Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Baligród: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 241977-2015
PD Data publikacji 11/07/2015
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość BALIGRÓD
AU Nazwa instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/07/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 21/08/2015
DT Termin 24/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233140 - Roboty drogowe
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233140 - Roboty drogowe
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
RC Kod NUTS PL32
IA Adres internetowy (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

11/07/2015    S132    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Baligród: Roboty budowlane

2015/S 132-241977

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15
Osoba do kontaktów: Aneta Wójcik
38-606 Baligród
POLSKA
Tel.: +48 134657200
E-mail: baligrod@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 134657201

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate- roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród” ZG.270.1.11.2015.ES.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Baligród.

Kod NUTS PL32

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przepustu zlokalizowanego na potoku bez nazwy (dopływ potoku Tarnawka) wraz z umocnieniem skarp oraz odbudowę nasypu drogowego nad przepustem, który został wykonany na podstawie Decyzji pozwolenie na budowę znak sprawy AB.6740.6.156.2013 z dnia 14.02.2014.
Wykonany w ramach wcześniejszych prac nasyp uległ bowiem osunięciu, a jego konstrukcja wymaga odtworzenia w technologii gwarantującej skuteczność konstrukcji zgodnie z projektem będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ.
Z uwagi na niepełną przebudowę nowo wybudowanego przepustu z blachy falistej o wymiarach 1620x1100 oraz uszkodzenie wymaganych powłok ochronnych (podczas prowadzonych prac budowlanych doszło do osunięcia mas ziemnych z istniejącej skarpy), w ramach robót budowlanych planuje się demontaż przepustu, jego czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie. Po demontażu przepustu należy wykonać nową podbudowę przepustu. Roboty obejmują również zabudowę dna i skarp potoku za pomocą kaszyc oraz narzutu kamiennego. Zadanie realizowane w ramach zamówienia oznaczone jest numerem rozliczeniowym 04-01-112-30-1.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący, ustalony przez Zamawiającego z należytą starannością, przewidywany do wykonania zakres robót zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, w którym znajdują się:
a) projekt budowlany
b) projekt wykonawczy złożony z części opisowej i rysunkowej,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
d) Kosztorys ofertowy
e) przedmiar robót
Przy realizacji zamówienia należy także przestrzegać założeń zawartych w opracowaniach: „Podręcznik wdrażania projektu – wytyczne do realizacji małej retencji w górach”– załącznik nr 5 do SIWZ oraz opracowania „Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach” – załącznik nr 6 do SIWZ.
Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać decyzji środowiskowych i pozwoleń, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45240000, 45233140, 45110000, 45246000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przepustu zlokalizowanego na potoku bez nazwy (dopływ potoku Tarnawka) wraz z umocnieniem skarp oraz odbudowę nasypu drogowego nad przepustem, który został wykonany na podstawie Decyzji pozwolenie na budowę znak sprawy AB.6740.6.156.2013 z dnia 14.02.2014.
Wykonany w ramach wcześniejszych prac nasyp uległ bowiem osunięciu, a jego konstrukcja wymaga odtworzenia w technologii gwarantującej skuteczność konstrukcji zgodnie z projektem będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ.
Z uwagi na niepełną przebudowę nowo wybudowanego przepustu z blachy falistej o wymiarach 1620x1100 oraz uszkodzenie wymaganych powłok ochronnych (podczas prowadzonych prac budowlanych doszło do osunięcia mas ziemnych z istniejącej skarpy), w ramach robót budowlanych planuje się demontaż przepustu, jego czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie. Po demontażu przepustu należy wykonać nową podbudowę przepustu. Roboty obejmują również zabudowę dna i skarp potoku za pomocą kaszyc oraz narzutu kamiennego. Zadanie realizowane w ramach zamówienia oznaczone jest numerem rozliczeniowym 04-01-112-30-1.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący, ustalony przez Zamawiającego z należytą starannością, przewidywany do wykonania zakres robót zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, w którym znajdują się:
a) projekt budowlany
b) projekt wykonawczy złożony z części opisowej i rysunkowej,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
d) Kosztorys ofertowy
e) przedmiar robót
Przy realizacji zamówienia należy także przestrzegać założeń zawartych w opracowaniach: “Podręcznik wdrażania projektu – wytyczne do realizacji małej retencji w górach”– załącznik nr 5 do SIWZ oraz opracowania „Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach” – załącznik nr 6 do SIWZ.
Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać decyzji środowiskowych i pozwoleń, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3.3. Wymienione w pkt 3.2. opracowania stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz projekcie zagospodarowania. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Urządzenia i materiały równoważne, a także (w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego) normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia muszą być wymienione w ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
3.4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia objęte są projektem:
“Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, dla którego uzyskano współfinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – III Oś Priorytetowa”
3.5. Miejscem realizacji zamówienia jest: teren Nadleśnictwa Baligród, a przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w miejscowości Sukowate, gmina Zagórz, na działce nr 75.
3.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy. Zamawiający przewiduje w umowie o roboty budowlane modyfikację zasad odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, w ten sposób, że okres obowiązywania rękojmi będzie wynikał z oferty Wykonawcy, przy czym nie może być on krótszy niż 36 miesięcy.
3.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę obejmującą pełny zakres zamówienia.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3.11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.12. Oznaczenie CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 6.9.2015. Zakończenie 10.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tys. 00/100).
8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank BGŻ SA oddz. w Sanoku, numer konta 27 2030 0045 1110 0000 0077 8820
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie.
8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, wyznaczonym jako termin składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
8.5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia przekazać (przesłać w kopercie opisanej „WADIUM ORYGINAŁ” Zamawiającemu – do wyznaczonego terminu składania ofert.
Wadium złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 pzp, że:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: „Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate- roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata należności Wykonawcy, nastąpi w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem § 6. ust.8 ÷ 14 umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 PZP.
5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące:
5.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie i uzna że warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –formularze oświadczeń załącznik nr 2 do SIWZ.
5.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, oznacza że wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną lub kilka robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie lub remoncie przepustów lub budowie lub przebudowie lub remoncie budowli regulacyjnych na rzekach potokach lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań o łącznej wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł.
5.2.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej:
— jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
— jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
ponadto zamawiający wymaga dysponowania co najmniej trzema osobami w tym:
a) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami na koparko – ładowarkę,
b) co najmniej jedną osobą z prawem jazdy kategorii C,
c) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
5.2.4. dysponowania potencjałem technicznym tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:
— co najmniej jedną koparką o wysięgu min. 8 m,
— co najmniej jednym samochodem ciężarowymi samowyładowczym
— co najmniej jedną zagęszczarką wibracyjną spalinową
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
5.2.5. sytuacji finansowej, tzn. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych 00/100)
5.2.6. sytuacji ekonomicznej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).
5.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.2.1.÷ 5.2.6 niniejszej specyfikacji.
5.4. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt: 5.2.1.÷ 5.2.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia, (przykładowe formularze zobowiązań znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń)
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
5.5.1. warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.1. niniejszej specyfikacji – spełniają samodzielnie,
5.5.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.2.1.÷. 5.2.6 niniejszej specyfikacji – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów,
5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
5.6.1. warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.1. niniejszej specyfikacji – spełnia każdy z tych Wykonawców z osobna (odrębnie),
5.6.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.2.1.÷ 5.2.6 niniejszej specyfikacji – spełniają łącznie (wspólnie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń, wykazów i dokumentów w sposób spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania formularze oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.1:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.7. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
6.7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – formularze oświadczeń załącznik nr 2 do SIWZ,
6.7.2. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.2. – „Wykaz wykonanych robót budowlanych”, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone– formularz wykaz robót znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń.
Dowodami tymi są: poświadczenia Wykonawcy, lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów o których mowa powyżej.
6.7.3. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.3. – „Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia” (formularz wykazu znajduje się znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń.), należy złożyć wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
6.7.4. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.4. – „Wykaz potencjału technicznego”, zawierający: wykaz narzędzi (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (formularz wykazu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń).
6.7.5. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.5. – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (sporządzoną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.
6.7.6. oświadczenie, że osoba/y/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/ją/ wymagane uprawnienia – załącznik nr 2 do SIWZ,
6.9. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż złoty PL będą przeliczane w następujący sposób:

1) wartość zrealizowanych robót budowlanych oraz posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa – wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieni. Tabela kursów walut dostępna jest pod adresem http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html.

6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
6.10.1. dokumenty wymienione w pkt 6.1. powinny być przedłożone przez każdego z Wykonawców z osobna (odrębnie);
6.10.2. oświadczenie wymienione w pkt 6.7.1. – powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę odrębnie; w tej drugiej sytuacji Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tej części warunku, za której spełnienie jest odpowiedzialny;
6.10.3. dokumenty wymienione w pkt 6.7.2.÷6.7.6. – powinny być przedłożone odpowiednio przez tego lub tych spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie odnośnych warunków lub przez te podmioty, na zasobach których polegają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzając spełnianie odnośnych warunków;
6.11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć:
6.11.1. Informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SIWZ
6.11.2. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 184) – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26.ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.
6.12. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń, wykazów i dokumentów według formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.2.5. sytuacji finansowej, tzn. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych 00/100)
5.2.6. sytuacji ekonomicznej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt: 5.2.5.÷ 5.2.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia, (przykładowe formularze zobowiązań znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń)
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń, wykazów i dokumentów w sposób spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie i uzna że warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –formularze oświadczeń załącznik nr 2 do SIWZ.
5.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, oznacza że wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną lub kilka robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie lub remoncie przepustów lub budowie lub przebudowie lub remoncie budowli regulacyjnych na rzekach potokach lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań o łącznej wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł.
5.2.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej:
— jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
— jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
ponadto zamawiający wymaga dysponowania co najmniej trzema osobami w tym:
a) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami na koparko – ładowarkę,
b) co najmniej jedną osobą z prawem jazdy kategorii C,
c) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
5.2.4. dysponowania potencjałem technicznym tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:
— co najmniej jedną koparką o wysięgu min. 8 m,
— co najmniej jednym samochodem ciężarowymi samowyładowczym
— co najmniej jedną zagęszczarką wibracyjną spalinową
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt: 5.2.1.÷ 5.2.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia, (przykładowe formularze zobowiązań znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń)
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń, wykazów i dokumentów w sposób spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena (brutto) oferty. Waga 80

2. Długość okresu rękojmi za wady (nie mniejszy niż 36 miesięcy). Waga 10

3. Długość okresu gwarancji (nie mniejszy niż 60 miesięcy). Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZG.270.1.11.2015.ES
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.8.2015 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.8.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.8.2015 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane w ramach projektu:
„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.
Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013-III Oś
Priorytetowa”.
VI.3)Informacje dodatkowe
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligród
Przetarg nieograniczony
ROBOTY BUDOWLANE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
“Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate – roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród”
Zamówienie realizowane w ramach projektu:
“Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.
Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.
“Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013-III Oś
Priorytetowa”
ZATWIERDZAM:
Kierownik Zamawiającego
NADLEŚNICZY
Wojciech Głuszko
……………………………………………………
/podpis/
Baligród, dnia ….07.2015 r.
1. Nazwa i adres zamawiającego
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród
NIP: 688-004-21-39.
telefon: +48 13 465 72 00; fax: +48 13 465 72 01

email: baligrod@krosno.lasy.gov.pl

adres strony internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod/zamowienia_publiczne

Godziny urzędowania: od 07:00 do 15:00.
zwane dalej “Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
“Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate w Nadleśnictwie Baligród – roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród”
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej “SIWZ”.
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp” w oparciu o przepisy dotyczące zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp oraz o przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 EUR.
2.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZG.270.1.11.2015.ES Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.
2.4. Zamawiający informuje że, przedmiot niniejszego zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności) III oś priorytetowa w ramach projektu: “Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przepustu zlokalizowanego na potoku bez nazwy (dopływ potoku Tarnawka) wraz z umocnieniem skarp oraz odbudowę nasypu drogowego nad przepustem, który został wykonany na podstawie Decyzji pozwolenie na budowę znak sprawy AB.6740.6.156.2013 z dnia 14.02.2014.
Wykonany w ramach wcześniejszych prac nasyp uległ bowiem osunięciu, a jego konstrukcja wymaga odtworzenia w technologii gwarantującej skuteczność konstrukcji zgodnie z projektem będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ.
Z uwagi na niepełną przebudowę nowo wybudowanego przepustu z blachy falistej o wymiarach 1620x1100 oraz uszkodzenie wymaganych powłok ochronnych (podczas prowadzonych prac budowlanych doszło do osunięcia mas ziemnych z istniejącej skarpy), w ramach robót budowlanych planuje się demontaż przepustu, jego czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie. Po demontażu przepustu należy wykonać nową podbudowę przepustu. Roboty obejmują również zabudowę dna i skarp potoku za pomocą kaszyc oraz narzutu kamiennego. Zadanie realizowane w ramach zamówienia oznaczone jest numerem rozliczeniowym 04-01-112-30-1.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący, ustalony przez Zamawiającego z należytą starannością, przewidywany do wykonania zakres robót zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, w którym znajdują się:
a) projekt budowlany
b) projekt wykonawczy złożony z części opisowej i rysunkowej,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
d) Kosztorys ofertowy
e) przedmiar robót
Przy realizacji zamówienia należy także przestrzegać założeń zawartych w opracowaniach: “Podręcznik wdrażania projektu – wytyczne do realizacji małej retencji w górach”– załącznik nr 5 do SIWZ oraz opracowania „Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach” – załącznik nr 6 do SIWZ.
Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać decyzji środowiskowych i pozwoleń, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3.3. Wymienione w pkt 3.2. opracowania stanowią integralną część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz projekcie zagospodarowania. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Urządzenia i materiały równoważne, a także (w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego) normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia muszą być wymienione w ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
3.4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia objęte są projektem:
“Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, dla którego uzyskano współfinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – III Oś Priorytetowa”
3.5. Miejscem realizacji zamówienia jest: teren Nadleśnictwa Baligród, a przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w miejscowości Sukowate, gmina Zagórz, na działce nr 75.
3.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy. Zamawiający przewiduje w umowie o roboty budowlane modyfikację zasad odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, w ten sposób, że okres obowiązywania rękojmi będzie wynikał z oferty Wykonawcy, przy czym nie może być on krótszy niż 36 miesięcy.
3.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę obejmującą pełny zakres zamówienia.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3.11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.12. Oznaczenie CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do 10.12.2015 r. Zamawiający przekaże plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do uczestniczenia w odbiorach na koniec okresu gwarancji robót oraz wizjach i spotkaniach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek. Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądach w ramach rękojmi za wady.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 PZP.
5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące:
5.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie i uzna że warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –formularze oświadczeń załącznik nr 2 do SIWZ.
5.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, oznacza że wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną lub kilka robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie lub remoncie przepustów lub budowie lub przebudowie lub remoncie budowli regulacyjnych na rzekach potokach lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek i potoków oraz obwałowań o łącznej wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł.
5.2.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej:
— jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
— jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
ponadto zamawiający wymaga dysponowania co najmniej trzema osobami w tym:
a) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami na koparko – ładowarkę,
b) co najmniej jedną osobą z prawem jazdy kategorii C,
c) co najmniej jedną osobą z uprawnieniami na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
5.2.4. dysponowania potencjałem technicznym tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:
— co najmniej jedną koparką o wysięgu min. 8 m,
— co najmniej jednym samochodem ciężarowymi samowyładowczym
— co najmniej jedną zagęszczarką wibracyjną spalinową
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
5.2.5. sytuacji finansowej, tzn. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych 00/100)
5.2.6. sytuacji ekonomicznej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).
5.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.2.1.÷ 5.2.6 niniejszej specyfikacji.
5.4. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt: 5.2.1.÷ 5.2.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia, (przykładowe formularze zobowiązań znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń)
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
5.5.1. warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.1. niniejszej specyfikacji – spełniają samodzielnie,
5.5.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.2.1.÷. 5.2.6 niniejszej specyfikacji – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów,
5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:
5.6.1. warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.1. niniejszej specyfikacji – spełnia każdy z tych Wykonawców z osobna (odrębnie),
5.6.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 5.2.1.÷ 5.2.6 niniejszej specyfikacji – spełniają łącznie (wspólnie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń, wykazów i dokumentów w sposób spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania formularze oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.1:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.7. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
6.7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – formularze oświadczeń załącznik nr 2 do SIWZ,
6.7.2. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.2. – “Wykaz wykonanych robót budowlanych”, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone– formularz wykaz robót znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń.
Dowodami tymi są: poświadczenia Wykonawcy, lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów o których mowa powyżej.
6.7.3. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.3. – “Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia” (formularz wykazu znajduje się znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń.), należy złożyć wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
6.7.4. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.4. – “Wykaz potencjału technicznego”, zawierający: wykaz narzędzi (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (formularz wykazu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularze oświadczeń).
6.7.5. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 5.2.5. – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (sporządzoną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.
6.7.6. oświadczenie, że osoba/y/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/ją/ wymagane uprawnienia – załącznik nr 2 do SIWZ,
6.9. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż złoty PL będą przeliczane w następujący sposób:

1) wartość zrealizowanych robót budowlanych oraz posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa – wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieni. Tabela kursów walut dostępna jest pod adresem http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html.

6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
6.10.1. dokumenty wymienione w pkt 6.1. powinny być przedłożone przez każdego z Wykonawców z osobna (odrębnie);
6.10.2. oświadczenie wymienione w pkt 6.7.1. – powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę odrębnie; w tej drugiej sytuacji Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tej części warunku, za której spełnienie jest odpowiedzialny;
6.10.3. dokumenty wymienione w pkt 6.7.2.÷6.7.6. – powinny być przedłożone odpowiednio przez tego lub tych spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie odnośnych warunków lub przez te podmioty, na zasobach których polegają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzając spełnianie odnośnych warunków;
6.11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć:
6.11.1. Informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SIWZ
6.11.2. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 184) – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26.ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.
6.12. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na podstawie przedstawionych oświadczeń, wykazów i dokumentów według formuły spełnia – nie spełnia.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie faksem (Wykonawcy przekazują je na numer faksu Zamawiającego: +48 13 465 72 01) lub drogą elektroniczną tj. e-mail’em (Wykonawcy przekazują je na adres: baligrod@krosno.lasy.gov.pl) lub pisemnie (Wykonawcy przekazują je na adres Zamawiającego podany w pkt 1.), z powołaniem się na numer sprawy określony w pkt 2. niniejszej specyfikacji.

7.2. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3. Zamawiający wyznacza:
1) Pani Aneta Wójcik do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych;
2) Pani Elżbieta Skiba– do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych
nr faksu: +48 13 465 72 01
8. Wymagania dotyczące wadium
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tys. 00/100).
8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank BGŻ SA oddz. w Sanoku, numer konta 27 2030 0045 1110 0000 0077 8820
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie.
8.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, wyznaczonym jako termin składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
8.5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia przekazać (przesłać w kopercie opisanej “WADIUM ORYGINAŁ” Zamawiającemu – do wyznaczonego terminu składania ofert.
Wadium złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 pzp, że:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: “Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate- roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród”
9. Termin związania z ofertą
9. Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może, tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 9.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć będzie jedynie wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10. Opis sposobu przygotowania ofert oraz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą.
10.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz “Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót” sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ.
10.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
10.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6. niniejszej specyfikacji.
10.2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
10.2.3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 10.2.2., udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
10.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
1) jakiego postępowania dotyczy,
2) jakie podmioty występują wspólnie,
3) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
4) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
5) na jaki okres jest udzielone.
10.3. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1. będzie składał pełnomocnik.
10.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 10.2.3.÷10.2.4. Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
10.5. Forma składanych dokumentów.
10.5.1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania, dla których Zamawiający określił wzory w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10.5.2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby ją składającej (dokument obejmujący treść oświadczenia stanowiącego treść oferty powinien być podpisany własnoręcznie przez osoby uprawnione).
10.5.3. Oferta oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
10.5.4. Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być odpowiednio podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty lub w treści pozostałych dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10.5.5. Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów, powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.5.6. W tekście oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron wszystkich składanych dokumentów.
10.5.6. W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składnia ofert powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
10.5.7. Wymagania określone w pkt 10.5.4., 10.5.5. i 10.5.6. nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niedostosowania się do tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10.5.8. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.5.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.5.10.Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości, wówczas Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii danego dokumentu.
10.6. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród
“Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate- roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród”
Nie otwierać przed dniem 24.08.2015 r.
10.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Informacje o zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu, pod rygorem nieważności, na piśmie. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.
10.8. Podwykonawstwo:
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 10 dni, określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy PZP zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, ustawy pzp uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 10 dni określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 PZP, ustawy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości nie większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. Zgodnie z art. 143a ust.1 Ustawy w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust.1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
Zamawiający za dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uzna: oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty lub dokument uznania środków na rachunku podwykonawcy, z koniecznością wskazania na tych dokumentach numeru umowy i etapu/zakresu robót jakich dotyczą.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w art. 143a ust.1 Ustawy wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4, Ustawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
20. Przepisy art. 143a–143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
21. W przypadkach, o których mowa w art. 143d ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8 Prawa Zamówień Publicznych, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty powinny być złożone w terminie do 24.08.2015 r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Nadleśnictwa Baligród
11.2. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.3. Oferty zostaną otwarte w dniu 24.08.2015 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego – sala narad
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji.
11.6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 oraz art. 24 b ust. 3 ustawyPzp.
11.7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Opis sposobu obliczania ceny
12.1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 3 niniejszej specyfikacji. Cena całkowita powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom wykonania przedmiotu zamówienia.
12.2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.
12.3. Cena oferty winna być obliczona w “Kosztorysie ofertowym” –załącznik nr 8 do SIWZ, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia, w tym Dokumentację projektową, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót.
12.4. Jeżeli z Opisu przedmiotu zamówienia w tym z Dokumentacji projektowej lub ze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wynika, że należy wykonać inną ilość prac niż ilość określoną w Przedmiarach robót lub należy wykonać prace nie ujęte w Przedmiarach robót – należy ten fakt zgłosić Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, o których mowa w pkt 12.4. wymagających modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany i, jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert.
12.6. Wykonawca w “Kosztorysie ofertowym” – załącznik nr 8 do SIWZ musi uwzględnić wszystkie pozycje przedmiarowe
12.7. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
12.8. “Kosztorys ofertowy” zostanie sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót, z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
12.9. Suma wartości “Kosztorysu ofertowego” – znajdującego się w załączniku nr 8 do SIWZ wpisana do formularza “Oferta” stanowić będzie cenę oferty netto (bez podatku VAT). W cenie oferty brutto należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT.
12.10. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz w kosztorysach ofertowych, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
12.11. Ewentualne opusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, które po zastosowaniu opustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia.
12.12. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę “Kosztorysie ofertowym”, oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.
12.13. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem wynagrodzenie nie przysługuje. Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do warunków umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.
12.14. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
— Cena – 80 %;
— Długość okresu rękojmi za wady – 10 %
— Długość okresu gwarancji za wady – 10 %
13.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w pkt 13.3.
13.3. Zamawiający zastosuje następujący sposób oceny ofert:
Nr. Nazwa kryterium: Waga:
1. Cena (brutto) oferty 80
2. Długość okresu rękojmi za wady (nie mniejszy niż 36 miesięcy) 10
3. Długość okresu gwarancji (nie mniejszy niż 60 miesięcy) 10
13.4.Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
1. LP = (najniższa cena spośród ofert ważnych/cena oferty badanej) x 80
2. Liczba punktów (LP) przyznanych za oferowaną długość okresu rękojmi za wady:
Ro
LPr = ___________ x 10 pkt
Rmax
Gdzie:
LPr – liczba punktów w kryterium rękojmia
Ro – długość okresu rękojmi podana w ocenianej ofercie w miesiącach
R max – największa długość okresu rękojmi w miesiącach ze wszystkich ofert podlegających badaniu
3 Liczba punktów (LP) przyznanych za oferowaną długość okresu gwarancji:
Go
LPg = ___________ x 10 pkt
Gmax
Gdzie:
LPg – liczba punktów w kryterium gwarancji
Go – długość okresu gwarancji podana w ocenianej ofercie w miesiącach
G max – największa długość okresu gwarancji w miesiącach ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
— maksymalna ilość punktów za cenę (80 pkt.) otrzymuje Wykonawca z najniższą ceną oferty, kolejne oferty będą ocenianie wg wzoru pkt 13.4 kryterium 1
— maksymalną ilość punktów w kryterium rękojmi za wady (10 pkt) otrzymuje Wykonawca z najdłuższym okresem długości rękojmi za wady, kolejne oferty będą ocenianie wg wzoru pkt 13.4 kryterium 2
— maksymalną ilość punktów w kryterium gwarancji za wady (10 pkt) otrzymuje Wykonawca z najdłuższym okresem długości gwarancji, kolejne oferty będą ocenianie wg wzoru pkt 13.4 kryterium 3
13.5. Pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniej.
K1+K2+K3= suma punktów
K1 – suma punktów uzyskanych w kryterium cena
K2 – suma punktów uzyskanych w kryterium długość okresu rękojmi za wady
K3 – suma punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji
13.6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
13.8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
14.1.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W zawiadomieniu Zamawiający zawrze również informację o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 Pzp, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego objętego postępowaniem, a także pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp.
14.1.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.2. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, w celu zawarcia umowy należą:
14.2.1. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo;
14.2.2. wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w ustawie Pzp;
14.2.3. przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez wskazane osoby wymaganych kwalifikacji lub uprawnień;
14.2.4. przedstawienie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu zamówienia, który stanie się załącznikiem do Umowy.
14.2.5. dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie;
14.2.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
14.2.7 Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedłożenia ich Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych 00/100)
b) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z właściwego rejestru), jeżeli takie umocowanie nie wynikało z dokumentu złożonego w ofercie,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wymaganych do realizacji przedmiotu umowy uprawnień.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
14.3 Udzielenie zamówienia.
14.3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14.3.2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.
14.3.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Niedopełnienie obowiązków wymienionych w pkt 14 SIWZ przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający będzie poczytywał jako uchylenie się od zawarcia umowy.
15. Zabezpieczenia umowy
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % podanej w ofercie ceny całkowitej brutto (z VAT) za wykonanie robót budowlanych.
15.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku spośród następujących form:
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać wskazanie Zamawiającego i nazwy zadania oraz musi być, co najmniej nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego oraz bez prawa protestu.
15.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia.
15.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.7. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego.
15.8. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
15.9. Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, było ważne co najmniej 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych.
15.10. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie ukończy robót budowlanych w terminie i określonym umową, a wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało formę gwarancji lub poręczenia okres ważności gwarancji lub poręczenia będzie zbliżał się ku końcowi, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu nową gwarancję lub poręczenie albo aneks przedłużający ważność tych dokumentów najdalej na 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia.
16. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ.
16.2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:
16.2.1. konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury;
16.2.2. konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury;
16.2.3. konieczności zmiany terminu realizacji spowodowanej:
a) wystąpieniem warunków pogodowych mających wpływ na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych, potwierdzonych wpisem w książce budowy, np.: długotrwałe, nieprzerwane, intensywne opady trwające powyżej kolejnych 15 dni, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.;
b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takich jak: siła wyższa, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. – powodujące zniszczenia lub uszkodzenia wymagające naprawy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków itp.;
c) zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego;
16.3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Pzp.
16.4. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
16.5. Niezależnie od możliwości wprowadzania zmian do umowy przewidzianych w ust. 16.2 SIWZ, Zamawiający przewiduje także następujące zasady wprowadzania zmian do umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych:
16.5.1 W wypadku wystąpienia zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej w pkt 16.5.2-16.5.8 SIWZ
16.5.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 16.5.1
16.5.3. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 16.5.1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
16.5.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 16.5.1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
16.5.5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 16.5.1 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
16.5.6. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.5.7. W przypadku zmian określonych w ust. 16.5.1 pkt b i c Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
16.5.8. Wykonawca złoży powyższy wniosek, z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej ceny.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.
17.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub email’em, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu;
3) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1)÷3);
5) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
6) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (email’em).
17.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
17.10. Kopię odwołania Zamawiający przesyła innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
17.11. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja.
17.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
17.13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się Uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17.14. Odwołujący lub Zamawiający może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
17.15. Zamawiający może wnieść (na piśmie lub ustnie do protokołu) odpowiedź na odwołanie.
17.16 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz Uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17.17. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, może wnieść (na piśmie lub ustnie do protokołu) sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jeżeli taki sprzeciw zostanie wniesiony, wówczas Izba rozpoznaje odwołanie.
17.18. Jeżeli Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, wówczas Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17.19. Czynności Uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 17.17 przez Uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
17.20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp (pkt 17.10 i 17.11 powyżej) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp (pkt 20.16. i 20.18. powyżej).
17.21. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie skierowane jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
17.22. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
17.23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Załączniki:
załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
załącznik nr 2 – Formularze oświadczeń
załącznik nr 3 – Umowa projekt
załącznik nr 4 – Informacja wraz z listą podmiotów należących do grupy kapitałowej
załącznik nr 5 – “Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji małej retencji w górach”
załącznik nr 6 – Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach
załącznik nr 7 – Dokument gwarancyjny
załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 17.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub email'em, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu;
3) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1)÷3);
5) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
6) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (email'em).
17.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
17.10. Kopię odwołania Zamawiający przesyła innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
17.11. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja.
17.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
17.13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się Uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17.14. Odwołujący lub Zamawiający może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
17.15. Zamawiający może wnieść (na piśmie lub ustnie do protokołu) odpowiedź na odwołanie.
17.16 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz Uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17.17. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, może wnieść (na piśmie lub ustnie do protokołu) sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jeżeli taki sprzeciw zostanie wniesiony, wówczas Izba rozpoznaje odwołanie.
17.18. Jeżeli Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, wówczas Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17.19. Czynności Uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 17.17 przez Uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
17.20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp (pkt 17.10 i 17.11 powyżej) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp (pkt 20.16. i 20.18. powyżej).
17.21. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie skierowane jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
17.22. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
17.23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.7.2015
TI Tytuł Polska-Baligród: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 369806-2015
PD Data publikacji 21/10/2015
OJ Dz.U. S 204
TW Miejscowość BALIGRÓD
AU Nazwa instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/10/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
RC Kod NUTS PL32
IA Adres internetowy (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/10/2015    S204    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Baligród: Roboty budowlane

2015/S 204-369806

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Baligród
Osoba do kontaktów: Aneta Wójcik
38-606 Baligród
Polska
Tel.: +48 134657200
E-mail: baligrod@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 134657201

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Sukowate – roboty budowlane realizowane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Baligród.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Baligród.

Kod NUTS PL32

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy przepustu zlokalizowanego na potoku bez nazwy(dopływ potoku Tarnawka) wraz z umocnieniem skarp oraz odbudowę nasypu drogowego nad przepustem,który został wykonany na podstawie Decyzji pozwolenie na budowę znak sprawy AB.6740.6.156.2013 z 14.2.2014.
Wykonany w ramach wcześniejszych prac nasyp uległ bowiem osunięciu, a jego konstrukcja wymaga odtworzenia w technologii gwarantującej skuteczność konstrukcji zgodnie z projektem będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ.
Z uwagi na niepełną przebudowę nowo wybudowanego przepustu z blachy falistej o wymiarach 1620 x 1100 oraz uszkodzenie wymaganych powłok ochronnych (podczas prowadzonych prac budowlanych doszło do osunięcia mas ziemnych z istniejącej skarpy), w ramach robót budowlanych planuje się demontaż przepustu, jego czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie. Po demontażu przepustu należy wykonać nową podbudowę przepustu. Roboty obejmują również zabudowę dna i skarp potoku za pomocą kaszyc oraz narzutu kamiennego. Zadanie realizowane w ramach zamówienia oznaczone jest numerem rozliczeniowym 04-01-112-30-1.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący, ustalony przez Zamawiającego z należytą starannością, przewidywany do wykonania zakres robót zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, w którym znajdują się:
a) projekt budowlany;
b) projekt wykonawczy złożony z części opisowej i rysunkowej;
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
d) Kosztorys ofertowy
e) przedmiar robót
Przy realizacji zamówienia należy także przestrzegać założeń zawartych w opracowaniach: „Podręcznik wdrażania projektu – wytyczne do realizacji małej retencji w górach”– załącznik nr 5 do SIWZ oraz opracowania„Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach” – załącznik nr 6 do SIWZ.
Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać decyzji środowiskowych i pozwoleń, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45221111, 45200000, 45240000, 45233140, 45110000, 45246000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 529 220,33 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Długość okresu rękojmi za wady. Waga 10
3. Długość okresu gwarancji za wady. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZG.270.1.11.2015.ES
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 132-241977 z dnia 11.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 118
33-380 Krynica-Zdrój
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 617 348,77 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 519 310,65 i najwyższa oferta 683 679,90 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane w ramach projektu:
„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.
Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013-III Oś.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 17.1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu.
17.6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub email'em, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu;
3) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określonew pkt 1)÷3);
5) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
6) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail'em).
17.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
17.10. Kopię odwołania Zamawiający przesyła innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
17.11. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja.
17.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesłać Zamawiającemu oraz Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
17.13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się Uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17.14. Odwołujący lub Zamawiający może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
17.15. Zamawiający może wnieść (na piśmie lub ustnie do protokołu) odpowiedź na odwołanie.
17.16 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz Uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17.17. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, może wnieść(na piśmie lub ustnie do protokołu) sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jeżeli taki sprzeciw zostanie wniesiony, wówczas Izba rozpoznaje odwołanie.
17.18. Jeżeli Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego,wówczas Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17.19. Czynności Uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 17.17 przez Uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
17.20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp (pkt 17.10 i 17.11 powyżej) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp (pkt 20.16. i 20.18. powyżej).
17.21. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie skierowane jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
17.22. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
17.23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2015

Adres: ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: baligrod@krosno.lasy.gov.pl
tel: +48 134657200
fax: +48 134657201
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24197720151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 107 dni
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_baligrod
Informacja dostępna pod: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
ul. Balów 14, 38-606 baligród, woj. podkarpackie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 21/08/2015
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
1. Doposażenie instalacji cieplnej i gazowej,2. Zabudowę gęstościomierza na rurociągu osadu wstępnego wraz z wizualizacja odczytu w systemie SCADA,3. Wykonanie rewizji na rurociagu osadu przefermentowanego ZKF – ob.22A,B, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. MAŁOPOLSKIE
2015-10-16 0,00