Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 241978-2015
PD Data publikacji 11/07/2015
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/07/2015
DT Termin 18/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

11/07/2015    S132    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 132-241978

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Izabela Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465794
E-mail: i.nowak@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Anna Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465812
E-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obwodnica Skawiny etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 953, województwo małopolskie, powiat: Krakowski, gmina: Skawina, miejscowość: Skawina.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegające na:
1) Opracowaniu dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5 m o długości ok. 2,2 km.
2) Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi – w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami – stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45221121, 71322000, 71322300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
1) Opracowaniu dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5 m o długości ok. 2,2 km
2) Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi – w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót obejmujących w szczególności:
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym);
d) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);
f) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy, drogach poprzecznych (w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu na odc. o długości 700 m)
g) Budowa poboczy
h) Budowa / przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych
i) Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanałem energetycznym i składowiskiem odpadów przemysłowych
j) Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę
k) Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, dróg zbiorczych ( w razie konieczności);
l) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników
m) Umocnienie skarp;
n) Budowa przepustów drogowych;
o) Budowa urządzeń ochrony środowiska;
p) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia tereny wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych NN, SN, WN, sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, sieci ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej);
q) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej,
r) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
s) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe
t) W razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych;
u) Roboty wykończeniowe i porządkowe;
v) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
w) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych
x) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
y) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ – w terminie realizacji przedmiotu umowy;
z) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.
ż) promocja Projektu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami – stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1) Płatności dokonywane są na podstawie:
— faktury częściowej – wystawionej po zakończeniu i odbiorze dokumentacji projektowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej,
— faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty.
— faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania.
2) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.
3) faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do zamawiającego na rachunek wykonawcy. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami w sekcji III.2.3).
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami w sekcji III.2.3).
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z zapisami w sekcji III.2.2).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Przewiduje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 3 SIWZ.
1.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia cz. II. pkt 1.2. SIWZ oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jeżeli wartości robót budowlanych podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania robót.
1.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ Wykaz osób.
1.1.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru zał. nr 6 SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach.
1.1.5 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.1.6 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
1.2. W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru zał. nr 7 SIWZ
1.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w pkt 1.2.1 – 1.2.7
1.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.2. SIWZ:
1.4.1.1. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt. 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.1.2. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt 1.2.5 i 1.2.7. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.4.2. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.4.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.4.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w cz. III pkt 1.4.1. SIWZ.
1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ.
2. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1. Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w cz. II pkt 2 oraz cz. III pkt 1.1.6. SIWZ, musi zostać złożone w oryginale.
2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawce warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, należny przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, należny przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:
a) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km,
b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m.
Wskazane powyżej roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.
2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:
— uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,
— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót
2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:
— uprawnienia do projektowania mostów bez ograniczeń,
— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót
3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie
4) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:
— uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w zakresie budowy mostów
— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-68/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 13,80 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiającego a w przypadku przesyłania materiałów pocztą zostanie doliczona opłata pocztowa.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2015 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.8.2015 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2017 r.
Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
W kryterium okres gwarancji i rękojmi ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (wyrażona w miesiącach) zaoferowana przez Wykonawcę w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca wynosi 120 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe kryterium nie dotyczy gwarancji i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome grubowarstwowe, dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamowień Publicznych
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17A
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.7.2015
TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 250067-2015
PD Data publikacji 17/07/2015
OJ Dz.U. S 136
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/07/2015
DT Termin 19/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

17/07/2015    S136    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 136-250067

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km,

b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m.

Wskazane powyżej roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne – tak, Podać cenę 13,80 Waluta: PLN, Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiającego + opłata pocztowa w przypadku przesyłania materiałów pocztą.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.7.2015 (10:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km;

b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m.

Wskazane powyżej roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub 2 odrębnych zadań.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne – tak, Podać cenę 2 637,88 Waluta: PLN, Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury gotówką w kasie ZDW lub przelewem na konto Zamawiającego + opłata pocztowa w przypadku przesyłania materiałów pocztą.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.7.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 255609-2015
PD Data publikacji 22/07/2015
OJ Dz.U. S 139
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/07/2015
DT Termin 19/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

22/07/2015    S139    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 139-255609

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.7.2015 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.8.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 267109-2015
PD Data publikacji 30/07/2015
OJ Dz.U. S 145
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/07/2015
DT Termin 20/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

30/07/2015    S145    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 145-267109

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania mostów bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie

4) osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

— uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w zakresie budowy mostów

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.8.2015 (10:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania mostów bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie

lub

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m

4) osobą na stanowisko kierownika robót

— w przypadku, kiedy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności mostowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m

— w przypadku, kiedy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej – osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.8.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 276582-2015
PD Data publikacji 06/08/2015
OJ Dz.U. S 150
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 04/08/2015
DT Termin 27/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

06/08/2015    S150    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 150-276582

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania mostów bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie

lub

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m;

4) osobą na stanowisko kierownika robót

— w przypadku, kiedy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m,

— w przypadku, kiedy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej – osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.8.2015 (10:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu umożlwiającej prowadzenie robót;

2) osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania mostów bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu na prowadzenie robót

lub

polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego o długości przęsła co najmniej 70 m wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wieloprzęsłowego wraz z uzyskaniem decyzji/zgody właściwego organu na prowadzenie robót;

3) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie

lub

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m;

4) osobą na stanowisko kierownika robót

— w przypadku, kiedy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m,

— w przypadku, kiedy kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej – osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.8.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 285235-2015
PD Data publikacji 13/08/2015
OJ Dz.U. S 155
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 11/08/2015
DT Termin 28/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

13/08/2015    S155    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 155-285235

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.8.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.8.2015 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.8.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.8.2015 (11:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 297850-2015
PD Data publikacji 25/08/2015
OJ Dz.U. S 163
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/08/2015
DT Termin 14/09/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

25/08/2015    S163    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 163-297850

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.8.2015 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.8.2015 (11:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.9.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.9.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 315839-2015
PD Data publikacji 09/09/2015
OJ Dz.U. S 174
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 04/09/2015
DT Termin 28/09/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów

09/09/2015    S174    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 174-315839

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.7.2015, 2015/S 132-241978)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221121, 71322000, 71322300

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Usługi projektowania mostów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.9.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.9.2015 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.9.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.9.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 114401-2016
PD Data publikacji 05/04/2016
OJ Dz.U. S 66
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 01/04/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/04/2016    S66    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie budowy dróg

2016/S 066-114401

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obwodnica Skawiny etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 953, województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Skawina, miejscowość Skawina.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
1. Opracowaniu dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5 m o długości ok. 2,2 km.
2. Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi – w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót obejmujących w szczególności:
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym);
d) Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności;
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);
f) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy, drogach poprzecznych (w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu na odc. o długości 700m);
g) Budowa poboczy;
h) Budowa / przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych;
i) Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanałem energetycznym i składowiskiem odpadów przemysłowych;
j) Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę;
k) Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, dróg zbiorczych ( w razie konieczności);
l) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników;
m) Umocnienie skarp;
n) Budowa przepustów drogowych;
o) Budowa urządzeń ochrony środowiska;
p) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia tereny wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych NN, SN, WN, sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, sieci ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej);
q) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej;
r) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
s) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;
t) W razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych;
u) Roboty wykończeniowe i porządkowe;
v) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
w) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;
x) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
y) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ – w terminie realizacji przedmiotu umowy;
z) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji;
ż) promocja Projektu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45221121, 71322000, 71322300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 35 951 685,45 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-68/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 132-241978 z dnia 11.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DN-4-271-68/15 Nazwa: Obwodnica Skawiny etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 14
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Vistal Gdynia S.A. – Lider; „Most” Sp. z o.o. – Partner; „Polbud-Pomorze” Sp. z o.o. – Partner
ul. Hutnicza 40
81-061 Gdynia
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 48 433 735,74 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 35 951 685,45 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą towarzysząca.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 – (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2016

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24197820151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 400000 ZŁ
Szacowana wartość* 13 333 333 PLN  -  20 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwodnica Skawiny etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44. Konsorcjum firm: Vistal Gdynia S.A. – Lider; „Most” Sp. z o.o. – Partner; „Polbud-Pomorze” Sp. z o.o. – Partner
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, woj. POMORSKIE
2016-03-11 35 951 685,00