Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30.07.2013 R. - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: ZADANIE A: REMONTU DW NR 935 NA ODC. (...), ZADANIE B: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANAL. (...), ZADANIE C: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ (...), ZADANIE D: PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DW NR 935 I NR 933 (...).


Numer ogłoszenia: 241815 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30.07.2013 R. - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: ZADANIE A: REMONTU DW NR 935 NA ODC. (...), ZADANIE B: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANAL. (...), ZADANIE C: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ (...), ZADANIE D: PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DW NR 935 I NR 933 (...)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30 LIPCA 2013 R. - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: ZADANIE A: REMONTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA ODCINKU OD NOWOBUDOWANEJ OBWODNICY W KIERUNKU PSZCZYNY (OD KM 56+741 DO KM 59+909), ZADANIE B: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 (UL. ŻORSKA) OD KM 59+307 DO KM 59+909, ZADANIE C: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 OD KM 59+909 DO KM 59+955, ZADANIE D: PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 I NR 933 NA MAŁE RONDO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WLOTU UL. SZYMANOWSKIEGO DO UL. ŻORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Protokół konieczności nr 1. Wykonanie wymiany gruntu słabonośnego ze względu na brak możliwości uzyskania parametrów wymaganych STWiORB. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże zawierających miejscowo części organiczne. Grunty takie charakteryzują się dużą ściśliwością, wysoką plastycznością i małą wytrzymałością co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Ponadto po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów STWiORB. W związku z powyższym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 2. Protokół konieczności nr 2. Wykonanie stabilizacji słabonośnych gruntów występujących w podłożu w celu uzyskania parametrów wymaganych STWiORB. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, zakłada wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości, a co za tym idzie na spadek nośności co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Ponadto po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów co do wymaganej nośności dla koryta, zgodnie z STWiORB. W związku z powyższym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 3. Protokół konieczności nr 3. Roboty związane z koniecznością wycinki drzew kolidujących z przebudową skrzyżowania DW 933 i 935. Podczas wykonywania robót ziemnych przy przebudowie skrzyżowania stwierdzono kolizję przebudowywanego skrzyżowania z istniejącymi systemami korzeniowymi drzew, co uniemożliwia dalsze prowadzenie prac. Wykonanie przeciwskarp, układanie krawężników oraz budowa kanalizacji deszczowej przy wyżej wymienionym zadaniu koliduje z systemami korzeniowymi, które należy bezwzględnie usunąć. W pozostałych przypadkach drzewa są pochylone w kierunku drogi i zagrażają bezpieczeństwu pracowników i uczestników ruchu. 4. Protokół konieczności nr 4. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia słabonośnych gruntów występujących w podłożu w celu uzyskania parametrów wymaganych STWiORB. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 933 i 935, zakłada wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością oraz zawierających części organiczne. Grunty takie charakteryzują się dużą ściśliwością, wysoką plastycznością i małą wytrzymałością co wpływa na brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Ponadto przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność powoduje spadek nośności, a tym samym brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów nośności dla koryta, zgodnie z STWiORB. W związku z powyższym stwierdza się konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża, zgodnie z załączoną technologią. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Powyższe roboty mają wpływ na prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również na koszty w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone. Oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego powodowałoby niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego Wykonawcy co umowa podstawowa. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych i wydłużyłoby termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Biorąc pod uwagę termin realizacji zadania podstawowego składającego się z czterech części A, B, C, i D, który kończy się 30 listopada 2013 r. i wynosi cztery miesiące od dnia udzielenia zamówienia, wyłonienie nowego Wykonawcy robót spowodowałoby wydłużenie zadania podstawowego. Działanie takie przyczyniłoby się do konieczności przeniesienia robót budowlanych na miesiące wiosenne w 2014 po okresie zimowym. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Biorąc również pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Postępowanie takie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków finansowych. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności, a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót skutkowałoby opóźnieniami głównie na zadaniach A i D. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzałyby dodatkowe zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30 LIPCA 2013 R. - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: ZADANIE A: (...), ZADANIE B: (...), ZADANIE C: (...), ZADANIE D: (...).


Numer ogłoszenia: 264643 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 241815 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30 LIPCA 2013 R. - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: ZADANIE A: (...), ZADANIE B: (...), ZADANIE C: (...), ZADANIE D: (...)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30 LIPCA 2013 R. - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: ZADANIE A: REMONTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA ODCINKU OD NOWOBUDOWANEJ OBWODNICY W KIERUNKU PSZCZYNY (OD KM 56+741 DO KM 59+909), ZADANIE B: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 (UL. ŻORSKA) OD KM 59+307 DO KM 59+909, ZADANIE C: BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 OD KM 59+909 DO KM 59+955, ZADANIE D: PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 I NR 933 NA MAŁE RONDO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WLOTU UL. SZYMANOWSKIEGO DO UL. ŻORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 188930,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  232384,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  232384,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  232384,86


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Protokół konieczności nr 1. Wykonanie wymiany gruntu słabonośnego ze względu na brak możliwości uzyskania parametrów wymaganych STWiORB. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże zawierających miejscowo części organiczne. Grunty takie charakteryzują się dużą ściśliwością, wysoką plastycznością i małą wytrzymałością co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Ponadto po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów STWiORB. W związku z powyższym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 2. Protokół konieczności nr 2. Wykonanie stabilizacji słabonośnych gruntów występujących w podłożu w celu uzyskania parametrów wymaganych STWiORB. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, zakłada wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości, a co za tym idzie na spadek nośności co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Ponadto po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów co do wymaganej nośności dla koryta, zgodnie z STWiORB. W związku z powyższym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 3. Protokół konieczności nr 3. Roboty związane z koniecznością wycinki drzew kolidujących z przebudową skrzyżowania DW 933 i 935. Podczas wykonywania robót ziemnych przy przebudowie skrzyżowania stwierdzono kolizję przebudowywanego skrzyżowania z istniejącymi systemami korzeniowymi drzew, co uniemożliwia dalsze prowadzenie prac. Wykonanie przeciwskarp, układanie krawężników oraz budowa kanalizacji deszczowej przy wyżej wymienionym zadaniu koliduje z systemami korzeniowymi, które należy bezwzględnie usunąć. 4. Protokół konieczności nr 4. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia słabonośnych gruntów występujących w podłożu w celu uzyskania parametrów wymaganych STWiORB. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 933 i 935, zakłada wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością oraz zawierających części organiczne. Grunty takie charakteryzują się dużą ściśliwością, wysoką plastycznością i małą wytrzymałością co wpływa na brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Ponadto przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność powoduje spadek nośności, a tym samym brak możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg STWiORB. Po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów nośności dla koryta, zgodnie z STWiORB. W związku z powyższym stwierdza się konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża, zgodnie z załączoną technologią. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Powyższe roboty mają wpływ na prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również na koszty w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone. Oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego powodowałoby niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego Wykonawcy co umowa podstawowa. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych i wydłużyłoby termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Biorąc pod uwagę termin realizacji zadania podstawowego składającego się z czterech części A, B, C, i D, który kończy się 30 listopada 2013 r. i wynosi cztery miesiące od dnia udzielenia zamówienia, wyłonienie nowego Wykonawcy robót spowodowałoby wydłużenie zadania podstawowego. Działanie takie przyczyniłoby się do konieczności przeniesienia robót budowlanych na miesiące wiosenne w 2014 po okresie zimowym. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Biorąc również pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Postępowanie takie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków finansowych. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności, a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót skutkowałoby opóźnieniami głównie na zadaniach A i D. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzałyby dodatkowe zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24181520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYMIANA GRUNTU SŁABONOŚNEGO NA ZADANIU A I D, STABILIZACJA SŁABONOŚNYCH GRUNTÓW NA ZADANIU A I D, WYCINKA DRZEW NA ZADANIU D ORAZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZADANIU D ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/130516/1/1 Z DNIA 30 LIPC MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2013-12-06 232 384,00