimum 1 szt. ZADANIE 2 (STREFA 2) W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) samochód osobowy - minimum 1 szt., b) komputer z dostępem do internetu - minimum 1 szt., c) telefon komórkowy - minimum 1 szt., d) kamera - minimum 1 szt. ZADANIE 3 (STREFA 3) W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) samochód osobowy - minimum 1 szt., b) komputer z dostępem do internetu - minimum 1 szt., c) telefon komórkowy - minimum 1 szt., d) kamera - minimum 1 szt. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się sprzętem, którego całkowita ilość nie będzie mniejsza niż ilość sprzętu wymagana przez Zamawiającego dla poszczególnego zadania na które składana będzie oferta. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1 (STREFA 1) W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum 2 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: a) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanym w specjalności drogowej bez ograniczeń, wykształceniem wyższym, 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz posiadającą prawo jazdy kategorii B; b) minimum jedną osobą z wykształceniem średnim technicznym o specjalności drogowej, posiadającą prawo jazdy kategorii B. ZADANIE 2 (STREFA 2) W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum 2 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: a) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanym w specjalności drogowej bez ograniczeń, wykształceniem wyższym, 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz posiadającą prawo jazdy kategorii B; b) minimum jedną osobą z wykształceniem średnim technicznym o specjalności drogowej, posiadającą prawo jazdy kategorii B. ZADANIE 3 (STREFA 3) W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum 2 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: a) minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanym w specjalności drogowej bez ograniczeń, wykształceniem wyższym, 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz posiadającą prawo jazdy kategorii B; b) minimum jedną osobą z wykształceniem średnim technicznym o specjalności drogowej, posiadającą prawo jazdy kategorii B. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się ilością osób, która nie będzie mniejsza niż ilość osób wymagana przez Zamawiającego dla poszczególnego zadania na które składana będzie oferta. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJĘ, IŻ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NALEŻY LICZYĆ OD DNIA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJĘ, IŻ NIE DOPUSZCZA ŁĄCZENIA OSÓB DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZADANIE 1 (STREFA 1) W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 72 000,00 zł. ZADANIE 2 (STREFA 2) W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 65 000,00 zł. ZADANIE 3 (STREFA 3) W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 63 000,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż suma ubezpieczeń wynikająca z sumy ubezpieczenia dla poszczególnego zadania na które składana jest oferta. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia). 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg wzoru Załącznika nr 3. 4. Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznik Nr 1 do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2A, 2B, 2C, 2D. 5. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 9 i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta z zasobów innych podmiotów. 6. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.12 ppkt. 4) SIWZ. UWAGA: TERMIN ROZPOCZĘCIA ZADAŃ OD DNIA 01.10.2014 R. ZAKOŃCZENIE ZADAŃ DO DNIA 30.09.2015 R.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiana wynikająca z nowelizacji przepisów prawa. B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z rezygnacją z części prac. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownik Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter, sala przetargów..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 237106 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
236840 - 2014 data 15.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE OBJAZDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PATROLOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE OBJAZDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA. ZADANIE 1 (Strefa I) - powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat częstochowski, powiat zawierciański; ZADANIE 2 (Strefa II) - powiat lubliniecki, powiat tarnogórski, powiat będziński, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat rybnicki; ZADANIE 3 (Strefa III) - powiat bielsko-biała, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat gliwicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat żywiecki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją: a) okresowych przeglądów rocznych dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, b) objazdów dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, c) przygotowywanie niezbędnych danych potrzebnych do rozpatrzenia szkód w mieniu Zarządu Województwa Śląskiego oraz szkód komunikacyjnych, d) przygotowywanie niezbędnych danych dotyczących zajęcia pasa drogowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PATROLOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA. ZADANIE 1 (Strefa I) - powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat częstochowski, powiat zawierciański; ZADANIE 2 (Strefa II) - powiat lubliniecki, powiat tarnogórski, powiat będziński, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat rybnicki; ZADANIE 3 (Strefa III) - powiat bielski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat gliwicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat żywiecki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją: a) okresowych przeglądów rocznych dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, b) patrolowania (objazdów) dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, c) przygotowywanie niezbędnych danych potrzebnych w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zgłoszenia szkód w mieniu Zarządu Województwa Śląskiego oraz szkód komunikacyjnych, d) przygotowywanie niezbędnych danych dotyczących zajęcia pasa drogowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  ZADANIE 1 (STREFA 1) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 120 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ZADANIE 2 (STREFA 2) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ZADANIE 3 (STREFA 3) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu objazdów dróg publicznych, której całkowita wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnego zadania (na które składana będzie oferta) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi. b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  ZADANIE 1 (STREFA 1) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 120 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ZADANIE 2 (STREFA 2) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ZADANIE 3 (STREFA 3) W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem: minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu patrolu (objazdów) dróg publicznych, której całkowita wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnego zadania (na które składana będzie oferta) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi. b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia..


Katowice: WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PATROLOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA.


Numer ogłoszenia: 276730 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 236840 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PATROLOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PATROLOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY STREFY - 3 ZADANIA. ZADANIE 1 (Strefa I) - powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat częstochowski, powiat zawierciański; ZADANIE 2 (Strefa II) - powiat lubliniecki, powiat tarnogórski, powiat będziński, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat rybnicki; ZADANIE 3 (Strefa III) - powiat bielski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat gliwicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat żywiecki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją: a) okresowych przeglądów rocznych dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, b) patrolowania (objazdów) dróg wojewódzkich na terenie województwa śląskiego dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, c) przygotowywanie niezbędnych danych potrzebnych w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zgłoszenia szkód w mieniu Zarządu Województwa Śląskiego oraz szkód komunikacyjnych, d) przygotowywanie niezbędnych danych dotyczących zajęcia pasa drogowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.70.00.00-5, 71.63.14.80-8, 71.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
ZADANIE 1 (Strefa I) - powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat częstochowski, powiat zawierciański


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRAMAR SP. Z O.O., UL. CHŁOPSKA 15, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 144436,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  71335,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  71335,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  130330,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
ZADANIE 2 (Strefa II) - powiat lubliniecki, powiat tarnogórski, powiat będziński, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat rybnicki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRAMAR SP. Z O.O., UL. CHŁOPSKA 15, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 132584,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73684,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  73684,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119635,33


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
ZADANIE 3 (Strefa III) - powiat bielski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat gliwicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat żywiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRAMAR SP. Z O.O., UL. CHŁOPSKA 15, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 127436,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78718,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  78718,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114989,98


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23684020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 429 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71631480-8 Usługi kontroli dróg
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZADANIE 1 (Strefa I) - powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat częstochowski, powiat zawierciański GRAMAR SP. Z O.O.
UL. CHŁOPSKA 15, 42-700 LUBLINIEC, woj. śląskie
2014-08-20 71 335,00
ZADANIE 2 (Strefa II) - powiat lubliniecki, powiat tarnogórski, powiat będziński, powiat wodzisławski, powiat raciborski, powiat rybnicki GRAMAR SP. Z O.O.
UL. CHŁOPSKA 15, 42-700 LUBLINIEC, woj. śląskie
2014-08-20 73 684,00
ZADANIE 3 (Strefa III) - powiat bielski, powiat bieruńsko-lędziński, powiat cieszyński, powiat gliwicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat żywiecki GRAMAR SP. Z O.O.
UL. CHŁOPSKA 15, 42-700 LUBLINIEC, woj. śląskie
2014-08-20 78 718,00