Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 242105-2013
PD Data publikacji 19/07/2013
OJ Dz.U. S 139
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 17/07/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 03/09/2013
DT Termin 03/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OC Pierwotny kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/07/2013    S139    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania

2013/S 139-242105

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2013/2014, z podziałem na 29 części” – nr postępowania 061/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2013/2014, z podziałem na 29 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 648 928,25 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+142), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 1 w Gostyninie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Cześć 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Bielsku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400), nr 544 (od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 544 (ścieżka rowerowa szer. 2,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 86+760), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (droga serwisowa szer. 6,0m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990), nr 615 (ścieżka rowerowa szer. 2,0m), nr 617 (ścieżka rowerowa szer. 1,5m) na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579 (od km 27+290 do km 40+134; od km 40+134 do km 52+756), 587 (od km 0+000 do km 1+350), nr 700 (od km 0+000 d km 4+520), nr 701 (od km 0+000 do km 6+580; od km 6+580 do km 10+890), nr 718 (od km 5+740 do km 11+908), nr 719 (od km 13+750 do km 22+590; od km 22+590 do km 48+310; od km 48+310 do km 65+226), nr 720 (od km 0+000 do km 19+737), nr 735 (od km 0+000 do km 0+261), nr 760 (od km 0+000 do km 2+200), nr 779 (od km 0+000 do km 0+965), nr 876 (od km 0+000 do km 7+083) na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 34+190) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571 (od km 34+813 do km 56+256), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 630 (od km 0+000 do km 16+648), nr 631 (od km 0+000 do km 22+269), nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 639 (od km 3+400 do km 3+700) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636 (od km 0+000 do km 29+192), nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625 (od km 0+000 do km 0+860), nr 628 (od km 0+000 do km 0+904), nr 634 (od km 18+125 do km 38+648; od km 38+648 do km 54+960), nr 635 (od km 0+000 do km 12+284) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Część 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: CZĘŚĆ 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624 (od km 1+367 do km 2+967), nr 629 (od km 0+000 do km 1+055), nr 631 (od km 22+269 do km 45+289), nr 632 (od km 56+896 do km 72+085), nr 633 (od km 8+127 do km 15+885) na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 60+778), nr 627 (od km 60+778 do km 71+511), nr 627 (od km 71+511 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+347), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+589), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 38+438), nr 747 (od km 38+438 do km 40+112), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473), nr 691 (od km 20+473 do km 20+813), nr 691 (od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (od km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914), nr 728 (od km 61+146 do km 69+409) na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+660, od km 38+660 do km 40+000, od km 40+000 do km 47+050), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 6+477; od km 6+477 do km 20+861), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 6+477; od km 6+477 do km 20+861), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+452; od km 22+452 do km 27+217), nr 722 (od km 0+000 do km 6+477; od km 6+477 do km 20+861), nr 724 (od km 10+751 do km 13+049, od km 10+751 do km 12+083; od km 13+049 do km 26+647), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619; od km 6+619 do km 7+310), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
1)Krótki opis
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90611000

3)Wielkość lub zakres
świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100) na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 15 896 PLN,
Część 2: 17 481 PLN,
Część 3: 23 766 PLN,
Część 4: 10 988 PLN,
Część 5: 11 029 PLN,
Część 6: 8 402 PLN,
Część 7: 17 250 PLN,
Część 8: 15 687 PLN,
Część 9: 12 021 PLN,
Część 10: 13 645 PLN,
Część 11: 11 085 PLN,
Część 12: 11 657 PLN,
Cześć 13: 10 464 PLN,
Część 14: 6 431 PLN,
Część 15: 9 031 PLN,
Część 16: 6 995 PLN,
Część 17: 9 181 PLN,
Część 18: 18 059 PLN,
Część 19: 25 965 PLN,
Część 20: 15 925 PLN,
Część 21: 15 304 PLN,
Część 22: 21 894 PLN,
Część 23: 15 306 PLN,
Część 24: 15 919 PLN,
Część 25: 9 985 PLN,
Część 26: 18 670 PLN,
Część 27: 11 380 PLN,
Część 28: 15 614 PLN,
Część 29: 14 899 PLN.
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
5. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego.
Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu do ofert należy załaczyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6, 7, 8 oraz 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
12.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 4, 5 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:
1. dla części 13 i 14 po 80 000 PLN brutto każda
2. dla części 12, 15, 16 i 17 po 150 000 PLN brutto każda
3. dla pozostałych części po 200 000 PLN brutto każda
2) dysponują urządzeniami technicznymi, zgodnie z poniższym wykazem:
Sprzęt wykonawców do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2013/2014
Część 1 Obwód drogowy Gostynin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12Mg, ilość osi 3, ilość 6szt.
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość 2szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 4m3, ilość 2szt.
Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny, ilość 6szt.
Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy
Ładowarka – ilość 2szt.
Ciągnik rolniczy min.35KM -1 szt.
Pług odśnieżny – ciągnikowy o zmiennej geometrii ustawienia lemiesza.1 szt.
Część 2 Obwód drogowy Sanniki
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 8Mg, ilość osi 2, ilość 2szt
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10Mg, ilość osi 3, ilość 6szt
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość 2szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 4m3, ilość 2szt.
Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny, ilość8 szt.
Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy
Ładowarka – ilość 2szt.
Ciągnik rolniczy min.120 KM szt.1
Pług odśnieżny – lemieszowy dwustronny szt.1
Część 3 Obwód drogowy Bielsk
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2, ilość 4 szt.
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi 3, ilość 6szt
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość 4szt.
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność 4m3, ilość 4 szt.
Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny ilość 10szt.
Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy
Ładowarka – ilość 2szt.
Ciągnik rolniczy min.75 KM -1 szt.
Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny - 1 szt.
Część 4 Obwód drogowy Grudusk
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:10 Mg, ilość osi z napędem: 1, ilość - 12,
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 2, ilość - 3,
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość - 3,
Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 3,
Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 6,
Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3,
Równiarka – ilość - 1,
Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość - 1,
Koparko-ładowarka – ilość – 1,
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych, ilość – 1.
Część 5 Obwód drogowy Żuromin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 1, ilość - 9,
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 2, ilość - 3,
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 3,
Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 3,
Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 6,
Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3,
Równiarka – ilość - 1,
Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość - 1,
Koparko-ładowarka – ilość – 1.
Część 6 Obwód drogowy Ciechanów
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 1, ilość - 4,
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 2, ilość - 3,
Piaskarko-solarka minimum: ładowność: 4,5m3, ilość - 4,
Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 4,
Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość - 3,
Równiarka – ilość - 1,
Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość - 1,
Koparko-ładowarka – ilość – 1,
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych, ilość – 1.
Część 7 Obwód drogowy Łazy
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg; min. ilość osi: 2;ilość: 6
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3; ilość: 6
Pług odśnieżny – jednostronny, średni ze sterowaniem prawo-lewo, góra-dół: ilość: 6
Równiarka (lub Spycharka) - ilość: 2
Ładowarka – ilość :1
Część 8 Obwód drogowy Grodzisk Mazowiecki
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg; min. ilość osi: 2;ilość: 6
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3; ilość: 6
Pług odśnieżny – jednostronny, średni ze sterowaniem prawo-lewo, góra-dół: ilość: 6
Równiarka (lub Spycharka) - ilość: 2
Ładowarka – ilość : 1
Część 9 Obwód drogowy Myszyniec
Samochód ciężarowy minimalna : ładowność 12 Mg, ilość osi: 3, min. moc 300KM - ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę min. 1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6m3, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.
Równiarka - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)
Część 10 Obwód drogowy Krasnosielc
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi: 3, min. moc 300KM - ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę min. 1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6m3, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.
Równiarka - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)
Część 11 Obwód drogowy Czerwin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi: 3, min. moc 300KM - ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)
Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę min. 1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6m3, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki - ilość: 6 szt.
Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.
Równiarka - ilość: 1 szt.
Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)
Część 12 Obwód drogowy Nasielsk
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg, ilość osi 4 ,-ilość – 3
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 3
Pług odśnieżny- lekki - ilość -3
Równiarka – ilość - 2
Ładowarka- ilość - 1
Część 13 Obwód drogowy Nowy Dwór Mazowiecki
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg, ilość osi 4 ,-ilość – 4
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 4
Pług odśnieżny- lekki - ilość -4
Równiarka – ilość - 2
Ładowarka- ilość - 1
Część 14 Obwód drogowy Wołomin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2 ,-ilość – 2
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 2
Pług odśnieżny- lekki - ilość -2
Równiarka – ilość - 1
Ładowarka- ilość - 1
Część 15 Obwód drogowy Wołomin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2 ,-ilość – 2
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 2
Pług odśnieżny- lekki - ilość -2
Równiarka – ilość - 1
Ładowarka- ilość - 1
Część 16 Obwód drogowy Wołomin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg, ilość osi 4 ,-ilość - 3
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5 Mg ,ilość osi – 2 –ilość – 1
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 3
Pług odśnieżny- lekki - ilość -3
Równiarka – ilość - 1
Ładowarka- ilość - 2
Część 17 Obwód drogowy Wołomin
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15, ilość osi 4 ,-ilość - 4
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5 ,ilość osi – 2 –ilość – 1
Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 4
Pług odśnieżny- lekki - ilość -4
Równiarka – ilość - 1
Ładowarka- ilość - 2
Część 18 Obwód drogowy Węgrów
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość osi z napędem-2, szt. 3
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi z napędem-3, szt. 3
Piaskarko-solarka min. ładowność -5 m3 ze zbiornikiem na solankę, szt.1
Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3, szt. 2
Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - szt. 3
Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, szt. 3
Równiarka – szt. 1
Ładowarka – szt. 1
Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych - szt.1
Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1
Część 19 Obwód drogowy Kosów Lacki
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość osi z napędem-2, - szt. 4
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi z napędem-3, - szt. 2
Piaskarko-solarka min. ładowność -5 m3 - szt. 1
Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3 - szt. 3
Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - szt. 4
Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki - szt. 2
Równiarka - szt. 1
Ładowarka - szt. 1
Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1
Część 20 Obwód drogowy Siedlce
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość osi z napędem-2, - szt 2
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi z napędem-3, - szt. 2
Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3 - szt. 2
Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym - szt. 2
Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki - szt. 2
Równiarka - szt.1
Ładowarka - szt. 1
Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1
Część 21 Obwód drogowy Siedlce
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg, ilość osi z napędem-2, - szt. 2
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi z napędem-3, - szt. 2
Piaskarko-solarka min. ładowność -5 m3, - szt. 1
Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3, - szt. 1
Pług odśnieżny - rodzaj; lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym – szt. 2
Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki – szt. 2
Równiarka - szt. 1
Ładowarka – szt. 1
Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1
Część 22 Obwód drogowy Radom
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 17 Mg , ilość osi: 4 , - ilość sztuk – 2
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość osi: 3 , - ilość sztuk – 1
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość osi: 2 , - ilość sztuk – 2
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 9 m3 , ilość sztuk – 2
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość sztuk – 1
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 2
Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie: prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 5
Równiarka – ilość sztuk - 2
Ładowarka – ilość sztuk - 1
Część 23 Obwód drogowy Siczki
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość osi: 3, - ilość sztuk – 2
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość osi: 2, - ilość sztuk – 2
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość sztuk – 2
Piaskarko – solarka - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 2
Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie: prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 4
Równiarka – ilość sztuk - 1
Ładowarka – ilość sztuk - 1
Część 24 obwód Drogowy Potworów
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość osi: 3 , - ilość sztuk – 2
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość osi: 2 , - ilość sztuk – 2
Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość sztuk – 2
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 2
Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie: prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 4
Równiarka – ilość sztuk - 2
Ładowarka – ilość sztuk - 1
Część 25 Obwód drogowy Nowe Miasto n/Pilicą
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość osi: 3 , - ilość sztuk – 2
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość osi: 2 , - ilość sztuk – 1
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 9 m3 , ilość sztuk – 1
Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 6 m3 , ilość sztuk – 1
Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 1
Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie: prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 3
Równiarka – ilość sztuk - 1
Ładowarka – ilość sztuk - 1
Część 26 Obwód drogowy Otwock
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:15 Mg, ilość osi:3, - szt. 5
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg, ilość osi:2, - szt. 2
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 3
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 2
Pług odśnieżny – średni, - szt. 5
Równiarka – szt. 1
Ładowarka – szt. 1
Część 27 Obwód drogowy Maciejowice
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:15 Mg, ilość osi:3, - szt. 4
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg, ilość osi:2, - szt. 2
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 3
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 2
Pług odśnieżny – średni, - szt. 7
Równiarka – szt. 2
Ładowarka – szt. 1
Część 28 Obwód drogowy Piaseczno
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg, ilość osi:3, - szt. 3
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:9 Mg, ilość osi:2, - szt. 2
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m3, - szt. 3
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność:4,5 m3, - szt. 2
Pług odśnieżny – średni, - szt. 5
Równiarka – szt. 2
Ładowarka – szt. 1
Część 29 Obwód drogowy Warka
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:15 Mg, ilość osi:3, - szt. 5
Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg, ilość osi:2, - szt. 2
Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 3
Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 2
Pług odśnieżny – średni, - szt. 7
Równiarka – szt. 2
Ładowarka – szt. 1
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
061/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.9.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.9.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.9.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.4.2014 roku
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.
18.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.2. Ubezpieczenie robót.
18.3. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres od dnia
podpisania umowy do dnia 30.4.2014 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
18.4. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
18.5. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy. Koordynatorowi prac w danym Obwodzie Drogowym MZDW po podpisaniu umowy.
18.6. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą koordynatora prac
lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dnioddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosisię wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.7.2013
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 282608-2013
PD Data publikacji 22/08/2013
OJ Dz.U. S 162
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 20/08/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 03/09/2013
DT Termin 03/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OC Pierwotny kod CPV 90611000 - Usługi sprzątania ulic
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RC Kod NUTS PL12

22/08/2013    S162    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania

2013/S 162-282608

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.7.2013, 2013/S 139-242105)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90620000, 90630000, 90611000

Usługi odśnieżania

Usługi usuwania oblodzeń

Usługi sprzątania ulic

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania

warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których

mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej

jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przy

zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:

1. dla części 13 i 14 po 80 000,00 zł brutto każda

2. dla części 12, 15, 16 i 17 po 150 000,00 zł brutto

każda

3. dla pozostałych części po 200 000,00 zł brutto każda

2) dysponują urządzeniami technicznymi, zgodnie z

poniższym wykazem:

Sprzęt wykonawców do świadczenia usług przy

zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie

województwa mazowieckiego w sezonie zimowym

2013/2014

CZĘŚĆ 1 OBWÓD DROGOWY GOSTYNIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12Mg,

ilość osi 3, ilość 6szt.

Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość

2szt.

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność 4m3, ilość 2szt.

Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny, ilość

6szt.

Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy

Ładowarka – ilość 2szt.

Ciągnik rolniczy min.35KM -1 szt.

Pług odśnieżny – ciągnikowy o zmiennej geometrii

ustawienia lemiesza.1 szt.

CZĘŚĆ 2 OBWÓD DROGOWY SANNIKI

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 8Mg, ilość

osi 2, ilość 2szt

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10Mg,

ilość osi 3, ilość 6szt

Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość

2szt.

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność 4m3, ilość 2szt.

Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny, ilość8

szt.

Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy

Ładowarka – ilość 2szt.

Ciągnik rolniczy min.120 KM szt.1

Pług odśnieżny – lemieszowy dwustronny szt.1

CZĘŚĆ 3 OBWÓD DROGOWY BIELSK

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg,

ilość osi 2, ilość 4 szt.

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi 3, ilość 6szt

Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4m3, ilość

4szt.

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność 4m3, ilość 4 szt.

Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny ilość

10szt.

Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy

Ładowarka – ilość 2szt.

Ciągnik rolniczy min.75 KM -1 szt.

Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny - 1 szt.

CZĘŚĆ 4 OBWÓD DROGOWY GRUDUSK

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:10 Mg,

ilość osi z napędem: 1, ilość - 12,

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg,

ilość osi z napędem: 2, ilość - 3,

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość -

3,

Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę

minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 3,

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 6,

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki, ilość - 3,

Równiarka – ilość - 1,

Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość - 1,

Koparko-ładowarka – ilość – 1,

Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek

rowerowych, ilość – 1.

CZĘŚĆ 5 OBWÓD DROGOWY ŻUROMIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg,

ilość osi z napędem: 1, ilość - 9,

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg,

ilość osi z napędem: 2, ilość - 3,

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość -

3,

Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę

minimalna: ładowność: 4,5m3, ilość - 3,

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 6,

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki, ilość - 3,

Równiarka – ilość - 1,

Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość - 1,

Koparko-ładowarka – ilość – 1.

CZĘŚĆ 6 OBWÓD DROGOWY CIECHANÓW

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg,

ilość osi z napędem: 1, ilość - 4,

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg,

ilość osi z napędem: 2, ilość - 3,

Piaskarko-solarka minimum: ładowność: 4,5m3, ilość -

4,

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość - 4,

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki, ilość - 3,

Równiarka – ilość - 1,

Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość - 1,

Koparko-ładowarka – ilość – 1,

Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek

rowerowych, ilość – 1.

CZĘŚĆ 7 OBWÓD DROGOWY ŁAZY

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg;

min. ilość osi: 2;ilość: 6

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3; ilość: 6

Pług odśnieżny – jednostronny, średni ze sterowaniem

prawo-lewo, góra-dół: ilość: 6

Równiarka (lub Spycharka) - ilość: 2

Ładowarka – ilość :1

CZĘŚĆ 8 OBWÓD DROGOWY GRODZISK

MAZOWIECKI

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg;

min. ilość osi: 2;ilość: 6

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3; ilość: 6

Pług odśnieżny – jednostronny, średni ze sterowaniem

prawo-lewo, góra-dół: ilość: 6

Równiarka (lub Spycharka) - ilość: 2

Ładowarka – ilość : 1

CZĘŚĆ 9 OBWÓD DROGOWY MYSZYNIEC

Samochód ciężarowy minimalna : ładowność 12 Mg,

ilość osi: 3, min. moc 300KM - ilość: 9 szt. (w tym 6 szt.

do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt.

do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)

Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę min.

1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6m3,

elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego

materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram -

ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki - ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.

Równiarka - ilość: 1 szt.

Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli

oraz do wywozu śniegu)

CZĘŚĆ 10 OBWÓD DROGOWY KRASNOSIELC

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi: 3, min. moc 300KM - ilość: 9 szt. (w tym 6 szt.

do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt.

do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)

Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę min.

1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6m3,

elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego

materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram -

ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki - ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.

Równiarka - ilość: 1 szt.

Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli

oraz do wywozu śniegu)

CZĘŚĆ 11 OBWÓD DROGOWY CZERWIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi: 3, min. moc 300KM - ilość: 9 szt. (w tym 6 szt.

do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt.

do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)

Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę min.

1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6m3,

elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego

materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram -

ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki - ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki - ilość: 1 szt.

Równiarka - ilość: 1 szt.

Ładowarka - ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli

oraz do wywozu śniegu)

CZĘŚĆ 12 OBWÓD DROGOWY NASIELSK

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg,

ilość osi 4 ,-ilość – 3

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 3

Pług odśnieżny- lekki - ilość -3

Równiarka – ilość - 2

Ładowarka- ilość - 1

CZĘŚĆ 13 OBWÓD DROGOWY NOWY DWÓR

MAZOWIECKI

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg,

ilość osi 4 ,-ilość – 4

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 4

Pług odśnieżny- lekki - ilość -4

Równiarka – ilość - 2

Ładowarka- ilość - 1

CZĘŚĆ 14 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg,

ilość osi 2 ,-ilość – 2

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 2

Pług odśnieżny- lekki - ilość -2

Równiarka – ilość - 1

Ładowarka- ilość - 1

CZĘŚĆ 15 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg,

ilość osi 2 ,-ilość – 2

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 2

Pług odśnieżny- lekki - ilość -2

Równiarka – ilość - 1

Ładowarka- ilość - 1

CZĘŚĆ 16 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15 Mg,

ilość osi 4 ,-ilość - 3

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5

Mg ,ilość osi – 2 –ilość – 1

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 3

Pług odśnieżny- lekki - ilość -3

Równiarka – ilość - 1

Ładowarka- ilość - 2

CZĘŚĆ 17 OBWÓD DROGOWY WOŁOMIN

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 15, ilość

osi 4 ,-ilość - 4

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5 ,ilość

osi – 2 –ilość – 1

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m3 , ilość- 4

Pług odśnieżny- lekki - ilość -4

Równiarka – ilość - 1

Ładowarka- ilość - 2

CZĘŚĆ 18 OBWÓD DROGOWY WĘGRÓW

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg,

ilość osi z napędem-2, szt. 3

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem-3, szt. 3

Piaskarko-solarka min. ładowność -5 m3 ze zbiornikiem

na solankę, szt.1

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3, szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym - szt. 3

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki, szt. 3

Równiarka – szt. 1

Ładowarka – szt. 1

Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek

rowerowych - szt.1

Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1

CZĘŚĆ 19 OBWÓD DROGOWY KOSÓW LACKI

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg,

ilość osi z napędem-2, - szt. 4

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem-3, - szt. 2

Piaskarko-solarka min. ładowność -5 m3 - szt. 1

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3 - szt. 3

Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym - szt. 4

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki - szt. 2

Równiarka - szt. 1

Ładowarka - szt. 1

Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1

CZĘŚĆ 20 OBWÓD DROGOWY SIEDLCE

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg,

ilość osi z napędem-2, - szt 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem-3, - szt. 2

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3 - szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym - szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki - szt. 2

Równiarka - szt.1

Ładowarka - szt. 1

Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1

CZĘŚĆ 21 OBWÓD DROGOWY SIEDLCE

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg,

ilość osi z napędem-2, - szt. 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem-3, - szt. 2

Piaskarko-solarka min. ładowność -5 m3, - szt. 1

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3, - szt. 1

Pług odśnieżny - rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym – szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki – szt. 2

Równiarka - szt. 1

Ładowarka – szt. 1

Szczotka mechaniczna do zamiatania - szt. 1

CZĘŚĆ 22 OBWÓD DROGOWY RADOM

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 17 Mg ,

ilość osi: 4 , - ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg ,

ilość osi: 3 , - ilość sztuk – 1

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg ,

ilość osi: 2 , - ilość sztuk – 2

Piaskarko – solarka – min. ładowność: 9 m3 , ilość

sztuk – 2

Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość

sztuk – 1

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę - min.

ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 2

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie

z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego –

ilość sztuk – 5

Równiarka – ilość sztuk - 2

Ładowarka – ilość sztuk - 1

CZĘŚĆ 23 OBWÓD DROGOWY SICZKI

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg ,

ilość osi: 3, - ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg ,

ilość osi: 2, - ilość sztuk – 2

Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość

sztuk – 2

Piaskarko – solarka - min. ładowność: 4,5 m3 , ilość

sztuk – 2

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie

z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego –

ilość sztuk – 4

Równiarka – ilość sztuk - 1

Ładowarka – ilość sztuk - 1

CZĘŚĆ 24 OBWÓD DROGOWY POTWORÓW

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg ,

ilość osi: 3 , - ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg ,

ilość osi: 2 , - ilość sztuk – 2

Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m3 , ilość

sztuk – 2

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę - min.

ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 2

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie

z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego –

ilość sztuk – 4

Równiarka – ilość sztuk - 2

Ładowarka – ilość sztuk - 1

CZĘŚĆ 25 OBWÓD DROGOWY NOWE MIASTO n/

Pilicą

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg ,

ilość osi: 3 , - ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg ,

ilość osi: 2 , - ilość sztuk – 1

Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 9 m3 , ilość

sztuk – 1

Piaskarko – solarka minimalna: ładowność: 6 m3 , ilość

sztuk – 1

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 1

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie

z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego –

ilość sztuk – 3

Równiarka – ilość sztuk - 1

Ładowarka – ilość sztuk - 1

CZĘŚĆ 26 OBWÓD DROGOWY OTWOCK

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:15 Mg,

ilość osi:3, - szt. 5

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg,

ilość osi:2, - szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 3

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 2

Pług odśnieżny – średni, - szt. 5

Równiarka – szt. 1

Ładowarka – szt. 1

CZĘŚĆ 27 OBWÓD DROGOWY MACIEJOWICE

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:15 Mg,

ilość osi:3, - szt. 4

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg,

ilość osi:2, - szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 3

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 2

Pług odśnieżny – średni, - szt. 7

Równiarka – szt. 2

Ładowarka – szt. 1

CZĘŚĆ 28 OBWÓD DROGOWY PIASECZNO

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg,

ilość osi:3, - szt. 3

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:9 Mg, ilość

osi:2, - szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m3, - szt. 3

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność:4,5 m3, - szt.

2

Pług odśnieżny – średni, - szt. 5

Równiarka – szt. 2

Ładowarka – szt. 1

CZĘŚĆ 29 OBWÓD DROGOWY WARKA

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:15 Mg,

ilość osi:3, - szt. 5

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg,

ilość osi:2, - szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 3

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 5m3, - szt. 2

Pług odśnieżny – średni, - szt. 7

Równiarka – szt. 2

Ładowarka – szt. 1

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

3/9/2013 - 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3/9/2013 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 3/9/2013 - 10:30

Miejscowość: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048

Warszawa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:

1. dla części 13 i 14 po 80 000,00 PLN brutto każda

2. dla części 12, 15, 16 i 17 po 150 000,00 PLN brutto każda

3. dla pozostałych części po 200 000,00 PLN brutto każda

2) dysponują urządzeniami technicznymi, zgodnie z poniższym wykazem:

Sprzęt wykonawców do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym

2013/2014

Część 1 Obwód drogowy Gostynin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi 3, ilość 6 szt.

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność 4 m³, ilość 2 szt.

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność 4 m³, ilość 2 szt.

Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny, ilość 6 szt.

Równiarka – ilość 2 szt. + pług czołowy

Ładowarka – ilość 2 szt.

Ciągnik rolniczy min. 35 km – 1 szt.

Pług odśnieżny – ciągnikowy o zmiennej geometrii

ustawienia lemiesza. 1 szt.

Część 2 Obwód drogowy Sanniki

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 8 Mg, ilość osi 2, ilość 2 szt

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 3, ilość 6 szt

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność 4 m³, ilość 2 szt.

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność 4 m³, ilość 2 szt.

Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny, ilość 8 szt.

Równiarka – ilość 2 szt + pług czołowy

Ładowarka – ilość 2 szt.

Ciągnik rolniczy min.120 km szt.1

Pług odśnieżny – lemieszowy dwustronny szt. 1

Część 3 Obwód drogowy Bielsk

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2, ilość 4 szt.

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi 3, ilość 6 szt.

Piaskarko – solarka minimalna: ładowność 4 m³, ilość 4 szt.

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność 4 m³, ilość 4 szt.

Pług odśnieżny – samochodowy jednostronny ilość 10 szt.

Równiarka – ilość 2szt + pług czołowy

Ładowarka – ilość 2szt.

Ciągnik rolniczy min.75 km – 1 szt.

Pług odśnieżny lemieszowy dwustronny – 1 szt.

Część 4 Obwód drogowy Grudusk

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 1, ilość – 12.

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 2, ilość – 3.

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość – 3.

Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę

minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość – 3.

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość – 6.

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość – 3.

Równiarka – ilość – 1.

Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0 m³ – ilość – 1.

Koparko-ładowarka – ilość – 1,

Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych, ilość – 1.

Część 5 Obwód drogowy Żuromin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 1, ilość – 9.

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 2, ilość – 3.

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość – 3.

Piaskarko-solarka ze zbiornikiem na solankę

minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość – 3.

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym , ilość – 6.

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość – 3.

Równiarka – ilość – 1.

Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0 m³ – ilość – 1.

Koparko-ładowarka – ilość – 1.

Część 6 Obwód drogowy Ciechanów

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 1, ilość – 4.

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg, ilość osi z napędem: 2, ilość – 3.

Piaskarko-solarka minimum: ładowność: 4,5 m³, ilość – 4.

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym, ilość – 4.

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, ilość – 3.

Równiarka – ilość – 1.

Ładowarka o pojemności łyżki min. 3,0m3 – ilość – 1.

Koparko-ładowarka – ilość – 1.

Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych, ilość – 1.

CZĘŚĆ 7 OBWÓD DROGOWY ŁAZY

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg; min. ilość osi: 2; ilość: 6

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5m3; ilość: 6

Pług odśnieżny – jednostronny, średni ze sterowaniem

prawo-lewo, góra-dół: ilość: 6

Równiarka (lub Spycharka) – ilość: 2

Ładowarka – ilość :1

Część 8 Obwód drogowy Grodzisk Mazowiecki

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 10 Mg; min. ilość osi: 2; ilość: 6.

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5 m³; ilość: 6

Pług odśnieżny – jednostronny, średni ze sterowaniem prawo-lewo, góra-dół: ilość: 6

Równiarka (lub Spycharka) – ilość: 2

Ładowarka – ilość: 1

Część 9 Obwód drogowy Myszyniec

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi: 3, min. moc 300 km – ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę min. 1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6 m³,

elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram – ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki – ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki – ilość: 1 szt.

Równiarka – ilość: 1 szt.

Ładowarka – ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)

Część 10 Obwód drogowy Krasnosielc

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi: 3, min. moc 300 km – ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę min. 1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6 m³, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego

materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram – ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki – ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki – ilość: 1 szt.

Równiarka – ilość: 1 szt.

Ładowarka – ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)

Część 11 Obwód drogowy Czerwin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi: 3, min. moc 300 km – ilość: 9 szt. (w tym 6 szt. do piaskarko-solarek z pługami jednostronnymi, 1 szt. do pługu dwustronnego, 2 szt. do wywozu śniegu)

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę min. 1200 litrów oraz min. pojemnością skrzyni 6 m³, elektroniczne dozowanie ilości rozsypywanego

materiału z kabiny kierowcy z dokładnością do 5 gram –

ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny jednostronny typ ciężki – ilość: 6 szt.

Pług odśnieżny dwustronny typ ciężki – ilość: 1 szt.

Równiarka – ilość: 1 szt.

Ładowarka – ilość: 2 szt. (do załadunku piasku i soli oraz do wywozu śniegu)

Część 12 Obwód drogowy Nasielsk

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2–3 , – ilość – 3

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m³, ilość – 3

Pług odśnieżny – lekki – ilość – 3

Równiarka – ilość – 2

Ładowarka – ilość – 1

Część 13 Obwód drogowy Nowy Dwór Mazowiecki

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2–3, – ilość – 4

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m³, ilość – 4

Pług odśnieżny – lekki – ilość – 4

Równiarka – ilość – 2

Ładowarka – ilość – 1

Część 14 Obwód drogowy Wołomin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg,

ilość osi 2, – ilość – 2

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m³, ilość – 2

Pług odśnieżny – lekki – ilość – 2

Równiarka – ilość – 1

Ładowarka – ilość – 1

Część 15 Obwód drogowy Wołomin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg,

ilość osi 2 , – ilość – 2

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m³, ilość – 2

Pług odśnieżny- lekki – ilość – 2

Równiarka – ilość – 1

Ładowarka – ilość – 1

Część 16 Obwód drogowy Wołomin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2–3 , – ilość – 3

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5 Mg, ilość osi – 2 – ilość – 1

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m³, ilość- 3

Pług odśnieżny – lekki – ilość – 3

Równiarka – ilość – 1

Ładowarka – ilość – 2

Część 17 Obwód drogowy Wołomin

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10 Mg, ilość osi 2–3, – ilość – 4

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 3,5, ilość osi – 2 – ilość – 1

Piaskarko solarka minimalna: ładowność 5 m³, ilość – 4

Pług odśnieżny – lekki – ilość – 4

Równiarka – ilość – 1

Ładowarka – ilość – 2

Część 18 Obwód drogowy Węgrów

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10–12 Mg,

ilość osi z napędem – 2, szt. 3

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg, ilość osi z napędem – 3, szt. 3

Piaskarko-solarka min. ładowność – 5 m³ ze zbiornikiem na solankę, szt. 1

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m³, szt. 2

Pług odśnieżny – rodzaj; lemieszowy jednostronny typ średni ze sterowaniem hydraulicznym – szt. 3

Pług odśnieżny – rodzaj: lemieszowy dwustronny typ ciężki, szt. 3

Równiarka – szt. 1

Ładowarka – szt. 1

Odśnieżarka mechaniczna do odśnieżania ścieżek rowerowych – szt.1

Szczotka mechaniczna do zamiatania – szt. 1

Część 19 Obwód drogowy Kosów Lacki

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10-12 Mg,

ilość osi z napędem – 2, – szt. 4

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem – 3, – szt. 2

Piaskarko-solarka min. ładowność – 5 m3 – szt. 1

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3 – szt. 3

Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym – szt. 4

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki – szt. 2

Równiarka – szt. 1

Ładowarka – szt. 1

Szczotka mechaniczna do zamiatania – szt. 1

Część 20 Obwód drogowy Siedlce

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10–12 Mg,

ilość osi z napędem – 2, – szt 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem – 3, – szt. 2

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m3 – szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym – szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki – szt. 2

Równiarka – szt.1

Ładowarka – szt. 1

Szczotka mechaniczna do zamiatania – szt. 1

Część 21 Obwód drogowy Siedlce

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 10–12 Mg,

ilość osi z napędem – 2, – szt. 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność 12 Mg,

ilość osi z napędem – 3, – szt. 2

Piaskarko-solarka min. ładowność – 5 m³, – szt. 1

Piaskarko-solarka min. ładowność – 7 m³, – szt. 1

Pług odśnieżny - rodzaj; lemieszowy jednostronny typ

średni ze sterowaniem hydraulicznym – szt. 2

Pług odśnieżny -rodzaj: lemieszowy dwustronny typ

ciężki – szt. 2

Równiarka – szt. 1

Ładowarka – szt. 1

Szczotka mechaniczna do zamiatania – szt. 1

Część 22 Obwód drogowy Radom

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość osi: 3, – ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg , ilość osi: 3, – ilość sztuk – 1

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość osi: 2, – ilość sztuk – 2

Piaskarko-solarka – min. ładowność: 9 m³, ilość sztuk – 2

Piaskarko-solarka – min. ładowność: 6 m³, ilość sztuk – 1

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę – min. ładowność: 4,5 m3 , ilość sztuk – 2

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie: prawo- lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 5

Równiarka – ilość sztuk – 2

Ładowarka – ilość sztuk – 1

Część 23 Obwód drogowy Siczki

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość osi: 3, – ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg , ilość osi: 2, – ilość sztuk – 2

Piaskarko – solarka – min. ładowność: 6 m³, ilość sztuk – 2

Piaskarko – solarka – min. ładowność: 4,5 m³, ilość sztuk – 2

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo-lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie

z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego –

ilość sztuk – 4

Równiarka – ilość sztuk - 1

Ładowarka – ilość sztuk - 1

Część 24 Obwód drogowy Potworów

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość osi: 3, – ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg, ilość osi: 2, – ilość sztuk – 2

Piaskarko-solarka – min. ładowność: 6 m³, ilość sztuk – 2

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę – min. ładowność: 4,5 m³, ilość sztuk – 2

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo-lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 4

Równiarka – ilość sztuk – 2

Ładowarka – ilość sztuk – 1

Część 25 Obwód drogowy Nowe Miasto n/ Pilicą

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość osi: 3, – ilość sztuk – 2

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg, ilość osi: 2, – ilość sztuk – 1

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 9 m³, ilość sztuk – 1

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m³, ilość sztuk – 1

Piaskarko – solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 4,5 m³, ilość sztuk – 1

Pług odśnieżny – rodzaj: jednostronny sterowanie:

prawo-lewo, góra-dół hydraulicznie lub pneumatycznie

z lemieszem gumowym lub tworzywa sztucznego – ilość sztuk – 3

Równiarka – ilość sztuk – 1

Ładowarka – ilość sztuk – 1

Część 26 Obwód drogowy Otwock

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość osi: 3, – szt. 5

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność:12 Mg, ilość osi: 2, – szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5 m³, – szt. 3

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 5 m³, – szt. 2

Pług odśnieżny – średni, – szt. 5

Równiarka – szt. 1

Ładowarka – szt. 1

Część 27 Obwód drogowy Maciejowice

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg, ilość osi: 3, – szt. 4

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg, ilość osi: 2, – szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5 m³, – szt. 3

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 5 m³, – szt. 2

Pług odśnieżny – średni, – szt. 7

Równiarka – szt. 2

Ładowarka – szt. 1

Część 28 Obwód drogowy Piaseczno

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg,

ilość osi:3, – szt. 3

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 9 Mg, ilość osi: 2, – szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 6 m³, – szt. 3

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 4,5 m3, – szt.

2

Pług odśnieżny – średni, – szt. 5

Równiarka – szt. 2

Ładowarka – szt. 1

Część 29 Obwód drogowy Warka

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 15 Mg,

ilość osi: 3, – szt. 5

Samochód ciężarowy minimalna: ładowność: 12 Mg,

ilość osi: 2, – szt. 2

Piaskarko-solarka minimalna: ładowność: 5 m³, – szt. 3

Piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę

minimalna: ładowność: 5 m³, – szt. 2

Pług odśnieżny – średni, – szt. 7

Równiarka – szt. 2

Ładowarka – szt. 1

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

12/9/2013 – 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12/9/2013 – 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 12/9/2013 - 10:30

Miejscowość: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24210520131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 409929 ZŁ
Szacowana wartość* 13 664 300 PLN  -  20 496 450 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 29
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 03/09/2013
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń