Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawę oleju opałowego w ilości 41 100,00 litrów do kotłowni olejowych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego- z podziałem na trzy części, nr postępowania 122/11.


Numer ogłoszenia: 238299 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę oleju opałowego w ilości 41 100,00 litrów do kotłowni olejowych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego- z podziałem na trzy części, nr postępowania 122/11..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
CZĘŚĆ I Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Ostrołęka (ilość 8 600 litrów) CZĘŚĆ II Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce (ilość 18 000 litrów) CZĘŚĆ III. Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno (ilość 14 500 litrów).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na dostawę oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż: - dla części I 30 000,00 zł brutto każde, - dla części II 50 000,00 zł brutto każde, - dla części III 40 000,00 zł brutto każde,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić także w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu umowy w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, b) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. c) płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. d) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Dostawy będą realizowane partiami wg bieżącego zapotrzebowania w ilościach ograniczonych pojemnością zbiornika kotłowni. 2. Wymagany termin realizacji partii dostaw: w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożonego pisemnego zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawe oleju opałowego w ilosci 41 100,00 litrów do kotłowni olejowych znajdujacych sie w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego- z podziałem na trzy czesci, nr postepowania 122/11


Numer ogłoszenia: 338518 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 238299 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawe oleju opałowego w ilosci 41 100,00 litrów do kotłowni olejowych znajdujacych sie w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego- z podziałem na trzy czesci, nr postepowania 122/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
CZESC I Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Ostrołeka (ilosc 8 600 litrów) CZESC II Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Wegrów - Siedlce (ilosc 18 000 litrów) CZESC III. Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno (ilosc 14 500 litrów).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
CZESC I Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Ostrołeka (ilosc 8 600 litrów)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU ŻAR A. Saczewski, ul. Sokołowska 159/165, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25886,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30147,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  30147,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32686,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
CZĘŚĆ II Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce (ilość 18 000 litrów)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PETROLIS Sp. z o.o., ul. W. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54180,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62656,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  62656,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68412,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
CZĘŚĆ III. Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno (ilość 14 500 litrów)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PETROLIS Sp. z o.o.,, ul. W. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43645,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50473,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  50473,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55110,15


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23829920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 229 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09135100-5 Olej opałowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZESC I Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Ostrołeka (ilosc 8 600 litrów) PHU ŻAR A. Saczewski
ul. Sokołowska 159/165, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
2011-10-17 30 147,00
CZĘŚĆ II Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce (ilość 18 000 litrów) PETROLIS Sp. z o.o.
ul. W. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
2011-10-17 62 656,00
CZĘŚĆ III. Dostawa oleju opałowego do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno (ilość 14 500 litrów) PETROLIS Sp. z o.o.,
ul. W. Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
2011-10-17 50 473,00