Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Przebudowa oświetlenia na placu Niepodległości oraz placu Chopina w Nowym Tomyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Budowa oświetlenia na placu Niepodległości i placu Chopina.


Numer ogłoszenia: 240718 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1214A do 1214D


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa oświetlenia na placu Niepodległości oraz placu Chopina w Nowym Tomyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Budowa oświetlenia na placu Niepodległości i placu Chopina..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Przebudowę oświetlenia na placu Niepodległości w ilości 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 2) Przebudowę oświetlenia na placu Chopina w ilości 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w tym 3 słupów z dwiema oprawami. 3) Dodatkowe zapisy : a) Zamawiający z uwagi na uwarunkowania architektoniczno - konstrukcyjne oraz konserwatorskie przewiduje zastosowanie słupów oświetleniowych firmy ELMARCO BAHN 8/1 i BAHN 8/2 wraz z oprawami energooszczędnymi typu ISARO 100W HID 230V CL 2SL100.RM 100/780 firmy Thorn lub równoważne. b) Wykonawca dokona oceny stanu technicznego demontowanych słupów wraz z określeniem ewentualnej ich przydatności do dalszego użytkowania. c) Wykonawca zabezpieczy oraz przewiezie zdemontowane słupy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. d) Słupy i osprzęt nienadający się do dalszego użytkowania przewieziony zostanie przez Wykonawcę na plac przy ul. Targowej w Nowym Tomyślu. 4) W skład oferty wchodzi : - koszt wykonania w/w zadania w rozbiciu na poszczególne prace, W ofercie prosimy o podanie kosztu wykonania całości prac wg załącznika 1A. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 31.52.00.00-7, 45.31.23.11-0, 45.31.61.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej ustawienie 20 szt. lamp wraz z oprawą (z podaniem jej lub ich wartości, dat wykonania, zakresu oraz inwestorów) (Zał nr 5 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia zawodowe zgodnie z : - Dyrektywą 2005/36/WE z dnia 07.09.2005r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych - ustawą z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r.; Nr 63, poz. 394) - na podstawie umów międzynarodowych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1214A - SPE 1214D

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 15..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej - ul. Nowotomyska w Bukowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa ulicy Nowotomyskiej w Bukowcu.


Numer ogłoszenia: 278360 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 240718 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej - ul. Nowotomyska w Bukowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa ulicy Nowotomyskiej w Bukowcu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Przebudowę oświetlenia na placu Niepodległości w ilości 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 2) Przebudowę oświetlenia na placu Chopina w ilości 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w tym 3 słupów z dwiema oprawami. 3) Dodatkowe zapisy : a) Zamawiający z uwagi na uwarunkowania architektoniczno - konstrukcyjne oraz konserwatorskie przewiduje zastosowanie słupów oświetleniowych firmy ELMARCO BAHN 8/1 i BAHN 8/2 wraz z oprawami energooszczędnymi typu ISARO 100W HID 230V CL 2SL100.RM 100/780 firmy Thorn lub równoważne. b) Wykonawca dokona oceny stanu technicznego demontowanych słupów wraz z określeniem ewentualnej ich przydatności do dalszego użytkowania. c) Wykonawca zabezpieczy oraz przewiezie zdemontowane słupy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. d) Słupy i osprzęt nienadający się do dalszego użytkowania przewieziony zostanie przez Wykonawcę na plac przy ul. Targowej w Nowym Tomyślu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 31.52.00.00-7, 45.31.23.11-0, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego; Sławomir Łuczak, Stary Tomyśl; ul. Kwiatowa 2/4, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89102,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77457,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  77457,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118230,66


 • Waluta:
  PLN.


Nowy Tomyśl: Przebudowa oświetlenia na placu Niepodległości oraz placu Chopina w Nowym Tomyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Budowa oświetlenia na placu Niepodległości i placu Chopina.


Numer ogłoszenia: 278400 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 240718 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa oświetlenia na placu Niepodległości oraz placu Chopina w Nowym Tomyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Budowa oświetlenia na placu Niepodległości i placu Chopina..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) Przebudowę oświetlenia na placu Niepodległości w ilości 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 2) Przebudowę oświetlenia na placu Chopina w ilości 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w tym 3 słupów z dwiema oprawami. 3) Dodatkowe zapisy : a) Zamawiający z uwagi na uwarunkowania architektoniczno - konstrukcyjne oraz konserwatorskie przewiduje zastosowanie słupów oświetleniowych firmy ELMARCO BAHN 8/1 i BAHN 8/2 wraz z oprawami energooszczędnymi typu ISARO 100W HID 230V CL 2SL100.RM 100/780 firmy Thorn lub równoważne. b) Wykonawca dokona oceny stanu technicznego demontowanych słupów wraz z określeniem ewentualnej ich przydatności do dalszego użytkowania. c) Wykonawca zabezpieczy oraz przewiezie zdemontowane słupy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. d) Słupy i osprzęt nienadający się do dalszego użytkowania przewieziony zostanie przez Wykonawcę na plac przy ul. Targowej w Nowym Tomyślu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 31.52.00.00-7, 45.31.23.11-0, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego; Sławomir Łuczak, Stary Tomyśl; ul. Kwiatowa 2/4, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89102,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77457,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  77457,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118230,66


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24071820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 55 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1214A do 1214D
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 15.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej - ul. Nowotomyska w Bukowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa ulicy Nowotomyskiej w Bukowcu. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego; Sławomir Łuczak
Stary Tomyśl; ul. Kwiatowa 2/4, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2014-08-21 77 457,00
Przebudowa oświetlenia na placu Niepodległości oraz placu Chopina w Nowym Tomyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Budowa oświetlenia na placu Niepodległości i placu Chopina. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego; Sławomir Łuczak
Stary Tomyśl; ul. Kwiatowa 2/4, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2014-08-21 77 457,00